Main Menu
User Menu
Reklama

FRA - Smlouva o vzájemné pomoci mezi Francií a SSSR 02.05.1935

Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a ZSSR 2. 5. 1935

Zmluva o vzájomnej pomoci medzi Francúzskom a Zväzom sovietskych socialistických republíkÚstredný výkonný výbor Zväzu sovietskych socialistických republík a prezident Francúzskej republiky,
predchnutí želaním posilniť mier v Európe a zaručiť jeho dobrodenie svojim krajinám tým, že lepšie zabezpečia, aby boli presne vykonávané ustanovenie Paktu o Spoločnosti národov o zaistení štátnej bezpečnosti, územnej celistvosti a politickej nezávislosti štátov,
rozhodnutí venovať svoje úsilie príprave a dojednaniu európskej dohody smerujúcej k tomuto cieľu a zatiaľ prispievať ďalej, pokiaľ je v ich moci, k tomu, aby boli účinne vykonávané ustanovenia Paktu o Spoločnosti národov,
rozhodli sa uzavrieť za týmto cieľom zmluvu a menovali svojich splnomocnencov:
(mená splnomocnencov),
ktorí po vzájomnej výmene svojich plných mocí, ktoré boli predložené v správnej a náležitej forme, dohodli sa na týchto ustanoveniach :Článok 1


V prípade, že by Francúzsko alebo Zväz sovietskych socialistických republík boli predmetom hrozby alebo nebezpečenstva útoku zo strany niektorého európskeho štátu, zaväzuje sa Zväz sovietskych socialistických republík a rovnako i Francúzsko, že prikročia neodkladne k vzájomnej porade o opatreniach, aby boli zachované ustanovenia článku 10 Paktu o Spoločnosti národov.Článok 2


V prípade, že by za podmienok predvídaných v článku 15 odsek 7 Paktu o Spoločnosti národov bolo Francúzsko alebo Zväz sovietskych socialistických republík napriek úprimným úmyslom oboch krajín predmetom nevyvolaného útoku zo strany niektorého európskeho štátu, poskytnú si Zväz sovietskych socialistických republík a rovnako i Francúzsko neodkladne vzájomnú pomoc a podporu.Článok 3


Majúc na zreteli, že podľa článku 16 Paktu o Spoločnosti národov sa o každom členovi Spoločnosti, ktorý sa uchýli k vojne, nedbajúc na záväzky, ktoré prijal podľa článku 12, 13 a 15 Paktu, má ipso facto za to, že sa dopustil vojnového činu proti všetkým ostatným členom Spoločnosti, zaväzujú sa Francúzsko a rovnako i Zväz sovietskych socialistických republík pre prípad, že by sa za týchto podmienok a napriek úprimným mierumilovným úmyslom oboch krajín jedna z nich stala predmetom nevyvolaného útoku zo strany niektorého európskeho štátu, poskytnúť si vzájomnú pomoc a podporu podľa článku 16 Paktu.
Ten istý záväzok prijmú i pre prípad, že by Francúzsko alebo Zväz sovietskych socialistických republík boli predmetom útoku zo strany niektorého európskeho štátu za podmienok, ktoré predvída článok 17 odsek 1 a 3 Paktu o Spoločnosti národov.Článok 4


Pretože uvedené záruky sú v zhode s povinnosťami Vysokých zmluvných strán ako členov Spoločnosti národov, nič v tejto zmluve sa nebude vykladať ako obmedzenie úloh Spoločnosti robiť vhodné opatrenia, účinné na zabezpečenie svetového mieru alebo ako obmedzenie povinností vyplývajúcich pre vysoké zmluvné strany z Paktu o Spoločnosti národov.Článok 5


Táto zmluva, ktorej francúzske a ruské znenie sú rovnako autentické, bude ratifikovaná a jej ratifikačné listiny budú vymenené v Moskve čo najskôr. Bude zaznamenaná na Sekretariáte Spoločnosti národov.
Nadobudne účinnosť ihneď po výmene ratifikačných listín a zostane v platnosti 5 rokov. Ak nevypovie jedna z Vysokých zmluvných strán zmluvu najmenej jeden rok pred uplynutím tohto obdobia, zostane zmluva v platnosti na neobmedzený čas a každá z Vysokých zmluvných strán bude ju môcť zrušiť osobitným vyhlásením po jednoročnej výpovedi.
Na dôkaz toho podpísali splnomocnenci túto zmluvu a priložili k nej voje pečate.


V Paríži, vyhotovené dvojmo, 2. mája 1935.
Protokol


Pristupujúc k podpisu francúzsko-sovietskej zmluvy o vzájomnej pomoci splnomocnenci podpísali tento protokol, ktorý bude ratifikovaný spolu so zmluvou.I
Zhodli sa v tom, že zmyslom článku 3 je zaviazať každú zmluvnú stranu, aby okamžite poskytla druhej strane, vyhovejúc okamžite doporučeniam Rady spoločnosti národov, len čo ich Rada podľa článku 16 Paktu vyhlási. Rovnako sa zhodli v tom, že obidve zmluvné strany budú konať vo vzájomnej dohode, aby Rada vydala tieto odporúčania tak rýchlo, ako si to okolnosti budú vyžadovať a že v prípade, keby Rada z akéhokoľvek dôvodu žiadne odporúčania nevydala alebo nedospela k jednomyseľnému uzneseniu, bude záväzok pomoci napriek tomu splnený.
Rovnako sa zhodli v tom, že záväzky pomoci stanovené v tejto zmluve sa týkajú len útoku podniknutého na vlastné územie jednej alebo druhej zmluvnej strany.II


Nakoľko je spoločným úmyslom oboch vlád, aby záväzky tejto zmluvy neboli v rozpore so záväzkami, ktoré Francúzsko alebo Zväz sovietskych socialistických republík skôr prijali voči tretím štátom na základe uverejnených zmlúv, zhodli sa v tom, že ustanovenia tejto zmluvy nemôžu sa vykonávať spôsobom, ktorý by ako nezlúčiteľný so zmluvnými záväzkami niektorej zmluvnej strany vydával túto stranu do nebezpečenstva sankcií medzinárodnej povahy.
III


Nakoľko obidve vlády pokladajú za žiadúce dojednať oblastnú dohodu, ktorá by smerovala k organizovaniu bezpečnosti medzi zmluvnými štátmi a mohla by zahrňovať alebo byť doplnená záväzkami vzájomnej pomoci, priznávajú si právo zúčastniť sa v takomto prípade so vzájomným súhlasom podobných dohôd v takej forme, priamej alebo nepriamej, ktorá by sa ukázala vhodnou, pričom by záväzky vyplývajúce z týchto rôznych dohôd nahradili záväzky z tejto zmluvy.IV


Obidve vlády konštatujú, že rokovania, ktoré viedli k podpísaniu tejto zmluvy, boli pôvodne zamerané na úplnú dohodu o bezpečnosti, zahrňujúcu severovýchodné európske krajiny, t.j. Zväz sovietskych socialistických republík, Nemecko, Československo, Poľsko a baltické štáty susediace so Zväzom sovietskych socialistických republík, popri tejto dohode mala byť uzavretá zmluva o vzájomnej pomoci medzi Zväzom sovietskych socialistických republík, Francúzsko a Nemeckom, ktorou by sa každý z týchto troch štátov zaviazal, že poskytne pomoc tomu z nich, ktorý by sa stal predmetom útoku zo strany niektorého z týchto troch štátov.
Aj keď okolnosti dosiaľ nedovolili uzavretie týchto dohôd, ktoré obidve strany naďalej pokladajú za žiadúce, je viac-menej potrebné chápať záväzky vyjadrené vo francúzsko-sovietskej zmluve o vzájomnej pomoci ako platné len v rozsahu predvídanom trojstrannou, skôr navrhovanou dohodou. Nezávisle od záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy sa súčasne pripomína, že podľa francúzsko-sovietskeho paktu o neútočení, podpísaného 29. novembra 1932, a bez újmy všeobecnosti záväzkov z tohto paktu zdrží sa v prípade, že by sa jedna zo zmluvných strán stala predmetom útoku zo strany jednej alebo viacerých tretích európskych mocností, ktorých sa uvedená trojstranná dohoda netýka, druhá zmluvná strana počas konfliktu akejkoľvek priamej či nepriamej pomoci a podpory útočníka alebo útočníkov, pričom každá strana vyhlasuje, že nie je viazaná nijakou dohodou o vzájomnej pomoci, ktorá by bola v rozpore s týmto záväzkom.


V Paríži 2. mája 1935.


(Podpisy)Zdroj:
TOMKO, J., KOPŠO, A. - Medzinárodné právo a politika v dokumentoch; Obzor, Bratislava, 1974.
URL : https://www.valka.cz/FRA-Smlouva-o-vzajemne-pomoci-mezi-Francii-a-SSSR-02-05-1935-t76766#282477Verze : 0
Reklama