Main Menu
User Menu

Admirál

Admiral

Česky:
Czech:
Admirál
Anglicky:
English:
Admiral
Další názvy:
Other names:
Japonsky / Japan - 海軍大将 / かいぐんたいしょう / kaigun-taišó
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Admiral-t234998#649195Verze : 0
MOD
Slovo admirál (Admiral) je

  • názvem pro konkrétní hodnost (s různým postavením v různých ozbojených silách jednotlivých států)
  • obecným názvem pro admirálské hodnosti obecně (kontradmirál, viceadmirál, admirál atd.)
  • názvem pro držitele konkrétní hodnosti admirál
  • obecným názvem pro držitele některé z admirálských hodností
URL : https://www.valka.cz/Admiral-t234998#652537Verze : 1
MOD
Automaticky vytvořený agregovaný seznam držitelů ze všech států včetně osob později povýšených do vyšší hodnosti (hodnost nemusí mít v jednotlivých státech stejné postavení)
Automatically generated aggregate list of holders from all countries including persons later promoted to a higher rank (rank may not have the same status in each country)

Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name

Amerika

Asie

Evropa

 
URL : https://www.valka.cz/Admiral-t234998#652474Verze : 5
MOD
Stručně lze říci, že čeština převzala slovo admirál z německého Admiral, které je přejato z francouzského amiral a to zase z arabského amir-al.

Arabské slovo amir označuje krále, prince, náčelníka, vůdce, šlechtice, guvernéra, velitele či jinou osobu, která nějakým způsobem stojí v čele skupiny osob. Al je částice, která se používá ve složeninách. Takto je amīr-al-mā velitel loďstva, amīr-al-bahr velitel vod či amīr-al-ālī vyšší velitel. Z arabštiny se pak toto slovo dostalo do evropských jazyků. Některé zdroje uvádějí v souvislosti s převzetím i archaické řecké slovo ἄλιος (álios, moře) a složeninu ἄμηρχλιος (ámirchlios). První doklad o použití ve středověké latině pochází z doby kolem roku 800. Slova amiratus, admiralis či admirallus ve středověku označovala buď arabského/muslimského/saracénského velitele či náčelníka, nebo obecně jakéhokoliv vojenského velitele. Ve staré francouzštině bylo ve stejném smyslu používáno slovo amirail, amiral či amirault. Střední angličtina ho používala ve tvaru amiral. Ve středohornoněmčině se slovo vyskytovalo již také a to ve tvarech jako amiral, emeral, amiralt, amiralde, admirat a podobně. V 10. a 11. století byl v Byzanci námořní velitel označován jako Amiralios a pozemní velitel jako Amiras.

Význam latinského slova admiratus či ammiratus se na královském dvoře normanské Sicílie ve 12. století významově posunul z vládce či velitele na zemi na velitele námořního. Tento význam se pak přes Janov dostal kolem roku 1300 do Francie a dalších evropských států. V textech anglo-francouzské provenience se v této době objevuje označení amiral de la mer pro velitele uskupení více lodí. V anglickém prostředí pak slovo již na počátku 15. století označovalo nejvyššího námořního důstojníka. Slovo se obejvovalo i ve tvarech amirauld, amiraunt. K vložení písmene d zřejmě došlo pod vlivem latiny, v níž sloveso admīrāre znamená obdivovat a admirabilis označuje něco nebo někoho obdivuhodného. Ve 14. století se tak v anglických textech setkáme s tvarem admyrall a od 16. století s finálním tvarem admiral. Ve francouzštině se na přelomu 16. a 17. století slovo psalo běžně jako admiral a takto to převzala němčina, která jej po francouzském vzoru již od 14. století používala pro označení námořního velitele. Vyskytoval se ale i zápis bez písmene d. Od 18. století již němčina používá jen formu Admiral.


Zdroje:
REJŽEK, Jiří: Český etymologický slovník, 2015
Etymologisches Wörterbuch des Deutschen / Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (online)
Online Etymology Dictionary (online)
Wikipedia (online)
URL : https://www.valka.cz/Admiral-t234998#666960Verze : 6
MOD