Main Menu
User Menu

Dusíkatý yperit (HN2)

Dusíkatý yperit HN2

DUSÍKATÝ YPERIT (HN2)
(pľuzgierotvorná bojová látka)


Dusíkatý yperit HN2 je bezfarebná kvapalina, so slabým rybacím, alebo mydlovým zapáchom, ktorá dráždi oči. Ďalšie príznaky sú podobné ako u látky HN1. V teréne je stálejší ako sulfidický yperit.


základné údaje:
názov: dusíkatý yperit HN2
označenie: HN2
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 51-75-2


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: bis-(2-chlóretyl)metylamín
vzorec: CH3-N(CH2CH2Cl)2
molekulová hmotnosť: 156,05
bežný fyzikálny stav: bezfarebná kvapalina, ak je čistý
zápach: rybací alebo mydlový
teplota varu: 75°C 2); 177°C (extrapolovaná), pri bežnom tlaku sa rozkladá pred dosiahnutím bodu varu 1)
teplota topenia: -65°C 2); -70°C (teplota mrznutia) 1)
hustota: (extrapolovaná)
1,118 g/ml pri 25°C
1,1425 g/ml pri 0°C
tlak pár: (extrapolovaný)
55,462 Pa pri 25°C
7,599 Pa pri 0°C
viskozita: ?
povrchové napätie: ?
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: rozkladá sa pred dosiahnutím teploty varu
rozpustnosť: vo vode: približne 13 g na 1 liter roztoku pri bežnej teplote; miešateľný s bežnými organickými rozpúšťadlami
hydrolýza: t1/2 = 4 min. pri 25°C vo vodnom roztoku; vo vode rýchlo dimerizuje
stálosť pri uskladnení: nestabilný, vytvára kryštalické diméry
reakcie s kovmi a inými materiálmi: nekoroduje oceľ ani mosadzzdroje:
1) POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
2) Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL : https://www.valka.cz/Dusikaty-yperit-HN2-t104005#373722Verze : 0
MOD
toxicita:
oči: veľmi citlivé aj na nižšie koncentrácie
pokožka: toxický pri veľkých expozíciách
vdychovanie: veľmi toxický
ochrana: špeciálna ochrana
typ látky: pľuzgierotvorná látka s oneskoreným účinkom
účinok: oneskorený: 12 hodín, alebo aj viacodhad toxicity:
Všetky odhady toxicity sú založené na údajoch o sulfidickom yperite.


zdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Dusikaty-yperit-HN2-t104005#373723Verze : 0
MOD