Main Menu
User Menu
Reklama

Typologie stuh československých vyznamenání

Autor : 🕔15.01.2017 📕20.490
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Květoslav Growka

 

Reklama

Musíme si přiznat, že náš odborný zájem doposud nepokryl celou oblast čs. vyznamenání z pohledu faleristiky jako vědy.  Obecně základní faleristická práce V. Měřičky1 (a všech, kdo z něj vycházeli2) popsala druhy stuh, včetně jejich barevnosti.

I. Klasifikace stuh:

a) velkostuhy

b) nákrční

c) náprsní stuhy

Tato klasifikace je známa, nebudeme se jí proto zabývat. Upozorněme jen na dva soudobé prohřešky.

Ve sběratelských katalozích se stuhám věnuje malá pozornost, dokonce převládá tendence vyobrazovat pouhé řádové odznaky či dekorace beze stuh. Primitivnost tohoto přístupu je do očí bijící. Co by titíž lidé, kteří to tolerují, řekli kupř. na nabídku nového automobilu, který by byl bez kol – „však musíte věřit, že tam budou ta správná kola“. Faleristika je zde dehonestována metodologicky na úroveň numismatiky, popsat jen to „ražené“. Naprosto se zapomíná, že každý akt vyznamenání je doprovázen komplexem prvků, jež tvoří základní pramen faleristiky: vyznamenání (tj. nositelný řád či dekorace), miniatury, náprsní stužky, etue a dekret (v různých formách).

A podívejme se na další neřest praktického sběratelství, že v katalogových pracích se takřka neobjevují náprsní stužky.  A jiné stužky, např. na miniaturách, byly zpracovány jen heslovitě.3 Abychom mohli nastínit komplexnější obraz dané problematiky, musíme nejprve sjednotit kritéria a přijmou společnou terminologii. Proto by bylo vhodné hovořit o následujících skupinách stužek, které spadají (laskavý čtenář nechť mi odpustí tento příměr) do „mikrosvěta“ faleristiky.

II. Klasifikace stužek:

a) náprsní – vesměs odpovídají velikosti závěsné náprsní stuhy, pro vyšší stupně řádů jsou rozlišeny rozetami a jejich podkladem. Dále bývají opatřeny miniaturami vyznamenání či jinými doprovodnými atributy (štítky, hvězdičky, lipové listy, lipové snítky, věnce apod.).

Reklama

b) závěsné miniaturní – jsou určeny k zavěšení miniatury řádu či dekorace. V jejich případě šlo o soukromou výrobu, proto se jejich šíře nejčastěji pohybuje okolo 10 mm. Setkáme se s miniaturami Řádu bílého lva a československých vyznamenání z 1. světové války pro legionáře a dobrovolce.

Výjimku tvoří stužky k miniaturám čs. vojenských vyznamenání zejména z 2. světové války vyráběnými ve Velké Británii podle tamních zvyklostí. V obnovené Československé republice nebyly miniatury zavedeny.

c) klopové – jedná se o stužky šíře 0,5–0,6 mm, které se upravují trojím způsobem:

1/ stužka jako podklad k miniatuře odznaku se svislou zapichovací jehlicí (nošen na klopě civilního oděvu) – viz většina čs. vojenských vyznamenání z 2. světové války, ojediněle pak Pamětní odznak pro čs. dobrovolníky z let 1918-19 (VM 63), Kříž Za věrné služby SNG (VM 77) či Pam. odznak čs. dobrovolce (kříž V těžkých dobách, VM 8) či pamětní medaile legionářských pluků.

2/ stužka provlečená knoflíkovou dírkou na klopě kabátu a obtočená okolo klopy. Nosily se tak stužky v počtu maximálně tří nejvýznamnějších vyznamenání (viz prezident T. G. Masaryk).

3/ několik stužek napjatých na lištu, opatřenou trnem či jehlicí k zabodnutí do klopy. Jako příklad uvádím tuto sadu: Medaile vítězství, Pam. odznak čs. dobrovolníka z let 1918-19 (tzv. kříž V těžkých dobách), Pam. odznak 1938, Zásl. odznak  Čs. obce dobrovolecké 1945, medaile FIDAC a Pam. med. manifestačního sjezdu dobrovolcům v Brně 1938.4

U Řádu bílého lva5 se dále vyskytují:

Reklama

4/ malý uzel knoflíkový – stužka svázaná do motýlku připevněná na knoflíku,

5/ rozeta - jde o stuhu obtáčející pevný válec o průměru 14 – 10 mm (u vyšších stupňů doplněno o miniaturu medailonu stříbrného lva s opisem PRAVDA VÍTĚZÍ a podložky pozlacené či stříbrné), jež je upevněna na knoflíku,

6/ pevná stužka napjatá na pérové pásce s bodcem.

III. Praporové stuhy

Kategorií, kterou československá faleristika doposud opomíjela, jsou praporové stuhy k vyznamenáním. Tyto stuhy byly zavedeny paralelně se vznikem československých vojenských vyznamenání v průběhu vystoupení našich legionářů za 1. světové války. Jednotlivé legionářské pluky i menší vojenské jednotky byly dekorovány Válečným křížem 1918 a Revoluční medailí – ty byly zavěšeny pod hrot žerdi praporu na dlouhé průvlečné stuze s mašlí.6 Obdobný postup byl zvolen za 2. světové války při udělování Čs. válečného kříže 1939 a medaile Za chrabrost před nepřítelem.7 V poválečné době na to navázaly praporové stuhy k udělovaným vojenským řádům, jen se zvětšila šíře praporové stuhy (až na cca 10 cm), což se týkalo i předešlých dvou dekorací.

V období socialismu byl tento úzus převzat, takže každé státní vyznamenání udělené vojenské jednotce mělo svůj ekvivalent v praporové stuze. Týkalo se to jak vojenských vyznamenání (Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti, medaile Za upevňování přátelství ve zbrani), tak občanských (Řád republiky, Řád práce, vyznamenání Za zásluhy o výstavbu a Za vynikající práci).

Na základě výše uvedeného bych rád řekl, že pro zájemce o československá vyznamenání se otevírá další pole neorané. A že existují, mě přesvědčila vstřícná reakce řady z nich, kteří mi poskytli obrazový materiál k tomuto příspěvku.

Květoslav Growka

Poznámky:

1. MĚŘIČKA, Václav: Faleristik. Ein Buch über Ordenskunde. Artia, Praha 1976.

2. NIMMERGUT, Jörg: Orden Europas. Augsburg 2001.

3. BAŠE, Milan: Miniatury oficiálních československých vyznamenání z let 1918-1948. Tabulkový přehled. 4 s. autor se podrobněji věnoval miniaturám Řádu bílého lva (Drobná plastika1989/4, s. 108-115) dle nabídkového katalogu fy Karnet-Kyselý.

4. Nositelem byl por. Jan Řezáč, nar. 3. 3. 1895, pobočník II. praporu III. čs. pluku Svobody, poté odborný učitel, bytem Brno – Královo Pole.

5. Zde to bylo vynuceno zahraniční praxí, neboť Řád bílého lva byl udělován pouze cizím státním příslušníkům. Proto byly některé miniatury, stuhy a stužky vyráběny i mimo Československo, zejména ve Francii.

6. Viz SVOBODA, Zbyšek: Československá státní a vojenská symbolika. Praha 1991, s. 28, 60 a 61.

7. Tamtéž, příloha č. 25-27.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔15.01.2017 📕20.490