Main Menu
User Menu
Reklama

Byl by dnes Hitler eurokomisařem pro životní prostředí?

Autor : 🕔17.05.2014 📕14.834
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Otázka zdánlivě nesmyslná, ovšem dokud se nedostanete ke knize „Už je tady zas“ od německého autora Timura Vermese. Román vyšel loni pod titulem „Er ist wieder da“ - a má jít o satiru o Hitlerovi. Ten se dle románu probudí v roce 2011 na jedné louce v Berlíně, zpočátku nechápe, kde je, pak se pomalu začne včleňovat do nové německé společnosti, začne vystupovat v různých televizních pořadech a získává u lidí opět oblibu. Román se stal bestsellerem a nyní vyšel i u nás.

Reklama

Román je prý satira. Nejsem si tak jist. Román je spíše zrcadlo nastavené dnešnímu Německu a tím - protože Německo se stalo „tajnou velmocí“ v EU - také celé Evropě. Vojtěch Varyš v Reflexu č. 44/2013 v článku „Až se k nám Hitler vrátí“ podává poměrně rozsáhlý rozbor díla, mne však upoutala tato část: „... Čím Hitler dnešní voliče zaujme? …a pak ty názory… Hitlerova abstinence a vegetariánství získávají v dnešní bio-a zdravé Evropě nové konotace. Chlapík, který má rád psy, čistotu a nejí maso, je zkrátka dneska cool. Z fleku by mohl být lídrem Zelených.

Takže se opět vynořuje otázka, zde je dnešní Unie více post-bolševická anebo post-nacistická. Protože nacismus byl a je „národní socialismus“, zatímco komunismus byl internacionální, ale skutečné základy vycházejí ze stejného zdroje.

S dobou komunismu porovnává EU kdekdo, sami eurohujeři jako Cohn-Bendit byl přezdíván „Rudý Danny“ (proč asi?), Barroso je bývalý (možná) maoista, Catherine Ashtonová bývalá rudá promoskevská aktivistka, Štefan Füle absolvent Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě (1981-1986) a našli by se další.

Mohl by tedy Hitler se svým modernizovaným programem třeba ve volbách do europarlamentu uspět? Plného bývalých i současných marxistů? No jistě!

Určitě by se přidal ke skupině „světových politiků“, jejichž hlavním cílem je boj proti „tabakismu“. Ve svých názorech by jistě zapadl a mohl by se srovnávat třeba s naším občanským demokratem Šťastným, který vlastně žádný jiný program než zákaz kouření neměl a nemá.

Reklama

Hitlerova posedlost „čistou germánskou přírodou“ a jím chválené pokusy pěstovat na farmách SS jen „bio“ produkty (také u nás na Sedlčansku, odkud byli vyhnáni čeští obyvatelé), by jistě našly podporu.

Posedlost části evropských elit boje proti „geneticky upraveným“ potravinám a zvířatům by přesně zapadala do jeho ideje „čisté přírodní germánské potravy“, kde je vlastně dnes slovo „germánská“ nahrazeno slovem „evropská“. Také dnešní posedlost po hubení „přivandrovalých“ rostlin a živočichů, které je nutno vyhubit, neboť nejsou u nás původní „germánské“, pardon, „evropské“, má dnes mezi aktivisty a eko-vědci velký ohlas.

Že je nutno dbát na co nejlepší podmínky života zvířat a nesmí se s nimi dělat pokusy, vychází z německé nacistické vyhlášky, dle „ekologistů “ dodnes nejlepší ekologického zákona.

Kdysi jsem o tom psal (pod pseudonymem) a protože ke starému archivu NP se čtenář nedostane, budu zde citovat sám sebe:

A dáme si - dnes z hlediska, zda by mohl politicky uspět Hitler v Evropě a Německu - takový malý test, kdo a kde napsal či řekl, a kdo byl kdo:

1) „Jakmile se lidé pokoušejí vzbouřit proti železné logice přírody, dostávají se do konfliktu s týmiž principy, kterým vděčí za svou existenci v podobě lidských bytostí. Jejich vzpoura proti přírodě vede nutně k jejich úpadku.“ Autorem myšlenky je Adolf Hitler a citát je z bible nacistů z knihy „Mein Kampf“.

2) „Dnes jsme svědky nezadržitelného odlivu z venkova do měst, který představuje smrtelné nebezpečí (pro lidi). Města se neustále rozpínají, vyčerpávají a znervózňují náš lid a zpřetrhávají svazky, které ho poutají k přírodě.“ Ne, mýlíte se, nejde o citát z dnešního programového prohlášení našich zelených, mnoha našich „novinářů“, architektů atd., tedy vysoce „in“ myslitelů. Autorem druhého výtoku je nacistický ideolog A. Rosenberg, tvůrce zrůdných rasových zákonů. Vykonavatelem těchto „ekologických“ představ nacistů pak byl říšský ministr zemědělství Darré, který získal nejprve německý venkov pro nacistickou myšlenku, později zakládal „ekologické farmy“ a byl to podle historiků mimo jiné on, kdo přesvědčil Hitlera, že je nutno Židy, Cikány a Slovany před konečným vítězstvím vyvraždit, ačkoliv původně Hitler uvažoval jen o „vystěhování“ těchto „podřadných a nečistých ras“. Dnes by stačilo zaměnit „židy“ za „sionisty“, což už Evropa udělala, Cikány přejmenovat a pak si je politicky „pěstovat“ a tím mít bič na „zaostalé obyvatele“, kteří nechápou dnešní pokrok. Slovany se nepodařilo vyhubit, to v knize pochopil i Hitler, a tak je prostě vezmeme jako nutné zlo ale nebudeme je v praxi stejně počítat za „rovnocenné“,že… Tak, jak je tomu dnes.

3) Knihu „Člověk a Země“, která stojí u základů německé strany zelených, vydali v SRN v roce 1980. Kde však byla vydána prvně, kým a pro koho? Knihu „Člověk a Země“, která tvoří jeden z pilířů myšlení dnešních německých Zelených a dnes už i všeobecně přijaté zelené politiky EU, vydal Ludwig Klages v roce 1913 (!) při příležitosti setkání aktivistů hnutí zvaného „Wanderfögel“ (ve smyslu „Putující volné duše). Jeho členové v sobě spojovali zájem o alternativní kultury, neoromantismus, zájem o východní filosofie a náboženství, nechuť k racionálnu, odpor k technickému pokroku atd. (Nepřipomíná vám to dnešní voliče zelených, alternativce všeho druhu, milovníky obřadu „chození na pivo s Karlem (Schwarzenbergem)“? Kniha prvně seřadila všechna témata, kterými se dodnes zabývají ekologická hnutí a různí „alternativci“. Kniha je ovšem psána - což dnes Zelení a s nimi celé vedení EU úspěšně zatajují - v duchu antisemitismu, bojovného německého nacionalismu, až po zbožštění „nadřazené rasy“. Její platnost by ovšem měla zasahovat od Kanálu až po Ural. Jako dnes.

4) Kdo a kde vydal první skutečně vědecky propracovaný „Zákon o ochraně přírody“, který mimo ochrany přírody nařizoval, aby všechny celostátní a místní úřady pravidelně konsultovaly s orgány ochrany přírody všechna opatření, která by vedla k zásadním změnám v krajině? Což jsme zdokonalili, protože dnes „ekologové“ a zvláštní ministerstva „čisté přírody“ mají konečné slovo v každé lidské činnosti na území EU? První velký zákon o „Ochraně přírody“ vydali nacisté v roce 1935 jako jeden za základních nacionálně socialistických zákonů. Hans Klose, říšský vedoucí orgánů „ochrany přírody“, tvrdil, že tento zákon je vyvrcholením ochranářských snah a dokonalým zákonem. Popravdě řečeno, aniž by to přiznali, i eurokraté a státní ministerstva dnešních evropských států určená pro ochranu přírody z něj anebo z jeho výtahů dodnes opisují. Základem zákona je pak totalitní potřeba zrušení „neblahého pokroku“ a převedení života běžného obyvatelstva na rurální způsob. Propagoval sedláctví, odpor k „pokrokářům“ a městskému obyvatelstvu pro jeho pružnost a dirigistickou nezvladatelnost, odpor proti Židům, protože „nevlastní žádnou půdu a nejsou zemědělci“, a proti USA jako rasově nezdravému mísícímu kotli národů. Tyto myšlenky, ty o mísení národů v obráceném gardu, jsou explicitně obsaženy v celém dnešním zeleném hnutí, jako ostatně v celé politice Unie. Místo vyvoleného německého národa za nacismu pak vystupuje v praxi dnešní Evropy ale i USA „vyvolená část lidstva: ekologičtí aktivisté“.

Reklama

5) Kde, kdy a kdo se první pokusil prosadit zákon o „Ochraně Matky Země“ jako celostátní předpis, kdo první požadoval, aby takovýto zákon byl platný jako celosvětový zákon a princip? Mystickou Matku Zemi, onu slavnou Gaiu našich dnešních ekologistických blouznivců, propagoval horlivě Alwin Seifert, náměstek všemocného Reichsministra Fritze Todta, který vedl početně vůbec největší říšskou pracovní sílu „Organization Todt“. Todt byl natolik fanatickým přívržencem nacistické ekologie, že se - podporován Hitlerem i Himmlerem - dokonce utkal v ekologických otázkách i s Bormannem, což byl čin v Říši politicky nevídaný. Také dnes jsou ekologističtí fanatici ochotni se utkat s kdekým, dnes ovšem narozdíl od doby Třetí říše prakticky vždy vyhrají.

6) Kdo první zavedl pojem „ekologie“? Název „ekologie“ zavádí pro vědu o vztazích a interakcích mezi organismy a životním prostředí německý vědec Ernst Haeckel v roce 1867. Haeckel byl zásadním zastáncem a propagátorem teorií o nadřazenosti nordické (germánské) rasy. Bojoval proti tzv. „míšení ras“ a vyznával rasovou eugeniku, z které se později vyvinuly názory o nutnosti likvidovat „podřadné rasy“, které vedly k holocaustu. Pro české čtenáře jenom opakuji, že za podřadné rasy určené k likvidaci byli tímto hnutím označeni Židé, Cikáni a také Slované! Dnes naopak ideologicky titíž propagují „vymazání všech místních nacionalistů“ (čti Italů, Čechů, Řeků a dalších národů) a místo nich vytvoření universálního evropského „nadčlověka“.

7) A pro nás v Česku: Kdo první ekologicky plánoval stavbu silnic a dálnic? První, kdo požadoval a do praxe uváděl „ekologická hlediska“ při stavbě dálnic, byl již zmíněný význačný a vlivný nacista Todt, který stavěl dálnice pro Hitlera. Pro pořádek však připomeňme, že zatímco nacista Todt dálnice pro vyvolenou rasu a Vůdce úspěšně stavěl, stejně tak za spoluvlády se socialisty němečtí vládní Zelení umožnili a podporovali v posledních 20 letech rekonstrukci a výstavbu stovek a tisíců kilometrů německých dálnic. Ovšem s výjimkou napojení na ČR, kde zelení aktivisté úspěšně brání stavbě jakékoliv dálnice. Dnešní donátoři našich Zelených „doma“ výstavbu dálnic podporují a u nás ji pomáhají znemožňovat.

Jedním z prvních „ekologů a milovníků čisté přírody“ byl zuřivý německý nacionalista Andrt vydávající články o ochraně německé přírody již v roce 1815. Největším přítelem této z „čistého němectví“ vzešlé ekologie pak byl Adolf Hitler. Milovník zvířat, vegetarián, ochránce „německé“ přírody, bojovník za práva zvířat, vyznavač krásy pravé přírodní „německé“ krajiny atd.

Můžeme tedy říci, že dnešní Hitler by měl cestu k politickému úspěchu zaručenou. Ovšem protože sice neměl rád Čechy, ale bral Böhmen und Mähren za staré německé kraje, třeba by naopak stavbu dálnic u nás podporoval.

Takže lze říci, že Hitler by byl plně v souladu s „protiizraelskou“ politikou EU, podporoval by „Erholungsheimy“ (zotavovny) pro dělnictvo, věřil na přírodní síly a oslavoval by „střídmost“ a „duchovní rozvoj“. Měl by politickou kariéru před sebou. Byl by tedy přímo - po pochopení nové situace, jak je popsána v románu - ideální kandidát na zeleného eurokomisaře. Děsivé pomyšlení.

Autor údajně napsal jen satiru. Myslím, že ne. Není to sice tak silná kniha jako „Brave New World“ (česky „Konec civilizace) od Aldouse Huxleye, ale přináší - pokud ji domyslíte - stejně děsivé vyhlídky. Němci význam té knihy pochopili. Koupili si jí už milion výtisků. Měli bychom ji pochopit i my. A celá Evropa.

Nevím, kde a zda se právě vynořil nějaký nový Hitler. Moderní, plně „cool“, který se přesně vejde do naší Nové Evropy. Autor nám říká, že žijeme vlastně v takové zvláštní kombinaci „soft“ komunismu a „soft“ nacismu , kryté formální demokracií. . A o tom ta knížka je.

Převzato z http://neviditelnypes.lidovky.cz/evropa-byl-by-dnes-hitler-eurokomisarem-pro-zivotni-prostredi-pv2-/p_zahranici.aspx?c=A131103_230913_p_zahranici_wag se souhlasem autora.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔17.05.2014 📕14.834