Main Menu
User Menu

Clark I (DA)

Difenylchlorarsin

CLARK I (DA)
(dráždivá látka)


Clark I spôsobuje ťažké podráždenie slizníc, kašeľ, slinenie a výtok z nosa. Môže tiež narúšať činnosť nervovej sústavy. Terén kontaminuje na 5-10 minút.


základné údaje:
názov: Clark I
označenie: DA
ďalšie názvy:
registračné číslo CAS: 712-48-1


fyzikálne a chemické vlastnosti:
chemický názov: difenylchlórarzén
vzorec: C6H5-As(Cl)-C6H5
molekulová hmotnosť: 264,59
bežný fyzikálny stav: bezfarebná kryštalická látka
zápach: bez zápachu
teplota varu: 383°C (extrapolovaná), rozkladá sa
teplota topenia: okolo 40°C
hustota: kvapaliny: 1,3875 g/ml pri 50°C
tlak pár:
0,0665 Pa pri 20°C
2,2864 Pa pri 50°C
teplota vzplanutia: 350°C
teplota rozkladu: 300-350°C
rozpustnosť: vo vode: 78 mg/l pri 37°C; rozpustný v acetóne, éteri, etanole, benzéne a chloroforme
hydrolýza: pomalá
stálosť pri uskladnení: čistý je stály; v oceľových nádobách stály skoro 4 mesiace pri 60°C a približne 1 rok pri izbovej teplote
reakcie s kovmi a inými materiálmi: čistý bez účinkuzdroje:
POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
Zbrane hromadného ničenia - aktuálna bezpečnostná hrozba, INŠTITÚT BEZPEČNOSTNÝCH A OBRANNÝCH ŠTÚDIÍ MOSR, Bratislava, 2005
URL CZ: https://www.valka.cz/Clark-I-DA-t107216#382065Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Difenylchlorarsin-t107216#382065Version : 0
MOD
toxicita:
oči: dráždenie
pokožka: -
vdychovanie: dráždenie
ochrana: ochranná maska
typ látky: dráždivá látka
účinok: rýchlyodhad toxicity:


účinok
spôsob kontaktu
účinná dávka
doba expozície
exponent toxicity
spoľahlivosť údaju
neznesiteľný
vdychovanie/očný kontakt
ED50: 12 mg.min./m3
2 min.
?
nízkazdroj: POTENTIAL MILITARY CHEMICAL/BIOLOGICAL AGENTS AND COMPOUNDS, 2005
URL CZ: https://www.valka.cz/Clark-I-DA-t107216#382067Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Difenylchlorarsin-t107216#382067Version : 0
MOD