Main Menu
User Menu

Clark II (DC)

Difenylkyanarsin

CLARK II (DC)
(dráždivá látka)


Clark II dráždi nos a krk, spôsobuje slinenie, silné slzenie a výtok z nosa. Tiež spôsobuje pocit dusenia a bolesti hlavy. Príznaky trvajú 30-60 minút, okrem bolestí hlavy, ktoré môžu pretrvávať niekoľko hodín. Clark II kontaminuje terén 10-30 minút.


základné údaje:
názov: Clark II
označenie: DC
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 23525-22-6


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: difenylkyanarzén
vzorec: C6H5-As(CN)-C6H5
molekulová hmotnosť: 255,15
bežný fyzikálny stav: bezfarebná kryštalická látka
zápach: cesnakový, alebo horkomandľový
teplota varu: 350°C, rozkladá sa
teplota mrznutia: 31,5°C
hustota: kvapaliny: 1,334 g/ml pri 35°C
tlak pár:
26,6 mPa pri 20°C
95,99 mPa pri 35°C (extrapolovaný)
teplota vzplanutia: ?
teplota rozkladu: nad 240°C
rozpustnosť: rozpustný v chloroforme a iných organických rozpúšťadlách
hydrolýza: veľmi pomalá
stálosť pri uskladnení: stály pri bežných teplotách
reakcie s kovmi a inými materiálmi: bez účinku na kovy


toxicita:
oči: dráždenie
pokožka: -
vdychovanie: dráždenie
ochrana: ochranná maska
typ látky: dráždivá látka
účinok: rýchlyzdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL CZ: https://www.valka.cz/Clark-II-DC-t15938#382124Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Difenylkyanarsin-t15938#382124Version : 0
MOD
Clark II je též označován jako DC, jedná se o difenylkyanarsin. Je to bezbarvá krystalická látka snadno rozpustná v etheru a benzinu (né benzínu). Páry jsou bílé a zapáchají po česneku.
Symptomy: Bolesti hlavy, zubů, uší (z literatury), palčivou bolest očí. Dráždí oči a horní cesty dýchací. Chráníme se před nimi plynovou maskou. Zasažený nepotřebuje lékařské ošetření a účinky těchto látek rychle mizí na čerstvém vzduchu.
Patří sem také slzotvorné látky, např.: bromaceton, brombenzylkyanid a chloracetofenon
URL CZ: https://www.valka.cz/Clark-II-DC-t15938#59286Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Difenylkyanarsin-t15938#59286Version : 0