Historie a vývoj Aktivní zálohy AČR – 9.

Autor: Pavel Jaroslav Kuthan / Pavel J. Kuthan 🕔︎︎ 👁︎ 13.072

Konečně součástí AČR (vývoj v letech 2015-2016)

Do roku 2015 vstupovaly dobrovolnické jednotky Aktivní zálohy víceméně v částečné deziluzi z tehdejšího přístupu resortu obrany a především Generálního štábu k nim, v rámci určitého již za poslední roky zažitého folkloru sice slovního oceňování jejich služby vrcholnými funkcionáři, nicméně v praxi naprostého nenaplňování různých slibů a proklamací, což vše vyúsťovalo v nezaslouženém nahlížení na příslušníky AZ ze strany části AČR často jako na určitou přítěž, či něco zbytečného.

Reklama

Takový pohled částečně pramenil z obav některých vojáků z povolání (VZP) o zdroje, v nichž se museli při zajišťování výcviku jednotek AZ s těmito částečně dělit a dále také naprostého nepochopení smyslu dobrovolné vojenské služby a existence záložních jednotek částí vojenských funkcionářů. Obrovský nevyužitý potenciál těchto jednotek, jak z marketingového hlediska pro armádu směrem k civilní veřejnosti, tak i z hlediska využití často armádou velmi ceněných nedostatkových odborností mezi příslušníky AZ, ze strany AČR byl rovněž až zarážející.


Ostravská pěší rota AZ při zimním výcviku v horách, 2015

Přes tehdejší, z počátku roku 2015, prakticky nulovou propagaci náboru ze strany armády přišlo do jednotek AZ několik desítek nových příslušníků – a to většinou jen na základě vlastních náborových akcí, které si jednotlivé jednotky dělaly svépomocí a často i s vlastními soukromými finančními investicemi (stejně jako mnoho jednotek AZ velkou měrou podpořilo resortní projekt POKOS, a další prezentační akce armády a výrazně tak podporovaly propagaci celé armády). Početní stav AZ tehdy stagnoval mezi počtem 1250 – 1300 vojáků.

Případný pozitivní rozvoj AZ nepodpořil svým výkonem nijak ani pplk. v z. L. Cirok, který po odchodu ne příliš oblíbeného pplk. v z. Mišagy působil ve funkci „referenta bezpečnosti státu na úseku AZ“ směrem k AZ v dříve nastaveném dosavadním mdlém stylu. S příslušníky AZ příliš nekomunikoval s odkazem na nedostatek času k  řešení jejich problémů a celkově styk s nimi se snažil minimalizovat. Výkon jeho funkce směrem k AZ se tak stal z pohledu vojáků AZ zcela nevýrazným a nepodporujícím a navazoval tak na své předchůdce (z nichž i se svou nízkou aktivitou nakonec nejaktivnější byl na počátku vzniku AZ zřejmě plk. Mana...). Vojáci AZ brzy pochopili, že odtud žádnou pomoc v řešení marasmu celé situace očekávat nemohou.


Příslušníci královéhradecké pěší roty AZ při nácviku obrany, 2015

Předsednictví AZB v CIOR pro období 2016-2018

Samostatnou kapitolou potom byl vývoj situace kolem Asociace záložních brigád (AZB), jejích kontaktů a samostatných aktivit a rovněž předsednictví v organizaci CIOR (Mezispojenecká konfederace záložních důstojníků, pracující pod vojenským výborem NATO, ve spoluráci s NRFC), pro období 2016-2018. Poté, co AZB byla za ČR, coby členský stát NATO, jedinou organizací tehdy vyvíjející nějakou fungující činnost v rámci rozvoje rezervních (záložních) sil AČR, byla logicky nominována v rámci CIOR (kde aktivně pracovala v zastupování českých AZ již od roku 2008) na výkon předsedající funkce, kdy v rámci NATO spojenců měla v letech 2016-2018 předsedat jako stát ČR. Prakticky na poslední chvíli se však musela nečekaně potýkat s nepodporou MO ČR a GŠ, dokonce i snahami některých vrcholných představitelů o najednou trapně vykonstruovanou dehonestaci této organizace i jejího prezidenta, který byl zároveň dlouholetým příslušníkem AZ – pplk. Ing. Arnošta Líbezného (sloužícího v AZ již od dob prvních dobrovolných vojenských cvičení; který i přes určitou osobní kontroverznost si tyto zákulisní útoky skutečně nezasloužil). AZB jako nestátní organizace, žijící hlavně ze svých příspěvků a vycházející hlavně z vlastní organizační práce (bez větší organizační podpory MO a GŠ, zejména ve styku se zahraničim, kdy si AZB musela svoje cesty většinou v obtížném mezinárodním prostředí „prošlapávat“ pracně sama), se dokázala i přes všechny překážky skutečně předsednictví v CIOR na roky 2016-2018 ujmout, což byl velký úspěch. Část vysokých armádních funkcionářů, kteří by na této funkci raději viděli sebe (vídíce v tom zřejmě určitou „trafiku“, bez předchozích zásluh v samotné činnosti pro AZ) z toho byla tak nemile překvapena... V období 2016-2018 tedy ČR předsedala v rámci jak NATO, tak i CIOR a NRFC. Na rozdíl od NATO a NRFC tedy v CIOR obsadili, po 8 letech aktivní činnosti, zaslouženě ve vedení a zastupování AZ ČR záložní důstojníci AZ. Protože přes (občas až neuvěřitelné) některé překážky ze strany MO nebylo zpočátku vyřešeno ani financování tohoto českého předsednictví v CIOR a bylo toto theatrálně ponecháváno jen a pouze na bedrech občanského spolku AZB, nabídly dokonce některé spojenecké země nakonec i finanční podporu AZB na financování nákladů, spojených s předsednictvím v této NATO organizaci (když vlastní MO zprvu odmítalo AZB vůbec nějak podpořit). K nápravě docházelo až později.

Reklama


Příslušníci královéhradecké pěší roty AZ při nácviku obrany, 2015Z nácviku žatecké čety AZ 41. mpr v pokládání minového pole, VVP Hradiště, červenec 2015​


Ze cvičení mechanizované čety AZ 72. mpr Přáslavice, VVP Libavá

Konečně podpora AZ od NGŠ

Velká změna v přístupu k AZ (prakticky naprosto přelomová v předchozích posledních letech) konečně přišla od poloviny roku 2015, poté byl nově do funkce NGŠ jmenován genpor. Ing. Josef Bečvár. V pragmaticky a korektně se chovajícím novém NGŠ získaly AZ konečně po dlouhých letech (naposledy to bylo za arm. gen. Štefky /zejména v letech 2005-2007/ a předtím arm. gen. Šedivého) zastánce, který chápal rozměr obrovského potenciálu, který AZ v rámci AČR skýtá. NGŠ si rozvoj AZ dal jako jednu ze svých hlavních priorit, protože v ní viděl i jednu z efektivních cest řešení neutěšené personální situace v AČR z hlediska udržení schopností a alokace zdrojů k předpokladu plnění úkolů, kladených na AČR. Kromě práce se závěry ve věci AZ, ze studií dřívější Bílé knihy obrany (BKO), dotlačení balíku nových legislativních změn (včetně branného zákona) ke schválení a také v návaznosti na minulé zkušenosti AZ v „odtrženosti“ na periferii AČR ustanovil nově i funkci poradce NGŠ ve věci AZ. Od výkonu této funkce, kterou měl obsadit výhradně voják AZ, si sliboval rychlou zpětnou vazbu z jednotek AZ a náměty od někoho v AZ skutečně dlouhodobě sloužícího. Do této funkce byl v létě 2015 NGŠ nakonec jmenován, z několika hlavních navrhovaných kandidátů z řad důstojníků AZ, kpt. v z. Ing. L. Cimburek (zároveň tehdy velitel Roty „Z“ 601. skss) poté, co dle jeho slov na předtím ze své strany sjednané schůzce představil NGŠ svou vizi rozvoje AZ. NGŠ se následně začal pravidelně setkávat s velitelským sborem jednotek AZ, za přítomnosti i velitelů útvarů, kde byly tyto jednotky dislokovány. Nastal tak nebývalý rozvoj AZ charakterizovaný velkým tahem podpory AZ ze strany NGŠ, který museli nakonec akceptovat i ti ze skupiny několika funkcionářů GŠ a velitelů útvarů, kteří nebyli AZ do té doby příliš nakloněni nebo jejich výstavbu předtím dovedně narušovali. NGŠ Bečvár tak naplňoval většinu slibů deklarovaných jeho posledními předchůdci ve funkci. Proměňoval rázně slova v činy a velmi se tak zasloužil o rozvoj jednotek AZ. Kpt. Cimburek následně v rámci výkonu své nové funkce absolvoval několik věřejných medializovaných vystoupení, kde mohl svým způsobem reprezentovat principy AZ. V rámci AZ byl hodnocen ve své funkci poradce však velmi kontroverzně (zejména pro určité komunikační problémy a celkem zvláštní vnímání své role poradce NGŠ ve směru k AZ), nicméně celkový přínos této nové pozice, oproti předchozím stavům, byl patrný a stejně tak jeho snaha o rozvoj jednotek AZ.


Nášivka cvičení Hradba 2016

K aktuálně existujícím jednotkám tak začaly brzy vznikat další a stávající samostatné čety AZ u útvarů se konečně po mnoha letech měly rozšiřovat na roty. NGŠ Bečvář vyhlásil záměr rozšířit AZ během 5 let na počet 5000 příslušníků (z tehdy aktuálních cca 1200, tzn. jednalo se o záměr čtyřnásobného navýšení!). Masově se začal rozjíždět nábor, konečně již i se skutečnou podporou AČR, což bylo brzy vidět. Vzniklo konečně množství nových propagačních materiálů, centralizované webové stránky, letáky atd. Prakticky konečně tedy to vše, co z řad AZ zaznívalo jako podněty ke zlepšení situace celé předchozí roky.


Českobudějovická pěší rota AZ na cvičení Ample Strike při setkání s NGŠ Bečvářem, 2016 (www.army.cz)​Českobudějovičtí příslušníci AZ na cvičení Ample Strike, 2016 (www.army.cz)

Nové jednotky

Připomeňme si tehdy na přelomu 2015/2016 aktuálně existující jednotky AZ. Jednalo se o 14 pěších rot AZ u Krajských vojenských velitelství (KVV), existujících již od ledna 2004 (aktuální velitelé: Praha – kpt. Ing. Košťák, Stř. Čechy – pplk. Ing. Speychal, České Budějovice – mjr. Doležal, Plzeň – mjr. Ing. Vištiak, Karlovy Vary – npor. Moravec, Ústí nad Labem – kpt. Bc. Zbořil, Liberec – kpt. Peša, Hradec Králové – kpt. Ing. Konečný, Pardubice – kpt. Ing. Hudec, Jihlava – npor. Hanák, Brno – prap. Široký, Olomouc – mjr. Ing. Randiak, Ostrava – prap. Holík, Zlín – npor. Jílek) a dále o jednotky AZ u bojových útvarů (tanková rota AZ u 73. tpr Přáslavice – kpt. Ing. Mojžíš, vznik 2002; Rota Z u 601. skss Prostějov – kpt. Ing. Cimburek, vznik 2000; průzkumná četa AZ u 102. pzpr Prostějov – por. Bc. Purm, vznik 2007; mechanizovaná četa AZ u 41. mpr Žatec – por. Mgr. Kuthan, vznik 2007; mechanizovaná četa AZ u 72. mpr Přáslavice – por. Mgr. Heinz, vznik 2007; záchranná četa AZ u 15. žpl Bechyně – por. Ing. Havlíček, vznik 2007; rota AZ Vojenské policie u VelVP Olomouc – npor. Ing. Zatloukal, vznik 2013).


Dvojice příslušníků zlínské pěší roty AZ při vydávání bojového rozkazu, Hradba 2016, duben 2016.


Liberecká rota AZ v rozhovoru s ministrem obrany Stropnickým na cvičení Hradba 2016, duben 2016.

Ve druhé polovině roku 2015 byl oznámen záměr rozšíření stávajících jednotek AZ u bojových útvarů s platností k 01.07.2016. Průzkumná četa AZ 102. pzpr v Prostějově, „mechanizovaná“ četa AZ 41. mpr v Žatci, mechanizovaná četa AZ 72. mpr v Přáslavicích a záchranná četa AZ u 15. žpl v Bechyni měly být k tomuto datu rozšířeny konečně po 10 letech na roty, standardně již začleněné v sestavách svých praporů. U 601. skss měla být Rota Z rozšířena na 5. středisko AZ (skládající se ze tří „rot“ (o 21 mužích), dvou oddělení a spojovací skupiny).

Dále nově měly vzniknout tyto nové jednotky AZ:

U 4. brn (vedle již existující čety AZ 41. mpr, rozšiřované na mechanizovanou rotu /bohužel prakticky tehdy bez KBVP/) měly vzniknout další mechanizovaná rota AZ u 42. mpr Tábor, dále výsadková rota AZ u 43. vpr v Chrudimi a pěší rota AZ u 44. lmopr v Jindřichově Hradci. Jako první z těchto nových jednotek začala vznikat výsadková rota AZ 43. vpr (která byla tvořena jako 4. výsadková rota daného praporu), zejména díky pochopení a osobnímu nasazení v propagaci a organizaci nově tvořené roty AZ v osobě zástupce velitele 43. vpr mjr. Ing. Zelinky, příznivce fenoménu AZ, který patřil mezi ty vyšší armádní důstojníky, kteří chápali rychle přínos AZ pro daný útvar. Již v létě proběhlo první náročné výběrové řízení do této jednotky, kterým prošlo prvních několik zájemců. Vzhledem k náročnosti výběrového řízení však se dalo předpokládat, že bude nějaký čas trvat, než se podaří stabilizovat alespoň první četu roty v prvních třech letech výcviku. Ostatní dvě nové jednotky u 4. brn byly plánovány se začátkem výstavby až v další vlně.

Reklama


Hlídka AZ na Hradba 2016, březen 2016


Ostravská a jihlavská rota AZ na cvičení Hradba 2016, březen 2016

U 7. mb se jednalo o velmi podobnou situaci. Vedle existující mechanizované čety AZ 72. mpr v Přáslavicích, rozšiřované na mechanizovanou rotu, dále již existující tankové roty AZ u 73. tpr, měly vzniknout další mechanizovaná rota AZ u 71. mpr v Hranicích a pěší rota u 74. lmopr v Bučovicích.

Nově měly během 2017-2025 jednotky AZ vznikat i u 13. dpl v Jincích, kde se jednalo o baterii výcviku záloh, o třech četách AZ. Dále u 14. plogp Pardubice měla vzniknout zásobovací rota AZ a četa oprav přepravní techniky AZ. Liberecký 31. pluk radiační, chemické a biol. ochrany by měl získat posilující družstvo AZ radiačního a chem. průzkumu u 311. pr. a četu dekontaminace AZ u 312. pr. Opavský 53. plpzeb by měl postavit četu rušení AZ, v rámci 532. preb. Čáslavská 21. ztl by měla stavět nově rotu AZ bojového zabezpečení u 215. lz a hospodářskou četu AZ u 216. llogp. Vedle toho v Náměšti nad Oslavou začala vznikat v rámci 22. vrtz rovněž rota AZ bojového zabezpečení a hospodářská četa AZ. Totožnou skladbu jednotek AZ měl začít ve Kbelích organizovat i 24. zdl. Dále u strakonického 25. plrp začala organizace 4. protiletadlové raketové baterie AZ a další dvě čety odpalovacích zařízení AZ. Také 26. pVŘPz v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi měl začít stavět v blízké době rotu AZ bojového zabezpečení a dále ještě další dvě strážní čety AZ a družstvo RTV AZ. Správa Letiště Pardubice by měla posilovat rovněž o strážní četu AZ. Překvapivě i Agentura komunikačních a informačních systémů by měla mít své jednotky AZ – pod Centrem OTS VŘ by to měla být Skupina míst velení II. s podřízenými Pracovištěm radiových zařízení AZ a Pracovištěm radioreléových provozoven AZ; pod Centrem podpory by pak měla vzniknout AZ Skupina zabezpečení objektu IV, s pěti pracovišti AZ. Agentura vojenského zdravotnictví začala pracovat na vzniku Pracoviště AZ protiepidemického zabezpečení, Oddělení AZ zabezpečení příjmu nízkoprahových nákaz, Oddělení AZ dočasné hospitalizace, Oddělení AZ intenzivní péče, Pracoviště AZ farmacie a zdravotnické techniky, Oddělení AZ laboratorní diagnostiky a zobrazovacích metod, Pracoviště AZ patologie a Skupinu zabezpečení AZ. Vedle těchto mnoha jednotek se specializovanými místy pro AZ nadále v rámci Posádkového velitelství Praha existovala pětičlenná skupina vojenských kaplanů AZ a skupina pro zastupování ČR v rámci CIOR (následně však bohužel rušená). Vedle těchto jednotek vznikly i samostatné specializované pozice pro AZ na štábech praporů, brigád a KVV.


Hlídka českobudějovické pěší roty AZ prohledává zadrženého, cvičení Hradba 2016, duben 2016


Ze cvičení Hradba 2016 - ukázka napadení konvoje, březen 2016

Dalo si jen přát, aby tento obsáhlý výčet tolika jednotek AZ všech možných odborností, nedopadl pro nedostatečné naplnění nakonec stejně jako při tzv. „optimalizaci jednotek AZ“ v roce 2008, kdy řada jednotek jejichž budování bylo organizačně spuštěno NGŠ gen. Štefkou, byla necitlivě dalším NGŠ zrušena. Celkově plán to byl jistě velkolepý a při obsazení všech systemizovaných míst by došlo k navýšení AZ na počet 5000 mužů a žen. Oficiální statistika AČR vykazovala za rok 2016 získání cca 200 nových příslušníků AZ (v srpnu 2016 vykazovala AČR 1.388 příslušníků AZ).


Příslušníci jihlavské pěší roty AZ na cvičení Hradba 2016, březen 2016

Legislativní a další změny pro AZ

Ještě během druhé poloviny roku 2015 pokračovaly přípravy na rozjezd masivní náborové kampaně do AZ a hledání možností. Vzniklo nové logo AZ (bohužel bez zapojení a vědomí vojáků AZ, čistě jen aktivitou VHÚ), které začalo být hned aplikováno na všechny nově vznikající propagační materiály AZ.

Rok 2016 potom přinesl i dlouho očekávané legislativní změny, platné od července toho roku. Jednalo se konečně o navýšení roční finanční odměny pro vojáky AZ z původních 6.000,- Kč (což najednou tehdy i veřejně MO a GŠ hodnotily jako dosud „nerovné a nespravedivé podmínky“...) na 18.000,- Kč. Dále vojáci AZ již neměli nadále dostávat od AČR refundaci ve výši svého úšlého příjmu ze zaměstnání, avšak nadále začali být vypláceni dle zastávané pozice a hodnosti, stejně jako VZP na dané funkci a v hodnosti. Navzdory proklamativnímu „narovnání stavu v rámci AZ na úroveň VZP“ však ke skutečnému srovnání stavu nakonec nedošlo, protože voják AZ (VAZ) na stejné funkci, jako VZP u stejného útvaru, začal být placen pouze základním výměrem (tedy bez všech příplatků), který začal být navíc šalamounsky dělen 30 (příp. 31) dny v měsíci a vynásoben posléze počtem dní odslouženého vojenského cvičení AZ + dny náhr. volna v případě nepřetržitého výcviku. Výsledkem bylo to, že většina vojáků AZ zaznamenala citelné finanční propady v porovnání nově aplikovaného služného dle zákona a ušlého příjmu ze svých zaměstnání. Doplněna byla i možnost cestovních náhrad vojáků AZ na cvičení, kdy přibyla možnost alespoň určité náhrady při cestě soukromým automobilem (kdy bylo alespoň proplaceno nejlevnější jízdné autobusovým nebo vlakovým dopravcem v daném úseku, nikoliv skutečně spotřebované phm automobilem a amortizace, jak je běžné v soukromém sektoru). Finanční bonus měli do budoucna získávat při nástupu vysokoškolští studenti. Vojákům AZ také byly zpřístupněny možnosti využívání zdravotnických zařízení a také možnost doplňování vzdělání na vojenských školách, v případě potřeby a splnění vstupních předpokladů.


Příslušníci jihlavské pěší roty AZ na cvičení Hradba 2016, březen 2016

Z hlediska výcviku došlo k navýšení možného maxima odcvičených dní v roce z 21 na 28, ale pouze však u těch vojáků AZ, kteří nebyli dříve VZP (ti naopak nelogicky zůstávali na max. počtu 21 dní v roce).


Mapka dislokace aktuálních i nově budovaných jednotek AZ k červenci 2016

Slibováno bylo zvýšení kvality a četnosti výcviku, zejména pro pěší roty AZ. První takovou vlaštovkou nových změn bylo první velké a společné cvičení většiny jednotek AZ, s názvem HRADBA 2016. Nelogicky z něj byla vyňata  většina jednotek AZ u bojových útvarů (i přes komunikovaný zájem některých), tudíž se nakonec jednalo především o pěší roty. Od 03.03. do 22.04. se tak v rotacích vystřídaly všechny pěší roty AZ při plnění úkolu zabezpečení prostoru ve VVP Libavá. Na dosud nejdelší a největší cvičení postupně nastoupilo 835 vojáků AZ (z celkového počtu cca 1.100 cvičících vojáků – zbytek byli VZP) s využitím asi 50 kusů techniky, včetně tří vrtulníků. Řídícím celého cvičení tehdy byl plk. Hrabec, ředitel KVV Ostrava. Cvičení bylo vyhodnoceno jako úspěšné a prověřilo schopnosti operačního nasazení jednotek AZ. Dále potom během roku 2016 se jednotky AZ účastnily i velkého mezinárodního cvičení spojenců NATO s názvem AMPLE STRIKE, kde plnily specifické, zejména strážní úkoly. Středočeská rota AZ se účastnila se 13. dp také např. cvičení JOINT FIRES.

Legislativní změny k červenci 2016 přinesly opět i obnovu možnosti tzv. dobrovolných vojenských cvičení, tj. „jednorázových“ týdenních vojenských výcviků, bez následného zařazení na stálé systemizované místo. První z této novodobé obnovy dobrovolných cvičení proběhlo v říjnu ve Vyškově, s účastí 15 osob.


Poslední chvíle volna před zahájením výcviku žatecké roty AZ 41. mpr, září 2016 posádka Žatec


Poslední chvíle volna před zahájením výcviku žatecké roty AZ 41. mpr, září 2016 posádka Žatec

Koncem června 2016 potom AČR odměnila poprvé v historii i vybrané zaměstnavatele příslušníků AZ, za jejich podporu příslušníků AZ v uvolňování na vojenská cvičení, kdy NGŠ osobně předal zástupcům daných firem Děkovný list. Služba v AZ tak přestávala být na trhu práce handicapem v profesních životopisech při pracovním pohovoru. Oceňování vybraných zaměstnavatelů AZ se tak stalo standardizovanou akcí.


Z výcviku žatecké mechanizované roty AZ 41. mpr ve VVP Hradiště, září 2016


Jedno z družstev žatecké mechanizované roty AZ 41. mpr ve VVP

Příliv nových dobrovolníků, masivní rozrůstání jednotek AZ a sepjetost AZ v ramci standardizované struktury AČR, priorizace z úrovně NGŠ přinesla mnoho pozitivního. Bohužel určitým mírným negativem bylo i krátkodobé rozjetí určitého politikaření a vlastních „her“ některých jedinců v řadách vojáků AZ (např. nechápání služebního postupu některými jedinci (dokonce nesmyslná trestní oznámení - např. p. Kulich); případně zastrašování získaným funkčním postavením  a určitý "politický boj" (např. kpt. C.) a další...). Byly to však přirozené doprovodné jevy popsaného rychlého boomu nárůstu AZ, u kterých se dalo předpokládat, že i rychle do budoucna zmizí v rámci standardizace služebních komunikačních procesů. Navíc se jednalo skutečně jen o pár jednotlivců.

Dne 16.11.2016 přijal k setkání velitele jednotek AZ na Hradě prezident republiky Miloš Zeman.

(autor je dlouholetým příslušníkem AZ AČR)

Poznámka autora: Když jsem byl vyzván ke zpracování historie a vývoje Aktivní zálohy, v níž sloužím 15 let, tak jsem vše začal zpracovávat podle toho, jak jsem to sám zažil, co jsem si pamatoval či co jsem se případně dozvěděl od některých dalších kolegů z centra dění. Tento materiál si v žádném případě tedy neosobuje právo být zcela objektivním a úplným zpracováním tématu, i když se k tomu snaží maximálně přibližovat. Děkuji laskavému čtenáři za pochopení. Autor.​

Hlavní použité prameny:
Archiv autora, aktuální informační média
Facebook - Aktivní zálohy AČR (Active Reserve)
Ministerstvo obrany České republiky. www.army.cz

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více