Main Menu
User Menu
Reklama

Historie a vývoj Aktivní zálohy AČR – 8.

Autor : 🕔19.05.2018 📕11.810
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Copak je to za záložáka… (vývoj v letech 2013-2014)

Po událostech v letech 2011-2012 byl ze strany příslušníků Aktivních záloh (AZ) ostře sledován vývoj událostí v návaznosti na stále dokola slibovanou implementaci koncepce rozvoje Aktivní zálohy, schválené a zveřejněné v roce 2012, ještě na samém konci funkčního období ministra A. Vondry. Rozdmýchané naděje však zůstávaly stále nenaplněny a proto po letech klamání příslušníků AZ se opět nakrátko zvýšená důvěra ve vedení resortu MO začala tehdy vytrácet.

Reklama

Od ledna 2013 začala pomalu rozjíždět svůj výcvik nově vzniklá rota AZ Vojenské policie v Olomouci, která měla nahradit předchozí rámcové tři prapory AZ Vojenské policie (Tábor, Olomouc, Stará Boleslav), které byly rozkazem zrušeny v předchozím roce.


Četa AZ 41. mpr VVP Hradiště - Lochotín únor 2014

Krizová finanční situace resortu, kterou si většina společnosti neuvědomovala, žijíce víceméně v blažené nevědomosti, kterou v ní utvrzovali mnozí političtí představitelé, dále gradovala, vedle profesionálních jednotek i klesající úrovní ve kvalitě a četnosti výcviku jednotek AZ. Již v březnu 2013 se projevil mimo dalších nedostatků (kritický nedostatek výstroje) i nedostatek PHM. To se logicky projevilo i na přípravě AZ, které z velké části (stejně jako většina útvarů AČR) musely kromě využívání přidělené techniky při výcviku i do přiděleného výcvikového prostoru (VVP) dojíždět.

Krajské pěší roty AZ již jako standard měly víceméně pouze jedno týdenní cvičení v roce. Tento stav nestačil ani na udržení základních dovedností a úrovně stmelení a vycvičenosti na nejzákladnějším stupni.


Četa AZ 41. mpr VVP Hradiště - odsun raněného, únor 2014

Dne 23. 1. 2013 schválila vláda ČR novou koncepci AZ OS ČR a koncepci mobilizace OS ČR. Oba materiály zdůrazňovaly obranu země jako celospolečenské téma, přičemž zvyšovaly i podíl občanů při této obraně a stanovovaly pravidla chování a procesy v krizovém stavu. Vycházely z tzv. Bílé knihy, kdy se snažily reflektovat reálné aktuální ekonomické možnosti ČR. Nová koncepce AZ měla ambice motivovat více nejen příslušníky AZ, ale i jejich zaměstnavatele, kteří tak měli za každý den nepřítomnosti příslušníka AZ na pracovišti dostávat určité „odškodné“ ve výši 1675,- Kč/den v případě mimořádného nasazení daného příslušníka AZ, a 1117,- Kč/den v případě jeho plánovaného cvičení, tj. dopředu oznámeného. Dané finance měly pomoci zaměstnavatelům např. najmout na dobu nepřítomnosti svých pracovníků brigádníky na záskok. V praxi se však bohužel nikdo nezabýval moc logičností a využitelností tohoto řešení, např. v odbornějších profesích, kdy chybu lze hledat v neznalosti údajů o zastoupení pracovních profesí mezi vojáky AZ. Těžko tak např. obchodní manažer, ředitel, informační specialista, bezpečnostní technik, architekt, právník, lékař, technický specialista a mnozí další na odborných pozicích, budou moci být zastoupeni, např. na týden (po dobu účasti na cvičení), adekvátně kompetenčně připraveným brigádníkem. MO se přitom stále držela svého vytčeného cíle – mít až 5000 příslušníků AZ. Aktuálně však bylo konáno velmi málo pro to, aby se udrželo alespoň vůbec tehdejších cca 1200 stávajících dobrovolníků AZ, s jejichž důvěrou a motivací dlouhodobě bylo hazardováno.

Počátkem června 2013 přišly do ČR bohužel opět ničivé povodně, které zasáhly především oblast Prahy, Středních Čech, části Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje. Především v Praze a okolních obcích a následně i v Ústí nad Labem zasáhli dobrovolníci z řad AZ, bez povolání a aktivace, jak k ochranným pracím před povodněmi, tak i následné strážní a pořádkové činnosti, kdy posílili policejní jednotky ve střežení před rabováním opuštěných domácností různými kriminálními živly. V rámci pomoci při povodních se aktivizovaly samostatně např. i části pěších rot AZ 111., 121., 151. strpr, posílené jednotlivci i z dalších jednotek, včetně jednotlivců od jednotek z bojových útvarů, dle jejich možností ve volném čase. Nebyli oficiálně povoláni, Integrovaný záchranný systém si je nevyžádal... Tito vojáci AZ pomáhali ve svém volnu po práci, zdarma, bez alespoň minimálního mandátu shora. I cca 2000 VZP vyčleněných ze strany MO k pomoci nebylo z velké většiny ze strany IZS využito, neboť situaci údajně zvládaly jednotky HZS a PČR vlastními silami (na místě pak bylo mnohdy vidět jejich přetížení a někdy i vyčerpání). Zároveň však tehdy, dne 12. června, při mimořádném večerním zasedání vláda ČR rozhodla (mimo jiné - v rámci pomoci odstranění následků po povodních) alespoň o aktivaci ústecké pěší roty AZ 151. strpr v režimu výjimečného cvičení. Toto cvičení rotě nahradilo plánované cvičení, které se přesunulo na podzim roku. Velitel Sil podpory na základě toho povolal 44 příslušníků pěší roty AZ 151. strpr 16. 6. k odstraňování následků povodní v Ústeckém kraji. Povolaná část jednotky (44 mužů pod velením ZVR npor. Moravce) tak následně při odstraňování následků škod na Děčínsku své zadané úkoly splnila. Jednalo se tak v podstatě o první oficiální mimořádnou aktivaci jednotky AZ.


Rota VP Olomouc při sl. nástupu říjen 2013

Reklama

Ke dni 31. 7. 2013 skončil ve funkci „koordinatora AZ“ na MO pplk. v z. Ing. V. Mišaga, k úlevě většiny příslušníků AZ, kteří jeho nekompetentnost v oblasti výcviku AZ celou dobu jeho působení vesměs kritizovali, kdy dle jejich většinového názoru prakticky ničím k rozvoji AZ nepřispěl. Ve funkci jej nahradil k 1. 8. pplk. v z. Ing. Ĺudovít Cirok, se zkušenostmi z mnohaleté služby v AČR a ze zahraničních misí (UNPROFOR), bývalý velitel Výcvikové základny mírových sil, tzv. „modrých baretů“ (1990-2003). Bohužel původní naděje z nové osobnosti v této funkci (oficiálně nazývané „referent bezpečnosti státu na úseku AZ) naprosto nebyly naplněny. Po červencové reorganizaci AČR, kdy byla zrušena velitelství Sil podpory a Společných sil se také jednotlivá Krajská vojenská velitelství dostala do podřízenosti Sekce rozvoje a plánování schopností.

Ve školícím středisku v Komorním Hrádku proběhlo ve dnech 18. – 19. 11. 2013 setkání velitelů 14 pěších rot AZ a ředitelů Krajských voj. velitelství (KVV) k diskusi nad závěry výzkumného projektu „Úroveň pracovní spokojenosti příslušníků Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR“, který v roce 2013 probíhal v rámci krajských pěších rot AZ. Jednalo se o dotazníkové šetření stavu v AZ, kdy se anonymně na cvičení přítomní příslušníci AZ vyjadřovali k zadaným otázkám. Výzkum vedla vedoucí Oddělení expertních služeb pro oblast lidských zdrojů Sekce personální MO, plk. K. Bernardová na základě zadání prvního zástupce NGŠ mjr. M. Žižky. …Pro armádu je velmi důležité, že příslušníci Aktivní zálohy jsou velmi motivovaní jedinci, pěší roty jsou nadstandardně soudržnými jednotkami, velmi pozitivně byla hodnocena i kvalita cvičení samotného. Nad čím se však musíme zamyslet a pokusit se hledat cesty k řešení, je zejména pocit nedocenění ze strany AČR a nepochopení ze strany veřejnosti,… shrnula plk. Bernardová (zdroj: army.cz). Výsledky zjištěné v rámci jednotek AZ se výrazně lišily od výsledků, zjištěných předtím mezi VZP a to zejména z hlediska zastávaných hodnot. Také výzkum potvrdil sílící nedůvěru příslušníků AZ k představitelům MO a AČR, pramenící zřejmě z dlouholetého hazardování s jejich důvěrou v souvislosti s nenaplňováním slibů a očekávání. Během první poloviny roku 2014 proběhl dotazníkový průzkum i mezi jednotkami AZ u útvarů, které určitá specifika mají odlišná od pěších rot AZ (četnost a zaměření výcviku).


Z výcviku pěší roty AZ 151. str. praporu Ústí nad Labem, 2014 - porada nad mapou

Mimo zmiňovaných pěších rot AZ a minimalizace jejich řízeného polního výcviku v posledních letech prakticky na 5-10 dní v roce, byl stav u ostatních jednotek AZ od roku 2013 následující:

Tanková rota AZ u 73. tpr (kpt. Ing. Mojžíš) dokončila tehdy svoje přecvičení na moderní tanky T-72M4 CZ, čímž doplnila svou připravenost na standard 73. tpr, který spíše než použití roty jako celku, zamýšlel v případě potřeby postupné využití jednotlivých specialistů.

Mechanizovaná četa AZ u 41. mpr (por. Mgr. Kuthan) pokračovala ve výcviku dle standardu praporu, již i s větším zapojením KBVP Pandur-II. V souvislosti s přezbrojením praporu měla možnost i jako první jednotka AZ začít užívat nové útočné pušky CZ 805 Bren a pistole CZ 75 Phantom. Od roku 2013 se však musela jednotka potýkat s personální nenaplněností, kdy tehdejší nové velení praporu dočasně zakázalo nábor nových příslušníků, až do legislativního vyřešení budoucnosti AZ. Jednotka tedy i přes velký počet zájemců o službu v ní, nemohla tehdy své řady doplňovat... Bylo to v době, kdy GŠ volal po potřebě doplnění AZ AČR na stav 5000 lidí...


Z výcviku pěší roty AZ 191. str. praporu Jihlava, 2014

Mechanizovaná četa AZ u 72. mpr (por. Mgr. Heinz) rovněž pokračovala ve výcviku dle standardu svého praporu. Výše uvedené nové ruční zbraně následně brzy dorazily i k ní.

Průzkumná četa AZ u 102. pzpr (por. Bc. Purm) zažila zvýšená očekávání od jejich příslušníků ze strany velení praporu a rovněž pokračovala ve výcviku dle standardu praporu. Stejně tak pokračovaly ve svém výcviku standardně i Rota Z u 601. skss a nově působící rota AZ Vojenské policie v Olomouci.

Záchranná četa AZ (por. Ing. Havlíček) byla po zrušení záchranného praporu v Rakovníku přesunuta do Bechyně k 15. žpl (transformovaná 15. žb). Díky vytrvalému úsilí jejího velitele se podařilo dosáhnout tehdy již zhruba poloviční naplněnosti. Vzhledem k přetrvávajícím obavám z povodní v budoucnu a zeštíhlení záchranářských jednotek AČR docházelo i k rozšíření této čety na vyšší počet tabulkových míst.

Reklama


Z výcviku průzkumné čety AZ 102.pzpr Prostějov

Ke konci roku 2013 dosáhl stav AZ počtu 1214 mužů a žen (ještě k 1. 8. 2013 to bylo 1.195). Zhruba 25% jich bylo ve věku do 30 let (cca celkově 70% potom do věku 18-40 let). Dle údajů prezentovaných brigádním generálem P. Adamem, ředitelem Sekce rozvoje a plánování schopností MO, která zodpovídal od roku 2013 i za výcvik a přípravu AZ, bylo v roce 2013 odcvičeno jednotkami AZ celkem 46 cvičení (z toho však s vyvedením do VVP pouze 27 cvičení…).

S novými volbami počátkem roku 2014 došlo i ke změně ministra obrany a následně i dalších klíčových osob na MO. Schvalování dalších navrhovaných změn zákonů, spojených s AZ, bylo tak „dočasně“ pozastaveno.

Aktuální samostatné jednotky AZ AČR


pěší rota 111. strážního praporu Praha
(vznik 1/2004)


pěší rota 121. strážního praporu  – Střední Čechy
(vznik 1/2004)


pěší rota 131. strážního praporu Hradec Králové
(vznik 1/2004)


pěší rota 141. strážního praporu Liberec
(vznik 1/2004)


pěší rota 151. strážního praporu Ústí nad Labem
(vznik 1/2004)


pěší rota 161. strážního praporu Karlovy Vary
(vznik 1/2004)


pěší rota 171. strážního praporu Plzeň
(vznik 1/2004)


pěší rota 181. strážního praporu České Budějovice
(vznik 1/2004)


pěší rota „Plukovníka Jana Kubiše“ 191. strážního praporu Jihlava
(vznik 1/2004)


pěší rota 201. strážního praporu Pardubice
(vznik 1/2004)


pěší rota „Podplukovníka Josefa Otiska“ 211. strážního praporu Ostrava
(vznik 1/2004)


pěší rota 221. strážního praporu Olomouc
(vznik 1/2004)


pěší rota 231. strážního praporu Zlín
(vznik 1/2004)


pěší rota „Plukovníka Františka Kopuletého“ 241. strážního praporu Brno
(vznik 1/2004)

Jednotky AZ AČR u vojenských útvarů


1. tanková rota „Československých legií
(73. tankový prapor, Přáslavice)
(vznik 7/2002)


Rota Z (601. skupina speciálních sil, Prostějov)
(vznik 10/2000)


mechanizovaná četa
(41. mechanizovaný prapor, Žatec)
(vznik 7/2007)


průzkumná četa
(102. průzkumný prapor, Prostějov)
(vznik 7/2007)


mechanizovaná četa
(72. mechanizovaný prapor, Přáslavice)
(vznik 7/2007)


Rota Vojenské policie
(Velitelství Vojenské policie, Olomouc)
(vznik 01/2013)


záchranná četa
(15. ženijní pluk, Bechyně)
(vznik 7/2007)

 

V průběhu roku 2014 se již stále více odhaloval neutěšený stav celé AČR. Informace o tragickém stavu pronikaly na veřejnost stále více, všímali si toho a poukazovali na to důrazně již i spojenci NATO (k urychlenému navýšení rozpočtu pro armádu vyzýval ČR tehdy i generální tajemník NATO Rasmussen, či např. americký generál Hodges – velitel pozemních sil NATO). Nízký rozpočet resortu obrany (tvořený pouze 1,1 % HDP) víceméně takřka znemožňoval i jen záruku udržení celkových schopností velké části armádních útvarů. Průměrná naplněnost profesionálních jednotek se pohybovala kolem 76%. Nábor se nedařil, z různých důvodů – finanční zajištění byl jeden z nich. Příčinou však nebyl slabý zájem o službu v AČR, nicméně jen malá část zájemců, prošlých zdravotními prohlídkami, mohla být do poměru VZP přijata, protože na to bylo alokováno málo zdrojů. V této době, kdy resortu chyběly citelně finance pro zabezpečení základních schopností armády, byly závěry nedávné tzv. Bílé knihy o dalších směrech rozvoje AČR upozaděny. Do popředí se opět mezi jinými tématy dostávalo větší využití AZ, bohužel víceméně pouze v provazbě na finanční stránku – tj. v rámci hledání úspor. Jiný (a tím i hlavní) potenciál AZ byl ze strany AČR stále upozaďován a přehlížen. Plánovalo se širší využití AZ, často v rámci plánů až do absurdních rozměrů, kdy podle některých funkcionářů by nemalá část AČR nakonec fungovala na bázi AZ (např. v návaznosti na tehdy navrhované nucené rámcování částí 7. mech. brigády a dalších útvarů). U velké části vojáků z povolání (VZP) tyto nápady, které občas probleskly z MO a GŠ na vojenské útvary, vzbuzovaly velmi negativní a někdy až hysterické reakce v obavě, že jim AZ berou práci a mají je v budoucnu snad úplně nahrazovat. Tento nesmysl bohužel svým tajemným mlčením resort obrany a nezahájením nějakého procesu interní komunikace k vysvětlení a vyvrácení lží a polopravd jen podporoval.


Z výcviku průzkumné čety AZ 102.pzpr Prostějov

Souběžně se zhoršující se výstrojní situací VZP v posledních letech se zhoršovala i výstrojní situace AZ. Finanční nouze omezila i výcvik řady jednotek AZ oproti letům dřívějším.

Ještě v roce 2013 konečně odpovědní funkcionáři AČR vyslyšeli potřeby ocenění dlouholeté služby řady příslušníků AZ, kteří sloužili při svém civilním zaměstnání v řadách AZ AČR již 10 let a více, avšak opět nedotaženým systémem „kočkopsa“... Ze strany zástupců AZ, zároveň i odborníků v oblasti faleristiky v rámci AČR (rovněž i ze strany odpovědného VHÚ), bylo navrhováno využít pro potřebu ocenění délky služby příslušníků AZ standardně v AČR užívanou Medaili Armády České republiky (zřízenou v prosinci 1996 pro ocenění délky služby VZP – za 5, 10 a 15 let, odsloužené roky jsou znázorněny na stuze kovovým štítkem s římskou číslicí). Z hlediska odlišení délky služby AZ od doby služby VZP (z hlediska rozdílné četnosti „cvičebních“ dní v roce, či dalších specifik atd.) bylo navrhováno na existující zavedenou medaili užít pro potřeby AZ jiné unikátní štítky např. s arabskými číslicemi a písmeny AZ, aby bylo na první pohled zřejmé, že voják AZ odsloužil dobu nikoliv jako VZP, ale jako voják v AZ. Bohužel tento logický a funkční návrh byl smeten ze stolu a místo toho kdosi rozhodl, naprosto v rozporu se základními faleristickými pravidly či zvyklostmi, že pro ocenění délky služby příslušníků AZ bude užita zcela nesmyslně stuha již existujícího Čestného odznaku škpt. V. Morávka (zřízen v srpnu 2004). Připomeňme, že toto vyznamenání je určeno pro vojáky v AZ za zvláštní přínos pro rozvoj AZ, vzorné plnění povinností a výsledky při výcviku – tedy nemá nic společného s dobou služby. Odsloužené roky AZ se tak oceňují navíc pouze stužkou (tj. bez medaile) v barvách ČO škpt. V. Morávka, s kovovým štítkem, na němž jsou římské číslice V, X či XV. Od roku 2013 se začala příslušníkům AZ tato stužka udělovat z úrovně NGŠ. Navíc bylo kodifikováno, že tuto stužku může obdržet pouze ten voják AZ, který kromě odsloužené délky služby plní i kritérium, že již v minulosti obdržel ČO škpt. V. Morávka. Došlo tím k naprosto nesmyslné a odborně tragické situaci, kdy jeden aspekt vojenské činnosti (v tomto případě délka služby) je oceňován stužkou zcela jiného vyznamenání, určeného pro ocenění něčeho jiného (asi jako kdyby délka služby VZP byla oceňována stužkou v barvách  např. Záslužného kříže MO). Tento smutný stav je takřka světový unikát v oboru faleristiky, což ale nikoho z odpovědných funkcionářů netrápilo.


Z výcviku průzkumné čety AZ 102.pzpr Prostějov

Dne 8. 9. 2014 při tradičním oceňování služby třicítky vybraných příslušníků AZ (4 VZP) ČO škpt. Morávka v Kolíně došlo k dalšímu politováníhodnému přehmatu směrem k AZ. Tehdy bylo pozvaným příslušníkům AZ na místě oznámeno zástupci GŠ, že pro ně není bohužel připraven dostatečný počet kusů vyznamenání, protože dodavatelská firma je nedodala…(!) Většina z nich proto vyznamenání neobdržela, jen diplom podepsaný NGŠ od gen. Adama, s tím že jim medaile přijde následně poštou, přes jejich místně příslušné KVV. Dostali je bohužel až po více jak měsíci čekání od udělení a interní medializace této situace.


Z výcviku průzkumné čety AZ 102.pzpr Prostějov

Příslušníci AZ i nadále, tak jako již od počátku vzniku prvních dobrovolných cvičení v r. 1999, čelili nepřízni svých zaměstnavatelů v uvolňování na cvičení. Nikdo jim s tím efektivně, i přes četné plamenné sliby a proklamace představitelů MO ČR za tehdy posledních 10 let, nijak nepomohl. Mnozí z nich si tak uvolňováním v práci na vojenská cvičení způsobovali problémy v zaměstnáních, s hrozbou ztráty zaměstnání, kdy často následně jejich cvičení nebylo ze strany AČR ani třeba dostatečně zabezpečeno. V některých případech museli potom na cvičení snášet i takřka macešský přístup armády ze strany některých VZP, kteří v nich viděli konkurenci či něco zbytečného navíc, což bylo odrazem toho, komu daná velitelská struktura dávala výcvik jednotky AZ na starosti. Samozřejmě to vždy záleželo na lidech a na veliteli daného útvaru či KVV. Po takřka 15 letech existence dobrovolné služby v AČR se tehdy řešily víceméně stále stejná témata, prohlašovaly stále stejné sliby, navrhovaly stále víceméně stejná řešení a docházelo ke stále víceméně stejnému neplnění těchto slibů a řešení. Tzv. Aktivní záložák se tím tehdy stával jen jakýmsi snílkem, kterého realita přístupu nejen AČR, ale i vlády a parlamentu, tvrdě probouzela do reality celkového nezájmu o srdce dobrovolníka, které přitom v jiných zemích bylo a je vnímáno jako ta nejsilnější zbraň.


Z výcviku záchranné čety AZ v Rakovníku, u 15.žpl, 2014


Z výcviku záchranné čety AZ v Rakovníku, u 15.žpl, 2014

(autor je dlouholetým příslušníkem AZ AČR)

Poznámka autora: Když jsem byl vyzván ke zpracování historie a vývoje Aktivní zálohy, v níž sloužím 15 let, tak jsem vše začal zpracovávat podle toho, jak jsem to sám zažil, co jsem si pamatoval či co jsem se případně dozvěděl od některých dalších kolegů z centra dění. Tento materiál si v žádném případě tedy neosobuje právo být zcela objektivním a úplným zpracováním tématu, i když se k tomu snaží maximálně přibližovat. Děkuji laskavému čtenáři za pochopení. Autor.​

Hlavní použité prameny:
Archiv autora, aktuální informační média
Facebook - Aktivní zálohy AČR (Active Reserve)
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔19.05.2018 📕11.810