Main Menu
User Menu
Reklama

CZK - 26.04.1985 - Protokol o prodloužení Varšavské smlouvy

Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955

Protokol o prodloužení doby platnosti Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsané ve Varšavě dne 14. května 1955


Preambule


Členské státy Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci – Bulharská lidová republika, Československá socialistická republika, Německá demokratická republika, Polská lidová republika, Rumunská socialistická republika a Svaz sovětských socialistických republik - rozhodly se podepsat tento Protokol a dohodly se na tomto:


Článek 1


Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci podepsaná ve Varšavě dne 14. května 1955 zůstává v platnosti po dobu dalších dvaceti let. Pro smluvní strany, které do roka před uplynutím této lhůty neodevzdají vládě Polské lidové republiky prohlášení o vypovězení smlouvy, zůstane smlouva v platnosti po dobu ještě deseti let.


Článek 2


Tento protokol podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou odevzdány do úschovy vládě Polské lidové republiky.


Protokol vstoupí v platnost dnem, kdy bude odevzdána poslední ratifikační listina. Vláda Polské lidové republiky bude informovat ostatní členské státy smlouvy o odevzdání každé ratifikační listiny do úschovy.


Patička


Sepsáno ve Varšavě dne 26. dubna 1985 v jednom vyhotovení v jazyce bulharském, českém, maďarském, německém, polském, rumunském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Ověřené opisy tohoto protokolu odevzdá vláda Polské lidové republiky všem ostatním smluvním stranám Protokolu.


Za Bulharskou lidovou republiku


Todor Živkov, generální tajemník ÚV bulharské komunistické strany, předseda státní rady Bulharské lidové republiky


Za Československou socialistickou republiku


Gustáv Husák, generální tajemník ÚV Komunistické strany Československa, prezident Československé socialistické republiky


Za Maďarskou lidovou republiku


János Kádár, generální tajemník Maďarské socialistické dělnické strany


Za Německou demokratickou republiku


Erich Honecker, generální tajemník ÚV Jednotné socialistické strany Německa, předseda státní rady Německé demokratické republiky


Za Polskou lidovou republiku


Wojciech Jaruzelski, první tajemník ÚV Polské sjednocené dělnické strany, předseda rady ministrů Polské lidové republiky


Za Rumunskou socialistickou republiku


Nicolae Ceaušescu, generální tajemník Rumunské komunistické strany, prezident Rumunské socialistické republiky


Za Svaz sovětských socialistických republik


M. S. Gorbačov, generální tajemník ÚV Komunistické strany Sovětského svazuZdroj
www.lexdata.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-26-04-1985-Protokol-o-prodlouzeni-Varsavske-smlouvy-t95016#354950Verze : 0
MOD
Reklama