Main Menu
User Menu
Reklama

CZK - 26.02.1990 - Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou SSSR o odchodu sovětských vojsk z území ČSSR

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky


Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik,


berouce v úvahu prohlášení československé vlády ze dne 3. prosince 1989 a prohlášení sovětské vlády ze dne 4. prosince 1989, včetně jejich právních aspektů,


vedeny snahou o rozvoj tradičního přátelství a spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik při důsledném dodržování zásad mezinárodního práva zakotvených v Chartě OSN, včetně zásad respektování suverenity a nevměšování do vnitřních záležitostí,


potvrzujíce své pevně odhodlání všestranně napomáhat upevňování míru, stability a bezpečnosti v Evropě a na celém světě, vyjadřujíce vůli dodržovat závazky vyplývající z Varšavské smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci ze dne 24. května 1955, se dohodly na následujícím:


článek 1


1. Úplný odchod sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky se uskuteční po etapách, přičemž první etapa bude ukončena do 31. května 1990, druhá etapa do 31. prosince 1990 a třetí etapa do 30. června 1991.


2. V první etapě se uskuteční odchod podstatné části sovětských vojsk v souladu se společně vypracovaným harmonogramem.


článek 2


Vláda Československé socialistické republiky poskytne sovětské straně při odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky nezbytnou součinností.


článek 3


V období do úplného odchodu sovětských vojsk z území Československé socialistické republiky se na tato vojska bude aplikovat režim fakticky existující v době sjednání této dohody, včetně majetkových, finančních a jiných otázek, s přihlédnutím k případným změnám v podmínkách vzájemného zúčtovacího a platebního styku.


článek 4


Strany jmenují zmocněnce pro záležitosti odchodu sovětských vojsk, kteří budou řešit praktické otázky vyplývající z provádění příslušných ustanovení této dohody.


článek 5


Majetkové a finanční otázky vznikající v souvislosti s odchodem sovětských vojsk se budou posuzovat zmocněnci pro záležitosti odchodu sovětských vojsk a budou vyřešeny dohodami mezi příslušnými ministerstvy Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik.


článek 6


Majetkové a finanční otázky související se sovětskými vojsky v Československé socialistické republice, které nebudou upraveny do doby jejich úplného odchodu, budou vyřešeny zvláštní dohodou stran, která bude sjednána nejpozději do dvou let ode dne vstupu této dohody v platnost.


článek 7


Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.


Dáno v Moskvě dne 26. února 1990 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.


Za vládu


Svazu sovětských socialistických republik: E. A. Ševardnadze v. r.


Za vládu Československé socialistické republiky: Jiří Dienstbier v. r.Zdroj
http://www.ceskapolitika.cz/
URL : https://www.valka.cz/CZK-26-02-1990-Dohoda-mezi-vladou-CSSR-a-vladou-SSSR-o-odchodu-sovetskych-vojsk-z-uzemi-CSSR-t95013#354945Verze : 0
MOD
Platnost od:13. 3. 1990
Účinnost od:26. 2. 1990
Zrušeno:-
Částka:16/1990 Sbírky zákonů, str. 0319Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 71/1990 Sb.
URL : https://www.valka.cz/CZK-26-02-1990-Dohoda-mezi-vladou-CSSR-a-vladou-SSSR-o-odchodu-sovetskych-vojsk-z-uzemi-CSSR-t95013#374181Verze : 0
MOD