Historie arabsko-izraelského konfliktu

Autor: Petr Karas / Petr Karas1 🕔︎︎ 👁︎ 28.173

Úvod - stručná charakteristika oblasti


Televize, noviny a další sdělovací prostředky nás velmi často přímo "bombardují" zprávami o nepokojích, násilnostech či dokonce válečných konfliktech v oblasti Středního východu. Problémy tohoto regionu lze roztřídit do několika základních skupin a tato práce by se měla zaměřit na problematiku arabsko-izraelských vztahů a příčiny dnešního stavu. Proto nás bude zajímat především Stát Izrael a státy s ním sousedící (Egypt, Jordánsko, Sýrie, Libanon).
Reklama

Jádrem dnešní konfliktní situace je historické území Palestiny. Oblast mezi Středozemním, Rudým a Mrtvým mořem byla osídlena již ve starověku a již v tomto období se plně projevily výhody i nevýhody tohoto území. Výborná dopravní poloha (obchod) i dobré podmínky pro zemědělství přitahovaly pozornost sousedních států a kmenů. Připočteme-li fakt, že se jedná o jedinou suchozemskou spojnici Evropy, Afriky a Asie, nemůžeme se divit tisíce let trvajícím sporům o tuto oblast.


Střetávají se zde židovský a arabský národ, judaismus a islám a obě strany si dělají nároky na toto území. První hebrejské kmeny sem (do Kanaánu) přicházejí v 13.-12. století př.n.l. Roku 1025 př.n.l. bylo 12 kmenů sjednoceno v království, které dosáhlo vrcholu za králů Davida (1004-967 př.n.l.) a Šalamouna (965-928 př.n.l.). Tehdy je také vybudován Jeruzalémský chrám(1) a Jeruzalém se stává pro judaismus posvátný. Brzy po smrti Šalamouna se stát rozpadá na severní Izrael a jižní Judeu a v dalších staletích je židovské obyvatelstvo vystaveno řadě útoků - Asyřané, Babylóňané, Peršané, Řekové (Makedonci), kdy občas docházelo k nucenému exilu, většinou jen dočasnému. Teprve roku 70 n.l. po potlačení židovského povstání Římany došlo k vyhnání Židů ze země a jejich rozptýlení po tehdy známém světě (diaspora). V Palestině zůstala jen malá část původního obyvatelstva. Výraznou změnu etnické skladby přinesl arabský vpád v 7. století n.l., za jehož úspěchem stálo nové monoteistické náboženství - islám. Ačkoliv v Palestině pak vládli střídavě křesťané (křižáci), opět Arabové, mamlúci a v letech 1517-1917 Turci, složení obyvatelstva se již tak pronikavě neměnilo, arabské etnikum zůstávalo dominantní a s židovskou menšinou vycházelo velmi dobře. Teprve konec 19. století a století 20. přineslo změny, jejichž důsledky můžeme dnes sledovat.


Ještě než se dostaneme k podrobnějšímu vylíčení těchto změn, bude užitečné stručně podat geografickou charakteristiku oblasti(2). Území pěti států (Izrael, Egypt, Jordánsko, Sýrie, Libanon) zabírá zhruba 1,31 miliónu km2, což při počtu obyvatel 81 miliónů dává poměrně nízkou hustotu zalidnění - 62 obyv./km2. Největší hustotu maji Libanon (298,1) a Izrael (255,2( bez okupovaných území) a naopak nejmenší má převážně pouštní Jordánsko (39,5). Nejvyšší koncentrace obyvatel jsou podél řek (Jordán, Nil, Eufrat), které přinášejí životadárnou vodu do jinak velmi suché subtropické oblasti. S výjimkou říčních a pobřežních nížin (pahorkatin) je reliéf tvořen převážně vrchovinami a hornatinami.


Z mocenského hlediska je dominantní Egypt (55 mil. obyv., 1 001 449 km2), který se však potýká s četnými problémy - slabá ekonomika, vysoký přirozený přírůstek obyv., boj s islámskými fundamentalisty. Hospodářsky nejvyspělejší je Izrael s HDP/obyv. přes 12 000 $, což ostře kontrastuje s 600-1200 $ v ostatních zemích oblasti(3).Tak tedy vypadá region, kde převážně židovský Izrael je obklopen arabskými státy, a nyní již více k tomu, kde leží kořeny dnešních svárů.

Předchozí stránka          Následující stránka

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více