Main Menu
User Menu
Reklama

DEU3 / JPN - Pakt proti Kominterně 25.11.1935

Zmluva proti Komunistickej internacionále (Kominterne).


Vláda Nemeckej ríše a cisárske japonská vláda, v poznaní, že cieľom Komunistickej internacionály, nazývanej Kominterna, je rozloženie a znásilnenie existujúcich štátov všetkými dostupnými prostriedkami,
v presvedčení, že trpieť zasahovanie Komunistickej internacionály do vnútorných pomerov národov by ohrozovalo nielen vnútorný mier a sociálny blahobyt, ale aj svetový mier vôbec,
v prianí spolupracovať na obrane proti komunistickému rozkladu , dohodli sa na tomto:


Článok 1


Vysoké zmluvné štáty sa dohodli oboznamovať sa navzájom o činnosti Komunistickej internacionály, radiť sa o nutných obranných opatreniach a uskutočňovať ich v úzkej spolupráci.Článok 2


Vysoké zmluvné strany prizvú spoločne tretie štáty, ktorých vnútorný mier je ohrozený rozkladnou činnosťou Komunistickej internacionály, aby podnikli obranné opatrenia v duchu tejto zmluvy, alebo aby sa zúčastnili na tejto zmluve.
Nemecký a japonský text zmluvy je rovnako autentický. Vstúpi do platnosti dňom podpisu a platí 5 rokov. Vysoké zmluvné štáty sa vyrozumejú včas pred uplynutím tejto lehoty o ďalšom utváraní svojej spolupráce.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi príslušnými vládami, podpísali túto zmluvu a pripojili k nej svoje pečate.


Vyhotovené dvojmo v Berlíne dňa 25. novembra 1935, t.j. 25. novembra jedenásteho roku éry Šóva.


(Podpisy)Dodatkový protokol k zmluve proti Komunistickej internacionále


Pri dnešnom podpise zmluvy proti Komunistickej internacionále dohodli sa podpísaní splnomocnenci na tomto:
a) príslušné úrady oboch Vysokých zmluvných štátov budú úzko spolupracovať pri vymieňaní správ o činnosti Komunistickej internacionály, ako aj pri propagačných a obranných opatreniach proti Komunistickej internacionále.
b) Príslušné úrady Vysokých zmluvných štátov budú v rámci platných zákonov podnikať prísne opatrenia proti tým, ktorí sú doma alebo v zahraničí priamo alebo nepriamo činní v službách Komunistickej internacionály, alebo ktorí podporujú jej rozkladnú činnosť.
c) Aby bola uľahčená spolupráca príslušných úradov oboch Vysokých zmluvných štátov, stanovená v odseku a), bude zriadená stála komisia. Táto komisia bude uvažovať a riadiť sa o nevyhnutných obranných opatreniach k ďalšiemu boju proti rozkladnej činnosti Komunistickej internacionály.


V Berlíne dňa 25. novembra 1935, t.j. 25. novembra jedenásteho roku éry Šóva.


(Podpisy)
Zdroj:
TOMKO, J., KOPŠO, A. - Medzinárodné právo a politika v dokumentoch; Obzor, Bratislava, 1974.
URL : https://www.valka.cz/DEU3-JPN-Pakt-proti-Kominterne-25-11-1935-t77289#284497Verze : 0
Reklama