Obraz Němce a Německa... (díl 10.)

Autor: Doc.PhDr. Jan Rataj, CSc. 🕔︎︎ 👁︎ 20.873

Období Marie Terezie a Josefa II. je hodnoceno jako období rozkvětu, ovšem nikoli proto, že panovali ve věku osvícenství, ale proto, že zavedli německou státní správu a německý úřední jazyk. Marie Terezie musela být poražena v sedmileté válce pruským Friedrichem Velikým, neboť ztělesňoval ideu velkoněmecké říše. Období českého rozmachu v 19. století je vypuštěno. Vznik ČSR je prezentován jako jedna z křivd. ČSR byla umělá konstrukce, odporující historické tradici a sloužící anglo-francouzským imperiálním zájmům. Období první republiky je zúženo na „neslýchaný teror“ proti českým Němcům. Dalšími mezníky jsou již jen Mnichovská dohoda a 15. březen 1939. „České země, těžce zklamané anglo-francouzskou zradou, se vrátily do lůna Říše, ke které po tisíciletí patřily.

Představu o zdrcující německé dominaci v českých dějinách dále rozšiřovala svými objevy sudetoněmecká historiografie v protektorátu (E. Winter, Josef Pfitzner aj.). Vedla systematický boj proti Palackého a Masarykovu „českému bludnému historickému mýtu“ a „českému velikášství“. Z tohoto hlediska byla nejzajímavější teze J. Pfitznera o německé rasové převaze v dynastii Přemyslovců.

Reklama

Radikálně rasově nadřazený obraz Němce jako pána Čecha, úplně negující českou identitu, který vnášeli do protektorátu nacisté, neodpovídal obrazu Němce jako lenního pána, formulovaného českou protektorátní vládní elitou. Háchova a Klimentova vize byla nacisty takticky tolerována, neboť zdůvodňovala německou převahu a moc nad Čechy, ale v zásadě nebyla akceptována. Lenní pán totiž svému vazalovi garantuje určité vnitřní svobody, v daném případě státní autonomii.

Protektorátní autonomie byla však od počátku pouhou fikcí. Celá III. říše byla silně centralistická, rozmetávala teoretické zemské celky. „Samospráva vede k samostatnosti“, zněla nekompromisní poznámka A. Hitlera. Háchovy a Klimentovy historické státoprávní argumenty na obhajobu protektorátní autonomie byly Hitlerem s despektem odmítnuty jako „gymnaziální věda“.

V afektu nad atentátem na R. Heydricha A. Hitler 9.6. 1942 prohlásil E. Háchovi a protektorátnímu premiérovi Jaroslavu Krejčímu otevřeně: „Vím, že se domníváte, že zamýšlím omezit nebo zrušit vaši autonomii. Toto tlachání dokazuje, že mne naprosto nechápete. Mně dnes nejde o nějaké směšné formálnosti, jako je autonomie apod., nýbrž v sázce je osud a život českého národa. Buď se stanou poměry v Čechách a na Moravě pro mne únosné a český lid se změní pod vaším vedením ... a pak bude moci žít v klidu, zůstat na své hroudě a pracovat ve velké říši, anebo nechápete vážnost situace a nedovedete změnit poměry, pak bude český národ z Evropy vymazán“.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více