Main Menu
User Menu
Reklama

INT - 13.01.1993 - Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení

Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC

ÚMLUVA O ZÁKAZU VÝVOJE, VÝROBY, HROMADĚNÍ ZÁSOB A POUŽITÍ CHEMICKÝCH ZBRANÍ A O JEJICH ZNIČENÍ
PREAMBULE


Smluvní státy této Úmluvy, rozhodnuty jednat s cílem dosáhnout účinného pokroku na cestě ke všeobecnému a úplnému odzbrojení pod přísnou a účinnou mezinárodní kontrolou, včetně zákazu a odstranění všech druhů zbraní hromadného ničení, přejíce si přispět k uskutečnění cílů a zásad Charty Organizace spojených národů, připomínajíce, že Valné shromáždění Organizace spojených národů opakovaně odsoudilo všechny akce, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Protokolu o zákazu užívat ve válce dusivých, otravných nebo podobných plynů a bakteriologických prostředků, podepsaného v Ženevě dne 17. června 1925 (Ženevský protokol z roku 1925), uznávajíce, že tato Úmluva opětovně potvrzuje zásady a cíle vyplývající ze Ženevského protokolu z roku 1925 a Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení podepsané v Londýně, Moskvě a Washingtonu dne 10. dubna 1972, jakož i závazky přijaté na základě těchto listin, majíce na paměti cíle obsažené v článku IX Úmluvy o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení, rozhodnuty v zájmu všeho lidstva pomocí provádění ustanovení této Úmluvy zcela vyloučit možnost použití chemických zbraní a tak doplnit závazky přijaté na základě Ženevského protokolu z roku 1925, uznávajíce zákaz použití herbicidů jako bojových prostředků vyjádřený v příslušných dohodách a zásadách mezinárodního práva, domnívajíce se, že úspěchy dosažené v oblasti chemie by měly být využity výlučně ku prospěchu lidstva,
přejíce si podporovat volný obchod s chemickými látkami, jakož i mezinárodní spolupráci a výměnu vědeckých a technických informací z oblasti chemie pro účely nezakázané touto Úmluvou v zájmu posílení hospodářského a technického rozvoje všech smluvních států, přesvědčeny, že úplný a účinný zákaz vývoje, výroby, nabývání, hromadění zásob, přechovávání, převodu a použití chemických zbraní a jejich zničení představují nezbytný krok k dosažení těchto společných cílů,se dohodly takto:


ČLÁNEK I
VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY
1. Každý smluvní stát této Úmluvy se zavazuje nikdy za žádných okolností:
a) nevyvíjet, nevyrábět, jinak nenabývat, nehromadit ani nepřechovávat chemické zbraně
ani přímo nebo nepřímo nikomu chemické zbraně nepřevádět;
b) nepoužít chemické zbraně;
c) neprovádět žádné vojenské přípravy k použití chemických zbraní;
d) žádným způsobem nikomu nepomáhat, ani jej nevyzývat či nepodněcovat k provádění
jakékoli činnosti zakázané smluvnímu státu na základě této Úmluvy.
2. Každý smluvní stát se v souladu s ustanoveními této Úmluvy zavazuje zničit chemické zbraně,
které vlastní nebo má v držení nebo které jsou umístěny na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou.
3. Každý smluvní stát se v souladu s ustanoveními této Úmluvy zavazuje zničit veškeré chemické zbraně, které zanechal na území jiného smluvního státu.
4. Každý smluvní stát se v souladu s ustanoveními této Úmluvy zavazuje zničit veškeré objekty na výrobu chemických zbraní, které vlastní nebo má v držení nebo které jsou umístěny na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou.
5. Každý smluvní stát se zavazuje nepoužít látky určené k potlačování nepokojů jako bojové prostředky.


ČLÁNEK II
DEFINICE A KRITÉRIA


Pro účely této Úmluvy se:
1. chemickými zbraněmi" rozumějí tyto položky, dohromady nebo odděleně:
a) toxické chemické látky a jejich prekurzory s výjimkou těch, které jsou určeny pro účely nezakázané touto Úmluvou, pokud druhy a množství odpovídají těmto účelům;
b) munice a prostředky zvláště navržené k usmrcení nebo způsobení jiné újmy na zdraví toxickým působením toxických chemických látek uvedených v písmenu a), které by se uvolnily v důsledku použití této munice a prostředků;
c) libovolné vybavení zvláště navržené k použití v přímé souvislosti s použitím munice a prostředků uvedených v písmenu b).
2. "toxickou chemickou látkou" rozumí: jakákoli chemická látka, která může svým chemickým působením na životní procesy zapříčinit smrt, dočasné ochromení nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům. Toto zahrnuje veškeré chemické látky nezávisle na jejich původu či metodě výroby a nezávisle na tom, zda vznikají v objektech, v munici či jinde. (Pro účely provádění této Úmluvy jsou toxické chemické látky, které podléhají kontrolním opatřením, uvedeny v seznamech v Příloze o chemických látkách.)
3. "prekurzorem" rozumí: jakákoli reagující chemická látka, která vstupuje do kterékoliv fáze libovolného postupu výroby toxické chemické látky. To zahrnuje veškeré klíčové složky binárního nebo vícesložkového chemického systému. (Pro účely provádění této Úmluvy jsou prekurzory, které podléhají kontrolním opatřením, uvedeny v seznamech v Příloze o chemických látkách.)
4. "klíčovou složkou binárních nebo vícesložkových chemických systémů" (dále jen "klíčová složka") rozumí: prekurzor, který má nejvýznamnější úlohu při určování toxických vlastností konečného produktu a rychle reaguje s jinými chemickými látkami v binárním nebo vícesložkovém systému.
5. "starými chemickými zbraněmi" rozumějí:
a) chemické zbraně vyrobené do roku 1925; nebo
b) chemické zbraně vyrobené mezi roky 1925 a 1946, které natolik zchátraly, že již nemohou být použity jako chemické zbraně.
6. "zanechanými chemickými zbraněmi" rozumějí: chemické zbraně, včetně starých chemických zbraní, které nějaký stát zanechal po 1. lednu 1925 na území jiného státu bez jeho souhlasu.
7. "látkou určenou k potlačování nepokojů" rozumí: jakákoli chemická látka neuvedená v seznamu, která je schopna u lidí rychle vyvolat podráždění smyslových orgánů nebo ochromující fyzické účinky, které mizí během krátké doby po skončení expozice.
8. výrazem "objekt na výrobu chemických zbraní":
a) označuje jakékoli zařízení i jakákoli budova obsahující takovéto zařízení, které bylo navrženo, zkonstruováno nebo využíváno kdykoli po 1. lednu 1946:
(i) jako součást té fáze výroby chemických látek ("konečná technologická fáze"), kde při provozu tohoto zařízení materiálové toky obsahují:
(1) jakoukoli chemickou látku uvedenou v seznamu 1 v Příloze ochemických látkách; nebo
(2) jakoukoli jinou chemickou látku, kterou nelze na území smluvního státu nebo na jakémkoli jiném místě pod jurisdikcí nebo kontrolou smluvního státu použít pro účely nezakázané touto Úmluvou v množství větším než jedna tuna ročně, kterou však lze použít pro účely chemických zbraní; nebo
(ii) pro plnění chemických zbraní, zejména pro plnění munice, prostředků nebo zásobníků volně ložených látek chemickými látkami uvedenými v seznamu 1; pro plnění chemických látek do zásobníků, které tvoří součást smontované binární munice a prostředků, nebo do chemické submunice, která tvoří součást smontované unitární munice a prostředků, a pro nabíjení těchto zásobníků a chemické submunice do příslušné munice a prostředků;
b) neoznačuje:
(i) žádný objekt na syntézu chemických látek uvedených v písm. a), pododstavci i) s výrobní kapacitou menší než 1 tuna;
(ii) žádný objekt, ve kterém je nebo byla vyráběna chemická látka uvedená v písm. a) pododstavci i) jako nevyhnutelný vedlejší produkt výroby pro účely nezakázané touto Úmluvou, pokud tato chemická látka nepřesahuje 3 % celkové výroby a pokud objekt podléhá deklaraci a inspekci v souladu s Přílohou o provádění a kontrole (dále jen "Kontrolní příloha"); ani
(iii) samostatný malovýrobní objekt na výrobu chemických látek uvedených v seznamu 1 pro účely nezakázané touto Úmluvou, jak je uvedeno v Kontrolní příloze části VI.
9. "účely nezakázanými touto Úmluvou" rozumějí:
a) průmyslové, zemědělské, výzkumné, lékařské, farmaceutické nebo další mírové účely;
b) ochranné účely, a to účely, které se přímo týkají ochrany proti toxickým chemickým látkám a ochrany proti chemickým zbraním;
c) vojenské účely, které nejsou spojeny s použitím chemických zbraní a které nejsou
závislé na použití toxických vlastností chemických látek jako bojových prostředků;
d) účely udržování veřejného pořádku včetně vnitrostátního potlačování nepokojů.
10. "výrobní kapacitou" rozumí:
množství určité chemické látky, které lze ročně vyrobit technologickým procesem fakticky používaným v příslušném objektu nebo plánovaným k použití, pokud proces ještě není v provozu. Považuje se za ni kapacita nominální nebo kapacita projektovaná, pokud nominální kapacita není k dispozici. Nominální kapacitou se rozumí objem výroby v podmínkách optimalizovaných pro maximální množství výroby ve výrobním objektu zjištěný jednou nebo několika provozními zkouškami. Projektovanou kapacitou se rozumí teoreticky vypočtený
objem výroby.
11. "Organizací" rozumí Organizace pro zákaz chemických zbraní zřízená v souladu s článkem VIII této Úmluvy.
12. Pro účely článku VI se rozumí:
a) "výrobou" chemické látky její tvorba chemickou reakcí;
b) "zpracováním" chemické látky fyzikální proces, například formulace, extrakce a čištění, při kterém se chemická látka nemění v jinou chemickou látku;
c) "spotřebou" chemické látky její přeměna chemickou reakcí v jinou chemickou látku.Zdroj
www.sujb.cz
URL : https://www.valka.cz/INT-13-01-1993-Umluva-o-zakazu-vyvoje-vyroby-hromadeni-zasob-a-pouziti-chemickych-zbrani-a-jejich-zniceni-t163005#494731Verze : 0
MOD

ČLÁNEK III
DEKLARACE


1. Každý smluvní stát nejpozději 30 dní poté, kdy tato Úmluva pro něj vstoupí v platnost, předloží Organizaci tyto deklarace, ve kterých:
a) pokud jde o chemické zbraně:
(i) deklaruje, zda vlastní nebo má v držení jakékoli chemické zbraně nebo zda jsou jakékoli chemické zbraně umístěny na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo
kontrolou;
(ii) v souladu s Kontrolní přílohou částí IV (A) odst. 1 až 3 uvede přesné umístění, celkové množství a podrobný soupis chemických zbraní, které má nebo vlastní nebo které jsou umístěny na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou s výjimkou chemických zbraní uvedených v pododstavci (iii);
(iii) v souladu s Kontrolní přílohou částí IV (A) odst. 4 oznámí veškeré chemické zbraně na svém území, které jsou ve vlastnictví a držení jiného státu a které jsou umístěny na jakémkoli místě pod jurisdikcí nebo kontrolou jiného státu;
(iv) v souladu s Kontrolní přílohou částí IV (A) odst. 5 deklaruje, zda přímo či nepřímo po 1. lednu 1946 převedl nebo převzal jakékoli chemické zbraně a upřesní převod nebo převzetí takovýchto zbraní;
(v) v souladu s Kontrolní přílohou částí IV(A) odst. 6 předloží obecný plán ničení chemických zbraní, které má nebo vlastní nebo které jsou umístěny na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou;
b) pokud jde o staré chemické zbraně a zanechané chemické zbraně:
(i) v souladu s Kontrolní přílohou částí IV(B) odst. 3 deklaruje, zda jsou na jeho území staré chemické zbraně, a poskytne veškeré dostupné informace;
(ii) v souladu s Kontrolní přílohou částí IV (B) odst. 8 deklaruje, zda jsou na jeho území umístěny zanechané chemické zbraně, a poskytne veškeré dostupné informace;
(iii) v souladu s Kontrolní přílohou částí IV(B) odst. 10 deklaruje, zda zanechal chemické zbraně na území jiných států, a poskytne veškeré dostupné informace;
c) pokud jde o objekty na výrobu chemických zbraní:
(i) deklaruje, zda má nebo měl ve vlastnictví nebo v držení jakýkoli objekt navýrobu chemických zbraní nebo zda takový objekt je či byl umístěn na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou kdykoli po 1. lednu 1946;
(ii) v souladu s Kontrolní přílohou částí V odst. 1 podrobně uvede každý objekt na výrobu chemických zbraní, který má nebo měl ve vlastnictví nebo v držení nebo který je či byl umístěn na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou kdykoli po 1. lednu 1946 s výjimkou objektů uvedených v pododstavci iii);
(iii) v souladu s Kontrolní přílohou částí V odst. 2 oznámí každý objekt na výrobu chemických zbraní na svém území, který jiný stát měl nebo má ve svém vlastnictví a v držení a který je nebo byl umístěn na jakémkoli místě pod jurisdikcí nebo kontrolou jiného státu kdykoliv po 1. lednu 1946;
(iv) v souladu s Kontrolní přílohou částí V odst. 3 až 5 deklaruje, zda přímo či nepřímo převedl nebo převzal jakékoli zařízení na výrobu chemických zbraní po 1. lednu 1946 a upřesní převod nebo převzetí takovéhoto zařízení;
(v) v souladu s Kontrolní přílohou částí V odst. 6 předloží obecný plán ničení jakéhokoli objektu na výrobu chemických zbraní, který vlastní nebo má v držení nebo který je umístěn na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou;
(vi) v souladu s Kontrolní přílohou částí V odst. 1 pododstavec i) podrobně uvede, jaká opatření mají být přijata pro uzavření jakéhokoli objektu na výrobu chemických zbraní, který vlastní nebo má v držení nebo který je umístěn na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou;
(vii) v souladu s Kontrolní přílohou částí V odst. 7 předloží obecný plán jakékoli dočasné přeměny jakéhokoli objektu na výrobu chemických zbraní, který má v držení nebo vlastní nebo který je umístěn na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou, v objekt na ničení chemických zbraní;
d) pokud jde o jiné objekty: uvede přesné umístění, povahu a celkový rozsah činností jakéhokoli objektu nebo podniku, který vlastní nebo má v držení nebo který je umístěn na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou a který byl navržen, postaven nebo využíván po 1. lednu 1946 především pro vývoj chemických zbraní. Tato deklarace obsahuje mimo jiné laboratoře, zkušební a vyhodnocovací areály;
e) pokud jde o látky určené k potlačování nepokojů: uvede chemický název každé chemické látky, kterou má za účelem potlačování nepokojů, její strukturní vzorec, a pokud je přiřazeno, i registrační číslo Chemical Abstracts Service (CAS). Tato deklarace se aktualizuje nejpozději 30 dní poté, kdy případná změna nabude účinnosti.
2. Ustanovení tohoto článku a příslušná ustanovení Kontrolní přílohy části IV se podle uvážení smluvního státu nevztahují na chemické zbraně, které byly uloženy do země na jeho území před 1. lednem 1977 a nadále zůstávají uloženy v zemi nebo které byly shozeny do moře před 1. lednem 1985.


ČLÁNEK IV
CHEMICKÉ ZBRANĚ


1. Ustanovení tohoto článku a podrobné postupy jeho provádění se vztahují na veškeré chemické zbraně, které smluvní stát má v držení nebo vlastní nebo které jsou umístěny na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou s výjimkou starých chemických zbraní a zanechaných chemických zbraní, na které se vztahuje Kontrolní příloha část IV (B).
2. Podrobné postupy provádění tohoto článku jsou obsaženy v Kontrolní příloze.
3. Veškerá místa, kde jsou skladovány nebo ničeny chemické zbraně uvedené v odstavci 1,
podléhají systematické kontrole prostřednictvím inspekce na místě a monitorování na místě instalovanými přístroji v souladu s Kontrolní přílohou částí IV (A).
4. Každý smluvní stát ihned po předložení deklarace podle čl. III odst. 1 umožní přístup k chemickým zbraním uvedeným v odstavci 1 za účelem systematické kontroly uvedené deklarace prostřednictvím inspekce na místě. Poté žádný smluvní stát nepřemisťuje žádné z těchto chemických zbraní s výjimkou přemisťování do objektů na ničení chemických zbraní.
K těmto chemickým zbraním umožní přístup za účelem systematické kontroly na místě.
5. Každý smluvní stát umožní přístup ke všem objektům na ničení chemických zbraní a jejich skladovacím prostorám, které má v držení nebo vlastní nebo které jsou umístěny na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou, za účelem systematické kontroly prostřednictvím
inspekce na místě a monitorování na místě instalovanými přístroji.
6. Každý smluvní stát zničí veškeré chemické zbraně uvedené v odstavci 1 v souladu s Kontrolní přílohou a s dohodnutou rychlostí a posloupností ničení (dále jen "postup ničení"). Toto ničení začne nejpozději dva roky poté, kdy pro tento stát tato Úmluva vstoupí v platnost, a skončí nejpozději deset let po jejím vstupu v platnost. Smluvnímu státu se nebrání ničit tyto chemické zbraně rychleji.
7. Každý smluvní stát:
a) předloží v souladu s Kontrolní přílohou částí IV (A) odst. 29 nejpozději 60 dní před
zahájením každého ročního období ničení podrobné plány ničení chemických zbraní
uvedených v odstavci 1. Podrobné plány obsahují veškeré zásoby, které mají být
zničeny během nadcházejícího ročního období ničení;
b) každoročně předloží nejpozději 60 dní po skončení každého ročního období ničení
deklaraci o provedení svých plánů ničení chemických zbraní uvedených v odstavci 1; a
c) potvrdí nejpozději 30 dní po dokončení procesu ničení, že všechny chemické zbraně
uvedené v odstavci 1 byly zničeny.
8. Pokud některý stát tuto Úmluvu ratifikuje nebo k ní přistoupí po desetiletém období ničení uvedeném v odstavci 6, zničí chemické zbraně uvedené v odstavci 1 co možná nejdříve.
Postup ničení a přísné kontrolní postupy pro takový smluvní stát stanoví Výkonná rada.
9. Jakékoli chemické zbraně objevené smluvním státem po počáteční deklaraci jsou oznámeny, zabezpečeny a zničeny v souladu s Kontrolní přílohou částí IV (A).
10. Každý smluvní stát během přepravy, odebírání vzorků, skladování a ničení chemických zbraní maximálně upřednostní zajištění bezpečnosti osob a ochranu životního prostředí. Každý smluvní stát chemické zbraně přepravuje, odebírá z nich vzorky, skladuje je a ničí v souladu
se svými státními bezpečnostními a emisními normami.
11. Každý smluvní stát, na jehož území jsou umístěny chemické zbraně, které má v držení nebo vlastní jiný stát nebo které jsou umístěny na jakémkoli místě pod jurisdikcí nebo kontrolou jiného státu, vynaloží maximální úsilí, aby zajistil, že tyto chemické zbraně jsou odstraněny
z jeho území nejpozději do jednoho roku poté, kdy tato Úmluva pro něj vstoupí v platnost. Pokud tyto chemické zbraně nejsou do jednoho roku odstraněny, může smluvní stát požádat Organizaci a další smluvní státy o poskytnutí pomoci při jejich ničení.
12. Každý smluvní stát se zavazuje spolupracovat na dvoustranném základě nebo prostřednictvím Technického sekretariátu s dalšími smluvními státy, které požádají o informace nebo o pomoc ohledně metod a technologií bezpečného a účinného ničení chemických zbraní.
13. Pokud jde o provádění kontrolních činností podle tohoto článku a Kontrolní přílohy části IV(A) Organizace posoudí opatření k zamezení zbytečného zdvojování činností stanovených dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami mezi smluvními státy o kontrole skladování chemických zbraní a jejich ničení. Za tímto účelem Výkonná rada rozhodne o omezení kontroly na ta opatření, jež jsou doplňkem opatření přijatých podle takové dvoustranné nebo mnohostranné dohody, pokud shledá, že:
a) kontrolní ustanovení takové dohody jsou v souladu s kontrolními ustanoveními tohoto článku a Kontrolní přílohy části IV (A);
b) provádění takové dohody poskytuje dostatečné záruky dodržování příslušných ustanovení této Úmluvy; a
c) strany dvoustranné nebo mnohostranné dohody průběžně plně informují Organizaci o své kontrolní činnosti.
14. Pokud Výkonná rada rozhodne podle odstavce 13, má Organizace právo sledovat provádění dvoustranné nebo mnohostranné dohody.
15. Žádným ustanovením odstavců 13 a 14 není dotčena povinnost smluvního státu předložit deklarace podle článku III, tohoto článku a Kontrolní přílohy části IV (A).
16. Každý smluvní stát hradí náklady na ničení těch chemických zbraní, které je povinen zničit. Pokud Výkonná rada nerozhodne jinak, hradí rovněž náklady na kontrolu skladování a ničení těchto chemických zbraní. Pokud Výkonná rada podle odstavce 13 rozhodne o omezení kontrolních opatření Organizace, náklady na doplňkovou kontrolu a sledování prováděné Organizací se hradí v souladu s příspěvkovou stupnicí Organizace spojených národů, jak je uvedeno v čl. VIII odst. 7.
17. Ustanovení tohoto článku a příslušná ustanovení Kontrolní přílohy části IV se podle uvážení smluvního státu nevztahují na chemické zbraně, které byly uloženy do země na jeho území před 1. lednem 1977 a nadále zůstávají uloženy v zemi nebo které byly shozeny do moře před 1. lednem 1985.


Zdroj
www.sujb.cz
URL : https://www.valka.cz/INT-13-01-1993-Umluva-o-zakazu-vyvoje-vyroby-hromadeni-zasob-a-pouziti-chemickych-zbrani-a-jejich-zniceni-t163005#494734Verze : 0
MOD

ČLÁNEK V
OBJEKTY NA VÝROBU CHEMICKÝCH ZBRANÍ


1. Ustanovení tohoto článku a podrobné postupy jeho provádění se vztahují na všechny objekty na výrobu chemických zbraní, které smluvní stát má v držení nebo vlastní nebo které jsou rozmístěny na jakémkoli místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou.
2. Podrobné postupy provádění tohoto článku jsou obsaženy v Kontrolní příloze.
3. Veškeré objekty na výrobu chemických zbraní uvedené v odstavci 1 podléhají systematické kontrole prostřednictvím inspekce na místě a monitorování na místě instalovanými přístroji v souladu s Kontrolní přílohou částí V.
4. Každý smluvní stát okamžitě ukončí v objektech na výrobu chemických zbraní uvedených v odstavci 1 veškerou činnost s výjimkou činnosti nezbytné pro jejich uzavření.
5. Žádný smluvní stát nevybuduje žádné nové objekty na výrobu chemických zbraní ani nezmění žádné stávající objekty pro účely výroby chemických zbraní ani pro žádné jiné činnosti zakázané touto Úmluvou.
6. Každý smluvní stát ihned po předložení deklarace podle čl. III odst. 1 písm. c) umožní přístup do objektů na výrobu chemických zbraní uvedených v odstavci 1 za účelem systematické kontroly uvedené deklarace prostřednictvím inspekce na místě.
7. Každý smluvní stát:
a) v souladu s Kontrolní přílohou částí V nejpozději 90 dní poté, kdy tato Úmluva pro něj vstoupí v platnost, uzavře veškeré objekty na výrobu chemických zbraní uvedené
v odstavci 1 a učiní o tom oznámení; a
b) po uzavření objektů na výrobu chemických zbraní uvedených v odstavci 1 umožní do
nich přístup za účelem systematické kontroly prostřednictvím inspekce na místě
a monitorování na místě instalovanými přístroji, aby se zajistilo, že objekt zůstává uzavřen a je následně ničen.
8. Každý smluvní stát zničí veškeré objekty na výrobu chemických zbraní uvedené v odstavci 1 a navazující objekty a zařízení v souladu s Kontrolní přílohou a s dohodnutou rychlostí a posloupností ničení (dále jen "postup ničení"). Toto ničení začne nejpozději jeden rok poté, kdy pro tento stát tato Úmluva vstoupí v platnost, a skončí nejpozději deset let po jejím vstupu v platnost. Smluvnímu státu se nebrání ničit tyto objekty rychleji.
9. Každý smluvní stát:
a) předloží nejpozději 180 dní před zahájením ničení každého objektu podrobné plány ničení objektů na výrobu chemických zbraní uvedených v odstavci 1;
b) každoročně předloží nejpozději 90 dní po skončení každého ročního období ničení deklaraci o provedení svých plánů ničení všech objektů na výrobu chemických zbraní
uvedených v odstavci 1; a
c) potvrdí nejpozději 30 dní po dokončení procesu ničení, že všechny objekty na výrobu
chemických zbraní uvedené v odstavci 1 byly zničeny.
10. Pokud některý stát tuto Úmluvu ratifikuje nebo k ní přistoupí po desetiletém období ničení uvedeném v odstavci 8, zničí objekty na výrobu chemických zbraní uvedené v odstavci 1 co
možná nejdříve. Postup ničení a přísné kontrolní postupy pro takový smluvní stát stanoví Výkonná rada.
11. Každý smluvní stát během ničení objektů na výrobu chemických zbraní maximálně
upřednostní zajištění bezpečnosti osob a ochranu životního prostředí. Každý smluvní stát zničí tyto objekty na výrobu chemických zbraní v souladu se svými státními bezpečnostními a emisními normami.
12. Objekty na výrobu chemických zbraní uvedené v odstavci 1 mohou být dočasně přeměněny v objekty na ničení chemických zbraní v souladu s Kontrolní přílohou částí V odst. 18 až 25. Takovýto přeměněný objekt musí být zničen, jakmile přestane být využíván pro ničení chemických zbraní, avšak v každém případě nejpozději deset let po vstupu této Úmluvy v platnost.
13. Smluvní stát může ve výjimečných případech nutné potřeby požádat o povolení využívat objekty na výrobu chemických zbraní uvedené v odstavci 1 k účelům nezakázaným touto Úmluvou. O schválení nebo odmítnutí žádosti rozhodne Konference smluvních států na základě doporučení Výkonné rady a v souladu s Kontrolní přílohou částí V oddílem D a stanoví podmínky, jimž povolení podléhá.
14. Objekt na výrobu chemických zbraní je přeměněn takovým způsobem, aby přeměněný objekt nebyl způsobilejší ke zpětné přeměně v objekt na výrobu chemických zbraní než jakýkoliv jiný objekt určený pro průmyslové, zemědělské, výzkumné, lékařské, farmaceutické nebo jiné mírové účely nezahrnující chemické látky uvedené v seznamu 1
15. Veškeré přeměněné objekty podléhají systematické kontrole prostřednictvím inspekce na místě a monitorování na místě instalovanými přístroji v souladu s Kontrolní přílohou částí V oddílem D.
16. Pokud jde o kontrolní činnosti podle tohoto článku a Kontrolní přílohy části V, Organizace posoudí opatření k zamezení zbytečného zdvojování dvoustranných nebo mnohostranných dohod mezi smluvními státy o kontrole objektů na výrobu chemických zbraní a jejich ničení. Za tímto účelem Výkonná rada rozhodne o omezení kontroly na ta opatření, jež jsou doplňkem opatření přijatých podle takové dvoustranné nebo mnohostranné dohody, pokud shledá, že:
a) kontrolní ustanovení takové dohody jsou v souladu s kontrolními ustanoveními tohoto
článku a Kontrolní přílohy části V;
b) provádění dohody poskytuje dostatečné záruky dodržování příslušných ustanovení této Úmluvy; a
c) strany dvoustranné nebo mnohostranné dohody průběžně plně informují Organizaci o
své kontrolní činnosti.
17. Pokud Výkonná rada rozhodne podle odstavce 16, má Organizace právo sledovat provádění dvoustranné nebo mnohostranné dohody.
18. Žádným ustanovením odstavců 16 a 17 není dotčena povinnost smluvního státu předložit deklarace podle článku III, tohoto článku a Kontrolní přílohy části V.
19. Každý smluvní stát hradí náklady na ničení těch objektů na výrobu chemických zbraní, které je povinen zničit. Pokud Výkonná rada nerozhodne jinak, hradí rovněž náklady na kontrolu podle tohoto článku. Pokud Výkonná rada podle odstavce 16 rozhodne o omezení kontrolních opatření Organizace, náklady na doplňkovou kontrolu a sledování prováděné Organizací se
hradí v souladu s příspěvkovou stupnicí Organizace spojených národů, jak je uvedeno v čl. VIII odst. 7.


ČLÁNEK VI
ČINNOSTI NEZAKÁZANÉ TOUTO ÚMLUVOU


1. Každý smluvní stát má s výhradou ustanovení této Úmluvy právo vyvíjet, vyrábět, jinak nabývat, přechovávat, převádět a používat toxické chemické látky a jejich prekurzory pro účely nezakázané touto Úmluvou.
2. Každý smluvní stát přijme nezbytná opatření, která zajistí, že toxické chemické látky a jejich prekurzory jsou vyvíjeny, vyráběny či jinak nabývány, přechovávány, převáděny nebo používány na jeho území nebo na jakémkoli jiném místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou pouze pro účely nezakázané touto Úmluvou. Za tímto účelem a pro kontrolu, že činnost je v
souladu se závazky vyplývajícími z této Úmluvy, podrobí každý smluvní stát toxické
chemické látky a jejich prekurzory uvedené v seznamech 1, 2 a 3 Přílohy o chemických
látkách, objekty mající vztah k těmto chemickým látkám a další objekty uvedené v Kontrolní příloze, které jsou rozmístěny na jeho území nebo na jakémkoli jiném místě pod jeho jurisdikcí nebo kontrolou, kontrolním opatřením uvedeným v Kontrolní příloze.
3. Každý smluvní stát podrobí chemické látky uvedené v seznamu 1 (dále jen "chemické látky seznamu 1") zákazu výroby, získávání, přechovávání, převodu a použití, jak je uvedeno v Kontrolní příloze části VI. Chemické látky seznamu 1 a objekty uvedené v Kontrolní příloze části VI podrobí systematické kontrole prostřednictvím inspekce na místě a monitorování na místě instalovanými přístroji v souladu s touto částí Kontrolní přílohy.
4. Každý smluvní stát podrobí chemické látky uvedené v seznamu 2 (dále jen "chemické látky seznamu 2") a objekty uvedené v Kontrolní příloze části VII monitorování údajů a kontrole na místě v souladu s touto částí Kontrolní přílohy.
5. Každý smluvní stát podrobí chemické látky uvedené v seznamu 3 (dále jen "chemické látky seznamu 3") a objekty uvedené v Kontrolní příloze části VIII monitorování údajů a kontrole na místě v souladu s touto částí Kontrolní přílohy.
6. Každý smluvní stát podrobí objekty uvedené v Kontrolní příloze části IX kontrole monitorování údajů a případné kontrole na místě v souladu s touto částí Kontrolní přílohy, pokud není Konferencí smluvních států v souladu s Kontrolní přílohou částí IX odst. 22 rozhodnuto jinak.
7. Každý smluvní stát nejpozději 30 dní poté, kdy tato Úmluva pro něj vstoupí v platnost, předloží počáteční deklarace příslušných chemických látek a objektů v souladu s Kontrolní přílohou.
8. Každý smluvní stát předloží roční deklarace o příslušných chemických látkách a objektech v souladu s Kontrolní přílohou.
9. Za účelem kontroly na místě umožní každý smluvní stát inspektorům přístup do objektů tak, jak je vyžadováno Kontrolní přílohou.
10. Technický sekretariát při provádění kontroly zamezí nepřiměřenému vměšování do chemických činností, které smluvní stát provádí k účelům nezakázaným touto Úmluvou,
a zejména dodržuje ustanovení uvedená v Příloze o ochraně důvěrných informací (dále jen"Důvěrnostní příloha").
11. Ustanovení tohoto článku se provádějí tak, aby nenarušovala hospodářský a technický rozvoj smluvních států a mezinárodní spolupráci v oblasti chemie pro účely nezakázané touto Úmluvou, včetně mezinárodní výměny vědeckých a technických informací, chemických látek a zařízení na výrobu, zpracování nebo použití chemických látek pro účely nezakázané touto Úmluvou.Zdroj
www.sujb.cz
URL : https://www.valka.cz/INT-13-01-1993-Umluva-o-zakazu-vyvoje-vyroby-hromadeni-zasob-a-pouziti-chemickych-zbrani-a-jejich-zniceni-t163005#494748Verze : 0
MOD

ČLÁNEK VII
NÁRODNÍ PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ


Všeobecné závazky
1. Každý smluvní stát v souladu se svými ústavními postupy přijme nezbytná opatření k provádění závazků vyplývajících z této Úmluvy. Zejména:
a) zakáže fyzickým a právnickým osobám kdekoli na svém území nebo na jakémkoli jiném místě pod svou jurisdikcí v souladu s mezinárodním právem jakoukoli činnost
zakázanou smluvnímu státu touto Úmluvou, včetně přijetí sankčních zákonů ve vztahu k této činnosti;
b) nedovolí na žádném místě pod svou kontrolou žádnou činnost zakázanou smluvnímu státu touto Úmluvou; a
c) rozšíří v souladu s mezinárodním právem sankční zákony přijaté na základě písmene a) na veškerou činnost zakázanou smluvnímu státu touto Úmluvou, kterou fyzické osoby s jeho občanstvím podnikají kdekoliv.
2. Každý smluvní stát spolupracuje s dalšími smluvními státy a poskytuje vhodným způsobem právní pomoc s cílem usnadnit provádění závazků vyplývajících z odstavce 1.
3. Každý smluvní stát při provádění závazků vyplývajících z této Úmluvy maximálně upřednostní zajištění bezpečnosti osob a ochranu životního prostředí a podle potřeby v tomto směru spolupracuje s ostatními smluvními státy.
Vztahy mezi smluvním státem a Organizací
4. Pro splnění svých závazků vyplývajících z Úmluvy každý smluvní stát jmenuje nebo zřídí národní orgán působící jako národní koordinační středisko pro efektivní styk s Organizací a s ostatními smluvními státy. Každý smluvní stát notifikuje Organizaci svůj národní orgán v okamžiku, kdy tato Úmluva pro něj vstoupí v platnost.
5. Každý smluvní stát informuje Organizaci o právních a správních opatřeních přijatých k provádění této Úmluvy.
6. S informacemi a údaji, které obdrží od Organizace jako důvěrné v souvislosti s prováděním této Úmluvy, nakládá každý smluvní stát jako s důvěrnými a ve zvláštním režimu. S těmito informacemi a údaji nakládá výlučně v souvislosti se svými právy a povinnostmi vyplývajícími z této Úmluvy a v souladu s ustanoveními obsaženými v Důvěrnostní příloze.
7. Každý smluvní stát se zavazuje spolupracovat s Organizací při výkonu všech jejích funkcí, zejména poskytovat pomoc Technickému sekretariátu.


ČLÁNEK VIII
ORGANIZACE


A. OBECNÁ USTANOVENÍ


1. Smluvní státy této Úmluvy zřizují Organizaci pro zákaz chemických zbraní, aby tak dosáhly účelu a cíle této Úmluvy, zajistily provádění jejích ustanovení včetně mezinárodní kontroly jejího dodržování a poskytly fórum pro konzultace a spolupráci mezi smluvními státy.
2. Všechny smluvní státy této Úmluvy jsou členy Organizace. Žádný smluvní stát nesmí být zbaven svého členství v Organizaci.
3. Sídlem ústředí Organizace je Haag (Nizozemské království).
4. Jako orgány Organizace se zřizují: Konference smluvních států, Výkonná rada a Technický sekretariát.
5. Organizace provádí své kontrolní činnosti stanovené touto Úmluvou způsobem co nejméně rušivým a přitom umožňujícím včasné a účinné dosažení jejích cílů. Požaduje pouze informace a údaje, které jsou nutné ke splnění závazků, které pro ni vyplývají z této Úmluvy.
Přijímá veškerá bezpečnostní opatření k ochraně důvěrných informací o civilní a vojenské činnosti a objektech, které se dovídá při provádění této Úmluvy, a zejména dodržuje ustanovení Důvěrnostní přílohy.
6. Při provádění kontrolních činností Organizace usiluje o využití pokroku vědy a techniky.
7. Náklady na činnost Organizace hradí smluvní státy v souladu s příspěvkovou stupnicí Organizace spojených národů upravenou s ohledem na rozdíly v členství mezi Organizací spojených národů a touto Organizací a s výhradou ustanovení článků IV a V. Finanční příspěvky smluvních států Přípravné komisi se příslušným způsobem odečítají od jejich příspěvků do řádného rozpočtu. Rozpočet Organizace se skládá ze dvou samostatných kapitol - jedné pro administrativní a další výdaje a druhé pro kontrolní činnost.
8. Člen Organizace, který se opožďuje v placení finančních příspěvků Organizaci, nemá hlasovací právo, pokud je jeho dlužná částka vyšší nebo rovna částce příspěvků, které dluží za předchozí dva roky. Konference smluvních států nicméně může dovolit tomuto členu hlasovat, pokud je přesvědčena, že prodlení nezaplacení je způsobeno okolnostmi na členu nezávislými.


B. KONFERENCE SMLUVNÍCH STÁTŮ


Složení, postupy a přijímání rozhodnutí
9. Konference smluvních států (dále jen "Konference") se skládá ze všech členů této Organizace. Každého člena zastupuje na Konferenci jeden představitel, kterého mohou doprovázet náhradníci a poradci.
10. První zasedání Konference svolá depozitář nejpozději 30 dní po vstupu této Úmluvy v platnost.
11. Konference se schází každoročně na řádných zasedáních, pokud nerozhodne jinak.
12. Zvláštní zasedání Konference se svolává:
a) z rozhodnutí Konference;
b) na žádost Výkonné rady;
c) na žádost kteréhokoliv člena, kterého podpoří jedna třetina členů; nebo
d) v souladu s odstavcem 22 ke zhodnocení fungování této Úmluvy.
S výjimkou případu uvedeného v písmenu d) se zvláštní zasedání svolává nejpozději 30 dní po obdržení příslušné žádosti generálním ředitelem Technického sekretariátu, pokud není v žádosti uvedeno jinak.
13. Konference se rovněž schází jako změnová konference v souladu s čl. XV, odst. 2.
14. Zasedání Konference se konají v sídle Organizace, pokud Konference nerozhodne jinak.
15. Konference přijme svůj jednací řád. Na úvod každého řádného zasedání volí předsedu a podle potřeby další funkcionáře, kteří zůstávají ve funkcích až do volby nového předsedy a dalších funkcionářů na následujícím řádném zasedání.
16. Většina členů Organizace tvoří kvórum Konference.
17. Každý člen Organizace má na Konferenci jeden hlas.
18. Konference přijímá rozhodnutí o procedurálních otázkách prostou většinou přítomných a hlasujících členů. Rozhodnutí o podstatných otázkách by měla být podle možnosti přijímána konsensem. Pokud je třeba rozhodnout o nějaké otázce a nelze dosáhnout konsensu, odloží předseda hlasování o 24 hodiny. Během tohoto odkladu se snaží usnadnit dosažení konsensu a před koncem této lhůty podá Konferenci zprávu. Pokud nelze dosáhnout konsensu ani po uplynutí 24 hodin, přijme Konference rozhodnutí dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů, pokud není v Úmluvě uvedeno jinak. V případě pochybnosti o tom, zda je otázka podstatná či nikoliv, je považována za podstatnou, pokud nerozhodne Konference jinak, a to většinou nezbytnou pro rozhodnutí o podstatných otázkách.
Pravomoci a funkce
19. Konference je hlavním orgánem Organizace. Posuzuje veškeré otázky, záležitosti nebo problémy v oblasti působnosti této Úmluvy včetně otázek týkajících se pravomocí a funkcí
Výkonné rady a Technického sekretariátu. Může vydávat doporučení a přijímat rozhodnutí k veškerým otázkám, záležitostem nebo problémům týkajícím se této Úmluvy, které vznese smluvní stát nebo o kterých ji uvědomí Výkonná rada.
20. Konference dohlíží na provádění této Úmluvy a prosazuje její účel a cíl. Konference posuzuje dodržování této Úmluvy. Vykonává rovněž dozor nad činností Výkonné rady a Technického sekretariátu a v souladu s touto Úmluvou může vydávat obecné zásady pro výkon jejich funkcí.
21. Konference:
a) na svých řádných zasedáních posuzuje a přijímá zprávu, program a rozpočet Organizace, které předkládá Výkonná rada, a posuzuje další zprávy;
b) přijímá rozhodnutí o příspěvkové stupnici smluvních států v souladu s odstavcem 7;
c) volí členy Výkonné rady;
d) jmenuje generálního ředitele Technického sekretariátu (dále jen "generální ředitel");
e) schvaluje jednací řád Výkonné rady, který jí tento orgán předloží;
f) podle potřeby zřizuje pomocné orgány pro plnění svých funkcí v souladu s touto Úmluvou;
g) napomáhá rozvoji mezinárodní mírové spolupráce v oblasti chemie;
h) posuzuje vědecký a technický rozvoj, který by mohl mít vliv na fungování této Úmluvy a ukládá v této souvislosti generálnímu řediteli zřídit Vědecký poradní sbor, aby mohl při plnění svých funkcí poskytovat Konferenci, Výkonné radě nebo smluvním státům odborné rady v oblastech vědy a techniky vztahujících se k této Úmluvě. Vědecký poradní sbor se skládá z nezávislých odborníků jmenovaných v souladu s mandátem přijatým Konferencí;
i) na svém prvním zasedání posoudí a schválí případné návrhy dohod, ustanovení a obecných zásad vypracovaných Přípravnou komisí;
j) na svém prvním zasedání zřídí dobrovolný fond pomoci v souladu s článkem X;
k) přijímá nezbytná opatření zajišťující dodržování této Úmluvy a nápravu a odčinění jakékoli situace, která je v rozporu s ustanoveními této Úmluvy, a to v souladu s
článkem XII.
22. Nejpozději jeden rok po uplynutí pátého a desátého roku po vstupu této Úmluvy v platnost a v jakémkoli jiném okamžiku během tohoto období, pokud se tak rozhodne, se Konference sejde na zvláštním zasedání ke zhodnocení fungování této Úmluvy. Tato hodnocení berou v úvahu veškerý vědecký a technický rozvoj vztahující se k Úmluvě. Pokud se nerozhodne jinak, jsou poté s týmž cílem v pětiletých intervalech svolávána další zasedání Konference.


C. VÝKONNÁ RADA


Složení, jednací řád a přijímání rozhodnutí
23. Výkonná rada se skládá ze 41 členů. V souladu se zásadou rotace má každý smluvní stát právo být členem Výkonné rady. Členové Výkonné rady jsou voleni Konferencí na období dvou let. Pro zajištění účinného fungování této Úmluvy a s náležitým přihlédnutím ke spravedlivému zeměpisnému rozdělení, významu chemického průmyslu jakož i politickým a bezpečnostním zájmům je Výkonná rada složena takto:
a) devět smluvních států z Afriky jmenovaných smluvními státy tohoto regionu. Při jejich jmenování se vychází z pravidla, že z těchto devíti smluvních států jsou tři členové v zásadě smluvní státy, které podle mezinárodně vykazovaných a zveřejněných údajů mají nejvýznamnější národní chemický průmysl v regionu. Mimoto se regionální
skupina rovněž dohodne o dalších regionálních faktorech, které vezme v úvahu při jmenování těchto tří členů;
b) devět smluvních států z Asie jmenovaných smluvními státy tohoto regionu. Při jejich jmenování se vychází z pravidla, že z těchto devíti smluvních států jsou čtyři členové v zásadě smluvní státy, které podle mezinárodně vykazovaných a zveřejněných údajů mají nejvýznamnější národní chemický průmysl v regionu. Mimoto se regionální skupina rovněž dohodne o dalších regionálních faktorech, které vezme v úvahu při jmenování těchto čtyř členů;
c) pět smluvních států z Východní Evropy jmenovaných smluvními státy tohoto regionu.
Při jejich jmenování se vychází z pravidla, že z těchto pěti států je jeden člen v zásadě smluvní stát, který podle mezinárodně vykazovaných a zveřejněných údajů má nejvýznamnější národní chemický průmysl v regionu. Mimoto se regionální skupina rovněž dohodne o dalších regionálních faktorech, které vezme v úvahu při jmenování tohoto jednoho člena;
d) sedm smluvních států z Latinské Ameriky a Karibské oblasti jmenovaných smluvními státy tohoto regionu. Při jejich jmenování se vychází z pravidla, že z těchto sedmi smluvních států jsou tři členové v zásadě smluvní státy, které podle mezinárodně vykazovaných a zveřejněných údajů mají nejvýznamnější národní chemický průmysl v regionu. Mimoto se regionální skupina rovněž dohodne o dalších regionálních faktorech, které vezme v úvahu při jmenování těchto tří členů;
e) deset smluvních států ze skupiny západoevropských a dalších států jmenovaných smluvními státy této skupiny. Při jejich jmenování se vychází z pravidla, že z těchto deseti smluvních států je pět členů v zásadě smluvními státy, které podle mezinárodně vykazovaných a zveřejněných údajů mají nejvýznamnější národní chemický průmysl v regionu. Mimoto se regionální skupina rovněž dohodne o dalších regionálních faktorech, které vezme v úvahu při jmenování těchto pěti členů;
f) ještě jeden smluvní stát jmenovaný postupně smluvními státy z regionu Asie a z regionu Latinské Ameriky a Karibské oblasti. Při jeho jmenování se vychází z pravidla, že tento smluvní stát je rotujícím členem z těchto regionů.
24. Během první volby Výkonné rady se volí 20 členů na období jednoho roku s náležitým
přihlédnutím k číselným poměrům uvedeným v odstavci 23.
25. Po úplném provedení článků IV a V může Konference na žádost většiny členů Výkonné rady a s ohledem na vývoj týkající se zásad, kterými se řídí její složení, uvedených v odstavci 23 přehodnotit složení Výkonné rady.
26. Výkonná rada vypracuje jednací řád a předloží jej Konferenci ke schválení.
27. Výkonná rada zvolí ze svých členů předsedu.
28. Výkonná rada se schází na pravidelných zasedáních. Mezi pravidelnými zasedáními se schází tak často, jak to vyžaduje plnění jejích pravomocí a funkcí.
29. Každý člen Výkonné rady má jeden hlas. Pokud není v této Úmluvě uvedeno jinak, přijímá Výkonná rada rozhodnutí o podstatných otázkách dvoutřetinovou většinou všech svých členů. Rozhodnutí o procedurálních otázkách přijímá Výkonná rada prostou většinou všech svých členů. V případě pochybnosti o tom, zda je otázka podstatná či nikoliv, je považována za podstatnou, pokud nerozhodne Výkonná rada jinak, a to většinou nezbytnou pro rozhodnutí o podstatných otázkách.
Pravomoci a funkce
30. Výkonná rada je výkonným orgánem Organizace. Je odpovědná Konferenci. Výkonná rada plní pravomoci a funkce, které jí byly svěřeny na základě této Úmluvy, jakož i funkce, které na ni přenese Konference. Při této činnosti jedná v souladu s doporučeními, rozhodnutími a obecnými zásadami Konference a zabezpečuje jejich řádné a nepřetržité provádění.
31. Výkonná rada napomáhá účinnému provádění a dodržování této Úmluvy. Dohlíží na činnost Technického sekretariátu, spolupracuje s národním orgánem každého smluvního státu a na požádání usnadňuje konzultace a spolupráci mezi smluvními státy.
32. Výkonná rada:
a) posuzuje a předkládá Konferenci návrh programu a rozpočtu Organizace;
b) posuzuje a předkládá Konferenci návrh zprávy Organizace o provádění této Úmluvy, zprávu o výkonu své vlastní činnosti a rovněž zvláštní zprávy, které považuje za nezbytné nebo o které případně požádá Konference;
c) přijímá organizační opatření k zasedáním Konference, včetně přípravy návrhu pořadu jednání.
33. Výkonná rada může požádat o svolání zvláštního zasedání Konference.
34. Výkonná rada:
a) s výhradou předběžného schválení Konferencí uzavírá jménem Organizace dohody nebo ujednání se státy a mezinárodními organizacemi;
b) jménem Organizace ve vztahu k článku X uzavírá dohody se smluvními státy a provádí dozor nad dobrovolným fondem uvedeným v článku X;
c) schvaluje dohody nebo ujednání o provádění kontrolní činnosti, které byly sjednány mezi Technickým sekretariátem a smluvními státy.
35. Výkonná rada posuzuje veškeré záležitosti a otázky v rámci své působnosti, které ovlivňují Úmluvu a její provádění, včetně obav ohledně jejího dodržování a případů nedodržování a v případě potřeby informuje smluvní státy a uvědomí o této záležitosti nebo otázce Konferenci.
36. Při posuzování pochyb nebo obav ohledně dodržování a případů nedodržování, zejména zneužití práv stanovených touto Úmluvou, Výkonná rada konzultuje se zúčastněnými smluvními státy a podle potřeby vyzve smluvní stát, aby přijal v určené lhůtě opatření k nápravě situace. Pokud Výkonná rada považuje za nezbytné podniknout další kroky, přijme mimo jiné jedno nebo několik z těchto opatření:
a) informuje všechny smluvní státy o této záležitosti nebo otázce;
b) uvědomí o záležitosti nebo otázce Konferenci;
c) doporučí Konferenci opatření k nápravě situace a zajištění dodržování této Úmluvy. V případech zvláště závažných a naléhavých uvědomí Výkonná rada o záležitosti nebo otázce, včetně příslušných informací a závěrů, přímo Valné shromáždění Organizace spojených národů a Radu bezpečnosti Organizace spojených národů. Současně o tomto kroku informuje všechny smluvní státy.Zdroj
www.sujb.cz
URL : https://www.valka.cz/INT-13-01-1993-Umluva-o-zakazu-vyvoje-vyroby-hromadeni-zasob-a-pouziti-chemickych-zbrani-a-jejich-zniceni-t163005#494751Verze : 0
MOD

D. TECHNICKÝ SEKRETARIÁT


37. Technický sekretariát pomáhá Konferenci a Výkonné radě při plnění jejich funkcí. Technický sekretariát uskutečňuje kontrolní opatření stanovená touto Úmluvou. Plní ostatní funkce svěřené mu touto Úmluvou a funkce, které na něho přenese Konference a Výkonná rada.
38. Technický sekretariát:
a) připravuje a předkládá Výkonné radě návrh programu a rozpočtu Organizace;
b) připravuje a předkládá Výkonné radě návrh zprávy Organizace o provádění této Úmluvy
a další zprávy, o které Konference nebo Výkonná rada případně požádá;
c) poskytuje Konferenci, Výkonné radě a pomocným orgánům administrativní a
technickou podporu;
d) jménem Organizace zasílá smluvním státům sdělení v záležitostech týkajících se
provádění této Úmluvy a přijímá je od nich;
e) poskytuje smluvním státům technickou pomoc a technická vyhodnocování při provádění
ustanovení této Úmluvy, včetně vyhodnocování chemických látek zapsaných i
nezapsaných v seznamech.
39. Technický sekretariát:
a) s výhradou schválení Výkonnou radou sjednává se smluvními státy dohody a ujednání vztahující se k provádění kontrolních činností;
b) nejpozději 180 dní po vstupu této Úmluvy v platnost koordinuje vytvoření a udržování stálých zásob určených k bezodkladné a humanitární pomoci poskytované smluvními státy v souladu s čl. X odst. 7 písm. b) a c). Technický sekretariát může položky zásob
kontrolovat z hlediska jejich použitelnosti. Seznamy shromažďovaných položek posoudí a schválí Konference podle odst. 21 písm. i) výše;
c) spravuje dobrovolný fond uvedený v článku X, shromažďuje deklarace smluvních států
a na požádání registruje dvoustranné dohody uzavřené mezi smluvními státy nebo smluvním státem a Organizací pro účely článku X.
40. Technický sekretariát informuje Výkonnou radu o jakémkoliv problému, který vznikl ohledně plnění jeho funkcí, včetně pochybností, nejednoznačností nebo nejistot ohledně dodržování této Úmluvy, které zjistil při provádění kontrolní činnosti a které nebyl schopen vyřešit nebo vyjasnit při konzultaci s dotyčným smluvním státem.
41. Technický sekretariát tvoří generální ředitel, který je jeho vedoucím a řídí jeho správu, inspektoři a podle potřeby vědečtí, techničtí a další pracovníci.
42. Inspektorát je útvarem Technického sekretariátu a pracuje pod dozorem generálního ředitele.
43. Generální ředitel je jmenován Konferencí na základě doporučení Výkonné rady na období čtyř let, které může být prodlouženo pouze o jedno další období.
44. Generální ředitel je odpovědný Konferenci a Výkonné radě za jmenování pracovníků a za organizaci a fungování Technického sekretariátu. Rozhodujícím kritériem při přijímání pracovníků a stanovení podmínek služebního poměru je především zajištění nejvyšší úrovně
výkonnosti, způsobilosti a bezúhonnosti. Generálním ředitelem, inspektory a dalšími odbornými a administrativními pracovníky mohou být pouze občané smluvních států. Odpovídající pozornost je věnována významu náboru pracovníků na co nejširším zeměpisném základě. Nábor se řídí zásadou, podle níž je počet pracovníků udržován na nejnižší úrovni nezbytné k řádnému plnění povinností Technického sekretariátu.
45. Generální ředitel je zodpovědný za organizaci a fungování Vědeckého poradního sboru uvedeného v odst. 21 písm. h). Generální ředitel po konzultacích se smluvními státy jmenuje členy Vědeckého poradního sboru, kteří působí ad personam. Členové Sboru jsou jmenováni na základě své odbornosti v konkrétních vědeckých oborech, které mají vztah k provádění této Úmluvy. Generální ředitel může rovněž podle potřeby po konzultacích se členy Sboru zřizovat dočasné pracovní skupiny vědeckých odborníků, kteří podají doporučení ke specifickým problémům. S ohledem na výše uvedené mohou smluvní státy předkládat generálnímu řediteli seznamy odborníků.
46. Generální ředitel, inspektoři a další pracovníci nemohou při plnění svých povinností žádat či přijímat instrukce od žádné vlády ani žádného jiného zdroje vně Organizace. Zdrží se jakéhokoli jednání, které by mohlo poškodit jejich postavení mezinárodního úředníka
odpovědného pouze Konferenci a Výkonné radě.
47. Každý Smluvní stát respektuje výlučně mezinárodní povahu odpovědnosti generálního ředitele, inspektorů a dalších pracovníků a neusiluje o jejich ovlivňování při plnění jejich povinností.


E. VÝSADY A IMUNITY


48. Na území a na jakémkoli jiném místě pod jurisdikcí nebo kontrolou smluvního státu požívá Organizace takovou právní způsobilost a takové výsady a imunity, jaké jsou nezbytné pro výkon jejích funkcí.
49. Představitelé smluvních států spolu se svými náhradníky a poradci, představitelé jmenovaní do Výkonné rady spolu se svými náhradníky a poradci, generální ředitel a pracovníci Organizace požívají výsady a imunity, jež jsou nezbytné k nezávislému výkonu jejich funkcí v souvislosti s Organizací.
50. Právní způsobilost, výsady a imunity uvedené v tomto článku jsou definovány v dohodách mezi Organizací a smluvními státy a v dohodě mezi Organizací a státem, na jehož území sídlí ústředí Organizace. Tyto dohody posoudí a schválí Konference podle odst. 21 písm. i).
51. Nehledě na odstavce 48 a 49 požívá generální ředitel a pracovníci Technického sekretariátu během provádění inspekčních činností výsady a imunity uvedené v Kontrolní příloze části II
oddílu B.Zdroj

www.sujb.cz
URL : https://www.valka.cz/INT-13-01-1993-Umluva-o-zakazu-vyvoje-vyroby-hromadeni-zasob-a-pouziti-chemickych-zbrani-a-jejich-zniceni-t163005#529457Verze : 0
MOD