Main Menu
User Menu

Diplomový odznak Karla IV

Diskuse
Potvrdí nebo vyvrátí někdo jestli se jedná o III. stupeň diplomového čestného odznaku krále Karla IV.?


Co jsem prostudoval III. stupen čestný člen 1. třídy je stříbrný a monogram zlatý, 2. stupen stříbrný monogram taktéž, II. stupen důstojník 3. třídy zlatý a monogram taktéž, ale bez mečíkového závěsu, pokusím se sehnat ještě lepší foto.
URL : https://www.valka.cz/Diplomovy-odznak-Karla-IV-t97579#361647Verze : 0
Pokud se zajímáte o Diplomový čestný odznak krále Karla IV. Československých národních gard, kupte si knihu, kterou napsal vídeňský sběratel a znalec této problematiky pan Felix Kilian. Kniha je nabízena na aukru za 1000 Kč. Pokud máte zájem není problém si ji objednat. Je psaná česky. Je to nejlepší, co na našem trhu je a jen mohu varovat před dalšími současnými českými vydání (mimo V. Měřičky). Zde jsou obrázky, dekrety.


Napište SZ Altmann, či Faleristika.
URL : https://www.valka.cz/Diplomovy-odznak-Karla-IV-t97579#361650Verze : 0

Citace :

Diplomový čestný odznak krále Karla IV. Československých národních gard

V tomto případě se jedná o tzv. II. st. důstojnický, podle pozlaceného monogramu KIV (bez převýšení korunou) jde o 3. třídu, za vojenské zásluhy (tj. v převýšení mečíkový závěs). Vydání 1936/37 - 1939.
Jak zmiňuje kolega Altmann, v případě zájmu mohu nabídnout publikaci Felixe Kiliana o dekoracích Národních gard. Bližší emailem.
S pozdravy "faleristika" Brno
URL : https://www.valka.cz/Diplomovy-odznak-Karla-IV-t97579#361675Verze : 0
Tuto knihu mám, ale zobrazení tohoto odznaku zde nenajdete, na aukci Nummis je zobrazen stejný odznak a je tam uvedeno - katalog Kounovský nezná.
URL : https://www.valka.cz/Diplomovy-odznak-Karla-IV-t97579#361681Verze : 0

Citace - teofilo2 :

Tuto knihu mám, ale zobrazení tohoto odznaku zde nenajdete,na aukci Nummis je zobrazen stejný odznak a je tam uvedeno - katalog Kounovský neznáV knize Kilian je tato dekorace vyobrazena na str.70-71, zde ale bez mečíkového převýšení.
Měřička ve své době popsal, co tehdy bylo známo. Kounovský po letech pak zcela ignoroval objevené další stupně řádu, stejně tak i další medaile a odznaky, takže publikace Kounovský je zcela nedostatečná a doporučuji ji zahodit.
S pozdravy "faleristika" Brno
URL : https://www.valka.cz/Diplomovy-odznak-Karla-IV-t97579#361683Verze : 0

Citace :

Tuto knihu mám, ale zobrazení tohoto odznaku zde nenajdete,na aukci Nummis je zobrazen stejný odznak a je tam uvedeno - katalog Kounovský neznáTento příspěvek byl publikován ve faleristickém časopisu Signum č. 2 z roku 2003. Zde je publikován se souhlasem redakce časopisu.Josef Kounovský: Diplomový odznak krále Karla IV., vydala ČNS, Praha 2003, 110 stran, černobílá vyobrazení, cena 140 Kč, náklad neuveden.


Roman Jedlička


Osobně jsem se na novou publikaci o DOK velmi těšil, tím spíše, že bylo avizováno, že v publikaci budou kromě DOK i všechna ostatní vyznamenání NG, a těšil jsem se, že konečně bude v této problematice jasněji. Po pročtení jsem byl však zklamán a rozčarován. Publikace totiž v podstatě kopíruje původní průkopnickou práci Václava Měřičky, kterou vydala pobočka ČNS v Hradci Králové v r. 1970 při příležitosti II. faleristického sjezdu tamtéž, včetně i tehdejších omylů autora původní publikace. Prakticky jediné, co nová publikace uvádí navíc, je odznak Roty paní Hany Benešové.
Kdybych nevěděl, že autor nově vydávané práce po léta odebíral časopis Signum, pochopil bych to jako neznalost. Takto to mohu chápat jen jako totální nezájem o sérii příspěvků, které byly na téma dekorace NG v posledních letech na stránkách Signa publikovány (jejich soupis pro zájemce o tuto problematiku uvádím v závěru s tím, že na toto téma jsou nachystány ještě další články). Úvodem autor informuje o tom, že se pokusil shromáždit všechny roztříštěné prameny a články z nejrůznějších zdrojů, ty ale v závěru publikace (snad jen omylem?) opomíjí uvést. Mezi 9 literárními zdroji je mj. uveden i spolkový časopis Drobná plastika, kde ale za několik desítek let nebyl na téma dekorace NG publikován snad ani jeden článek.
V úvodní historické části autor zcela ignoruje informace z článku Felixe Kiliana (viz literatura 12 níže), který logicky posunul období založení DOK do let 1928 - 1931, což doložil i skupinovou fotografií tehdejšího velitele NG J. Černohorského s nákrční dekorací DOK (na této fotografii má mezi jinými na trojúhelníkové stuze i některou z medalií Za věrné služby s věncem v závěsu, takže ani tyto nemohly být vydány až v r. 1936, jak uvádí autor). Protože tento velitel zemřel v r. 1933, tak je nutné vznik DOK posunout skutečně do let 1928-1931!
V popisu předválečných řádových dekorací autor zcela vynechal skupinu bez podložení řádového medailonu meči (viz opět F. Kilian v literatuře č. 12 níže), kterou už zmiňoval ve své původní práci Václav Měřička, který ale vzhledem k absenci informací v té době ji však nebyl schopen vřadit do systému DOK. U popisu řádových hvězd chybí informace o tom, že některé jsou na rubu dole značeny O. Pilz.
Na několika řádcích je zmínka o "novoražbách z let 1992-5" a o "nesmyslné kombinaci" předválečného typu odznaku s poválečnou hlavou krále Karla IV. Věřím, že příspěvek v tomto čísle Signa vše vysvětluje.
Zcela opomenuty jsou informace o trojúhelníkových stuhách u nejstarších řádových odznaků a medailí a chybí popisy etují k vyznamenáním. Je škoda, že v závěrečné části s vyobrazeními dekretů není ani jeden "velký" dekret k DOK, které jsou krásně provedené. Namísto toho je vyobrazen dekret k Pamětnímu odznaku Čs. obce dobrovolecké z r. 1938, který s tématikou nemá nic společného.
V části popisující neřádové dekorace jsem nalezl několik dalších nesrovnalostí, z nichž uvádím:
- položka 6 - Bronzové záslužné medaile Za věrné služby 1914-19 a 1918-19 - je chybně uveden text na rubu medailí, který je správně slovensky: Za věrné služby / Národná garda,
- položka 8 Odznak pro vynikající střelce - podle autora založen 1935, ale o odznaku existuje zmínka ve Směrnici pro udělování střeleckých odznaků z 1. 9. 1931 a v zápisu Schůze správního výboru NG 1 hl. m. Prahy ze dne 9. 1. 1931 s tím, že byly založeny ve 2 třídách, a sice odznak I. tř. jako mořený s postříbřeným středem a odznak II. tř. jako jen mořený. Takže o odznaku se zlaceným středem není zmínka. Mimochodem tyto odznaky jsou patrné i na uniformách gardistů na shora zmíněné skupinové fotografii s tehdejším velitelem Černohorským, takže i zde je potvrzeno datum vzniku fotografie někdy kolem r. 1931. Bližší pak viz lit. 10 níže - v tomto článku byla vyobrazena i miniatura ve formě klopového odznaku, o níž autor tvrdí, že neexistuje.
- položka 10 Odznak výcvikových středisek - osobně se domnívám, že tento název není v pořádku a že se traduje z původní Meřičkovy publikace. Správný název je Odznak pro příslušníky legionářských jednotek u NG - označuje čety (roty) sestavené z legionářů (dobrovolců z let 1918-19) u NG, vystupují-li v samostatném útvaru v historickém stejnokroji, což zmiňoval ve svém příspěvku Ladislav Pokuta (viz lit. 5 níže). Variantu tohoto odznaku v bronzu jen s lakovaným středem pak popsal Čestmír Franěk (viz lit. 2 níže),
- položka 19 Čestné odznaky Za budování brannosti - podle Výtahu ze stanov vyznamenání Svazu brannosti, které vydal referát vyznamenání Svazu brannosti Praha v r. 1949 a který zpracoval referent pro vyznamenání Ústředí Svazu brannosti mjr. SB Fr. Volek (čj. 10530-ref. vyzn.1949), jsou zde uvedeny jen stupně "zlatý" a "stříbrný". Čili onen tzv. "bronzový" stupeň se zdá být asi jen nedohotoveným polotovarem, protože podle stanov neexistoval,
- a konečně zcela opomenuta je snad nejvzácnější dekorace NG, kterou je Pamětní odznak Za natáčení Zborova z r. 1938 (viz Ladislav Pokuta lit. č. 5 níže).


K části o miniaturkách a malých stužkách snad jen pro doplnění přidávám obrázek s frakovou miniaturkou DOK (ze sbírek Muzea AČR Praha, zde ale na chybné stužce francouzské Verdunské medaile) a miniaturku bronzové Záslužné medaile Za věrné služby 1918-1919 (ze soukromé sbírky) pro dokreslení toho, že závěsné miniaturky existují.
Zcela vynechána je problematika nenositelných dekorací NG a nositelných medailí jednotlivých základních organizací, které zmiňoval v Signu Ladislav Pokuta (viz lit. č. 4 níže).
V závěrečném německém resumé chybí katalogizace všech publikovaných dekorací v němčině, což by těmto zájemcům celou problematiku přece jen více přiblížilo a hlavně by tam publikace byla lépe prodejná.
Je škoda, že se autor nezajímal o obsah archívu NG v Praze (aspoň to z uvedených pramenů nevyplývá). Zde by se jistě dala najít řada nových informací, které by mnohé osvětlily a doplnily. Dnes je otázkou, co se s archivem po povodních v Praze loňského roku stalo. Stejně tak mi chybí i více biografických dat o autorech dekorací (o Oldřichu Pilzovi se dočteme jen to, kdy zemřel, o Janu Znojovi nejsou informace žádné), o velitelích NG (Černohorský, Kříž) nebo o dalších výrobcích dekorací vedle firmy Karnet a Kyselý v Praze. Nevím také, zda autor kontaktoval některé z níže uvedených autorů, jistě by těchto chybných údajů a nejasností bylo méně.
A tak mi závěrem přece jen přetrvává pocit smutku nad touto publikací, která měla reflektovat všechny současné znalosti a vědomosti o dekoracích NG a speciálně o DOK. Tato šance byla promarněna a publikace de facto představuje plagiát původní Měřičkovy publikace. Snad tedy příště.Články z časopisu Signum k problematice dekorací NG RČS (řazeno chronologicky):


I. řada
1. Roman Jedlička: Návrh nebo udělený exemplář?, Signum 12 / 1990, str. 245 - 247
2. Roman Jedlička: In margine soupisu čs. vyznamenání I-VI c, Signum 19 / 1992 str. 401-405
3. Čestmír Franěk: Ještě k soupisu čs. vyznamenání I - VI c, Signum 20 / 1992, str.436-437
4. Roman Jedlička: K článku Návrh nebo udělený exemplář?, Signum 20 / 1992, str. 438


II. řada
5. Ladislav Pokuta: Střelecké ceny Svazu NG z 30. let, Signum 15 / 1996, str. 420 - 425
6. Ladislav Pokuta: Několik poznámek k dekoracím NG, Signum 16 / 1996, str. 444 - 447
7. Roman Jedlička: In marigne soupisu čs. vyznamenání, Signum 19 / 1997, str. 515 - 518
8. Oldřich Lukš: dto, str. 518-519
9. Oldřich Lukš: Střelecké dekorace (další příspěvek k In marigne soupisu čs. vyznamenání), Signum 20 / 1997, str. 544-547


III. řada
10. Felix Kilian: Řetěz pro českou Národní gardu?, Signum č. 5 /1999. str. 103-106
11. Roman Jedlička: Odznak "Střelec z pušky" Svazu Národních gard, Signum 12 / 2000, str. 293-294
12. Roman Jedlička: Odznaky k 575. výročí založení Národních gard ČSR, Signum 13 / 2001, str. 310-312
13. Felix Kilian: Odznaky Řádu Karla IV. Národních gard bez mečového podložení, Signum 15 / 2001, str. 369-372
14. Felix Kilian: Rozdílné ražby služebních medailí krále Karla IV. Národních gard, Signum 18 / 2002, str. 464-465
URL : https://www.valka.cz/Diplomovy-odznak-Karla-IV-t97579#361805Verze : 0
Osobně se domnívám, že článek pana kolegy Faleristika velmi dobře doplnil a odpověděl na danou otázku. Tento závěr by asi bylo vhodné dopracovat do Československa, kde již je problematika dekorací NSG Karla IV. uložena. Nebylo by dobré tento text ponechat jen jako nefaktografický aby zapadl, neb medaile a dekorace právě NSG se sbírají a těší se velkému zájmu. Chtěl bych poprosit kolegy, kteří na to mají právo, aby tento celý příspěvek vložil tam, kam rozhodně patří. Děkuji
URL : https://www.valka.cz/Diplomovy-odznak-Karla-IV-t97579#361817Verze : 0