Main Menu
User Menu
Reklama
Úvodní upozornění : cílem tohoto tématu je popsat toto náboženství a jeho vývoj, čistě faktograficky. Žádné znevažující diskuse, výpady nebo urážky v těchto tématech nebudou tolerovány ! Naopak rádi uvítáme jakoukoliv faktograficky zaměřenou pomoc, kterou nám budete schopni poskytnout a dotazy směřované k rozšíření či upřesnění obsahu tohoto tématu.
URL : https://www.valka.cz/Hinduismus-t34382#125201Verze : 0
MOD
Mezi ostatními světovými náboženstvími stojí hinduismus jako zcela specifický a neobvyklý směr. Není pravým náboženstvím - spíše jakýmsi způsobem života, ukazujícím cestu k věčnému koloběhu žití, smrti a znovuzrození. Svůj původ neodvozuje od jakéhokoli zakladatele, nemá svou organizaci, jež by se snažila pro několik set milionů svých vyznavačů stanovovat jakákoli kritéria či nařízení, neexistuje zde hlava společenství, obdobná křesťanskému papeži, nelze u něho vystopovat přesný časový počátek. Během svého vývoje postupně přejímal mnoho vlivů a názorových proudů na vývoj světa, typických pro kulturu indického subkontinentu. Nikdy také nebyl šířen mezi jinověrce, a to jakoukoli formou, ať již násilným obracením, či prostřednictvím misionářů. Přesto se však rozšířil mezi všechny vrstvy indického obyvatelstva, od nejprostší chudiny až po rodiny mahárádžů žijící v přepychu.


Zhruba mezi léty 1500 - 1200 před Kristem vtrhly do oblasti dnešního indického státu Paňdžáb bojovné kočovné kmeny Árjů ze severozápadu. Jejich vpád sice obrátil naruby život tehdejších obyvatel tohoto území, přinesl však s sebou také zcela nový filozofický směr šířený především početnou vrstvou árijských kněží. Písně k oslavě božstev přežívaly v průběhu staletí převážně v ústním podání, postupem času však začaly být pro jejich lepší uchovávání zapisovány. Rozsah těchto písní je zcela ojedinělý, uvědomíme-li si, v jaké době vznikaly. Árijská civilizace za sebou zanechala značné množství písemných památek, jež jsou dodnes užívány v původní formě a nebyly žádným vnějším zásahem upravovány. 1028 z nich bylo nakonec shromážděno do tzv.Rgvédu - nejposvátnějšího hinduistického pramene, jež indický politik Džavahárlál Néhrú označil za nejstarší knihu, jakou lidstvo má.

Hinduistické texty


Rgvéd - sbírka chvalozpěvů a mytologických písní, známá též jako Védské knihy - má několik vrstev, užívaných jako obětní zpěvy, magické formule odříkávané kupříkladu při uzdravování nebo jako výklad principu života.


Upanišady - filozofické texty, podrobně rozebírající především reinkarnaci - převtělování, jeden ze základních prvků hinduismu.


Velké eposy - Mahábhárata, Bhagavadgíta, Rámájana. Tyto texty nejsou jakýmsi náboženským kodexem, spíše jakýmsi vyprávěním o životě a skutcích božských bytostí a o jejich neustávajících zápasech se zlem, projevujícím se v mnoha podobách.Podstata víry


Hinduistou se člověk nestává, nýbrž rodí. Jeho víra není řízena dogmaty, ale toleruje mnoho názorů, jež si mnohdy mohou i navzájem odporovat. Nejvyšším božstvem je Bráhma - stvořitel světa, řídící dění na světě prostřednictvím mnoha nižších bohů. Dalšími dvěma nejčastěji uctívanými božstvy jsou Šiva - vládce nad životem a smrtí všeho na zemi, jehož povaha má díky svému poslání mnoho hrozivých stránek, a jako třetí bůh je vyznáván Višnu - většinou přívětivý a vlídný, často sestupující na zem v některém ze svých početných vtělení. Tito základní bohové jsou v různých částech Indie vyznávány s různou intenzitou. Někde, kupříkladu v Kašmíru, je více rozšířen kult Šivy, jinde do popředí vystupuje Višnu nebo jeho žena Lakšmí, nicméně vyznavači kteréhokoli z těchto božstev spolu žijí bez jakýchkoli věroučných svárů a jeden druhého tolerují.
Cesta lidským životem je součástí koloběhu zrození, života, smrti a následného převtělování. Vše má svůj řád a rituál, provázený každodenním uctíváním božstev a každoročními svátky.
URL : https://www.valka.cz/Hinduismus-t34382#125353Verze : 0
Dnes jde o třetí nejrozšířenější náboženství na světě, má podle údajů z roku 2001 762 miloinů vyznavačů, především v Indii, Nepálu a mezi tamilskou částí obyvatel Srí-lanky. Ale i mimo tyto oblasti je relativně rozšířeno (hlavně v indických komunitách) například v USA a Kanadě bylo ve stejném roce udáváno přes jeden milopn vyznavačů.
S hinduismem souvisí i kastovní systém (dnes v indii zrušený zákonem z roku 1949) který dělil obyvatele do skupin a právě "zásluhy" v tomto životě umožňovali v příštím přechod do skupiny vyšší, špatné skutky pak naopak sestup do skupin nižších.
Hinduismus má mnoho forem jedna z nejrozšířenějších je defakto monoteistická, protože tvrdí že všichni bohové jsou vlastně jen různými tvářemi (tedy projevy) jednoho boha, tedy pokud je bůh rozzloben je vnímán jako ničitel a podobně.
URL : https://www.valka.cz/Hinduismus-t34382#125363Verze : 0
Deset nejvetsich hinduistickych komunit :


India 79% 751.000.000
Nepal 89% 17.380.000
Banglades 11% 12.630.000
Indonesie 2.5% 4.000.000
Sri Lanka 15% 2.800.000
Pakistan 1.5% 2.120.000
Malajsie 6% 1.400.000
USA 0.2% 910.000
Mauricius 52% 570.000
Jihoafricka Republika 1.5% 420.000
Velka Britanie 1% 410.000
URL : https://www.valka.cz/Hinduismus-t34382#125378Verze : 0
MOD
Kasty


Kastovní struktura je velmi charakteristickým rysem indické společnosti. Kasta - slovo portugalského původu, označuje skupinu lidí navzájem spojených buďto společným povoláním (kováři, ševci, kupci, ve státě Uttarpradéš i kupříkladu nosiči břemen, provazníci nebo prodavači zeleniny), nebo etnickým původem (Sánsíové, Tamilové, Sinhálci, Bhútánci, Paňdžábci atd.). Chování příslušníků jednotlivých kast ve vztahu k ostatním lidem je vymezeno tradičními pravidly, psanými i slovními, jež se týkají nejen možností vzájemných sňatků či jakýchkoli tělesných dotyků, ale též např.přijmutí potravin či dialogů.


V prvotním období formování indické společnosti, kdy se hinduismus stával čím dál více rozšířeným náboženstvím všech vrstev lidu, byly základem kast čtyři společenské stavy :
Bráhmani - kněží a duchovní inteligence
Kšatrijové - šlechta, světští vládci, válečníci
Vaišjové - řemeslníci, obchodníci, svobodní podnikatelé
Šúdrové - dělníci, nádeníci, rolníci

Ve spise Dharmašástra je toto rozvrstvení společnosti stanoveno tak, že Stvořitel a pán tvorstva jednotlivým kastám svěřil určité povinnosti, jež neměly či spíše nesměly být překračovány, kupříkladu šúdrové měli sloužit ostatním třem stavům. Kasty však nikdy nebyly natolik strnulé, aby takto stanovená pravidla nemohla být postupem času transformována. V průběhu staletí došlo k následnému dělení na podkasty, takže například v Bengálsku byli rolníci, od nichž směl duchovní přijmout vodu i ti, od nichž naopak nesměl přijmout cokoli. Jiná kasta řemeslníků zpracovávala kůži a směla jíst hovězí maso, nikoli vepřové, další pak směli jíst vepřové a drůbež atd.
Je zajímavé, že kastovní systém pronikl do myšlení indického lidu tím způsobem, že napomohl formovat vztahy mezi hinduisty a kupříkladu muslimy. Ti jsou bráni jako příslušníci jiné kasty a tato vzájemná tolerance přežívá až do současnosti, ačkoli politická situace či ekonomické problémy nakonec zapříčinily celo řadu krvavých konfliktů (spor o Kašmír či Bangladéš).
Kastovnictví však indickou společnost nijak nerozdělilo, jak by se dle některých příkazů mohlo zdát. Právě naopak. Fungující organismus této společnosti, nazývaný džadžmání, stmeluje jednotlivé vrstvy podle zcela logického klíče - řemeslník potřebuje kněze, kněz potřebuje košíkáře, hrnčíř potřebuje rolníka. Kasty se tak respektují, ale tento vztah většinou končí za dveřmi obchodu či za zdmi chrámu.
URL : https://www.valka.cz/Hinduismus-t34382#125476Verze : 0
Pokud se v rodině příslušníka jedné z vyšších kast narodí chlapec, jeho začlenění do kasty začíná přibližně mezi sedmým a desátým rokem jeho věku. Novorozeně je v domácí svatyni, nezbytné součásti každého hinduistického domova, představeno bohům, desátý den po narození dostává jméno a po dosažení čtyř let je mu oholena hlava, vlasy jsou pak obětovány bohům. Nové vlasy pak značí počátek nového života.
Obřad zasvěcení - upanájaa - je pak přímým počátkem života v kastě. Duchovní učitel chlapce - guru - omotá chlapci hlavu a pravou paži posvátným provazem na znamení, že je mladý muž "podruhé zrozen". V jeho životě pak přijde mnoho důležitých kroků, od období celibátu, přes sňatek a povinnost zplodit potomstvo až po nutnost provést po smrti svého otce pohřební obřad, jímž svému předkovi zajistí první nutný krok k reinkarnaci.
URL : https://www.valka.cz/Hinduismus-t34382#125576Verze : 0
Hinduistické rituály a svátky


Púdža - domácí uctívání bohů. Hinduisté provádí své bohoslužby jako jednotlivci či rodiny, nikoli v rámci společenství. Domácí svatyně je vybavena obrazem nejvíce uctívaného boha, jeho soškou či symbolem, pro něj charakteristickým. Příkladem může být kámen lingam - kulatý falický sloup, jenž symbolizuje tvořivou sílu boha Šivy. Tam, kde jsou uctíváni jiní bohové hinduistické mytologie, je možné spatřit mnoho podob těchto bytostí - boha Ganéšu se sloní hlavou, bohyni Parvátí jako po zuby ozbrojenou ženu s divokým výrazem, desetirukou bohyni Kálí, boha Bráhmu se čtyřmi tvářemi nebo tančícího Šivu, jehož tanec značí tvoření nového života.
Věřící omývají sošku boha posvátným olejem, přičemž odříkávají texty z védských knih. Před svatyní pak zapalují vonné tyčinky a pokládají květiny a obětiny, mnohdy i potravu, neboť věří, že božstvo sní nehmotnou součást položené oběti.


Hólí - svátek slavený na počátku jara, mající původ v obřadech oslavujících plodnost. Věřící zpívají písně, v průvodu nesou falické symboly a za velkého veselí se polévají obarvenou vodou a posypávají pestrými prášky z hlinek a koření.


Dašahra - desetidenní svátek, slavený v září či říjnu k poctě bohyně Durgy. Oslavuje se při něm vítězství hrdiny Rámy nad Rávanem, což je příběh z knihy Rámájana. Velké sochy Rávana jsou naplněny hořlavinami a prskavkami, neseny městem, a na vyhrazeném prostranství jsou pak prostříleny Rámovými ohnivými šípy.


Díválí - svátek Nového roku (na přelomu listopadu a prosince) trvá čtyři dny a je spojen s hrdinou Rámou, duchy zemřelých a především s bohem Višnu a jeho ženou Lakšmí, bohyní štěstí a bohatství. Ohňostroje zahání zlé duchy, okolo chrámů a před sochami se zapalují tisíce světel. Tento svátek je zvláště slaven obchodníky, kteří právě v tomto období zakládají nové účetní knihy a prosí bohyni Lakšmí o požehnání a úspěch v novém roce.
URL : https://www.valka.cz/Hinduismus-t34382#125578Verze : 0
Cílem každého Hinduisty je dosáhnoutí stavu mokša = osvobození a vymanění z koloběhu znovurození.
K tomu vedou 3 cesty (způsoby) -
1) KARMA MÁRGA - cesta dobrých skutků - člověk bude dělat to, co je v tu chvílí správné


2) DŽŇÁNA MÁRGA - cesta vědění - když nevím, co je nebezpečné, mohu podlehnout => aktivně se zabývat vírou a studovat posvátné spisy a tradice.
Ke studiu mají(měly) ale možnost přístupu pouze horní 3 kasty a také vyjma žen


3) BHAKTÍ MÁRGA - cesta milosrdenství - mít zalíbení ve všem co existuje - buď milosrdný a budeš více osvobozený
- vyplývá z pan-enteistického chápání božství = bůh je ve všem
____________________________________
ze zápisků z hodin na CMTF UP obor SOHUP
URL : https://www.valka.cz/Hinduismus-t34382#126808Verze : 0