Zákon o zbraních a střelivu

Autor: Marty / marty 🕔︎︎ 👁︎ 93.407

ZÁKON

ze dne 8. března 2002

o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNĺ
ZBRANĚ A STŘELIVO

Hlava I
Úvodní ustanovení

§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje kategorie střelných zbraní (dále jen "zbraně") a střeliva, podmínky pro nabývání vlastnictví, držení, nošení a používání zbraně nebo střeliva, práva a povinnosti držitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva a pro provozování střelnic, provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva.

Reklama

(2) Zákon se nevztahuje na

a)   zbraně, střelivo a vojenskou munici, které jsou nabývány a drženy ve výzbroji ozbrojených sil České republiky,1) ozbrojených bezpečnostních sborů, ozbrojených složek celní správy, zpravodajských služeb České republiky a ozbrojených sil nebo sborů jiných států při jejich pobytu na území České republiky, překračování státních hranic České republiky a průjezdu přes území České republiky nebo přeletu nad územím České republiky podle zvláštního právního předpisu2) nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
b)   zbraně, střelivo a vojenskou munici ve vlastnictví státu, které jsou určeny ke sbírkovým, výzkumně vývojovým nebo muzejním účelům subjekty uvedenými v písmenu a), Ministerstvem vnitra (dále jen "ministerstvo") a Ministerstvem obrany,
c)   zbraně, střelivo a vojenskou munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva,3)
d)   zbraně, střelivo a vojenskou munici, které jsou kulturními památkami, součástí souboru prohlášeného za kulturní památku nebo sbírkovými předměty, které jsou ve vlastnictví státu, krajů nebo obcí, a
e)   zřizování a provozování střelnic subjekty uvedenými v písmenech a) až c) pouze pro jejich potřebu.

§ 2
Vymezení některých pojmů

(1) Druhy zbraní a střeliva jsou vymezeny v příloze.

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)  

držením zbraně nebo střeliva mít

  1.  zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí,
  2.  zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo,
b)  

nošením zbraně nebo střeliva mít zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů uvedených v písmenu a),

c)  

místem pobytu adresa trvalého pobytu občana České republiky,4) anebo adresa trvalého nebo přechodného pobytu5) cizince,6)

d)  

podnikatelem v oboru zbraní a střeliva fyzická nebo právnická osoba, která podle zvláštních právních předpisů7) zbraně nebo střelivo

  1.  vyvíjí, vyrábí, upravuje, opravuje, znehodnocuje nebo ničí,
  2.  uschovává, skladuje, půjčuje, přepravuje, nakupuje, prodává nebo k tomu přijímá objednávky, nebo
  3.  přenechává jiným nebo jejich nabytí, prodej nebo přenechávání zprostředkovává,
e)  

přenecháním zbraně nebo střeliva poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.

Hlava II
Kategorie zbraní a střeliva

§ 3
Rozdělení zbraní a střeliva

Reklama

(1) Zbraně a střelivo se pro účely tohoto zákona rozdělují na

a)   zakázané zbraně, zakázané střelivo nebo zakázané doplňky zbraní - kategorie A (dále jen "zbraně kategorie A"),
b)   zbraně podléhající povolení - kategorie B (dále jen "zbraně kategorie B"),
c)   zbraně podléhající ohlášení - kategorie C (dále jen "zbraně kategorie C") a
d)   ostatní zbraně - kategorie D (dále jen "zbraně kategorie D"),
e)   střelivo do zbraní kategorií A až D, které není zakázané (dále jen "střelivo").

(2) Zbraněmi zařazenými do kategorií A až D se rozumí též hlavní části zbraní, kterých jsou nebo mají být jejich součástí.

(3) V pochybnostech o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (§ 74 odst. 7).8) Postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

§ 4
Zbraně kategorie A

Zbraněmi kategorie A jsou

a)  

zbraně

  1.  vojenské, s výjimkou pušek, samonabíjecích a opakovacích pušek, pistolí a revolverů, ověřených pro civilní použití, pokud podléhají ověřování podle zvláštního právního předpisu,
  2.  samočinné,
  3.  vyrobené nebo upravené tak, že lze utajit jejich účel, nebo u kterých byly původní charakter a podoba změněny tak, aby se jejich použitím mohly způsobit těžší následky, anebo zbraně maskované jako jiné předměty (zákeřné zbraně),
  4.  palné nevyrobené z kovů, pokud nejsou identifikovatelné jako zbraně při kontrolách osob a zavazadel pomocí detekčních a rentgenových přístrojů,
  5.  plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení,
  6.  střelná nástrahová zařízení a
  7.  s pevně vestavěnými tlumiči hluku výstřelu nebo s pevně vestavěnými laserovými zaměřovači;
b)  

střelivo

  1.  se střelou průbojnou, výbušnou nebo zápalnou,
  2.  pro krátké kulové zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku,
  3.  které neodpovídá dovolenému výrobnímu provedení, a
  4.  vojenská munice;
c)  
Reklama

doplňky zbraní

  1.  tlumiče hluku výstřelu,
  2.  zaměřovače zbraní konstruované na principu noktovizorů a
  3.  laserové zaměřovače.

§ 5
Zbraně kategorie B

Zbraněmi kategorie B jsou

a)   krátké opakovací nebo samonabíjecí zbraně,
b)   krátké jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo se středovým zápalem,
c)   jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je menší než 280 mm,
d)   dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
e)   dlouhé samonabíjecí zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora nemohou dohromady pojmout více než 3 náboje a u nichž je podávací ústrojí odnímatelné, anebo u nichž není zaručeno, že nemohou být přeměněny běžně dostupnými nástroji na zbraně, jejichž zásobník nebo nábojová schránka a nábojová komora mohou dohromady pojmout více než 3 náboje,
f)   dlouhé opakovací zbraně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm, a dlouhé samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,
g)   samonabíjecí zbraně, pokud mají vzhled samočinných zbraní, a
h)   signální zbraně pro použití signálních nábojů ráže větší než 19 mm.

§ 6
Zbraně kategorie C

Zbraněmi kategorie C jsou

a)   jednoranové nebo víceranové zbraně pro střelivo s okrajovým zápalem, jejichž celková délka se rovná nebo je větší než 280 mm,
b)   jednoranové nebo víceranové, opakovací nebo samonabíjecí dlouhé zbraně neuvedené v § 5 písm. d) až f),
c)   plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně je vyšší než 16 J, s výjimkou paintbalových zbraní, a
d)   více než dvouranové zbraně zkonstruované na principu perkusních zámkových systémů.

§ 7
Zbraně kategorie D

Zbraněmi kategorie D jsou

a)   historické zbraně,
b)   zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
c)   palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
d)   plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
e)   plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
f)   expanzní zbraně a expanzní přístroje,
g)   mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
h)   znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
i)   zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně, a
j)   zbraně neuvedené v kategoriích A až C.

Hlava III
Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva

§ 8

Nabývat do vlastnictví, s výjimkou dědění (§ 66), a držet nebo nosit zbraň nebo střelivo může pouze ten, kdo je držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 9

(1) Zbraň kategorie A je zakázáno nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit, pokud není dále stanoveno jinak. Zákaz podle věty první se nevztahuje na vývoz nebo dovoz uskutečňovaný podle zvláštního právního předpisu.9)

(2) Policie České republiky (dále jen "policie") může udělit výjimku držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, který provádí

a)   sběratelskou nebo muzejní činnost,
b)   přepravu, střežení mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek nebo střežení objektů mimořádné důležitosti, anebo objektů důležitých pro obranu státu,
c)   výrobní nebo obdobnou činnost, při které ke zkoušení výrobků nutně potřebuje zbraň kategorie A,
d)   výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní kategorie A, nebo
e)   filmovou nebo divadelní činnost; v takovém případě musí být zbraň nevratně upravena tak, aby při střelbě z ní mohly být použity pouze cvičné náboje a nábojky.

Výjimku lze udělit, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, a lze ji časově omezit, pokud je udělena podle písmen b) až e).

(3) Jde-li o udělení výjimky k nabytí vlastnictví nebo držení zbraně uvedené v § 4 písm. a) bodě 1, která podléhá zvláštnímu režimu kontroly podle závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, musí předem vyslovit souhlas Ministerstvo obrany.

(4) Oprávnění nosit zbraň kategorie A se zaznamenává do zbrojního průkazu.

§ 10

(1) O udělení výjimky podle § 9 odst. 2 žádá držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Žádost musí obsahovat

a)   jméno a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození a místo pobytu fyzické osoby (dále jen "osobní údaje"), anebo název nebo obchodní firmu, právní formu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby (dále jen "údaje identifikující právnickou osobu"),
b)   druh zbraně, značku výrobce zbraně, vzor (model), ráži a výrobní číslo zbraně, pokud je žadateli známo (dále jen "údaje o zbrani"),
c)   druh zakázaného střeliva, značku výrobce střeliva, ráži střeliva a jeho počet, jde-li o žádost o udělení výjimky k nabytí vlastnictví a držení nebo nošení zakázaného střeliva,
d)   druh zakázaného doplňku zbraně a jeho popis, popřípadě výrobní číslo,
e)   číslo zbrojního průkazu nebo zbrojní licence a
f)   účel a důvod požadované výjimky.

(2) Žádost se podává u okresního (městského, obvodního) ředitelství policie, příslušného podle místa pobytu fyzické osoby, nebo podle sídla právnické osoby (dále jen "příslušný útvar policie").

(3) Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě Evropské unie, je povinen též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením výjimky podle odstavce 1 nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

§ 11

(1) Platnost výjimky udělené podle § 9 odst. 2 zaniká, jestliže

a)   uplynula doba, na kterou byla udělena, nebo
b)   zanikla platnost zbrojního průkazu nebo zbrojní licence toho, komu byla výjimka udělena.

(2) Výjimka bude odňata, pominul-li důvod, pro který byla udělena.

(3) V případě zániku platnosti výjimky podle odstavce 1 nebo jejího odejmutí podle odstavce 2, je vlastník zbraně kategorie A povinen postupovat podle tohoto zákona (§ 64).

§ 12

(1) Zbraň kategorie B lze nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit jen na základě povolení, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Střelivo do zbraně kategorie B může nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny.

(3) O povolení podle odstavce 1 žádá držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti musí být

a)   osobní údaje nebo údaje identifikující právnickou osobu,
b)   údaje o zbrani, které se povolení týká,
c)   číslo zbrojního průkazu nebo zbrojní licence a
d)   důvod žádosti.

(4) Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě Evropské unie, je povinen též předložit předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení podle odstavce 1 nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků.

(5) Příslušný útvar policie vydá povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B, pokud má k tomu žadatel řádný důvod. Za řádný důvod se považuje

a)   provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,
b)   uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání,
c)   provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,
d)   zajišťování ostrahy majetku a osob,
e)   zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu,10) nebo
f)   ochrana života, zdraví nebo majetku.

(6) Příslušný útvar policie vydá povolení k nošení zbraně kategorie B, uvádí-li žadatel důvod uvedený v odstavci 5 písm. b), c), d), e) nebo f).

(7) Na žádost žadatele se povolení podle odstavců 5 a 6 vydá jedním rozhodnutím. Tato povolení lze rovněž vydat současně s rozhodnutím o vydání zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

(8) Oprávnění nosit zbraň kategorie B se zaznamenává do zbrojního průkazu.

§ 13

(1) Platnost povolení vydaného podle § 12 zaniká, jestliže zanikla platnost zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

(2) Povolení vydané podle § 12 odejme příslušný útvar policie, pominul-li řádný důvod, pro který bylo vydáno; to neplatí, bylo-li povolení vydáno podle § 12 odst. 5 písm. f).

(3) V případě zániku platnosti povolení podle odstavce 1 nebo jeho odejmutí podle odstavce 2, je vlastník zbraně kategorie B povinen postupovat podle tohoto zákona (§ 64).

§ 14

Zbraň kategorie C nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet pouze držitel zbrojního průkazu příslušné skupiny nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který je povinen nabytí vlastnictví této zbraně ohlásit příslušnému útvaru policie. Tuto zbraň může držitel zbrojního průkazu nosit pouze v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojních průkazů až po její registraci (§ 41).

§ 15

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.

(2) Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.3)

(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. j) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.

(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí

a)   zbraň nosit viditelně v místech, kam má veřejnost volný přístup,
b)   zbraň nosit nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci,
c)   přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

Hlava IV
Zbrojní průkaz

§ 16
Zbrojní průkazy a jejich skupiny

(1) Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení. Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let.

(2) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin

a)   A - ke sběratelským účelům,
b)   B - ke sportovním účelům,
c)   C - k loveckým účelům,
d)   D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, nebo
e)   E - k ochraně života, zdraví nebo majetku.

§ 17
Vydání zbrojního průkazu

(1) Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Obsahem žádosti o vydání zbrojního průkazu musí být

a)   osobní údaje a
b)   údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá.

(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit

a)   posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo (dále jen "zdravotní způsobilost"),
b)   doklad o odborné způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo (dále jen "odborná způsobilost"),
c)   2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající současné podobě žadatele, zobrazující žadatele v čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrýt obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci žadatele, a splňující požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem (dále jen "fotografie") a
d)   jde-li o žádost o vydání zbrojního průkazu skupiny C, též ověřenou kopii platného loveckého lístku; ověření může provést i příslušný útvar policie při předložení žádosti.

(3) Pokud se žadatel o vydání zbrojního průkazu v posledních 10 letech před podáním žádosti nepřetržitě zdržoval více než 6 měsíců mimo území České republiky, je povinen předložit též doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takový doklad předložit, protože mu jej tento stát nevydá, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán vinným pro trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného (§ 22), nebo uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého (§ 23).

(4) Žadatel o vydání zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě Evropské unie, je povinen předložit též předchozí souhlas tohoto členského státu s vydáním zbrojního průkazu nebo jeho prohlášení o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznam znalců a tlumočníků.

(5) Posudek podle odstavce 2 písm. a) nesmí být starší než 3 měsíce, doklad podle odstavce 2 písm. b) nesmí být starší než 1 rok a doklad podle odstavců 3 a 4 nesmí být starší než 6 měsíců ke dni podání žádosti.

(6) Příslušný útvar policie přeruší řízení o vydání zbrojního průkazu v případě, že proti žadateli o vydání tohoto dokladu bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin uvedený v § 22.

§ 18

(1) Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:

a)   má místo pobytu na území České republiky,
b)   dosáhla předepsaného věku (§ 19),
c)   je způsobilá k právním úkonům,
d)   je zdravotně způsobilá (§ 20),
e)   je odborně způsobilá (§ 21),
f)   je bezúhonná (§ 22),
g)   je spolehlivá (§ 23) a
h)   je držitelem platného loveckého lístku, jde-li o zbrojní průkaz skupiny C.

(2) Příslušný útvar policie žádost o vydání zbrojního průkazu zamítne, jestliže žadatel nesplňuje některou z podmínek uvedených v odstavci 1.

(3) Příslušný útvar policie může žádosti o vydání zbrojního průkazu nevyhovět, jestliže je žadatelem cizinec,6) který není občanem členského státu Evropské unie nebo členského státu Organizace Severoatlantické smlouvy, i když splní všechny podmínky uvedené v odstavci 1. Na řízení podle tohoto ustanovení se nevztahuje správní řád.22)

§ 19
Věková hranice pro vydání zbrojního průkazu

(1) Zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E lze vydat jen osobě starší 21 let.

(2) Zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(3) Zbrojní průkaz skupiny B lze vydat osobě starší 15 let, která je členem občanského sdružení zabývajícího se sportovní činností podle národních nebo mezinárodních pravidel a řádů a součástí této činnosti je střelba, jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.

(4) Zbrojní průkaz skupiny C lze vydat žáku střední školy nebo středního odborného učiliště staršímu 16 let, pokud v osnovách školy či učiliště je zahrnuta výuka myslivosti a jsou-li splněny ostatní podmínky pro jeho vydání.

(5) V případech uvedených v odstavcích 3 a 4 je nutný písemný souhlas zákonného zástupce a doporučení příslušného občanského sdružení, školy nebo učiliště. Osoba mladší 18 let smí zbraň nebo střelivo pro sportovní nebo lovecké účely používat pouze za přítomnosti osoby starší 21 let, která je držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo C nejméně 3 roky a která zajistí bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem.

§ 20
Zdravotní způsobilost pro vydání zbrojního průkazu

(1) Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D je posuzujícím lékařem lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.

(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je povinen se podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře do 1 měsíce po uplynutí 30 měsíců od vydání zbrojního průkazu.

(3) Zjistí-li posuzující lékař u držitele zbrojního průkazu změnu zdravotního stavu, která má za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, je povinen vydat nový posudek o zdravotní způsobilosti a zaslat jej bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie; u držitele zbrojního průkazu skupiny D je povinen též informovat bez zbytečného odkladu zaměstnavatele.

(4) Každý lékař, který zjistí nebo nabyde důvodné podezření, že držitel zbrojního průkazu trpí nemocí, vadou nebo stavem, který vylučuje nebo omezuje držení nebo nošení zbraně, poučí jej o této skutečnosti a oznámí ji bez zbytečného odkladu posuzujícímu lékaři. Posuzující lékař pak postupuje podle odstavce 3.

(5) V případech uvedených v odstavci 3 je držitel zbrojního průkazu povinen dostavit se na vyzvání posuzujícího lékaře v určeném termínu k tomuto lékaři a podrobit se před vydáním nového posudku o zdravotní způsobilosti potřebnému vyšetření. Nemůže-li se držitel zbrojního průkazu k vyšetření dostavit ze závažných důvodů, musí tak učinit nejpozději do 1 měsíce od termínu určeného posuzujícím lékařem. Pokud se držitel zbrojního průkazu k vyšetření nedostaví, posuzující lékař tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu příslušnému útvaru policie.

(6) Požadavky na zdravotní způsobilost podle odstavce 1, druhy prohlídek, jejich obsah, obsah lékařského posudku a dobu jeho platnosti, dále určení nemocí, vad a stavů, kdy nelze vydat kladný posudek nebo kdy jej lze vydat pouze za předpokladu odborného vyšetření specialistou, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 21
Odborná způsobilost pro vydání zbrojního průkazu

(1) Žadatel o vydání zbrojního průkazu prokazuje odbornou způsobilost zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem. Ten po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti.

(2) Zkušebního komisaře určuje příslušný útvar policie.

(3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu se skládá z teoretické a praktické části. Obsahová náplň zkoušky se musí lišit podle skupin zbrojního průkazu (§ 16 odst. 2).

(4) Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu a žadatel při ní osvědčuje znalost

a)   tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení,
b)   zvláštních právních předpisů upravujících oprávněné použití zbraně,
c)   nauky o zbraních a střelivu a
d)   zdravotnického minima.

(5) Praktická část zkoušky se skládá ze

a)   zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a
b)   střelby na pevný cíl.

(6) Ke zkoušce odborné způsobilosti se žadatel o vydání zbrojního průkazu přihlašuje na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis. Přihláška obsahuje údaje uvedené v § 17 odst. 1 a podává se u příslušného útvaru policie, který podané přihlášky eviduje v seznamu žadatelů o vykonání zkoušky odborné způsobilosti podle data doručení a nejpozději do 1 měsíce od podání přihlášky oznámí žadateli termín a místo konání zkoušky. Oznámení o konání zkoušky musí být žadateli doručeno nejpozději 10 dnů přede dnem konání zkoušky.

(7) Pokud žadatel při zkoušce odborné způsobilosti neuspěl, může se znovu přihlásit ke zkoušce podle odstavce 6 nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne neúspěšného vykonání zkoušky. Požádá-li o určení jiného zkušebního komisaře, příslušný útvar policie jeho žádosti vyhoví.

(8) Náklady spojené s provedením zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu hradí žadatel; může je hradit i držitel zbrojní licence.

(9) Obsahovou náplň teoretické a praktické části zkoušky a celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a výši odměny zkušebního komisaře stanoví prováděcí právní předpis.

§ 22
Bezúhonnost fyzické osoby

(1) Za bezúhonného podle tohoto zákona se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně uznán vinným trestným činem

a)   vlastizrady, rozvracení republiky, teroru, záškodnictví, sabotáže, vyzvědačství, válečné zrady, obecného ohrožení, ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku a civilního plavidla, zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny, vraždy nebo genocidia, za který byl uložen výjimečný trest nebo trest odnětí svobody na více než 12 let; v případě mladistvého trest odnětí svobody na 5 až 10 let,
b)   uvedeným v písmenu a), za který byl uložen trest odnětí svobody na 5 až 12 let, nebo úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody převyšující 5 let a od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen, neuplynulo alespoň 20 let,
c)   uvedeným v písmenu a) nebo b) nebo jiným úmyslným trestným činem, jestliže od právní moci rozsudku nebo od ukončení výkonu trestu odnětí svobody v případě, že tento trest byl uložen, neuplynulo alespoň
  1. 5 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody nepřevyšující 2 roky nebo jiný trest než trest odnětí svobody, nebo
  2. 10 let, jestliže byl uložen trest odnětí svobody převyšující 2 roky, nebo
d)   spáchaným z nedbalosti za porušení povinností v souvislosti s držením, nošením nebo používáním zbraně nebo střeliva, pokud od právní moci rozsudku neuplynuly alespoň 3 roky.

(2) Za bezúhonného podle tohoto zákona se také nepovažuje ten, kdo byl v cizině pravomocně uznán vinným činem, jehož skutková podstata odpovídá skutkové podstatě některého z trestných činů uvedených v odstavci 1. Doba, po kterou není osoba považována za bezúhonnou, je obdobná jako v odstavci 1.

(3) Příslušný útvar policie požádá za účelem posouzení bezúhonnosti fyzické osoby o vydání opisu z evidence Rejstříku trestů.12) Při posuzování bezúhonnosti fyzické osoby se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu.13)

§ 23
Spolehlivost fyzické osoby

Za spolehlivého podle tohoto zákona se nepovažuje ten,

a)  

jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil,

b)  

kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva nebo na úseku používání výbušnin,

c)  

kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky,11) nebo

d)  

kdo představuje nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost svým jednáním, za které byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku

  1.  na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
  2.  na úseku obrany České republiky,
  3.  proti veřejnému pořádku,
  4.  proti občanskému soužití,
  5.  proti majetku, nebo
  6.  na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.

§ 24
Vydání nového zbrojního prů kazu

(1) Příslušný útvar policie vydá držiteli zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti nový zbrojní průkaz na základě žádosti podané na předepsaném tiskopise podle § 17 odst. 1, 2 písm. a), c) a d) a odst. 4. Žadatel o vydání nového zbrojního průkazu skupiny C je povinen předložit doklad o pojištění.14)

(2) Žadatel o vydání nového zbrojního průkazu, který se v době od vydání dosavadního zbrojního průkazu více než 6 měsíců nepřetržitě zdržoval mimo území České republiky, je povinen předložit doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů ze státu, ve kterém se zdržoval, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků; nemůže-li takový doklad předložit, protože mu jej tento stát nevydá, předloží čestné prohlášení, ve kterém uvede, že v cizině nebyl uznán vinným pro trestný čin, pro který nemůže být považován za bezúhonného podle § 22 nebo uznán vinným z přestupku, pro který nemůže být považován za spolehlivého podle § 23.

(3) Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.

(4) Při rozhodování o vydání nového zbrojního průkazu posuzuje příslušný útvar policie také bezúhonnost a spolehlivost žadatele o vydání nového zbrojního průkazu podle § 22 a 23.

(5) Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o vydání nového zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti uvedenou v § 16 odst. 1 navazující na dobu platnosti stávajícího platného zbrojního průkazu.

(6) Příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbrojního průkazu zamítne, nebudou-li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu nebo v případě zbrojního průkazu skupiny C žadatel o vydání zbrojního průkazu nebude držitelem platného loveckého lístku.

§ 25
Rozšíření skupin zbrojního průkazu

(1) O rozšíření skupin zbrojního průkazu žádá držitel zbrojního průkazu příslušný útvar policie formou žádosti na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis, obsahující údaje podle § 17 odst. 1.

(2) K žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu je žadatel povinen připojit

a)   doklad o odborné způsobilosti pro požadovanou skupinu, který nesmí být starší 1 roku,
b)   posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce, a
c)   2 fotografie.

(3) Vyhoví-li příslušný útvar policie žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu, vydá nový zbrojní průkaz výměnou za průkaz dosavadní s dobou platnosti původního zbrojního průkazu.

(4) Příslušný útvar policie žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu zamítne, jestliže žadatel nesplňuje podmínky pro vydání zbrojního průkazu skupiny, jíž se žádost týká.

§ 26
Zánik platnosti zbrojního průkazu

(1) Platnost zbrojního průkazu zaniká, jestliže

a)   uplyne doba jeho platnosti,
b)   je ohlášena jeho ztráta nebo odcizení,
c)   nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu (§ 27),
d)   je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
e)   obsahuje neoprávněně provedené změny,
f)   obsahuje nesprávné údaje,
g)   jeho držitel ukončil pobyt na území České republiky, nebo
h)   jeho držitel zemřel nebo byl prohlášen za mrtvého.

(2) O zániku platnosti zbrojního průkazu podle odstavce 1 písm. d), e), f) nebo g) rozhodne příslušný útvar policie. Souhlasí-li držitel zbrojního průkazu s rozhodnutím, provede se záznam do protokolu. V opačném případě se vydá rozhodnutí.

(3) Zanikla-li platnost zbrojního průkazu podle odstavce 1 písm. b), d) nebo f), vydá příslušný útvar policie po předložení 2 fotografií bez žádosti nový zbrojní průkaz s dobou platnosti původního zbrojního průkazu. Z nově vydaného zbrojního průkazu musí být patrné, že nahrazuje zbrojní průkaz odcizený nebo ztracený (duplikát).

§ 27
Odnětí zbrojního průkazu

(1) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu, jestliže držitel zbrojního průkazu

a)   pozbyl způsobilost k právním úkonům,
b)   pozbyl zdravotní způsobilost,
c)   přestal splňovat podmínky bezúhonnosti podle § 22 nebo spolehlivosti podle § 23, nebo
d)   skupiny B nebo C mladší 18 let přestal splňovat podmínky pro vydání zbrojního průkazu uvedené v § 19 odst. 3, 4 nebo 5.

(2) Příslušný útvar policie rozhodne o odnětí zbrojního průkazu skupiny C, přestal-li jeho držitel být držitelem platného loveckého lístku.

(3) Okresní úřad neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie odebrání loveckého lístku nebo ukončení jeho platnosti. Střední škola nebo střední odborné učiliště, v jejichž osnovách je zahrnuta výuka myslivosti, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení studia držitele zbrojního průkazu skupiny C mladšího 18 let. Občanské sdružení (§ 19 odst. 3), které doporučilo vydat zbrojní průkaz skupiny B členovi mladšímu 18 let, neprodleně oznámí příslušnému útvaru policie ukončení jeho členství ve sdružení, pokud je mladší 18 let.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu podle odstavce 1 nebo 2 nemá odkladný účinek a držitel zbrojního průkazu je povinen tento průkaz neprodleně odevzdat příslušnému útvaru policie.

§ 28
Oprávnění držitelů zbrojních průkazů

(1) Držitel zbrojního průkazu skupiny A je oprávněn nabývat do vlastnictví a držet pro sběratelské účely

a)   zbraň kategorie A, na kterou mu byla udělena výjimka, zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo zbraň kategorie C, nebo
b)   střelivo do zbraně kategorie B nebo C, nejvíce však 3 kusy téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.

(2) Držitel zbrojního průkazu skupiny B nebo C je oprávněn

a)   podle účelu užívání nabývat do vlastnictví a držet, popřípadě nosit sportovní nebo loveckou zbraň kategorie B, na kterou mu bylo vydáno povolení, nebo sportovní nebo loveckou zbraň kategorie C; tuto zbraň může nosit pouze na střelnici nebo v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu,14)
b)   přebíjet pouze pro vlastní potřebu sportovní náboje nebo lovecké náboje se středovým zápalem podle technologických postupů, které udávají výrobci jednotlivých dílů nábojů, nebo
c)   nabývat do vlastnictví střelivo nebo jednotlivé části nábojů do zbraní kategorie B nebo C.

Přebíjet náboje nebo nabývat do vlastnictví jednotlivé díly nábojů smí jen osoba starší 18 let.

(3) Držitel zbrojního průkazu skupiny D je oprávněn při výkonu zaměstnání nebo povolání

a)   nosit nebo držet zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně k účelům, pro které byla vydána zbrojní licence, a
b)   nosit nejvíce 2 zbraně uvedené v písmenu a) v místech, kam má veřejnost volný přístup; krátkou zbraň nesmí nosit viditelně.

Zaměstnanec obce zařazený do obecní policie nebo zaměstnanec České národní banky zajišťující fyzickou ochranu objektů banky může krátkou zbraň nosit viditelně jen v souvislosti s plněn

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více