Výzbroj a zbroj dragounů v rámci Moravské zemské hotovosti v 2. pol. 17. století

Autor: Evžen Petřík / Oněgin 🕔︎︎ 👁︎ 24.124

7. Povelová technika střelby z muškety

7.1. Úvod

Jak je patrno z výše uvedeného, jedinou palnou zbraní dragounů moravské zemské hotovosti byla mušketa. Tato na první pohled primitivní zbraň však vyžadovala přísný, složitý a na přesné pohyby důležitý výcvik. Některé příručky uvádějí až 143 povelů. Proč však bylo zacházení tak složité? Mušketýr byl totiž doslova obložen střelným prachem, který byl v měrkách na bandalíru i v prachovnici, takže při manipulaci se stále hořícím doutnákem hrozilo neustálé nebezpečí jeho iniciace. Navíc nemůžeme mít velké iluze o inteligenci sedláka či rolníka naverbovaného do armády, který by spíše ublížil nechtěně sobě a okolí než nepříteli, takže tvrdý výcvik s řadou povelů byl na místě. S postupnou profesionalizací armád později dochází k výrazné redukci těchto povelů.

Snad nejznámější příručku pro střelbu z muškety napsal na počátku 17. století další velký vojenský teoretik Jacob Gheyn, jehož kresby jednotlivých fází zacházení s mušketou jsou notoricky známé.

Reklama

Následující povely budou také vycházet z Gheynovy příručky, [70] jsou ale redukovány, aniž by však byla snížena bezpečnost. Tyto povely mají sloužit především jako ukázka složité manipulace se zbraní, nejedná se o rekonstrukci povelové techniky užívané dragouny, neboť ta není dost dobře možná. Ještě v 2. pol. 17. století totiž nebyla zavedena jednotná povelová technika, takže každý pluk mohl vlastní povely.

7.2. Povely pro střelbu z doutnákové muškety

 1. Maschiert mit Muskete an die Pfand.
  Pochoduj s mušketou na rameni.
  Mušketýr nese zbraň na levém rameni, přidržuje ji levou rukou na hlavišti pažby. Hořící doutnák drží mezi prsty levé ruky.
 2. Muskete in die links Hand nehmen.
  Drž mušketu v levé ruce.
  Levou rukou pohybem dolů sejme mušketu s ramene. Pravou rukou uchopí mušketu v první třetině hlavně u předpažbí. Tímto si uvolní levou ruku, do které vloží mušketu, kterou drží těsně před lučíkem. Akce má 3 doby.
 3. Muskete laden.
  Mušketu nabít.
  Levou ruku s mušketou otočí do dlaňové polohy, pravou rukou uchopí mušketu za hlaveň u mušky. Levou rukou uchopí mušketu a uvolní si tím pravou ruku. Mušketa nyní směřuje hlavištěm dozadu dolů (Gheyn zde dbá na to, aby se mušketa nedotýkala země). Celá tato operace s mušketou má 3 doby. Poté otevře prachovou měrku či prachovnici s dávkovačem a nasype hrubý prach do hlavně, pak vloží střelu s ucpávkou.
 4. Ladesstock herrausziehen.
  Vytáhni nabiják.
  Pravou rukou uchopí nabiják a vytáhne jej z lůžka v předpažbí ven. Drží jej v natažené ruce nahoru.
 5. Ladesstock kurzfassen.
  Nabiják zkrátit.
  Nabiják opře koncem bez okutí o stehno a posune ruku po nabijáku dolů. Mezi prsty pak otočí nabiják tak, aby okutí směřovalo dolů. Ruku s nabijákem natáhne nahoru.
 6. Pulver niederstampfen.
  Prach upěchovat.
  Nabiják vsune do hlavně a upěchuje prach se střelou.
 7. Ladesstock aus der Muskete ziehen.
  Vytáhni nabiják z muškety.
  Nabiják se vytáhne drží se v napnuté ruce.
 8. Ladesstock kurzfassen.
  Nabiják zkrátit.
  Nabiják se opře koncem s okutím o stehno a ruka se posune dolů. Pak se natáhne nahoru.
 9. Ladestock wieder am Ort bringen.
  Nabiják skryj.
  Nabiják se vsune do lůžka v předpažbí.
 10. Muskete in die links Hand nehmen.
  Drž mušketu v levé ruce.
  Levou rukou zvedne mušketu, pravou rukou ji uchopí a levou rukou přechytí. Drží ji ve váze.
 11. Pfäne öffnen.
  Pánvičku otevřít.
  Pravou rukou otevře kryt pánvičky.
 12. Pulver an die Pfäne.
  Prach na pánvičku.
  Pravou rukou uchopí prachovnici s jemným prachem zavěšenou na bandalíru, otevře ji a nasype prach na pánvičku. Prachovnici uzavře.
 13. Pfäne geschlossen.
  Pánvičku uzavřít.
  Pravou rukou uzavře kryt pánvičky.
 14. Lunte aufdrücken
  Doutnák založit.
  Vytáhne hořící konec doutnáku z levé ruky a pravou rukou jej vloží do kohoutu.
 15. Muskete aufdrücken.
  Mušketu založit.
  Ukročí pravou nohou dozadu a založí mušketu do ramene.
 16. Pfäne öffnen.
  Pánvičku otevřít.
  Otevře pánvičku pravou rukou.
 17. Schiest.
  Pal.
  Pravou rukou zmáčkne kohoutek a čeká, až dojde k výstřelu.
 18. Pfäne geschlossen.
  Pánvičku uzavřít.
  Pravou rukou uzavře kryt pánvičky.
 19. Muskete in die links Hand nehmen.
  Drž mušketu v levé ruce.
  Přikročí pravou nohou a drží mušketu v levé ruce ve váze.
 20. Lunte abnehmen.
  Doutnák vyjmout.
  Pravou rukou vyjme doutnák z čelistí kohoutu (pokud nebyl odhozen explozí na pánvičce) a vloží jej zpět mezi prsty levé ruky.
  Tento počet a postup jednotlivých povelů zaručuje dostatečnou bezpečnost a přitom efektivnost palby. Mušketa musí ústím vždy směřovat nad hlavy okolních vojáků, neboť téměř kdykoli po nabití může vystřelit.

7.3. Povely pro střelbu z křesadlové muškety z poloviny 18. století.

Naproti tomu roku 1769 se povelová technika v císařské armádě omezila oficielně na 8 dob, neboli 28 temp [71]:

Man wird chargieren !
Pozor, bude se velet !

 1. Macht euch fertig .
  Připravit se – 4 tempa.
 2. Ergfreit die Patron.
  Uchopit patronu – 3 tempa
 3. Schwenkt zur Ladung.
  Otočit k nabíjení – 3 tempa
 4. Ladstock in Lauf.
  Nabiják do hlavně – 3 tempa
 5. Setzt an und versorgt den Ladstock.
  Použít a schovat nabiják – 3 tempa
 6. Macht euch fertig.
  Připravit se –3 tempa
 7. Schlagt an.
  Úder- krok dozadu –1 tempo
 8. Feuer.
  Pal –5 temp.

Pak následovaly povely „Schultert“ – na rameno zbraň nebo zase znovu „Ergreift die Patron“.

Jak je z ukázky patrno, v 18. století byla povelová technika daleko jednodušší, což však bylo zapříčiněno naprostou profesionalizací armády, samozřejmě i sjednocením povelů a především novým typem zápalného zámku, takže odpadly i povely související s nebezpečím vznícení či výbuchem zapříčiněným hořícím doutnákem. Výsledkem pak bylo nejen zvýšení rychlosti palby, ale i možnost nasazení vojáka z jedné jednotky v jednotce jiné.

Poznámky

[70] Gheyn, Jacob de. Die Drillkunst das ist Kriegsuebliche Waffenbehandlung der Muskete und Pique. Nurnberg, 1664.

[71] Dolleczek, J. Křesadlové pušky v rakouské armádě. Přel. V. Řeha. Zpravodaj ZO Svazarmu 4009 / 942 Praha 9. 1988, 2. zvl. č., s. 42 – 43.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více