Akimenko, Adrian Zacharovič

Akimenko, Adrian Zakharovich
Адриан Захарович Акименко
     
Příjmení:
Surname:
Akimenko Akimenko
Jméno:
Given Name:
Adrian Zacharovič Adrian Zakharovich
Jméno v originále:
Original Name:
Адриан Захарович Акименко
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.09.1898 Bogorodickoje /
06.09.1898 Bogoroditskoye /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.02.1989 Luhansk /
DD.02.1989 Luhansk /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 3. gardového střeleckého sboru (od ledna 1942)
- velitel 75. střeleckého sboru
- Commander of the 3rd Guards Rifle Corps (from January 1942)
- Commander of the 75th Rifle Brigade
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
David M. Glantz - Bouře směřuje na Balkán
myfront.in.ua
pamyat-naroda.ru
generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Akimenko-Adrian-Zacharovic-t124500#423957 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Akimjenko Akimenko
Jméno:
Given Name:
Adrian Zacharovič Adrian Zakharovich
Jméno v originále:
Original Name:
Адриан Захарович Акименко
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1922 Vyššia odborná škola veliteľov v Charkove
DD.10.1931-DD.MM.1935 Vojenská akadémia M.V. Frunzeho
DD.MM.RRRR-DD.MM.1922 The Kharkov Higher School for Commanders
DD.10.1931-DD.MM.1935 Military Academy of M. V. Frunze
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
10.01.1942 generálmajor
10.01.1942 Major General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.10.1918-DD.MM.RRRR vojak 43. Ukrajinského revolučného pluku a 3. Luganského internacionálneho pluku
DD.01.1919-DD.MM.RRRR politický komisár a predseda revolučného tribunálu 3. Luganského internacionálneho pluku
DD.09.1919-DD.MM.RRRR politický komisár 1. streleckej brigády 60. streleckej divízie
DD.03.1922-DD.MM.RRRR veliteľ a politický komisár 13. samostatného pohraničného práporu
DD.09.1922-DD.MM.RRRR veliteľ roty 70. streleckého pluku 24. streleckej divízie Ukrajinského vojenského okruhu
DD.03.1926-DD.MM.RRRR dočasne poverený výkonom funkcie pomocníka veliteľa 240. streleckého pluku
DD.10.1930-DD.MM.RRRR pomocník veliteľa 88. a 240. streleckého pluku
DD.11.1935-DD.MM.RRRR pomocník náčelníka 1. oddelenia štábu 17. streleckého zboru Kyjevského vojenského okruhu
DD.03.1938-DD.MM.RRRR náčelník 1. oddelenia štábu 15. streleckého zboru
DD.10.1938-DD.MM.RRRR náčelník 1. oddelenia štábu Žitomírskej armádnej skupiny vojsk
DD.12.1939-DD.MM.RRRR dočasne poverený výkonom funkcie náčelníka štábu 5. armády Kyjevského osobitného vojenského okruhu
DD.04.1940-DD.MM.RRRR náčelník operatívneho oddelenia štábu 5. armády Kyjevského osobitného vojenského okruhu
DD.07.1940-DD.10.1940 prednášajúci na katedre všeobecnej taktiky Vojenskej akadémie M.V. Frunze
DD.10.1940-DD.MM.RRRR náčelník štábu 34. streleckého zboru Kyjevského osobitného vojenského okruhu
02.08.1941-13.02.1942 veliteľ 127. streleckej divízie Západného frontu
DD.02.1942-DD.MM.RRRR veliteľ 3. gardového streleckého zboru 56. armády Južného frontu
DD.03.1942-DD.MM.RRRR starší prednášajúci taktiky na Vojenskej akadémii M.V. Frunze
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR veliteľ 10. gardového streleckého zboru Južnej skupiny vojsk
DD.MM.1947-DD.MM.RRRR náčelník Úradu bojovej a telesnej prípravy Odeského vojenského okruhu
DD.MM.1948-DD.MM.RRRR náčelník vojenskej katedry Kijevského telovýchovného inštitútu
DD.MM.1951-DD.MM.RRRR predseda Ústredného výboru DOSAAF Moldavskej SSR
15.02.1955-DD.MM.RRRR v zálohe
DD.10.1918-DD.MM.RRRR Soldier in the 43rd Regiment of Ukrainian Revolutionary and Internationalist of Lugansk 3rd Regiment
DD.01.1919-DD.MM.RRRR Political Comissar and Chairman of the Revolutionary Tribunal Lugansk internationalist 3rd Regiment
DD.09.1919-DD.MM.RRRR Political Commissar 1st Rifle Brigade 60th Rifle Division
DD.03.1922-DD.MM.RRRR Commander and Political Commissar 13th Separate Border Battalion
DD.09.1922-DD.MM.RRRR Company Commander 70th Rifle Regiment 24th Rifle Division of the Ukrainian Military District
DD.03.1926-DD.MM.RRRR temporarily entrusted the duties of assistant commander of the 240th Rifle Regiment
DD.10.1930-DD.MM.RRRR Assistant Commander of the 88th and 240th Rifle Regiment
DD.11.1935-DD.MM.RRRR Assistant Chief of Staff of the 1st Division 17th Rifle Corps of the Kiev Military District
DD.03.1938-DD.MM.RRRR Chief of Staff of the 1st Division 15th Rifle Corps
DD.10.1938-DD.MM.RRRR 1 Division Chief of Staff of the Army Troops Zhitomir
DD.12.1939-DD.MM.RRRR temporarily entrusted the Duties of Chief of Staff of the 5th Army of the Kiev Special Military District
DD.04.1940-DD.MM.RRRR Chief operating department staff of the 5th Army of the Kiev Special Military District
DD.07.1940-DD.10.1940 Lecturer at the Department of General Tactics Academy named by M.V. Frunze
DD.10.1940-DD.MM.RRRR Chief of Staff of the 34th Rifle Corps of the Kiev Special Military District
02.08.1941-13.02.1942 Commander of the 127th Rifle Division of the Western Front
DD.02.1942-DD.MM.RRRR Commander of the 3rd Guards Rifle Corps 56th Army of the Southern front
DD.03.1942-DD.MM.RRRR Senior Lecturer at the Military Academy Tactics named by M.V. Frunze
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Commander of the 10th Guards Rifle Corps Southern Group of Forces
DD.MM.1947-DD.MM.RRRR Chief of the Office of combat and physical training Odessa Military District
DD.MM.1948-DD.MM.RRRR Chief of the Military Department of the Institute of Sports in Kiev
DD.MM.1951-DD.MM.RRRR Chairman of the Central Committee of the SSR of Moldova DOSAAF
15.02.1955-DD.MM.RRRR Retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
v septembri 1970 udelený titul Čestný občan mesta Luhansk (Ukrajina) in September 1970 awarded the title of Honorary Citizen of the city of Luhansk (Ukraine)
Zdroje:
Sources:
David M. Glantz - Bouře směřuje na Balkán
generals.dk
myfront.in.ua
http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd127/main1.html
pamyat-naroda.ru
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Akimenko-Adrian-Zacharovic-t124500#518996 Verze : 0
Adrian Zacharovič Akimenko sa narodil v dedine Bogorodickoje, patriacej pod Lutuginský okres, Luganský kraj, Ukrajina.

Koncom roka 1917 bol prijatý za policajta, v roku 1918 je povolaný do Robotnícko-roľníckej Červenej armády. Zúčastnil sa občianskej vojny najskôr ako krasnoarmejec, neskôr ako politický komisár. V tejto vojensko-politickej funkcii vystriedal viaceré veliteľské pozície. Ako príslušník 12. a 14. armády Južného a Juhozápadného frontu sa zúčastnil bojov za presadenie moci sovietov na území Ukrajiny.

Po skončení občianskej vojny si zvyšuje vojenské vzdelanie na Vyššej odbornej škole veliteľov v Charkove, ktorú ukončuje v roku 1922. Následne velí rôznym vojenským útvarom od stupňa prápor po pluk.

Vyššie vojenské vzdelanie získava v rokoch 1931 až 1935 na Vojenskej akadémii M.V. Frunze, po skončení ktorej vykonáva rôzne štábne funkcie u vojenských jednotiek. Začiatok Veľkej vlasteneckej vojny ho zastihne vo funkcii náčelníka štábu 34. streleckého zboru Kyjevského osobitného vojenského okruhu. Zúčastňuje sa na bojoch pri Smolensku, pri ktorých sa prejavil ako schopný a rázny veliteľ. Kvôli chorobe veliteľa 34. streleckého zboru, generálporučíka Chmeľnického, preberá plukovník Akimenko velenie tejto jednotky. Po rozpustení zboru je menovaný veliteľom 127. streleckej divízie Západného frontu, ktorá za vynikajúce bojové úspechy dosiahnuté v oblasti Eľni (Ельни) je v septembri 1941 premenovaná na 2. gardovú streleckú divíziu.

Po povýšení do hodnosti generálmajora dňa 10. januára 1942 velí Akimenko 3. gardovému streleckému zboru 56. armády Južného frontu. Dlho si však tejto vysokej funkcie neužil. Už v marci 1942 je z tejto funkcie odvolaný a prevelený do funkcie staršieho prednášateľa taktiky na Vojenskú akadémiu M.V. Frunze. Dôvodom odvolania bol neúspešný útok vojsk 3. zboru v priestore severne od Taganrogu. Od tej doby sa neúspešne snaží opätovne dostať na front a podarí sa mu to až po takmer dvoch rokoch. V januári 1944 je vyhovené jeho opakovaným žiadostiam a je vymenovaný za veliteľa 75. samostatného streleckého zboru, ktorý bojuje ako súčasť 2. a 3. Ukrajinského frontu. Od 2. decembra 1944 je hospitalizovaný v nemocnici, do funkcie sa vracia 9. januára 1945.

Počas jeho velenia sa 75. strelecký zbor zúčastňuje mnohých útočných operácií - Korsuň-Ševčenkovskej, Umansko-Botošanskej, Belehradskej, Viedenskej a nakoniec aj Pražskej. Za oslobodenie Belehradu je zboru pod jeho velením udelené čestné pomenovanie "Belehradský". Za úspešné prekročenie rieky Dunaj a zručné velenie vojskám zboru bol Akimenko navrhnutý na udelenie titulu Hrdinu Sovietskeho zväzu. Návrh na vyznamenanie sa však kdesi na vyšších miestach stratil...

Po vojne zastáva viaceré vysoké veliteľské posty a svoju kariéru končí ako predseda Ústredného výboru DOSAAF Moldavskej SSR. DOSAAF, čo je skratka pre Dobrovoľnú spoločnosť pre spoluprácu s armádou, letectvom a námorníctvom (rusky ДОСААФ, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) je štátna spoločenská organizácia, vykonávajúca vlasteneckú a predvojenskú výchovu svojich členov. Išlo o obdobu československej organizácie Zväzarm (česky Svazarm).

A.Z. Akimenko zomrel vo februári 1989 v ukrajinskom Vorošilovgrade (súčasný Lugansk), kde je aj pochovaný.zdroje:
https://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd127/main1.html
myfront.in.ua
https://ru.wikipedia.org/wiki/
URL : https://www.valka.cz/Akimenko-Adrian-Zacharovic-t124500#518998 Verze : 2
Návrh na udelenie Radu Červenej zástavy zo dňa 18.09.1944
URL : https://www.valka.cz/Akimenko-Adrian-Zacharovic-t124500#519433 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více