Main Menu
User Menu
Reklama

CZK - 14.05.1955 - Varšavská smlouva

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětský

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou


SMLUVNÍ STRANY,


znovu stvrzující své úsilí o vytvoření systému kolektivní bezpečnosti v Evropě založeného na účasti všech evropských států bez ohledu na jejich společenské a státní zřízení, což by umožnilo sjednotit jejich úsilí v zájmu zajištění míru v Evropě,


přihlížejíce zároveň k situaci, která vznikla v Evropě v důsledku ratifikace pařížských dohod předvídajících vytvoření nového vojenského západního Německa a jeho zapojení do Severoantlantického bloku, což zvyšuje nebezpečí nové války a ohrožuje národní bezpečnost mírumilovných států,


jsouce přesvědčeny o tom, že za těchto podmínek mírumilovné státy Evropy musí učinit nutná opatření k zajištění své bezpečnosti a v zájmu zachování míru v Evropě.
řídící se cíli a zásadami Charty Organisace spojených národů ,
v zájmu dalšího upevnění a rozvoje přátelství, spolupráce a vzájemné pomoci v souladu se zásadou respektování nezávislosti a svrchovanosti států, jakož i zásadou nevměšování do jejich vnitřních věcí,
rozhodly se uzavřít tuto smlouvu o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci a jmenovaly svými zplnomocněnci


* Presidium Lidového shromáždění Albánské lidové republiky - MEHMETA SHEHU, předsedu Rady ministrů Albánské lidové republiky,
* Presidum Lidového shromáždění Bulharské lidové republiky - VYLKO ČERVENKOVA, předsedu Rady ministrů Bulharské lidové republiky,
* Presidium Maďarské lidové republiky - ANDRÁSE HEGEDÜSE, předsedu Rady ministrů Maďarské lidové republiky,
* President Německé demokratické republiky - OTTO GROTEWOHLA, předsedu vlády Německé demokratické republiky,
* Státní rada Polské lidové republiky - JÓZEFA CYRANKIEWICZE, předsedu Rady ministrů Polské lidové republiky,
* Presidium Velkého národního shromáždění Rumunské lidové republiky - GHEORGHE GHEORGHIU-DEJE, předsedu Rady ministrů Rumunské lidové republiky,
* President Československé republiky - VILIAMA ŠIROKÉHO, předsedu vlády Československé republiky,


kteří po předložení svých plných mocí, jež byly shledány v náležité formě a v plném pořádku, dohodli se na tomto:


Článek 1


Smluvní strany se zavazují v souhlase s Chartou Organisace spojených národů zdržovat se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo jejího použití a urovnávat své mezinárodní spory mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožován mezinárodní mír a bezpečnost.


Článek 2


Smluvní strany prohlašují, že jsou ochotny účastnit se v duchu upřímné spolupráce všech mezinárodních jednání, jejichž cílem je zajistit mezinárodní mír a bezpečnost, a plně poskytnout své síly pro uskutečnění těchto cílů.


Přitom smluvní strany budou usilovat o to, aby v dohodě s jinými státy, které si budou přát spolupracovat v této věci, byla učiněna účinná opatření k všeobecnému snížení zbrojení a k zákazu atomových a vodíkových zbraní, jakož i jiných druhů zbraní hromadného ničení.


Článek 3


Smluvní strany budou se spolu radit o všech důležitých mezinárodních otázkách, které se dotýkají jejich společných zájmů, vedeny jsouce zájmem upevnění mezinárodního míru a bezpečnosti.


V zájmu zajištění společné obrany a zachování míru a bezpečnosti budou se Smluvní strany bezodkladně spolu radit v každém případě, kdy podle mínění kterékoli z nich bude hrozit ozbrojený útok proti jednomu státu nebo několika státům zúčastněným na Smlouvě.


Článek 4


Dojde-li v Evropě k ozbrojenému útoku proti jednomu státu nebo několika státům zúčastněným na Smlouvě se strany kteréhokoli státu nebo skupiny států, každý stát zúčastněný na Smlouvě na základě práva na individuální nebo kolektivní sebeobranu, v souhlase s článkem 51 Charty Organisace Spojených národů, poskytne státu nebo státům, které byly takto napadeny, okamžitou pomoc, individuálně i v dohodě s ostatními státy zúčastněnými na Smlouvě a to všemi prostředky, které považuje za nutné, včetně použití ozbrojené síly. Státy zúčastněné na Smlouvě budou se neprodleně radit o společných opatřeních, která je nutno podniknout pro obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.


O opatřeních podniknutých na základě tohoto článku bude zpravena Rada bezpečnosti v souhlase s ustanoveními Charty Organisace Spojených národů. Tato opatření budou zastavena, jakmile Rada Bezpečnosti učiní opatření nutná k obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.


Článek 5


Smluvní strany se dohodly vytvořit Spojené velení svých ozbrojených sil, které budou podle dohody mezi stranami vyčleněny pod řízení tohoto velení, jež bude jednat podle společně stanovených zásad. Smluvní strany učiní také jiný dohodnutá opatření nutná k upevnění jejich obranyschopnosti tak, aby byla chráněna mírová práce jejich národů, zaručena nedotknutelnost jejich hranic a území a zajištěna obrana před možnou agresí.


Článek 6


K provádění touto Smlouvou stanovených porad mezi státy zúčastněnými na Smlouvě a k projednání otázek vznikajících při provádění této Smlouvy zřizuje se Politický poradní výbor, v němž bude každý stát zúčastněný na Smlouvě zastoupen členem vlády nebo jiným zvlášť jmenovaným zástupcem.


Výbor může zřizovat pomocné orgány, které se ukáží být potřebnými.


Článek 7


Smluvní strany se zavazují neúčastnit se žádných koalic nebo spojenectví a neuzavírat žádných dohod, jejichž cíle jsou v rozporu s cíli této Smlouvy.


Smluvní strany prohlašují, že jejich závazky vyplývající z platných mezinárodních smluv nejsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy.


Článek 8


Smluvní strany prohlašují, že budou působit v duchu přátelství a spolupráce k dalšímu rozvoji a upevnění vzájemných hospodářských a kulturních styků, řídíce se zásadou vzájemného respektování nezávislosti a svrchovanosti a zásadou nevměšování do vnitřních věcí druhého státu.


Článek 9


Tato Smlouva je otevřena přístupu dalších států bez ohledu na jejich společenské a státní zřízení, které vyjádří ochotu svou účastí na této Smlouvě napomáhat sjednotit úsilí mírumilovných států o zajištění míru a bezpečnosti národů. Takový přístup vstoupí v platnost se souhlasem států zúčastněných na Smlouvě po odevzdání listiny o přístupu ke Smlouvě do úschovy vládě Polské lidové republiky.


Článek 10


Tato Smlouva podléhá ratifikaci a ratifikační listiny budou odevzdány do úschovy vládě Polské lidové republiky.


Smlouva vstoupí v platnost dnem, kdy bude odevzdána poslední ratifikační listina. Vláda Polské lidové republiky zpraví ostatní státy zúčastněné na Smlouvě o odevzdání každé ratifikační listiny do úschovy.


Článek 11


Tato Smlouva zůstává v platnosti po dobu dvaceti let. Pro Smluvní strany, které do roka před uplynutím této lhůty neodevzdají vládě Polské lidové republiky prohlášení o vypovězení Smlouvy, zůstane smlouva v platnosti po dobu dalších deseti let.


Bude-li v Evropě vytvořen systém kolektivní bezpečnosti a za tím účelem uzavřena Celoevropská smlouva o kolektivní bezpečnosti, o což budou Smluvní strany vytrvala usilovat, pozbude tato Smlouva platnosti dnem, kdy vstoupí v platnost Celoevropská smlouva.


Sepsáno ve Varšavě dne čtrnáctého květně 1955 v jednom vyhotovení v jazyce českém, ruském, polském a německém, při čemž všechna znění mají stejnou platnost. Ověřené opisy této smlouvy odevzdá vláda Polské lidové republiky všem ostatním účastníkům Smlouvy.


Na důkaz toho zplnomocněnci podepsali tuto Smlouvu a přiložili k ní pečeti.


Z plné moci Presidia Lidového shromáždění Albánské lidové republiky


MEHMET SHEHU


Z plné moci Presidia lidového shromáždění Bulharské lidové republiky


VYLKO ČERVENKOV


Z plné moci Presidia Maďarské lidové republiky


ANDRÁS HEGEDÜS


Z plné moci presidenta Německé demokratické republiky


OTTO GROTEWOHL


Z plné moci Státní rady Polské lidové republiky


JÓZEF CYRANKIEWICZ


Z plné moci Presidia Velkého národního shromáždění Rumunské lidové republiky


GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ


Z plné moci Presidia Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik


NIKOLAJ ALEXADROVIČ BULGANIN


Z plné moci presidenta Československé republiky


VILIAM ŠIROKÝZdroj
www.lexdata.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-14-05-1955-Varsavska-smlouva-t95015#354949Verze : 0
MOD
Platnost od:19. 9. 1955
Účinnost od:4. 6. 1955
Zrušeno:1. 6. 1991
Částka:25/1955 Sbírky zákonů, str. 0131Vládní vyhláška
č. 45/1955 Sb.
ze dne 16. srpna 1955


o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, sjednané ve Varšavě dne 14. května 1955


Na Varšavské konferenci byla dne 14. května 1955 sjednána Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou .lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou.

Vláda Smlouvu schválila dne 17. května 1955. Národní shromáždění s ní projevilo souhlas dne 24. května 1955 a prezident republiky ji ratifikoval dne 26. května 1955. Ratifikační listina byla odevzdána do úschovy vládě Polské lidové republiky dne 27. května 1955.

Jelikož ratifikační listiny všech smluvních stran byly odevzdány do úschovy vládě Polské lidové republiky, a to poslední z nich dne 4. června 1955, vstoupila Smlouva podle svého článku 10 v platnost dnem 4. června 1955.

České znění Smlouvy se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.


Široký v. r.
URL : https://www.valka.cz/CZK-14-05-1955-Varsavska-smlouva-t95015#374182Verze : 0
MOD