Pěchotní srub K-S5 U potoka

Autor: Jiří Fencl 🕔︎︎ 👁︎ 21.975

Srub K-S 5 (kde K = králický úsek opev­nění, S = srub a 5 = pořadové číslo objektu v linii opevnění) s krycím názvem ,,U potoka" je typickým představite­lem těžkého opevnění (TO), které mělo zajistit severní hranici CSR před náhlým vpádem německé armády, umožnit nerušenou mobilizaci polní armády a eventuálně také chránit její bok během případného ústupu (pod tla­kem silnějšího protivníka) směrem na Sloven­sko. Linie TO, postřelujících bočními palbami pásma protitankových (PT) a protipéchotnich (PP) překážek, vytvářela podél hranice paleb­nou přehradu, která měla zastavit první útočné vlny protivníka, donutit ho k rozvinutí útoku, zdlouhavé dělostřelecké přípravě a dlouhodobému dobývání jedné pevnůstky po druhé. Takto získaný čas měla využít spojenecká Francie k mobilizaci a k útoku od západu: to by s největší pravděpodobností vedlo k rychle kapitulaci tehdy ještě slabého Německa. Jak to ale nakonec dopadlo, víme všichni.


Celkový pohled na srub z týlu

Uspořádáni srubu

Reklama

Pěchotní srub K-S 5 se začal betonovat už v zimě 1936 jako jeden z prvních pevnostních objektů v okolí města Králíky. Vlastní betonáž byla zahájena v pondělí 30. listopadu a trvala bez přerušení, ve dne i v noci, až do neděle 6. prosince. Svojí kubaturou - 1756 m3 betonu - se řadí v rámci objektů n. odolnosti mezi nej­větší: strop má tloušťku 200 cm, stěny se stříl­nami a týlové stěny 100 cm a čelní stěna celých 225 cm. Hlavní střílny objektu jsou ve výšce 608 m nad mořem. Jako jediný srub králické linie se K-S 5 vlastně nachází na území Moravy, protože potok tvořící zde zem­skou hranici návrší se srubem obtéká. Silně vyzbrojený objekt byl osazen třemi pancéřo­vými zvony o tloušťce stěn 20 cm a hmotnosti kolem 20 tun. Osazování zvonů ovšem probíhalo až skoro rok po betonáži, na podzim 1937. (V současnosti jsou na místech ocelolitinových zvonů betonové makety).


Pohled na TK vz. 37 na kanónu a na jeho nábojovou schránku

Popis jednotlivých části

Srub měl dvě patra, horní v úrovni okolního terénu a dolní pod zemí. Při jeho konstrukci bylo myšleno prakticky na všechno: byla tu strojovna, ventilátor na odtah zplodin a zkaže­ného vzduchu, filtrovna, vlastní studna, nádrž na vodu, umývárna se dvěma splachovacími záchody sklad pohonných hmot, sklad kanó­nové munice, sklad granátů a světlic, sklad kulometné munice, sklad proviantu, revizní šachta kanalizace, stře­lecká místnost, místnost zemní telegrafie, stanoviště velitele (jeho kancelář a zároveň i ubi­kace), místnost telefonisty (spojená otvorem ve zdi s místností velitele pro přímou komunikaci obou), dvě ubi­kace mužstva pro 6 a pro 12 mužů (s polovinou postelí, protože mužstvo se ve spaní střídalo) a ubikace poddůstojníků - 4 mužů, z nichž každý měl vlastní postel. Nad stropní deskou byty po stranách srubu dva zvony pro lehký kulomet (LK) a uprostřed nad čelní stěnou jeden zvon pro kulomet těžký (TK). Pancéřový vchod chránila vchodová střílna a všechny střílny ochranné diamantové pří­kopy.


Celkový pohled na kanón vz. 36 s odvodem vystřílených nábojnic a spřaženým TK nahoře

Výzbroj srubu a jeho vybaveni

Hlavní výzbroj ve střílnách pod betonem - jak směrem k pravému sousednímu objektu K-S 4 „U cesty", tak i na druhou stranu ke srubu K-S 6 ,.U kapličky" - tvořilo vždy dvojče těž­kých kulometů TK vz. 37 (zbraň M") a 4,7cm PT kanón vz. 36 se spřaženým TK vz. 37 (zbraň LI"). Hlavni palby objektu doplňoval již zmíněný TK vz. 37 v prostředním zvonu, jako pomocné zbraně mířily do týlu ještě čtyři lehké kulomety LK vz. 26. Celkovou výzbroj srubu tedy tvořily - kromě osobních zbraní posádky - dva PT kanóny vz. 36 ráže 4,7 cm (se spřaženými TK vz. 37), dvě dvojčata a jeden zvonový TK vz. 37, čtyři LK vz. 26 pod betonem a dva LK vz. 26 ve zvonech a větší množství granátů a světlic. Objekt obsazovalo 37 mužů z elitních hraničářských útvarů čs. armády, konkrétné příslušníci 11. roty hraničářského pluku 6 pod velením por. Františka Čecha. I když některé časti vybavení a výstroje ještě chyběly, byla pevnost v bojeschopném stavu: byly osazeny všechny zbraně ve střeleckých místnostech, v pomocných střílnách a obou zvonech pro LK, chyběl pouze TK v prostředním zvonu. Pro zbraně bylo ve skladištích objektu uloženo dostatečné množství munice: pro kulomety skoro 450 000 nábojů ráže 7,92 mm, pro kanóny 2240 nábojů protipancéřových a tříštivých. což představovalo celých 62 % z předepsané dotace 3600 nábojů. Posádka mohla v pří­padě boje využít jídlo ze skladu proviantu, tekoucí vodu a splachovacího záchodu. Voda pocházela z vlastní 28 m hluboké studny pod objektem, odkud se čerpala do vodní nádrže a ohřívala chlazením agregátu. Dokončená ventilace s kompletně osazenými filtry doká­zala ochránit vojáky i v případě útoku bojo­vými chemickými látkami. Závažným nedo­statkem byla pouze nedokončená telefonní sít mezi objekty a chybějící dieselový agregát, vyrábějící v případě války elektřinu pro pohon strojního vybavení. (na jeho osazeni se pracovalo a jednotlivé místnosti zatím osvět­lovaly petrolejky. Pravděpodobně se ještě pracovalo také na osazení zemní telegrafie).

Reklama


Pohled na ústi 4,7cm kartonu vz. 36 a s ním spřaženého TK vz. 37 ve společné kulové lafetě

Předání srubu

Po podepsání mnichovské dohody 30. září 1938 byl srub, stejně jako ostatní objekty v úseku, bez boje vyklizen a předán německé armádě. Jako zázrakem pak přežil prakticky bez úhony zkoušky odolnosti, provedené oka­mžitě po záboru německým wehrmachtem, nebyly vytrhány ani hlavní střílny ani pancéřové zvony; ty byly jen lehce poškozeny. O zvony se postaral až v 50. letech n. p. Kovošrot, který dostal od MNO povolení k odvozu poškozených kusů do šrotu. Při odstřelu zvonů (zejména pravého) byl pak objekt silně poškozen, především jeho stropní deska.


LK vz. 26 v pevnostní lafetě

Novodobá historie srubu

Od roku 1994 se o srub K-S 5 stará Klub vojenské historie Kralická, který se ho také postupné snaží uvést do podoby z roku 1938. Srub je dnes asi nejlépe rekonstruovaným objektem celé Králické linie opevnění. Doba prohlídky trvá 40 minut, vstupné činí 40 Kč pro dospělého a 20 Kč pro dítě. Návštěvní termíny jsou v měsících květnu a červnu, září a říjnu vždy o sobotách mezi 9. až 17. hodinou, o prázdninách v červenci a srpnu v sobotu od 9 do 18, v neděli pak od 9 do 16 hodin (poslední prohlídka začíná v 15.00). Další informace: www.ks5.cz


Dvojče TK s oběma nábojovými schránkami a odvody nábojnic; pravý kulomet dvojčete nese ramenní operu, uprostřed je optický zaměřovač

Uveřejněno s laskavým svolením autora.
Vyšlo v časopise Military revue 2/2011 vydavatelství Naše Vojsko.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více