ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

Autor : 🕔17.10.2013 📕5.138

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 2. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 3. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 4. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 5. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 6. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 7. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 8. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 9. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 10. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 11. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 12. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 13. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

10. Seznam literatury

Adam, D. 2004: I. vojenské mapování – informační zdroj pro výzkum starých cest, Staré stezky 9, 9 – 23.

Bašta, J. 1991: Otázka zemských stezek na Domažlicku ve světle archeologických nálezů. In: Studia Medieavalia Pragensia 1, Praha: FF UK, 61 – 74.

Bašta, J. - Baštová, D. 1988: K problematice počátků a vývoje slovanských hradišť v západních Čechách. In: Studia Mediaevalia Pragensia 1, Praha: FF UK, 9-32.

Bašta, J. – Baštová, D. 1988: Hlášení RP 88/14. Bašta, J. – Baštová, D. 1988: Hlášení RP 88/15.

Bašta, J. – Baštová, D. 1991: Neznámý slovanský kmen na Domažlicku?, Minulostí západočeského kraje XXVII, 7 – 24.

Bašta, J. – Baštová, D. 1992: Holýšov, o. Domažlice. In: Výzkumy v Čechách 1988 – 89, Praha, 39.

Bašta, J. – Baštová, D. 1992: Hradec u Stoda, o. Plzeň - Jih. In: Výzkumy v Čechách 1988 – 89, Praha, 44.

Baštová, D. – Metlička, M. 1989: Stod, o. Plzeň – Jih. In: Výzkumy v Čechách 1987 – 88, Praha, 189.

Baštová, D. – Metlička, M. 1995: Stod, o. Plzeň – Jih. In: Výzkumy v Čechách 1992 – 93, Praha, 335.

Baštová, D. – Svobodová, H. 1995: Stod, o. Plzeň – Jih. In: Výzkumy v Čechách 1992 – 93, Praha, 335.

Bělohlávek, M. 1980: Dobřany za feudalismu, Minulostí Západočeského kraje XVI, 167 – 189.

Bendová, M. 2010: Osídlení chotěšovské klášterní domény do 1. pol. 15. století. Nepublikovaný rukopis bakalářské práce, KAR FF ZČU.

Břicháček, P. 1993: Hlášení, č. 294/93.

Břicháček, P. 1995: Domažlice, o. Domažlice. In: Výzkumy v Čechách 1990 – 92, Praha, 73.

Břicháček, P. 1997: Domažlice, o. Domažlice. In: Výzkumy v Čechách 1993 – 95, Praha, 49.

Břicháček, P. 1997: Horšovský Týn, o. Domažlice. In: Výzkumy v Čechách 1993 – 95, Praha, 64.

Břicháček, P. 1997: Radonice, o. Domažlice. In: Výzkumy v Čechách 1993 – 95, Praha, 264.

Břicháček, P. – Baštová, D. 2004: Pravěk západních Čech do příchodu Slovanů. In: J. Kumpera (ed.), Dějiny západních Čech. I. díl Od pravěku do poloviny 18. století. Praha, 24 – 43.

Břicháček, P. – Braun, P. 1997: Horšovský Týn, o. Domažlice. In: Výzkumy v Čechách 1993 – 95, Praha, 41.

Břicháček, P. – Metlička, M. 1999: Domažlická sídelní aglomerace v raném středověku – The Domažlice settlement agglomeration in the Early Middle Ages, Archeologie ve středních Čechách 3/2, 259 – 282.

Břicháček, P. – Řezáč, M. 2003: Hradiště, o. Domažlice. In: Výzkumy v Čechách 2000, Praha, 79.

Břicháček, P. – Řezáč, M. 2005: Zaniklá středověká osada Tuřany (k. ú. Soběkury, okr. Plzeň – jih), Archeologie doby hradištní v Čechách, 29 – 43.

CDB III: Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae III, ed. G. Friedrich, Pragae 1942.

Cibulková, M. 2000: Utkali se roku 1040 u Brůdku či u brůdku?, Domažlicko. Západočeské noviny 10, č. 22, 6.

Cibulková, M. 2000: Utkali se roku 1040 u Brůdku či u brůdku?, Domažlicko. Západočeské noviny 10, č. 23, 6.

Cibulková, M. 2000: Utkali se roku 1040 u Brůdku či u brůdku?, Domažlicko. Západočeské noviny 10, č. 24, 6.

Černý, J. – Steiner, I. 2004: GPS od A do Z. Praha (eNav).

Čtvrtník, P. 1977: Cesta pošty dějinami silnicí, železnicí a letadlem. Praha (Nadas).

Čujanová – Jílková, E. 1966: Domažlicko s okolím v pravěku a na počátku dějin. Domažlice (Vlastivědné muzeum Chodska).

Danielsová, A. 2008: Praktické problémy spojené s modelováním pohybu pravěkou kulturní krajinou. In: J. Macháček (ed.), Počítačová podpora v archeologii 2. Brno, 110 - 119.

Dudek, A. – Malkovský, M. – Suk, M. 1969: Atlas hornin. Praha (Academia).

Durdík, T. - Krušinová, L. 1986: K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Horšovském Týně, Archaeologia Historica 11, 127 - 142.

Durdík, T. – Krušinová, L. 1992: Horšovský Týn, o. Domažlice. In: Výzkumy v Čechách 1988 – 89, Praha, 41.

Erben, J. 1868: Staré pomezní cesty a brány zemské v Čechách, Květy 3, 331 – 334.

Frýda, F. – Hus, M. 1989: Starý Plzenec, o. Plzeň – město. In: Výzkumy v Čechách 1987 – 88, Praha, 187.

Frýda, F. 1995: Starý Plzenec, o. Plzeň – město. In: Výzkumy v Čechách 1990 – 92, Praha, 333.

Gojda, M. 2000: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Praha (Academia).

Gojda, M. 2004: Letecká archeologie a dálkový průzkum. In: M. Kuna (a kol.). Nedestruktivní archeologie Praha (Academia), 49 - 116.

Gojda, M 2005: LIDAR a jeho možnosti ve výzkumu historické krajiny, Archeologické rozhledy 57, 806 – 810.

Gojda, M – John, J. – Starková, L. 2011: Archeologický průzkum krajiny pomocí leteckého laserového skenování. Dosavadní průběh a výsledky prvního českého projektu – Archaeological surfy of landscape by means of airborne laser scanning Interim report upon the first Czech projekt, Archeologické rozhledy 63, 680 – 698.

Hauserová, M. 1992: Příspěvek ke genezi půdorysného rozvrhu zakládaných měst v Českých zemích, ZPP 52, 9 – 15.

Hejna, A. 1976: Výzkum na hradišti Stará Plzeň v roce 1972. Sborník Západočeského muzea v Plzni, Tisíc let Staré Plzně – Historie 1. Plzeň, 49 – 60.

Hereit, P. 1998: Milavče, o. Domažlice. In: Výzkumy v Čechách 1996 – 97, Praha, 111.

Hereit, P. 2000: Domažlice, o. Domažlice. In: Výzkumy v Čechách 1998, Praha, 44.

Hereit, P. 2009: Domažlice, o Domažlice. In: Výzkumy v Čechách 2006, Praha, 39.

Hlinomaz, M. 2003: Klášter premonstrátů Teplá. přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska. Karlovy Vary (Státní okresní archiv).

Hlinomaz, M. 2009: Dějiny kláštera Premonstrátek v Chotěšově. České Budějovice (Veduta).

Hofinger, V. 2002: Die alte Salzstrasse von Regensburg nach Böhmen Verlauf. Wirtschaftliche Bedeutung, Funktionszeitraum. Der Abschnitt von Rötz bis Pilsen, Prag. Nepublikovaný rukopis diplomové práce, UR Regensburg (publikováno v roce 2002 In: R. Ehrig – D. J. Manske – E. Werner (ed.), Regensburger Beiträge zur Regionalgeographie und Raumplanung 8).

Hoffman, F. 2009: Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha (Lidové noviny).

Hraše, J. K. 1885: Zemské stezky, strážnice a brány v Čechách. Nové Město nad Metují.

Hraše, J. K. 1898: Sidliště u Dobřan. Památky archeologické 18/1, 251- 254.

Jedickeová, L. 2004: Nerosty a horniny. Poznávání, určování, sběr. Praha (Cesty).

Jireček, H. 1856: O starých cestách z Čech a Moravy, Časopis musea království českého 30, 118 – 119.

John, J. 2010: Možnosti a limity počítačové rekonstrukce minulých cest na příkladu Čertovy louky v Krkonoších, Acta FF ZČU 4/10, 238-247.

Justová, J. 1979: Slovanské hradiště v Hradci u Stoda a Stodsko v raném středověku. Památky archeologické, 70/1, 131 – 212.

Justová, J. 1980: Slovanské hradiště v Hradci u Stoda. K počátkům slovanského osídlení jihozápadních Čech, Minulostí Západočeského kraje XVI, 270 – 273.

Karel, T. 1995: Vysoká brána aneb opevnění Dobřan, Hláska 7, 3 – 7.

Kastner, J. 2000: Srbice, o. Domažlice. In: Výzkumy v Čechách 1998, Praha, 195.

Kašpar, K. 1998: Dobřany 1243-1998. Dobřany (Město Dobřany).

Kirchner, K. – Smolová, I. 2010: Základy antropogenní geomorfologie. Olomouc (Univerzita Palackého).

Krzemieńska, B. 1979: Boj knížete Břetislava I. o upevnění českého státu (1039-1041). Praha (Academia).

Kučera, M. - Macháček, J. 1997: Teorie a praxe zpracování archeologických výzkumů s pomocí prostředků GIS/LIS. In: J. Macháček (ed.), Počítačová podpora v archeologii. Brno, 145-172.

Květ, Radan 2002: Staré stezky v České republice. Brno (Moravské zemské muzeum).

Květ, Radan 2003: Duše krajiny. staré stezky v proměnách věků. Praha (Academia).

Květ, Radan 2011: Atlas starých stezek a cest na území České republiky. Brno (Vidi).

Kuna, M. – Tomášek, M. 2004: Povrchový výzkum reliéfních tvarů. In: M. Kuna (a kol.). Nedestruktivní archeologie, Praha (Academia) 237 - 298.

Kubů, F. – Zavřel, P. 1998: Terénní průzkum starých komunikací na příkladu Zlaté stezky, Archaeologia historica 23, s. 35 – 57.

Kubů, F. – Zavřel, P. 2007: Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 2. Úsek Vimperk – státní hranice. České Budějovice (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích).

Kubů, F. – Zavřel, P. 2009: Zlatá stezka. Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 3. Úsek Kašperské Hory – státní hranice. České Budějovice (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích).

Macháček, J.- Kučera, M. 1997: Teorie a praxe zpracování archeologických výzkumů s pomocí prostředků GIS/LIS. In: J. Macháček (ed.), Počítačová podpora v archeologii. Brno, 145 - 172.

Maur, E. 2001: Řezenská cesta a zemské stezky na Domažlicku. In: V. Bystrický. Západočeský historický sborník 7, Plzeň, 5 – 40.

Metlička, M. 1995: Stod, o. Plzeň – Jih. In: Výzkumy v Čechách 1992 – 93, Praha, 335.

Metlička, M. 1997: Hradec u Stoda, o. Plzeň – Jih. In: Výzkumy v Čechách 1993 – 94, Praha, 71.

Mužík, P. 1976: Historický a správní vývoj města Domažlic do počátku husitské revoluce, Minulostí Západočeského kraje 13, 165–186.

Neustupný, E. 2005: Syntéza struktur formalizovanými metodami – vektorová syntéza. In: J. Macháček (ed.), Příspěvky k prostorové archeologii 2. Brno 127 – 153.

Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie. Plzeň (Aleš Čeněk). Neustupný, E. 2010: Teorie archeologie. Plzeň (Aleš Čeněk).

Nováček, K. 2000: Starý Plzenec, o. Plzeň – město. In: Výzkumy v Čechách 1998, Praha, 198.

Nováček, K. 2006: Starobylá a ještě starobylejší. vytváření historického významu rotundy sv. Petra ve Starém Plzenci během 20. století, Archaeologica Pragensia 18, 123 – 141.

Nováček, K. a kol. 2010: Kladrubský klášter 1115-1421. osídlení, architektura, artefakty. Plzeň (Fakulta filozofická Západočeské univerzity).

Nový, P. 2008: K metodice výzkumu a datace starých komunikací, Staré stezky 12, 9 – 25.

Palacký, F. 1836: Geschichte von Böhmen. gröstentheils nach Urkunden und Handschriften. Erster Band, Die Urgeschichte und die Zeit der Herzoge in Böhmen bis zum Jahre 1197. Prag (Commission bei Kronberger und Weber).

Profous, A. 1954: Místní jména v Čechách. Díl 1, A - H. jejich vznik, původní význam a změny. Praha (Československá akademie věd).

Profous, A. 1957: Místní jména v Čechách. Díl 4, S – Ž. jejich vznik, původní význam a změny. Praha (Československá akademie věd).

Procházka, Z. 2002: Archeologický výzkum hradu Lacembok 1999-2000 - Archäologische Untersuchung der Burg Lacembok, Castellologica bohemica 8, 193-214.

Roubík, F. 1938: Silnice v Čechách a jejich vývoj. Praha (Společnost přátel starožitností).

Procházka, Z. 1987: Domažlice, o. Domažlice. In: Výzkumy v Čechách 1984 – 85, Praha, 43.

RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II, edd. J. Emler, Pragae 1882.

Rožmberský, P. 2003: Štěnovice. hrad, tvrz a zámek. Plzeň (Mikota).

Řezáč, M. 2008: Dobřany, o. Plzeň – jih. In: Výzkumy v Čechách 2005, Praha, 47.

Sádlo, J (et al.) 2005: Krajina a revoluce. významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha (Malá Skála).

Sklenář, K. 1992: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870. Prehistorie a protohistorie. Praha (Národní muzeum).

Sokol, P. 2001: Středověké osídlení okolí Štěnovic. k lokalizaci zaniklé středověké vsi Malé Štěnovice, Hláska 12, 3 – 6.

Široký, R. – Nováček, K. 1998: K počátkům Norimberské cesty na Tachovsku – Zu den Anfängen des Nürnbergerweges auf dem Gebiet von Tachov, Archaeologia Historica 23, 59 – 71.

Široký, R. – Nováček, K. – Kaiser, L. 2004: Zapomenutá Plzeň. Počátky města pod přemyslovským hradem - Forgotten Pilsen. The origins of the city beneath the Přemyslid stronghold. Archeologické rozhledy 56, 798 – 827.

Šmejda, L. 2003: Hlavní osy variability pohřebního ritu na lokalitě z mladšího eneolitu a starší doby bronzové u Holešova, okr. Kroměříž. In: L. Šmejda, P. Vařeka (eds), Sedmdesát neustupných let. Katedra archeologie ZČU, Plzeň.

Turek, R. 1967: Smolovské hradisko a problém Tuhoště. Archeologické rozhledy 19, 445-451.

Turek, R. 1971: K problému počátků slovanského Plzeňska – Zum Problem der Anfäge der slawischen Besiedlung der Pilsner Gegend, Minulostí západočeského kraje VIII, 149 – 170.

Vávra, I. 1973: Řezenská a norimberská cesta, Historická geografie 11, 31 – 100.

Vejnar, Z. a kol. 1984: Geologie domažlické oblasti. Praha (Academia). Vladař, J. 2004: Záchranný archeologický výzkum Holýšov-Slepičí vrch, I. etapa - Archäologische Rettungsausgrabung in Holýšov-Slepičí vrch, I. Ettape. Sborník Západočeského muzea v Plzni - Historie 17. Plzeň, 117- 119.
10.1 Jiné zdroje:

Archiv 3.0. 2009: Archeologická databáze Čech, Domažlice, 1952/659, č. 9725.

Archiv 3.0. 2009: Archeologická databáze Čech, Staňkov, 1971/703, č. 10306.

Archiv 3.0. 2009: Archeologická databáze Čech, Chotěšov, 2003/373 (Řezáč, M.).

Břicháček, P. 2000: Havlovice, Hlášení čj. 2/1999. ZČM.

Holý, P.: Pomézní hrad Domazlice, Hradiště u Srbic, Hlášení č.j. 521 – 4825 urg./ 2.12.1941. ZČM.

Nováček, K.: ústní sdělení, 25.10. 2011
10.2 Internetové zdroje:

https://kontaminace.cenia.cz

Seriál

 1. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 2. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 3. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 4. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 5. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 6. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 7. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 8. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 9. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 10. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 11. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 12. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY
 13. ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM ŘEZENSKÉ CESTY

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔17.10.2013 📕5.138

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 1 week ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago