Vojnové cintoríny na severovýchodnom Slovensku VI.

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 9.457

V októbri 1921 sa začína  pod patronátom Ústredného inšpektorátu vojnových hrobov iniciatíva, ktorá mala zbaviť správcov vojnových cintorínov mnohých bežných starostí s údržbou. Ministerstvo národnej obrany schválilo ustanovenie funkcie stálych hrobárov, ktorí by sa starali o bežnú údržbu vojnových cintorínov na celom území ČSR. Jednotlivé Zemské vojenské veliteľstvá mali nahlásiť počty nájomných hrobárov, ktorí by sa starali o vojnové cintoríny v ich obvodoch. Ústredný inšpektorát vojnových hrobov mal vypracovať rámcové podmienky, ktoré mala obsahovať pracovná zmluva s takýmto hrobárom. Každý záujemca o prácu hrobára na vojnovom cintoríne musel podpísať pracovnú zmluvu so správcom cintorína. Pri podpise sa oboznámil s rozsahom prác, ktoré sa od neho očakávali.

Údržba vojnového cintorína spočívala v týchto základných činnostiach:
a/ Úprava náhrobkov podľa potreby a  vysádzanie kvetín na horné plochy hrobov.
b/ Zalievanie kvetín, vyplievanie buriny, kosenie trávy a dohľad nad tým, aby nikto kvetinovú výzdobu a iné veci  na cintoríne neničil.
c/ Vykopávanie nových hrobov s príslušným náhrobkom pre obete exhumované v okolí a prenesené na nový cintorín.
d/ Udržiavanie cestičiek a chodníkov na cintoríne vo vyhovujúcom stave.
e/ Zabezpečiť drobné opravy, ktoré môže hrobár urobiť bez cudzej pomoci.
f/ Udržiavať nápisy na krížoch a tabuľkách v čitateľnom stave.
g/ Udržiavať čistotu a poriadok na cintoríne. Cintorín musí pôsobiť ako dôstojné a pietne miesto.
h/ Obzvlášť na jar musí hrobár skontrolovať stav cintorína a odstrániť všetky škody, ktoré zanechala zima na hroboch, náhrobkoch, chodníkoch, plote a ostatných častiach cintorína.
i/ Pri údržbe hrobov musí brať hrobár do úvahy želania pozostalých alebo duchovných akéhokoľvek náboženstva, ak tieto želania nie sú v rozpore s vojenskými nariadeniami. V sporných prípadoch rozhodne správca cintorína alebo Zemská inšpekcia vojnových hrobov.
j/ Hrobár zodpovedá za to, že sa nebude rozkrádať inventár cintorína ani nijakým iným úmyselným či náhodným spôsobom poškodzovať.
k/ Zimné obdobie má využiť na také druhy opráv, na ktoré v letnom období nezostal čas, kvôli sezónnym úpravám.

Reklama

Správca cintorína mal posudzovať a kontrolovať prácu hrobára, či k svojim povinnostiam pristupuje zodpovedne. Ak došlo k sporu medzi správcom cintorína a hrobárom, rozhodovali vyššie inštancie, t.j. Zemská inšpekcia vojnových hrobov. Proti jej rozhodnutiu nebolo žiadne odvolanie. Za prácu na vojnovom cintoríne bol hrobárovi vyplácaný paušálny poplatok, ktorý vznikol dohodou. Mzdu schválil nadriadený orgán, teda Zemská inšpekcia vojnových hrobov. Schválená mzda sa bez rozhodnutia nadriadeného orgánu nedala zmeniť. K pevnému poplatku sa mohli pripočítať odmeny za mimoriadnu prácu. Napr. za vykopanie nového hrobu bol na východnom Slovensku hrobár odmenený sumou 15 korún československých. K odmenám môžeme priradiť aj preplácanie polovice nemocenskej poistky z prostriedkov štátu.

Ak bol vojnový cintorín už vybudovaný, nevyžadoval dennodenné pracovné nasadenie. Praktická starostlivosť o vojnový cintorín sa takto zredukovala na sezónne kosenie plochy cintorína, úpravy živého plotu a v niekoľkoročných cykloch úpravu tabuliek na hroboch. Túto starostlivosť mali prevziať orgány obce, v katastri ktorej sa cintorín nachádzal. Obce preto veľmi radi uvítali inštitút hrobára, ktorého budú platiť štátne orgány.  Obec si našla človeka, ktorý vykonával práce súvisiace s údržbou cintorína.   V mnohých prípadoch túto prácu vykonával vojnový veterán, ktorý si takýmto spôsobom privyrobil pár korún. Túto prácu vykonávali aj osoby s čiastočnou pracovnou neschopnosťou, samozrejme za podmienok, že zvládali svoje povinnosti. Uprednostnenie vojnových veteránov bolo určitou formou uznania zo strany štátu, ktorý dal týmto ľuďom možnosť si privyrobiť, aj keď už často neboli plne práceschopní.

Zdroje:
1. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Cintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch. Humenné : Redos, 2007, 86 s. ISBN 978-80-969233-3-5.
2. DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny I. Humenné : Redos, 2008, 100 s.
3. BURAĽ, Miroslav – DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav: Mementá prvej svetovej vojny II. Humenné : Redos, 2009, 127 s.
4. Vojenský historický archív(VHA) v Bratislave, fond(f) Zemské vojenské veliteľstvo (ZVV), škatuľa (šk.) 60,149,152,157 Vojnové hroby.
5. Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, fond Vojenské hroby a cintoríny, škatuľa 42, 43, 44, 45 okres Medzilaborce.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více