Války o slezské dědictví a válka sedmiletá

Autor: Jaroslava Tihlaříková 🕔︎︎ 👁︎ 19.731

Poznámky

1. Matějka, J.: Pověsti z okolí Černožic. Černožice nad Labem 1997. s. 7 - 8.

2. Josef Sakař: Dějiny Pardubic nad Labem I. 2. Pardubice 1923. s 153 - 154.

Reklama

3. Mikulka, J.:Dějiny Hradce Králové II./2. Hradec Králové 1995. s. 178.

4. Sakař, J.: c.d., s. 154.

5. Tamtéž, s. 154.

6. Mikulka, J.: c.d., s. 178.

7. Tamtéž, s. 179.

8. Sakař, J.: c.d., s. 155 - 156.

9. Vyučování bylo ve válečných letech přerušeno ještě mnohokrát. Např. hned 18. 8., kdy bylo v semináři uloženo 1 550 raněných, po dvou dnech byly prostory opět uvolněny. - Mikulka, J.:c.d., s. 180.

Reklama

10. Věhlas získal v bitvě u Chotusic.

11. Mikulka, J.:c.d., s. 180.

12. Tamtéž, s. 180 - 181.

13. Tamtéž, s. 181.

14. Letošníková Ludiše - Herčík Josef: Zbraně šerm a mečíři. Praha 1983. s 282 - 283.

15. Sakař, J.: c.d. s. 158 - 159. ; Josef Sakař čerpá informace pro toto období zejména ze zápisů syndika Lenečka.

16. Mikulka, J.:c.d., s.182.

17. Tamtéž, s. 182.

18. Tamtéž, s.182.

19. Jednalo se o pluky: Daun, Harrach, Palfy, Schönberg, Grünicota, Kassel, Birkenfeld, Prulli, Bayreuth, Pillberg, Vetessi …

Reklama

20. Mikulka, J.:c.d., s. 183.

21. Škody byly nahrazeny až 1766, a to sotva z poloviny. - Tamtéž, s. 183.

22. Např. v létě 1949 - Tamtéž, s. 183.

23. Poté, co 1. října Prusové zvítězili u Lovosic

24. Sakař, J.: c.d., s. 163. - zápisy matriční na Pardubickém děkanství

25. Bitvy u Kolína se měly, mezi záložními sbory ve druhém sledu, účastnit i 2 pěší prapory a dvě roty granátníků pluku hraběte de Salm. Této části zálohy velel podmaršálek Wied. Bitva se však neodehrávala podle původního úmyslu obou vojevůdců a obě strany musely své síly přeskupit. Wiedova divize a spolu s ní královéhradecký pluk de Salm se tedy dostává hned na začátku boje do prvního sledu na Křečhořském vrchu. Po bitvě bylo do Hradce přivedeno 6 000 pruských zajatců pod dozorem císařských pandurů Mikulka, J.:c.d., s. 184.

26. Sakař, J.: c.d., s. 164. Sakař - Pardubská matrika mrtvých

27. (D 69)

28. Bitva u Ostřetína a Horních Ředic - Připomenutí dvoudenní bitvy mezi rakouskými a pruskými vojsky, ke které došlo 12. a 13. července 1758, a jež téměř upadla do zapomnění. 1998. (informační leták k akci); autor čerpal z blíže neuvedených dobových záznamů a kronik

29. Mikulka, J.:c.d., s. 186.

30. Tamtéž, s. 187. - v oblecích z přešitých rouch chodily děti vojáků

31. Romaňák,A. - Bělina,P. - Andrle,P.: Olomouc - Domašov 1758. Praha 1998. s. 69 - 70.

32. Sakař, J.: c.d., s. 167.

33. Mikulka, J.:c.d., s. 187.

34. Sakař, J.: c.d., s. 167.

35. Mikulka, J.:c.d., s. 189.

36. Havel, P.: Z dějin královéhradeckého pěšího pluku č. 18. Hradec Králové 1994. s. 6.

Seznam použité literatury:
Bitva u Ostřetína a Horních Ředic - Připomenutí dvoudenní bitvy mezi rakouskými a pruskými vojsky, ke které došlo 12. a 13. července 1758, a jež téměř upadla do zapomnění. 1998. (informační leták k akci)
Frajdl, J. - Zikmunda, V.: Listy z dějin východních Čech. Havlíčkův Brod 1965.
Havel, P.: Z dějin královéhradeckého pěšího pluku č. 18. Hradec Králové 1994
Romaňák,A. - Bělina,P. - Andrle,P.: Olomouc - Domašov 1758. Praha 1998.
Sakař, J.: Dějiny Pardubic nad Labem I. 2. Pardubice 1923.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více