Main Menu
User Menu
Reklama

Golian, Ján

     
Příjmení:
Surname:
Golian
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Golian
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.01.1906 Dombovár /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1945 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník štábu Veliteľstva pozemného vojska (1944)
- veliteľ 1. československej armády (1944)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Golian-Jan-t1689#417755Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Golian
Jméno:
Given Name:
Ján
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Golian
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1921-DD.MM.1925 Vyššia priemyselná škola strojnícka, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1925-DD.MM.1927 Vojenská akademie, Hranice
DD.03.1937-DD.05.1938 Vysoká škola válečná
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1927 poručík
02.10.1938 kapitán
15.12.1939 stotník gšt.
01.02.1943 podplukovník gšt. (s účinnosťou od 01.01.1943)
29.08.1944 plukovník
05.09.1944 brigádny generál
26.10.1946 divízny generál in memoriam
01.08.1969 generálplukovník in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
28.01.1942-29.06.1942 Náčelník štábu : Velitelství divisní oblasti 1
04.03.1943-27.04.1943 Náčelník štábu : Rychlá divise
01.01.1944-30.08.1944 Náčelník štábu : Velitelství pozemního vojska
31.08.1944-09.09.1944 Velitel : Československá armáda na Slovensku
10.09.1944-07.10.1944 Velitel : 1. československá armáda na Slovensku

Ručně vyplněné položky:
03.05.1938-DD.MM.RRRR prednosta 2. oddelenia štábu, 10. divízia
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR prednosta 3. oddelenia štábu, 1. divízia
DD.MM.1941-DD.MM.1943 východný front, Rýchla divízia
01.01.1944-DD.MM.1944 náčelník štábu Veliteľstva pozemného vojska
25.08.1944-07.10.1944 veliteľ povstaleckej armády v SNP
07.10.1944-03.11.1944 zástupca veliteľa 1. československej armády na Slovensku
03.11.1944-DD.MM.1945 v nemeckom zajatí
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1940

Medaile Za hrdinstvo 2. stupně
Bravery medal - 2nd Class
Medaila Za hrdinstvo 2.stupňa
-

DD.MM.1940

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
so štítkom "Javorina"

DD.MM.1940

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

14.09.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

14.09.1944

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

29.08.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam

DD.MM.1945

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
in memoriam

DD.MM.1945

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
in memoriam

23.08.1969

Řád republiky
The Order of the Republic
in memoriam, číslo matriky 594

08.05.1991

Řád Milana Rastislava Štefánika, 3. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 3rd Class
in memoriam

30.08.1995

Řád Ľudovíta Štúra I. třídy
Order of Ludovit Stur 1st Class
Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
in memoriam

29.08.2018

Děkovní medaile prezidenta
Grateful Medal of President
Ďakovná medaila prezidenta
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.muzeumsnp.sk
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
LÁNIK, J. a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
www.prazskyhradarchiv.cz
https://www.prezident.sk/page/vyznamenania/
URL : https://www.valka.cz/Golian-Jan-t1689#463834Verze : 0
MOD
generálplukovník Ján Golian

(26.1.1906 Dombovár - ?.?.1945 Flossenburg

Ján Golian sa narodil 26. januára 1906 v maďarskom Dombováre vo viacpočetnej rodine strojníka Rudolfa Goliana. V roku 1927 úspešne ukončil štúdium na Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave ako poručík delostrelectva. Vojenské vzdelanie si prehĺbil na Vysokej škole vojenskej v Prahe. Dňa 3. mája roku 1938 bol kpt. Golian pridelený k 10. divízii v Banskej Bystrici, kde vykonával funkciu prednostu 2. oddelenia štábu divízie. Po rozbití Československej republiky Golian prežíval veľké sklamanie. Slovenský štát považoval za provizórium, ťažko prežíval aj rozpad československej armády. Dňa 15. decembra 1939 bol Golian preradený do kategórie dôstojníkov generálneho štábu a povýšený na majora. Postupne zastával celý rad funkcií: prednostu 3. oddelenia štábu 1. divízie, prednostu mobilizačného a organizačného oddelenia, druhého dôstojníka generálneho štábu veliteľstva 1. divízie a napokon bol prednostom materiálneho oddelenia Rýchlej divízie. Bojoval na sovietsko-nemeckom fronte, kde spoznal skutočné zmýšľanie slovenskej armády, videl odpor slovenských vojakov proti vojne so ZSSR, nadviazal prvé kontakty so sovietskymi partizánmi...

V roku 1942 sa mjr. Golian stáva náčelníkom štábu Veliteľstva divíznej oblasti 1. Od roku 1943 bol prednostom materiálneho oddelenia VDO 1. V roku 1943 bol povýšený na podplukovníka generálneho štábu. Golian si uvedomoval dopad víťazstiev sovietskej armády na vojakov Rýchlej divízie, sledoval postup vojsk, mal všeslovanské cítenie a osobné skúsenosti s nemeckým fašizmom na území ZSSR.

V polovici roku 1943 sa pplk. Golian vrátil z východného frontu. Bolo to obdobie, keď si objektívna situácia na Slovensku v dôsledku medzinárodných vojensko-politických udalostí a vývinu protifašistického odboja vyžadovala zjednotenie síl a prípravu podmienok na celonárodný ozbrojený odpor. Ilegálna SNR sa stala vrcholným orgánom príprav povstania. V tom čase bol Golian prevelený do Banskej Bystrice a ustanovený za náčelníka štábu Veliteľstva pozemného vojska, čo mu otváralo možnosti budovania konšpiratívnej siete vo vojenských posádkach s pomocou vojenskej skupiny zloženej z pplk. Ferjenčíka, pplk. Vesela a pplk. Kišš-Kalinu. Neskôr sa k nim pridal celý rad antifašisticky zmýšľajúcich dôstojníkov.

Začiatkom roku 1944 ilegálna SNR viedla tajné rokovania s Golianovou vojenskou skupinou a so skupinou plk. Talského a plk. Imra. Cieľom rokovaní bolo získavanie vplyvných dôstojníkov pre spoluprácu v odboji. Činnosť skupín sa riadila smernicami čs. londýnskej vlády, ktoré určovali Goliana za dočasného veliteľa vojenskej organizácie na Slovensku a poverovali ho viesť vojenské akcie.

Dňa 27. apríla 1944 sa pplk. Golian na tajnej porade v Bratislave oboznámil s programom a zložením ilegálnej SNR a prevzal funkciu vojenského veliteľa ozbrojeného povstania. Na porade Golian pochopil výklad a zmysel Vianočnej dohody o nutnosti jednotného a centrálne vedeného ozbrojeného boja proti nemeckému fašizmu a domácemu klérofašizmu.

SNR poverila Goliana spracovať vojenský strategický plán a vojenskú prípravu povstania. Pplk. Golian mal nadviazať styk s už existujúcimi partizánskymi jednotkami na Slovensku a podporovať ich zbraňami a muníciou. Vojenský plán mal byť spracovaný v súlade so situáciou na nemecko-sovietskom fronte tak, aby povstanie bolo koordinované s operáciami sovietskej armády. Tieto dôležité úlohy si vyžadovali úplnú konšpiráciu, dôveru, spoločný postup a ochotu podriadiť osobné ambície boju za národnú slobodu. Skutočnými zástupcami Goliana sa stali pplk. Ferjenčík (spravodajský a všeobecný sektor), kpt. Polák (výzvedný referát a finančné otázky), mjr. Nosko (náčelník štábu vojenského vedenia), mjr. Marko (veci spojov), mjr. Cyprich (referát partizánsky a materiálny).

V lete 1944 sa pplk. Golian venoval vojenským prípravám povstania. Dňa 4. augusta 1944 do ZSSR odletela delegácia SNR v zložení K. Šmidke a M. Ferjenčík s cieľom informovať sovietsku stranu o stave príprav SNP.

V poslednej dekáde augusta 1944 partizáni obsadili viaceré slovenské mestá a obce, odboj vyústil do celonárodného povstania. Správy o tom prenikli k nemeckým orgánom na Slovensku a k predstaviteľom klérofašistickej vlády v Bratislave. Situácia sa stala pre nich neovládateľnou a J. Tiso súhlasil s príchodom nemeckých okupačných jednotiek na Slovensko od 29. augusta 1944.

Už 25.8.1944 sa Vojenské ústredie SNR dozvedelo o sústreďovaní nemeckých jednotiek na slovensko-moravských hraniciach. Ján Golian vydáva rozkaz na bojovú pohotovosť, stojí na čele povstaleckej armády. Za uskutočnenie vojenskej prípravy povstania a za úspešné riadenie činnosti povstaleckej armády pplk. Ján Golian bol dňa 29.8.1944 povýšený londýnskym MNO na plukovníka generálneho štábu a na základe rozhodnutia SNR z 5.9.1944 na brigádneho generála.

Počas povstania Golian preukázal svoje schopnosti pri obrane slobodného územia, kde čestne niesol bremeno zodpovednosti v najvyššej funkcii povstaleckého veliteľa.

Posledné dni jeho činnosti na povstaleckom území boli spojené s účasťou v partizánskej vojne v slovenských horách. Dňa 3. novembra 1944 počas teroristického záťahy Einsatzkommanda 14 proti povstalcom generál Ján Golian spolu s generálom Viestom boli zajatí v Pohronskom Bukovci. Nasledovali výsluchy na štábe EK-14 a v Bratislave. Po výsluchoch nasledoval prevoz do Berlína, kde oboch generálov napriek platným medzinárodným dohodám o ochrane vojnových zajatcov odsúdili na trest smrti. Poprava bola pravdepodobne vykonaná v koncentračnom tábore vo Flossenburgu v neznámy deň roku 1945.

Stanislav, J., Dobríková, M., 1990, Povstaleckí generáli. Ján Golian, Rudolf Viest, Július Nosko. Múzeum SNP, Martin, 1990
Jablonický, J., 1990: Povstanie bez legient. Obzor, Bratislava
URL : https://www.valka.cz/Golian-Jan-t1689#6436Verze : 1
gen. Ján Golian (1906-1945).
Zdroj: Múzeum SNP, BB.
URL : https://www.valka.cz/Golian-Jan-t1689#6437Verze : 0
Diskuse
Golián byl postavený do role, na níž nestačil a sám to věděl. Proto, když se velení na Slovensku ujal Viest, nebyla již situace zdaleka tak růžová jako při vypuknutí SNP. Škoda, že nikdy nebyla publikována samozdatová kniha gen. Sachra "Nebeská brigáda" - historie 2.čs.paradesantní brigády. Existuje jen v 6 exemplářích, jeden jsem měl to štěstí číst. Vzhledem k pravdivému popisů průběhu SNP je zřejmé, proč soudruhům vadilo tuto knihu před r.89 vydat.
Gen. Golián byl věrný své vlasti, za níž považoval Republiku československou. Čest jeho památce!
URL : https://www.valka.cz/Golian-Jan-t1689#19330Verze : 0