Main Menu
User Menu

Fluoroctany

Fluoroctan methylnatý

Do tejto skupiny látok patria estery kyseliny fluoroctovej a estery vyšších fluorkarbonových kyselín, všeobecného vzorca :


F(CH2)nCOOR


ďalej tiež iné zlučeniny fluoru - napr. fluoralkoholy, fluoracetamid a ich deriváty. Všetký tieto látky sa obvykle nazývajú fluoroctany, pretože sa svojimy toxickými vlastnosťami podobajú fluoroctanu methylnatému, s ktorým bývajú často porovnávané. Za druhej svetovej vojny bolo s týmito látkami počítané ako s prostriedkami ku zamoreniu vody. Sú totiž veľmi stále vo vodných roztokoch, sú bez chuti a bez zápachu.


Toxicky pôsobia, pokiaľ sa dostanú do organizmu dýchacimi orgánmi alebo sú aplikované intravenozne alebo pri postriekaní pokožky.
Nemajú však dráždivé učinky.
Z údajov ktoré su dostupné, možno odvodiť tieto vzťahy medzi ich chemickou štruktúrou a toxicitou :
1.)zlúčeniny schopné tvoriť radikál FCH2CO - oxidáciou al. hydrolýzou, sú toxické. Substitúcia v tejto skupine znižuje al. celkom potlačuje toxicitu.
2.)estery typu F(CH2)nCOOC2H5 sú toxické, pokiaľ >n< číslo nepárne. Pokiaľ je >n< číslo párne, nemajú zlúčeniny prakticky toxické vlastnosti.
3.)zvätšenie >n< u vyšších esterov má za následok zvýšenie toxicity, maximum nastáva pri n = 5, ďalej toxicita klesá.
4.)u tohoto typu esterov toxicita stúpa, pokiaľ je >n< číslo nepárne a nižšie než >9< - keď ethyl skupina je nahradená skupinou 2 fluorethylovou.


Kyselina fluoroctová a jej deriváty


C2H3FO2 ( l.m.: 78 g/mol ) Teplota varu: 168 °C


Chemický názov (IUPAC): Kyselina 2-fluoretánová. Deriváty fluoroctan sodný (sodná soľ) a fluoracetamid (amid); anglicky: fluoroacetic acid; sodium fluoroacetate; fluoroacetamide. V SR nepoužívané, v niektorých krajinách preparáty označované "1080" (nástrahy s obsahom 0,1 – 0,25% fluoroctanu sodného) a "1081" (nástrahy s obsahom 1 – 2% fluoracetamidu).
Kyselina fluoroctová tvorí bezfarebné alebo biele kryštáliky, bod topenia 35,2 °C, bod varu 165 °C, slabého octového pachu; fluoroctan sodný tvorí biely, hygroskopický prášok, bod topenia 200 – 202 °C, bez pachu, výborne rozpustný vo vode, málo rozpustný v alkoholoch a nerozpustný v nepolárnych organických rozpúšťadlách; fluoracetamid tvorí bezfarebný alebo biely kryštalický prášok, bod topenia 108 °C, bez pachu, dobre rozpustný vo vode, rozpustný v alkoholoch a acetóne, slabo rozpustný v nepolárnych rozpúšťadlách.
Fluoroctová kyselina, respektíve jej anión, fluoroctan sú pre všetky teplokrvné zvieratá a niektoré článkonožce mimoriadne prudké jedy; mechanizmus toxického účinku spočíva v metabolizácii fluoroctanu na fluorcitrát v Krebsovom cykle a blokáda Krebsovho cyklu kompetetívnou inhibíciou enzýmu akonitázy; metabolizmus všetkých buniek organizmu je tým vážne narušený až sa zastavuje a súčasne dochádza k hromadeniu citrátu a laktátu a tým k metabolickej acidóze a rozvratu vnútorného prostredia. Zasiahnuté sú najmä srdce a centrálny nervový systém. Smrť nastáva v priebehu 45 minút – 18 hodín po požití jedu v dôsledku zástavy srdečnej alebo paralýzy dychového centra.
Toxicita fluoroctanu a látok, ktoré sú na fluoroctan metabolizované (fluoracetamid, 2-fluoretanol, 18-fluorstearát atď.) je vysoká, u malých cicavcov a mäsožravcov v dôsledku ich rýchlejšieho metabolizmu extrémna: akútna LD50 pre potkana je 0,22 mg/kg perorálne, u myši 0,5 mg/kg p.o.. Mimoriadne citlivý je pes, LD50 je len 0,066 mg/kg p.o. (údaje platia pre fluoroctan sodný). Toxicita pre človeka je tiež pomerne vysoká, okrem toho neexistuje špecifický protijed a rozvinutú ťažkú otravu je prakticky nemožné zvrátiť. Z tohto dôvodu, ako aj z veľkého rizika pre necielové zvieratá je použitie fluoroctanu ako rodenticídu vo väčšine krajín zakázané.


Fluoroctan methylnatý


FCH2COOCH3 ( m.h.: 92,0 )


Je jednou z najdôležitejších týchto látok.


Fyzikálne vlastnosti :
Je to bezfarebná kvapalina, prakticky bez zápachu ( nemožno postrehnúť ani pri zriedení 1 : 1000 ) t.v.: 105°C.
Vo vode sa rozpúšťa do 15 % je dobre miešatelný s vätšinou organických rozpúšťadiel, taktiež s yperitom.


chemické vlastnosti :
Vo vode sa fluoroctan methylnatý veľmi pomaly hydrolyzuje podľa rovnice :


FCH2COOCH3 + H2O -> FCH2COOH + CH3OH


Pri normalnej teplote sa hydrolyzuje len 2,5 % fluoroctynu methylnatého za 60 hodín.. Hydrolýza je katalyzovaná viac alkáliami než kyselinami. Atom fluoru je značne inertný. Po 20 hodinovom vare so spätným chladičom sa uvolní len 50 % chloridu draselného.
Zriedený roztok chlornanu sodného fluoroctan methylnatý nerozkladá, rozkladajú ho však energické oxidačné činidlá ( kyselina chromová, kyselina sírová ) na vodu, fluorovodík a kysličník uhličitý.


Dôkaz :
Možno ho previesť nepriamo dôkazom fluoru po rozložení molekuly niektorou bežnou metódou.


Fyziologické účinky :
Pôsobí podobne ako estery kyseliny fluorfosforečnej, nemá dráždivých učinkov.


T.t.: - 33 °C
T.v.: 105 °C
Minimálna koncentrácia zistiteľná čuchom v mg/kubický meter : nad 1000
Ochrana : maska a oblek
URL : https://www.valka.cz/Fluoroctany-t120569#413586Verze : 0