Main Menu
User Menu
Reklama

CZK / SOV - Spojenecká smlouva o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci 12. 12. 1943

Spojenecká smluva o vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci Zväzu Sovietskych Socialistických Republík a Československou Republikou.1


Prezídium Najvyššej Rady Sväzu Sovjetských Socialistických Republík a prezident Československej Republiky, želajuc si zmeniť a doplniť Smluvu medzi Sväzom SSR a Československou Republikou, podpísanú v Prahe dňa 16. mája 1935 a potvrdiť podmienky dohody medzi vládou Sväzu Sovjetských Socialistických Republík a vládou Československej Republiky o spolupráci vo vojne proti Nemecku, podpísanej dňa 18. júla 1941 v Londýne, želajúc si po vojne spolupracovať na zachovaní mieru a prekazení ďalších útokov zo strany Nemecka a zaistiť vzájomné spojenectvo a povojnovú spoluprácu v mieri, dohodly sa uzavrieť smluvu a poverily ako svojich splnomocnencov :


Prezídium Najvyššej Rady Sväzu Sovjetských Socialistických Republík Vjačeslava Michajloviča Molotova, ľudového komisára zahraničných vecí-


Prezident Československej Republiky Zděnka Fierlingera, vyslanca Československej Republiky v Sovjetskom Sväze,


ktorí sa navzájom preukázali svojimi splnomocneniami v úplnom poriadku a náležitej forme a dohodli sa takto:


Článok 1.
Vysoké Smluvné Strany dohodly sa vzájomne sjednotiť v politike stáleho spojeneckého priateľstva, vzájomnej povojnovej spolupráce a pomoci i zaväzujú sa poskytnúť jedna druhej vojenskú a inú pomoc a podporu v súčasnej vojne proti Nemecku a všetkým štátom, ktoré sú s ním v útočných akciách v Európe spojené.


Článok 2.
Vysoké Smluvné Strany zaväzujú sa na dobu súčasnej vojny nevstúpiť vo vyjednávanie s hitlerovskou vládou alebo s akoukoľvek vládou nemeckou, ktorá sa výslovne nevzdá všetkých agresívnych cieľov, nevyjednávať a neuzavrieť bez vzájomnej dohody prímerie alebo mierovú zmluvu s Nemeckom alebo s ktorýmkoľvek iným štátom, ktorý je s ním v Európe spojený v útočných akciách.


Článok 3.
Potvrdzujúc svoju politiku povojnového mieru a vzájomnej pomoci vyjadrenú v Smluve, podpísanej v Prahe dňa 16. mája 1935, Vysoké Smluvné Strany sa zaväzujú, že v prípade, keby jedna z nich po vojne bola zavlečená do vojnových akcií s Nemeckom, ktoré by obnovilo svoju politiku „Drang nach Osten“, alebo s ktorýmkoľvek iným štátom, ktorý by sa spojil s Nemeckom nepriamo alebo v inej forme k takejto vojne, druhá Vysoká Smluvná Strana jej bezodkladne poskytne všetku vojenskú a inú podporu, ktorou disponuje.


Článok 4.
Vysoké Smluvné Strany, uznávajúc navzájom svoje záujmy bezpečnosti, dohodnú sa na tesnej spolupráci po uzavretí mieru konať v súhlase so zásadami vzájomnej úcty svojej suverenity a nemiešať sa do vnútorných vecí druhého štátu. Dohodnú sa čím viac zveľadiť svoje hospodárske styky a poskytnúť si po vojne vzájomnú hospodársku pomoc.


Článok 5.
Každá z Vysokých Smluvných Strán sa zaväzuje neuzavrieť nijakú dohodu a nezúčastniť sa na koalícii proti druhej Vysokej Smluvnej Strane.


Článok 6.
Táto Smluva nadobúda platnosť hneď po podpísaní a podlieha ratifikácii v čo najkratšej dobe: výmena ratifikačných listín stane sa čo najskôr v Moskve.
Táto Smluva je platná dvadsať rokov od podpísania a zostáva v platnosti na ďalších päť rokov, ak jedna z Vysokých Smluvných Strán do 12 mesiacov pred ukončením dvadsaťročnej lehoty neprehlási, že chce odstúpiť od smluvy, a tak ďalej, až kým jedna z Vysokých Smluvných Strán písomne neprehlási do 12 mesiacov pred ukončením päťročnej lehoty, že má v úmysle zrušiť platnosť Smluvy.
Smluva bola potvrdená podpismi a pečiatkami splnomocnencov.
Táto Smluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch v jazyku ruskom a československom. Obidva texty majú rovnakú platnosť.


V Moskve, dňa 12 decembra 1943.


Z plnej moci Prezídia Najvyššej Rady SSSR V. Molotov


Z plnej moci prezidenta Československej Republiky Z. FierlingerZÁPISNICA k spojeneckej Smluve o vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci Sväzu Sovjetských Socialistických Republík s Československou Republikou, uzavretej dňa 12. decembra 1943.


Pri uzavretí Spojeneckej Smluvy o vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Sväzom Sovjetských Socialistických Republík a Československou Republikou Smluvné Strany sa dohodly, že v prípade, keby k tejto Smluve chcela pristúpiť iná tretia stránka, susediaca so Sväzom SSR alebo s Československou Republikou, ktorá bola objektom nemeckých útokov v tejto vojne, tejto tretej stránke bude daná možnosť podpísať túto Smluvu, ktorá takto nadobudne povahy tripartítnej smluvy po predbežnom súhlase vlády Sväzu SSR a Československej Republiky.


Táto zápisnica bola vyhotovená v dvoch exemplároch v jazyku ruskom a československom. Obidva texty majú rovnakú platnosť.
V Moskve, dňa 12. decembra 1943.


Z plnej moci Prezídia Najvyššej Rady SSSR V. Molotov


Z plnej moci prezidenta Československej Republiky Z. Fierlinger
1 - v nadpise je uvedená spisovná verzia názvov štátov pre uľahčenie systémového vyhľadávania. V texte je ponechané pôvodné, nespisovné, znenie, v akom je dokument uvedený v knihe Slovenské národné povstanie 1944 od S. Mičeva a kol., z roku 2009.
URL : https://www.valka.cz/CZK-SOV-Spojenecka-smlouva-o-vzajemne-pomoci-a-povalecne-spolupraci-12-12-1943-t104958#376000Verze : 0
Reklama