Main Menu
User Menu

Fallschirm-Panzer-Füsilier-Bataillon 1 Hermann Göring

Fallschirm-Panzer-Füsilier-Bataillon 1 Hermann Göring
URL : https://www.valka.cz/Fallschirm-Panzer-Fuesilier-Bataillon-1-Hermann-Goering-t3072#9367Verze : 0
MOD
Kommandeure:


Hptm Sachs, 12.44 - ?
URL : https://www.valka.cz/Fallschirm-Panzer-Fuesilier-Bataillon-1-Hermann-Goering-t3072#9368Verze : 0
MOD
Zformován 12.44 se 4 companie, ze I./Fallschirm-Panzergrenadier-Regiment 1 Hermann Göring.


Sloužil pod Fallschirm-Panzer-Division 1 Hermann Göring.
URL : https://www.valka.cz/Fallschirm-Panzer-Fuesilier-Bataillon-1-Hermann-Goering-t3072#9369Verze : 0
MOD