Terorismus

Autor: Anonymous 🕔︎︎ 👁︎ 23.397

Úvod

Každé náboženství - a islám kvůli svému bezmeznému lpění na starých hodnotách a nedostatku demokratické tradice v oblasti, v níž se vyskytuje, zvlášť - může být zneužito k prosazování určitých politických cílů a obhajobě nehumánních způsobů, kterými je jich dosahováno, včetně chladnokrevného vraždění. Proto také téměř nemine den, abychom se ze sdělovacích prostředků nedozvěděli o nových a nových násilných akcích, páchaných ke všemu odhodlanými teroristy po celém světě. Ačkoliv nejčastějším místem útoků je bezkonkurenčně Blízký východ, mohou dnes teroristé udeřit prakticky kdekoliv a právě to činí z terorismu problém týkající se každého z nás.

V záhlaví této stránky cituji jeden z veršů Koránu, který je sice vytržený z kontextu, ale už sama jeho existence mi připadá poněkud znepokojující. Udělil snad „všemohoucí a milosrdný Bůh“ muslimům Muhammadovými ústy licenci na zabíjení? Nebo si tuto výzvu k „džihádu mečem“ upravili prvotní muslimové s ohledem na nutnost zdůvodnit si své násilné šíření islámu na „území války“ (dar al-harb, kterým je označován okolní svět, jež se ještě neocitl pod vlivem islámu)?

Reklama

Obavy nás, Evropanů, z islámu, který nepředstavuje pouze náboženství, ale spíše životní filozofii, politické, právní a sociální myšlení, jsou zakořeněny hluboko v historii, kdy po několik desetiletí ohrožoval naše jihovýchodní hranice. Pro islám bylo po staletí argumentem k útokům na křesťany mj. také řádění křižáků v Malé Asii a Svaté zemi, od něhož letos uplynulo 900 let. Hranice islámského světa jsou však dodnes místem častých ozbrojených srážek mezi muslimy a jinověrci. Známý harvardský politolog Samuel P. Huntington ve své studii Střet civilizací? dokonce prohlašuje, že islám má krvavé hranice. Po pádu komunismu je v militantním islámu spatřována nová hrozba pro demokratický svět. K tomu přispívají atentáty, únosy letadel a braní rukojmí, sebevražedné útoky a další teroristické akce. Islám by zcela určitě neměl být ztotožňován pouze s fundamentalismem, protože jeho hlavní proud se v současnosti nestaví k Západu nepřátelsky.

Cílem této práce tedy rozhodně není nějaké hodnocení, či dokonce kritika islámu, neboť si uvědomuji, že ne každý muslim musí být zákonitě fanatickým, po zuby ozbrojeným fundamentalistou a že valná většina muslimské populace už pochopila, jak moc akce teroristů z jejich řad poškozují pověst islámu v očích okolního světa. Na následujících stránkách bych chtěl především upozornit na nebezpečí islámského terorismu v mezinárodním měřítku a nastínit možné způsoby boje s tímto fenoménem. V neposlední řadě bych rád podrobil rozboru jednotlivé islámské militantní skupiny a hnutí - aktivní i dávno zaniklé, jejich představitele, sponzory a ideology, načrtl jejich cíle a přiřadil jim útoky, k nimž se hrdě hlásí či z nichž jsou podezřívány.

První kapitola definuje terorismus obecně, popisuje jeho vznik, vývoj a cíle. Dále se soustředím na jeho moderní podobu, jíž je mezinárodní terorismus. Zmíněny jsou také etapy vývoje mezinárodního terorismu a faktory, které mu umožňují se dále rozpínat.

Hned následující kapitola je věnována charakteristice islámu, stručnému shrnutí historie jeho vzniku a nadefinování důležitých pojmů, které úzce souvisí s problematikou této práce, jako je např. džihád, mudžáhid, ad-da´wa al-islamíja. Skrze fundamentalismus se pak v závěru kapitoly opět dostává do popředí terorismus, tentokrát v islámském provedení.

Za velmi důležitou považuji 3. kapitolu, která je jakýmsi výčtem známých i méně známých islámských teroristických organizací. Tyto organizace jsem pro lepší přehlednost rozdělil na antiizraelsky orientované a ostatní islámské teroristické skupiny. Zabývám se v ní mj. také odštěpováním a slučováním těchto skupin kolem Organizace pro osvobození Palestiny. Speciální prostor je zde věnován i nejhledanějšímu teroristovi dnešních dnů, jímž je Usama bin Ladín.

Samostatná kapitola patří státům, které islámský terorismus očividně podporují. Většinou se jedná o státy s tuhým fundamentalistickým režimem (např. Súdán, Írán aj.), které teroristům poskytují finanční prostředky, umožňují jim vybudování výcvikových táborů na svém území, zásobují je zbraněmi nebo jim jiným způsobem napomáhají.

Následně přináším přehled několika způsobů, kterými se civilizovaný svět snaží proti terorismu bránit a potírat ho. Uvádím některá pro a proti odvety silou, popisuji činnost tajných služeb a všímám si, jak terorismus postihuje mezinárodní právo.

V samém závěru se pak snažím nahlédnout do blízké budoucnosti a nastínit možná východiska pro řešení problému, který pro lidstvo představuje mezinárodní terorismus.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více