Main Menu
User Menu
Reklama

Bitva u Blenheimu 13.8.1704

Autor : 🕔10.07.2022 📕5.148
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Pozdní letní slunce pražilo na zelená pole na levém břehu horního Dunaje, kde jako dlouhé čáry pochodovala šarlatově oblečená pěchota k vesnici Blenheim. Francouzští vojáci nahlíželi zpoza barikád, jak nepřítel odhodlaně postupuje směrem k jejich pozicím. Když Angličané přišli na vzdálenost 30 yardů, vypálili Francouzi ohlušující salvu. V anglických řadách se ozvaly výkřiky a sténání, když kulky z mušket našly své cíle. Zranění a umírající muži klesli na zem. Francouzi stříleli skrz díry ve zdech a zpoza převrácených vozů. Když Angličané dosáhli barikád, vypálili salvu a pak se vrhli na nepřítele na bajonety. Francouzi v odpověď vypálili další salvy a Angličané museli ustoupit zpět dolů ze svahu, aby se přeskupili. Jejich velitel, brigádní generál generál Archibald Rowe, byl smrtelně zraněný. Jeho zkroucené tělo leželo na barikádě spolu s těmi, kteří se marně zkusili dostat se k němu. 2 800 mužům Roweovy brigády to připadalo jako sebevražda, pochodovat proti takové dobře opevněné pozici.


Bitva u Blenheimu
Jan van Huchtenburg, commons.wikimedia.org

Reklama

Spojenecký armádní velitel John Churchill, vévoda z Marlborough, vytvořil plán, jak oklamat Francouze. Neměl žádné výčitky v případě potřeby obětovat muže a účelem Roweova útoku bylo přinutit Francouze k posílení Blenheimu. Na opačném konci bojiště podnikal princ Evžen Savojský podobný útok se svými císařskými vojsky proti vesnici Lutzingen.

Pokud jde o francouzsko-bavorskou armádu, její velitel, maršál Camille d′Hostun de la Baume, Duc de Tallard se rozhodl bránit linii potoka, který odděloval armády. Jeho armáda byla rozmístěna v délce čtyř mil na planině Hochstadt. Tallard věřil, že rovný terén za Nebelem dá francouzským jezdcům dostatek prostoru k vymanévrování protivníka.

Tato bitva 13. 8. 1704 byla zlomovým bodem války, která zuřila více než deset let. Když zemřel nemocný španělský král Karel II. bezdětný 1. 11. 1700, přenechal svůj trůn vnukovi francouzského krále Ludvíka XIV., vévodovi Filipovi z Anjou. Ačkoliv Francouzi podnikli kroky, aby zmírnili strach ostatních evropských národů, že by se dvě koruny mohly sjednotit, nepřátelé Francie přesto Francouzům nevěřili. V souladu s tím, v roce 1701, Anglie, Spojené provincie a Svatá říše římská vytvořily Velkou alianci proti Francii. Následný 13letý konflikt se stal známým jako Válka o španělské dědictví.

Když 52letý John Churchill, hrabě z Marlborough, přijel do Spojené provincie s 12 000 britskými vojáky v červnu 1702, zahájili spojenci ofenzívu. Marlborough pomohl Nizozemcům získat některé francouzské pevnosti, za což ho královna Anna v prosinci 1702 prohlásila vévodou. Marlborough se cítil zdržován bojem po boku opatrných Nizozemců, tak koncem roku 1703 obdržel souhlas s tažením v jižním Německu. Bavorsko z aliance odešlo na začátku roku a připojilo se k Francii. Obával se, že by francouzsko-bavorská armáda mohla porazit císařské armády a dobýt Vídeň.

Marlborough proto plánoval provést preventivní úder proti Bavorsku. 19. 5. 1704 vedl Marlborough svých 20 000 mužů na jih. Plánoval spojit síly s princem Evženem Savojským a císařskou armádou, operující podél Horního Rýna. Marlborough se rozhodl překročit Dunaj v Donauworthu, ale přechod byl zablokován a bavorské jednotky zakopány na výšinách Schellenbergu s výhledem na město. Bavorský kurfiřt Maxmilián-Emanuel vyslal maršála hraběte Jeana Baptistu d’Arco s 12 000 muži bojovat s Marlboroughem.


Spojenecký útok na Schellenberg - provedený 2. července - poskytl spojencům vynikající příležitost k přechodu řeky
commons.wikimedia.org

Reklama

Vévoda zahájil frontální útok 2. 7., který prorazil bavorské linie, což přinutilo bavorskou armádu ustoupit ze své pozice. Tváří v tvář Marlboroughově invazi do Bavorska se všechny francouzské a bavorské síly shromáždily v opevněném městě Augsburg a čekaly na další posily z Francie. Tallard dorazil do města 3. 8. se značnými francouzskými posilami. Francouzsko-bavorská armáda o síle 56 000 mužů přešla na levý břeh Dunaje a ohrožovala zásobovací linii Marlborougha.

Dne 11. 8. vévoda a princ Evžen spojili své síly. Marlborough vyslal velkou skupinu kavalérie chránit spojeneckou armádu, která rozbila tábor následující ráno. Tato záloha, která jela na západ v časných hodinách 13. 8., zaujala blokující pozici na zemědělských polích. Spojenci se zformovali do devíti kolon, z nichž čtyři patřily armádě prince Evžena s 16 000 muži a pět Marlboroughovi s 36 000 muži.


Postavení sil v poledne 13. srpna. Marlborough převzal kontrolu nad levým křídlem spojeneckých sil včetně útoků na Blenheim a Oberglauheim, zatímco princ Evžen velel pravému křídlu a útoku na Lutzingen
commons.wikimedia.org

Křídlo prince Evžena vyšlo jako první, protože mělo před sebou delší pochod. Marlborough zamýšlel provést silné útoky na vesnice na obou koncích nepřátelské linie. Aby bylo zajištěno, že nebude nasazeno více spojeneckých vojáků, než bylo nezbytně nutné při útoku na Blenheim a Lutzingen, oba velitelé museli vést své jednotky zepředu. Tyto útoky měly být dostatečně silné, aby donutily francouzsko-bavorskou armádu nasadit své rezervy na oba boky ve víře, že se spojenci pokoušejí o průlom na jednom nebo obou bocích. Protože Marlboroughovo křídlo mělo provést hlavní útok v levé straně středu později toho dne, muselo být jisté, že generálporučík Lord John Cutts provede přesvědčivý útok na Blenheim.

Francouzi zpozorovali postup spojenců kolem 7:00, ale Tallard vojákům nenařídil budíček další hodinu. Když nabyl přesvědčení, že se nepřítel připravuje na velký útok, nařídil sbalit stany a poslat je do týlu. V 10:00 Marlboroughova vojska zahájila bitvu, ale princ Evžen stále postupoval směrem k nepříteli. V 8:00 zahájilo francouzské dělostřelectvo ostřelování nepřátelské formace a Marlborough přikázal svým mužům si lehnout, aby snížili počet obětí. Tallard převzal velení pravého křídla naproti Marlboroughovi. Kurfiřt a francouzský maršál hrabě Ferdinand z Marsinu vedli levé křídlo proti princi Evženovi.

V 9 hodin vylezli tři francouzsko-bavorští velitelé do zvonice blenheimského kostela k pozorování nepřátelského postupu. Následovala bouřlivá diskuse o tom, jak bránit Nebel – kurfiřt a Marsin upřednostňovali rozmístění svých jednotek přímo za potokem, aby mohli napadnout spojenecký přechod a tím zvýšit počet nepřátelských obětí. Ale Tallard, který nevěřil, že spojenci pošlou pěchotu přes Nebel, preferoval umístění své kavalérie a pěchoty dále za Nebelem tak, aby mohl provést protiútok, kdyby nepřítel překročil potok. Tallardův názor zvítězil, ačkoliv Marsin a kurfiřt zamýšleli velet svému křídlu, jak uznají za vhodné. Na jižní straně Nebelu, kde francouzsko-bavorské jednotky čekaly na útok, byla třetí vesnice, Oberglau, která byla Lutzingenu blíže než Blenheimu. Zatímco kurfiřt převzal velení Bavorů bránících Lutzingen, Marsin se postavil do čela francouzské obrany Oberglau. Zbytek linie z Oberglau do Blenheimu byl Tallardovou zodpovědností.

Nejkratší cesta pro postup spojenecké armády byla přes Nebel směrem k Blenheimu. Generálporučík markýz Philippe de Clérambault velel devíti pěším praporům uvnitř Blenheimu. Za vesnicí bylo dalších 18 pěších praporů, které tvořily pravé křídlo pěší zálohy. Jedinou další pěchotou Tallardova křídla bylo devět nezkušených pěších praporů, které byly umístěny za jeho kavalérií. Marlboroughův velitel dělostřelectva, plukovník Holcroft Blood, měl svá děla na místě a v 10 hodin ráno se střetly s francouzským dělostřelectvem na opačné straně Nebelu. Mezitím začali stavět spojenečtí ženisté pět hrází, které byly potřeba k přesunu mužů a zbraní přes močály na obou stranách řeky. Krátce po 12:00 přijel kurýr prince Evžena a předal Marlboroughovi zprávu uvádějící, že většina Evženových sil byla na pozici a připravena k útoku. To byla zpráva, na kterou Marlborough čekal celé dopoledne. Poslal Cuttsovi rozkaz k postupu na Blenheim.

Reklama

Roweova brigáda, která se ukryla v terénu 150 yardů za Nebelem, byla ostřelována baterií poblíž vesnice a všechno se zdálo lepší, než zůstat na místě. Cuttsova pěchota zaútočila během následujících dvou hodin ještě dvakrát se stejným výsledkem. V tu chvíli odjel Marlborough ke Cuttsovi a řekl mu, aby přesunul své muže 60 yardů od francouzských barikád, aby to vypadalo, že chce každou chvíli zaútočit. Taktika měla kýžený výsledek, protože odpoledne nařídil Clérambault záložním praporům, aby se přesunuly do vesnice a do kukuřičného pole na západní straně vesnice. To znamenalo, že 12 000 francouzských pěšáků, což byla většina Tallardovy pěchoty, bylo soustředěno k obraně Blenheimu. To bylo přesně to, co Marlborough chtěl.


Bitva u Blenheimu
John Wootton, commons.wikimedia.org

Mušketýři prince Evžena obtížně postupovali přes území poblíž Švábské Jury, kde řada potoků z hor napájela Nebel. Spojenecký útok v tomto sektoru začal, když polní maršál princ Leopold z Anhalt-Dessau vedl dvě brigády Prusů směrem na Lutzingen. Vjely do bavorské pěchoty D'Arca, který toužil vyrovnat skóre proti spojencům za to, že byli vytlačeni ze Schellenbergu. Shromáždil své dělostřelectvo u Lutzingenu a způsobil velké škody pruským liniím. Když princ Evžen viděl Prusy pod tlakem, nasadil do boje dvě pěší dánské brigády. Výhoda byla na straně obránců a bavorský protiútok Prusy rozprášil. Prusové byli otřeseni a utekli daleko za bod, odkud zahájili útok, ale princ Evžen je shromáždil. Většina jeho děl byla rozmístěna na Oberglau, a proto jeho pěchota postupující na Lutzingen postrádala dělostřeleckou podporu. Ještě odpoledne Evžen neudělal žádný pokrok.

Tallardova síla byla v tom, že měl 64 eskadron kavalérie s 8 000 muži. Nejkvalitnějších bylo osm eskadron Gens d’Armes, což byla králova osobní kavalérie. Nicméně francouzské a anglické jízdní kontingenty bojovaly jinak. Francouzská kavalérie klusala k cíli, zastavila se, aby vypálila salvu a pak zaútočila svými meči. Angličané prostě zaútočili svými meči, což umožnilo, aby se soustředili na manévrování během útoku. Brzy bylo zřejmé, který přístup je lepší.

Během Cuttsova útoku na Blenheim, generálporučík Beat-Jacques, hrabě de Zurlauben, měl zahájil útok s francouzskými Gens d’Armes proti Cuttově nechráněnému pravému boku. Cutts požádal o pomoc jednu z brigád generálporučíka Henryho Lumleyho, umístěnou poblíž, které velel plukovník Francis Palmes. V reakci na Cuttsovu žádost vedl Palmes svých pět eskader přes Nebel. Zurlauben okamžitě přešel do protiútoku všemi osmi eskadrami Gens d’Armes. Zurlauben chtěl obklíčit Palmesovu kratší linii, ale Palmes vycítil hrozbu a začal jednat. Nařídil eskadře na každém křídle postupovat pod úhlem a pak napadnout Francouze z boku. Anglická jízda provedla přesun s velkou dovedností. Zurlaubenovi vojáci se vrhli zpět pod ochranu hlavní linie, následovani těsně anglickými jezdci. Obě strany přihlíželi fascinovaně jejich střetu.


 Francouzský jezdec pálí ze své karabiny na britského jezdce během jízdní bitvy u Blenheimu

Výsledek byl pro Francouze ponižující a Tallard byl hluboce vystresovaný a z dlouhodobého hlediska dopad této události byl na morálku mnohem větší než jeho taktický význam.

Mezitím Marsin nasadil 16 praporů francouzské pěchoty v Oberglau. Generálporučík princ Karl Rudolf z Württemberg-Neuenstadt vedl dvě brigády dánské kavalérie vpřed brzy odpoledne při polovičatém útoku na vesnici. Jak odpoledne ubíhalo, Marlborough se obával, že by silná francouzská pozice u Oberglau mohla ohrozit pravý bok jeho útoku na střed, proto nařídil útok pěchoty na opevněnou vesnici.

V 16 hodin nařídil generálporučík Horn generálmajoru Antonu Günther Fürst von Holstein-Beck vést divizi holandské pěchoty proti Oberglau. Francouzská pěchota u Oberglau odrazila útok a Marsin nařídil jedné ze čtyř brigád zahájit protiútok. Dle tohoto rozkazu vedl Charles O'Brien, 5. vikomt Clare, svých 1 500 katolických irských emigrantů, oblečených v jasně červených kabátcích, proti kolísající pěchotě Holstein-Becka. Divoké salvy Irů odrazily nizozemský útok. Holstein-Beck potřeboval pomoc a viděl 1 000 císařských kyrysníků sedět nečinně poblíž a prosil jejich velitele, generálmajora hraběte von Fugger, k útoku na Iry. Ale Fuggerova obrněná jízda patřila do křídla prince Evžena. Fugger řekl, že tak učiní pouze na příkaz prince Evžena. Krátce nato byl Holstein-Beck těžce zraněn. Marlborough si uvědomil, že je jeho pravý střed nebezpečně odhalen a poslal Evženovi zprávu se žádostí o posily. Evžen předal Marlboroughovi kontrolu nad Fuggerovou brigádou a vévoda nařídil veliteli jízdy protiútok na Marsinovu jízdu. Fuggerova kyrysníci je obrátili na útěk. Marlborough dále poslal hannoverské a hessenské pluky, aby zaujaly blokovací pozici a Francouzi u Oberglau nemohli narušit jeho útok. Vévoda také nařídil svému veliteli dělostřelectva, aby přesměroval své zbraně proti Oberglau.


Marlborough a Cadogan v bitvě u Blenheimu
Pieter van Bloemen, commons.wikimedia.org

V této fázi se Marlborough připravoval na úder proti francouzské armádě. Celkem plánoval vyslat 22 000 mužů (14 000 pěšáků a 8 000 kavaléristů) proti nepřátelskému středu. Generálporučík Charles Churchill, mladší bratr vévody z Marlborough, měl vést útok s muži ve čtyřech řadách, dvou jezdectva a dvou pěchoty. Sedm praporů pěchoty přešlo Nebel v 15 hodin a zformovaly se do řady, aby kryly přechod zbytku jednotek. Pomocí palebného systému po četách rozdrtili Zurlaubenovy roztříštěné útoky kavalérie. V 16 hodin byly všechny jednotky generálporučíka Churchilla bezpečně za Nebelem a pak přejely dvě řady kavalerie skrz mezery v první řadě pěchoty a zformovaly se. Aby posílil spojenecký střed, poslal Blood přes Nebel devět polních děl. Zurlauben dále nasazoval veškerou dostupnou jízdu proti Churchillově přesile. Navzdory statečnému úsilí nemohly francouzské eskadry dosáhnout ničeho více než dočasného stažení spojeneckého jezdectva.


Průlom: situace na bojišti v 17:30
commons.wikimedia.org

Během střetu s hannoverskou jízdou von Bülowa byl Zurlauben těžce zraněn. Zurlaubena nahradil markýz de Humières, ale situace se zhoršila na Tallardově křídle. V 17:30 se devět spojeneckých jízdních brigád zúčastnilo hlavního útoku na francouzský střed a vytlačilo de Humièresovu kavalérii z pole. Tallard si uvědomil, že se mu křídlo rozpadá a nařídil svým devíti pěším praporům, aby udržely nízký hřeben jižně od Nebelu za každou cenu. Bojovali statečně, ale byli silně přečísleni. Palba Churchillových čet, podpořená Bloodovými polními děly, otevřely mezery ve francouzských čtvercích a spojenecká jízda průlom dokončila. Jakmile byl všechen odpor na Tallardově pravém křídle rozdrcen a francouzská pěchota se zachraňovala ve vesnici Blenheim, Churchill nařídil jedné ze svých jezdeckých divizí zatočit doprava a zaútočit na levé křídlo nepřítele. Následně přikázal další divizi pronásledovat de Humièresovu kavalérii přes močály podél Dunaje. Hesenská eskadra našla Tallarda u Dunaje a vzala ho k Marlboroughovi.

Více než 3 000 francouzských jezdců zemřelo, když se snažili přeplavat řeku. S Tallardovou kavalérií vyřazenou z boje, byla Marlboroughova pěchota schopna dokončit obklíčení Clérambaultovy posádky uvnitř Blenheimu. Aby přinutil francouzskou pěchotu, aby se vzdala, Blood obrátil své zbraně na vesnici.


Pronásledování
commons.wikimedia.org

Když byly ztráty sečteny, Francouzi měli 20 000 zabitých a zraněných a 14 000 mužů bylo zajato. Pokud jde o spojence, ztratili 6 000 padlých a 8 000 zraněných. Po bitvě dezertovala polovina přeživších z francouzsko-bavorské armády. Co zbylo z kdysi působivé francouzsko-bavorské armády již nemohlo ohrožovat Vídeň. Marlborough získal brilantní vítězství, které bylo jednou z rozhodujících bitev moderních dějin.


Francouzský velitel maršál Tallard se vzdává vévodovi z Marlborough u Blenheimu
commons.wikimedia.org

Zdroj
History of War, Book of Redcoats
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔10.07.2022 📕5.148