Brno-město

místní část Brna, okr. Brno-město
     
Název:
Name:
Brno-město Brno-mesto
Originální název:
Original Name:
Brno-město
Další názvy:
Other Names:
Město Brno
Staré Brno
Brün
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Brno Brno
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°11'43.00"N 16°36'30.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1243
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Palác Šlechtičen
Dietrichsteinský palác
Biskupský dvůr
Katedrála sv. Petra a Pavla
Klášter kapucínů s kostelem Nalezení Svatého Kříže
Klášter františkánů s kostelem sv. Maří Magdalény
Klášter dominikánů s kostelem sv. Michala
Klášter voršilek s kostelem sv. Josefa
Klášter minoritů s kostelem sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty
Kostel sv. Jakuba Většího
Klášter augustiniánů poustevníků s kostelem sv. Tomáše
Kostel Nanebevzetí Panny Marie s jezuitskou kolejí
Kostel sv. Václava
Kostel J. A. Komenského (Červený kostel)
Betlémský kostel
Kostel sv. Mikuláše (zaniklý, nám. Svobody)
Kaple Svatého Kříže a Panny Marie
Část opevnění na Špilberku (ne hrad)
Městské opevnění
Měnínská brána
Radnice
Skácelova kašna
Morový sloup
Dům umění
Janáčkovo divadlo
Kašna Parnas
Sousoší Nejsvětější Trojice
Výpravní budova brněnského nádraží
Muzea:
Museums:
Moravské zemské muzeum
Moravské zemské muzeum - Palác šlechtičen
Moravské zemské muzeum - Biskupský palác
Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác
Muzeum sakrálního umění
Uměleckoprůmyslové muzeum
Moravská galerie
Moravina museum
Moravian museum - Palace of Noble Ladies
Moravian museum - Bishop’s Courtyard
Moravian museum - Dietrichstein Palace
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:

Historický znak Brna, zdroj:
www.mojebrno.jecool.net
Poznámka:
Note:
Jedná se o původní, historické město Brno. -
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto_Brno
mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#546987 Verze : 15
Historická vyobrazení
Brno-město - Brno od jihu na obrazu z roku 1690
Zdroj:
http://www.mojebrno.jecool.net/inka--brno-historie-002-1690.jpg

Brno od jihu na obrazu z roku 1690 Zdroj: http://www.mojebrno.jecool.net/inka--brno-historie-002-1690.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#546988 Verze : 0
Katedrála sv. Petra a Pavla


Spolu s hradem Špilberk tvoří katedrála sv. Petra a Pavla významnou a neoddělitelnou dominantou města Brna. A to i přesto, že svoji současnou podobu získala až v letech 1905 – 1908.
K samotné historii katedrály je nutno nejdříve vzít v potaz vývoj a historii místa kde stojí, tedy na Petrově. Je doloženo, že původní brněnský hrad se nacházel právě zde a spolu s ním se zde nejpravděpodobněji nacházel i původní kostel sv. Petra (byť mohlo jít i o hradní kapli). Vyobrazení tohoto hradu s kaplí či kostela máme již z 11. století, a to na denárech brněnského knížete Konráda (1061 – 1092). Tato nejstarší podobizna místa je provázena nápisem „S. Petrus.“ Lze tedy soudit, že se jednalo spíše o zobrazení kostela. I dle toho se usuzuje, že kníže Konrád byl stavitelem (fundátorem) kostela, a že tento kostel byl vystavěn v románském stylu. Jak už to tak bývá, přímé písemné zprávy, které by se vázaly přímo na dobu vzniku kostela nebo na časná léta (spíše v řádu desetiletí) jeho existence nemáme. Máme jen kusé informace, které však byly zapsány později, že v letech 1140 – 1173 došlo k přebudování a prodloužení stavby, a to téměř na její současnou délku. Archeologickým výzkumem z 19. století bylo zjištěno románské zdivo, na jehož základě byla stavba určena jako trojlodní plochostropá bazilika. Kněžiště bylo uzavřeno apsidou, pod ním se pak nacházela krypta. Dvojvěží se pak nacházela při západním průčelí kostela.
Okolo poloviny 13. století kostel již z nějakého důvodu opět nevyhovoval aktuálním představám a potřebám, a tak byl znovu rozšířen a přestavěn, a to již v raně gotickém stylu. Zhruba v témže období zanikl hrad na Petrově a zároveň s tím (nebo spíše i o něco dříve) vznikl hrad na Špilberku. Tato přestavba kostelu ponechala zvláště jeho románský presbytář a věže. Oproti tomu boční lodě byly značně nižší než loď hlavní. K tomu byla přidána loď příční, která měla stejnou výšku jako loď hlavní, tím vznikl u kostela půdorys kříže. Stavbu ještě doplňoval trojlodní presbytář. Dne 15. března 1296 se stal kostel sv. Petra kostelem proboštským s kolegiální kapitulou.
25. listopadu 1331 udělil král český Jan kapitule právo volit si kapitulního děkana. Nejspíš v souvislosti s tímto jako i výstavbou nového kostela Nanebevzetí Panny Marie, byl gotizován dosud románský presbytář, čímž získal svou dnešní podobu.
Na přelomu 15. a 16. století opět nastal čas na větší změny. Kostel byl změněn na stejnolodní – tedy boční lodě získaly stejnou výšku jako hlavní a příční loď. Nad bočními loděmi byly zvenku přistavěny vysoké hlavní zdi s opěrnými pilíři. Spolu s tím vznikly vysoká a široká okna. Okna v bočních lodích, dnes zazděná, byly ponechány, aby osvětlovaly spodní prostory u původních bočních lodí. Vnitřní stěny, které dělily lodě od sebe, byly zbořeny, ponechány byly pouze sloupy nesoucí klenby. Ty byly nově zaklenuty ve stylu pozdní gotiky. Klenby byly bohatě síťové s mnohonásobným rozvětveným žebrovím. Při severní straně byla přistavěna předsíň. Završení této přestavby nastalo asi roku 1510, čímž stavba dostala ucelenou podobu. S tím, jak byla završena přestavba kostela, dostal novou zdvojenou konsekraci sv. Petra a Pavla. Český král Vladislav II. také kapitule udělil právo pečetit červeným voskem.
Nicméně ani poté se práce na úpravách a zvelebování kostela nezastavily. Přibližně v období 1530 – 1560, v době doznívající nejpozdější gotiky, byla vybudována jižní předsíň. V této době měl kostel nejspíš jen jednu věž, která vznikla nástavbou nad severní předsíní kostela. Během působní probošta Eliáše Hovorky na konci 16. století sice bylo uvažováno o vybudování věže nové, avšak tento úmysl nedošel realizace. Roku 1601 je uváděno, že na zvonici vedle věže bylo zavěšeno 6 zvonů. Z roku 1629 pak máme zprávu, která uvádí pokrytí střechy olovem (což se jeví jako přinejméně podivné), a že na jejím vrcholu byl kříž. V organismu tak velké církevní stavby je však několik desetiletí na všechny úpravy zpravidla málo. A tak zatímco po stavební stránce byly práce hotovy, práce na vnitřku vybavení, zvláště pak na výzdobě ani zdaleka ne. A nebyla to jen a pouze otázka peněz jak by se na první pohled mohlo zdát. Brno rozhodně nebylo katolickým hegemonem – ba naopak, své slovo zde měli přívrženci luteranismu. Tyto poměry byly natolik silné, že ovlivnily nejen vnitřní podobu kostela, kterému se nepodařilo dát po této stránce jednotný styl, ale také to vedlo k tomu, že kostel prakticky přišel o farní právo, a to se mu nevrátilo ani po Třicetileté válce.
Nicméně nebyly to jen léta rozkvětu. I když to nebylo ani zdaleka poprvé co o Brno tu více, tu méně zavadily vojenské události v zemi, významným milníkem se pro kostel stala až Třicetiletá válka. Když roku 1643 vpadl švédský vojevůdce Lennart Torstensson na Moravu, dotáhl 4. září až do Brna ke Slatině. Tím začalo první krátké obléhání Brna, které se skončilo již 9. září. Bylo tou dobou již delší tradicí, že obránci, kteří se stáhli za hradby města, zničili vše na předměstích, co by mohlo nepříteli nějakým způsobem pomoct, jedno či přímo vojensky při samém obléhání nebo jako forma zázemí. I proto musela být zástavba mimo bran města spalná. I tak se jali lidé, na rozkaz velitele plukovníka Schönkirsche, spálit františkánský klášter pod Petrovem. Nicméně tento požár se rychle šířil a spíše se vymkl kontrole, když přeskočil nejen na klášter františkánek u sv. Josefa při tehdejší Židovské bráně, ale dostal se i na petrovský kostel. Požárem neutrpěla jen stavba samotná, ale též lehly popelem lavice, oltáře, cenná knihovna, rovněž cenný archiv kapituly a dvojice varhan, zvony se působením žáru roztavily. Pochopitelně hned začaly snahy o v první řadě základní, zajišťující opravy a posléze i o obnovu kostela. Zajišťování financí se jal organizovat probošt kapituly, ale též biskup vídeňský Filip Fridrich Breiner. Sám Císař Ferdinand I. přislíbil roční příspěvek, stranou nezůstal biskup olomoucký Leopold Vilém prostřednictvím panství chrlického. Ovšem reálně kostelu přispěl jen biskup Breiner. Nicméně opravy trvaly jen krátce. Již 6. března 1645 totiž Torstensson porazil a víceméně rozprášil císařské vojsko v bitvě u Jankova a zahájil postup na Brno. V té době velel městu Jean-Louis Raduit de Souches. 3. května bylo zahájeno slavné obléhání, které se skončilo až 23. srpna. Nejprudší útok provedli 15. srpna, kdy prakticky dělostřelbou výrazně zasáhli sám kostel, jedna s koulí dopadla též do kaple Panny Marie, tu zničila bezmála zcela až na neporušený obraz Panny Marie Svatotomské. Nicméně když Švédové od Brna s nepořízenou odtáhli, byl kostel prakticky ruinou.
Biskup a probošt Breiner se spolu s kardinálem pražským Harrachem jali spolu s kapitulou schánět prostředky na obnovu kostela. Nicméně byly zde jisté potíže se sháněním dostatku financí ve válkou zbídačené zemi. I přesto byl záhy osloven mistr tesařský a zednický Melichar Meisl s tím aby připravil rozpočet a plán stavby. Tesářské práce byly zahájeny již roku 1647, ty zednické o 3 roky později. Meisl prováděl práce tesařské a stavebník Pavel Weinberger pak ty zednické. Ke konci roku 1652 byly dokončeny stavební práce na presbytáři spolu s kaplí Panny Marie, ta musela být vystavena celá znovu. Poté se pokračovalo na protilehlé kapli s oltářem sv. Kopí. Zde pak byla později zřízena kanovnická sakristie. Již následujícího roku 1653 byly ukončeny stavební práce na věži, přičemž na ni byly zavěšeny 2 zvony, ty však nebyly slazeny, proto byly sneseny a přelity.
Přes všechny tyto práce byly na lodi ne o mnoho později sledovány problémy samotného zdiva. Její statika byla dozajista všemi těmi válečnými událostmi narušena. Kapitula se proto obrátila na v Brně ne neznámého stavitele Mořice Grima, který svůj um prokázal při stavbě kostela minoritů, s tím aby vypracoval plány přestavby petrovského chrámu. Tyto plány byly vypracovány a stavitel Grim k nim dal i rozpočet. Svůj rozpočet však poskytl i jiný stavitel, a to František Benedikt Kličník. Jeho kalkulace nákladů byla výhodnější a tak dostal stavbu dle Grimových plánů na starost on. Samotná stavba byla zahájena roku 1743, tedy pomalu století od válečných událostí. Ze všeho nejdříve byly zesíleny zdi, usunuty pilíře, tím byl sjednocen trojlodní prostor do jednoho velkého oválného, který byl nově zaklenut novou velkou válenou klenbou. Oproti tomu presbytáři byla zachována jeho gotická podoba. Průčelí bylo zbarokizováno, jeho jedinou ozdobou se staly 4 sochy olomouckého sochaře Ondřeje Zahnera (též Zohnera). Jednalo se o sochy sv. Petra a Pavla a sv. Cyrila a Metoděje. Při regotizaci byly sneseny, dostaly se do Buchlovic k hraběti Berchtoldovi, a zde se nacházejí dodnes. Roku 1780 byly ukončeny práce na vnější výzdobě. Nicméně ještě předtím 5. prosince 1777 bylo na základě buly papeže Piuse VI. zřízeno brněnské biskupství, což povýšilo kostel i kapitulu na katedrální. To vedlo i k potřebě urychlení dalších prací. Již roku 1778 byl vystavěn nový oltář, který záhy následovaly ostatní. Tyto oltáře byly vybudovány za prvních dvou brněnských biskupů Františka Matěje Chorinského a Jana Lachebauera, tudíž jejich sochařská i malířská výzdoba je ukázkou umění poslední čtvrtiny století 18.
Závěr 19. století přinesl snahy o další práce na kostele, zvláště se pak velice uvažovalo o jeho regotizaci, což byl v té době populární jev. Asi největším jejím zastáncem byl prof. Augistin Prokop. Nutno říct, že v tomto období se regotizaci, ne vždy vydařené, „podlehla“ řada významných památek ať jimi byly Karlštejn či třeba Bouzov, ty přitom přišly mnohdy i mnohé stavebně cenné části, někdy dokonce i gotické, aby je někdy nahradila velice vyumělkovaná pseudogotika, ne vždy typická pro naše oblasti. Celá vize přestavby kostela, tehdy ještě asi ne tak radikální se objevila v rámci cyrilometodějského jubilea roku 1863. Hlavní příčinou byl nedostatek věže. Roku 1864 tak starosta Brna Kristián Délvert při sezení městské rady dal návrh na založení zemské sbírky, ta vynesla 40 519 zlatých, město darovalo 10 000 zlatých, dalších 10 000 zlatých daroval biskup Nöttig v roce 1877 při příležitosti stoletého jubilea povýšení na biskupství. To však bylo stále málo, jelikož stavba věže s průčelím by si vyžádala asi půl miliónu zlatých. Brněnská kapitula tak musela od tohoto záměru upustit. Nicméně roku 1889 bylo rozhodnuto se dát do zabezpečovacích prací na presbytáři a k ní přiléhající sakristii a kapli. Na klenbu presbytáře byla přilepena gotická žebra. Na zvýšenou podlahu zde byl postaven dřevěný pseudogotický oltář, do zdi presbytáře zase byly umístěny novogotické arkýře. Dále dal A. Prokop tento prostor vymalovat pseudogotickým ornamentem dle návrhu profesora Uměleckoprůmyslové školy v Brně Jana Kastenra. Tyto malby byly odstraněny při opravách po 2. světové válce. Jelikož katedrála musela mít věže, byl nakonec přijat návrh vídeňského architekta Augusta Kirsteina. Dle něj byla stará věž na severu zbořena a byly postaveny dvě štíhlé 81 m vysoké věže dle stylu francouzské gotiky. Jejich základní kámen byl posvěcen biskupem dr. Bauerem 26. května 1904. Tyto věže jsou umístěny při severní a jižní straně, přičemž v té severní se nachází 4 zvony, z toho 2 byly přidány roku 1971 a v jižní se nachází zvon jeden. Nad presbytářem byla roku 1906 postavena novogotická věžka. Dále došlo k odstranění barokní podoby západního průčelí, včetně odstranění výše zmíněných soch. Podoba průčelí byla koncipována novogoticky s přidáním předsíně. Ta byla vyzdobena sochami sv. Petra a Pavla, dále znaky biskupa dr. Huyna a katedrální kapituly. Nad portálem se pak nachází reliéf Božského Srdce Páně, u kterého klečí dva andělé. Namísto odebraných barokních soch dostalo průčelí sochy nové, které navrhl Jan Kastner, profesor pražské Uměleckoprůmyslové školy. Jsou dílem vídeňského sochaře Viléma Frühaufa. Jedná se o Boha Otce, pod ním je Duch Svaty, který má podobu holubice vznášející se nad mohutným křížem s ukřižovaným Ježíšem Kristem, po boku kříže se pak ve výklencích nachází Panna Marie a sv. Jan Evangelista. Pod celou touto skupinou je pak nápis „Venite ad me …pojďte ke mně všichni.“ Nad tímto dílem se pak nachází trojdílné okno, které je na prostředních pilířích ozdobeno sochami sv. Cyrila a Metoděje. Tyto práce byly realizovány roku 1907. Stavbu realizoval v letech 1904 – 1908 stavitel Richard Martin ze Zastávky. Samotnému stavebnímu zásahu předcházel archeologický výzkum ještě v 19. století, což je pro toto období ještě poměrně neobvyklé, jelikož se v té době ještě stále se rodící archeologie zajímala o období převážně výrazně starší – tedy zvláště o pravěk a ranou dobu dějinnou. Kromě samotných stavebních úprav byl též doplněn mobiliář v letech 1905 – 1909. Jsou to hlavně nové varhany o 3 manuálech a 70 rejstřících od pražské firmy bratří Paštiků. V roce 1911 pak ještě tatáž firma dodala do kaple Panny Marie varhany malé.Zdroje:
HORKÝ, L. 1977: Průvodce katedrálou sv. Petra a Pavla. V Brně.
http://www.hrady.cz/index.php?OID=1973
cs.wikipedia.org
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Půdorysný plán katedrály
Zdroj:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grundriss_kathedrale_br%C3%BCnn.jpg

Půdorysný plán katedrály Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grundriss_kathedrale_br%C3%BCnn.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Brno-město - Vyobrazení katedrály ještě před přestavbou roku 1874 v časopise Světozor, číslo 28, strana 328, kresba E. Harolda
Zdroj:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrov_1874.jpg

Vyobrazení katedrály ještě před přestavbou roku 1874 v časopise Světozor, číslo 28, strana 328, kresba E. Harolda Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petrov_1874.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Modelová rekonstrukce vývoje lokality; Foto vlastní

Modelová rekonstrukce vývoje lokality; Foto vlastní
Brno-město - Modelová rekonstrukce vývoje lokality; Foto vlastní

Modelová rekonstrukce vývoje lokality; Foto vlastní
Brno-město - Modelová rekonstrukce vývoje lokality; Foto vlastní

Modelová rekonstrukce vývoje lokality; Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#546993 Verze : 10
Budova hlavního vlakového nádraží


Budova byla postavena roku 1850, v letech 1902 až 1905 byla secesně přestavěna. Poškozena při náletu roku 1944, kdy ztratila pravou hodinovou věž. Je součástí důležitého dopravního uzlu.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=8948
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#547499 Verze : 0
Mahenovo divadlo


Divadlo bylo vystaveno v letech 1881 až 1882, dle projektu architektů F. Fellnera a H. Hellnera v místech kde se kdysi nacházely městské hradby. První představení se zde konalo 14. listodapu 1882. Divadlo je bohatě plasticky zdobeno. V průčelí se nachází toskánské a korintské sloupy. Ve středu se nachází socha boha Dionýsa na voze taženého lvy a pantery.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2628
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#547501 Verze : 1
Janáčkovo divadlo


Janáčkovo divadlo bylo vystaveno v letech 1960 až 1965 ve funkcionalistickém stylu dle projektu architekta Jana Víška s kolektivem (Vilém Zavřel, Libuše Žáčková-Pokorová). Na interiérech se podíleli Ivan Ruller a Boleslav Písařík. Výstavba divadla se plánovala již od roky 1910. Od té doby až do roku 1958, bylo vyhlášeno celkem 7 architektonických soutěží.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=11017
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#547502 Verze : 0
Pomník Rudé armádě


Památník, který je dominantou Moravského náměstí, byl slavnostně odhalen při příležitosti 10. výročí osvobození města Brna Rudou armádou 25. dubna 1955. Již o tři roky později byl prohlášen za kulturní památku. Je dílem akademického sochaře Vincence Makovského a architektů Bohuslava Fuchse a Anotnína Kuriala. V roce 1993 byly z pomníku odstraněny desky s nápisy a prapor (ten měl na vrcholu pěticípou hvězdu na něm se nacházely srp s kladivem). Roku 2012 byl pomník rekonstruován.


Zdroj:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=11019
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#547511 Verze : 1
Náměstí Svobody
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#597889 Verze : 2
Moravské náměstí
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#597890 Verze : 1
Dominikánské náměstí
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#597891 Verze : 1
Zelný trh
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#597892 Verze : 2
Kapucínské náměstí
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#597893 Verze : 2
Šilingrovo náměstí
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#601570 Verze : 0
Komenského náměstí
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#601571 Verze : 0
Jakubské náměstí
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#601572 Verze : 0
Kaple sv. Kříže a Panny Marie
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#601574 Verze : 0
Městské opevnění
Brno-město - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Brno-mesto-t188261#601575 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více