Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku

Autor: Bc. Vendula Krumlová 🕔︎︎ 👁︎ 13.089

Seznam pramenů a literatury

Prameny nevydané:

Státní okresní archív Děčín:

Fond Městský národní výbor Rumburk 1945 – 1990 (1992), inventář č. 585, NAD 1021.

Fond Okresní národní výbor Rumburk 1945 - 1960, inventář č. 573, NAD 1003.

KALUHA, Josef. 1972. Zápisy městské kroniky Rumburk za léta 1945 – 1948. Strojopis 1972, in: Státní okresní archív Děčín (SOA Děčín). 13 s.

Politicko – výchovný rozvoj a výstavba města od roku 1945 až po r. 1974. in: Státní okresní archív Děčín (SOA Děčín).

SLÁVA, Bohuslav: Pamětní kniha města Rumburk, strojopis, in: Státní okresní archív Děčín (SOA Děčín). 20 s.

ZIEBNEROVÁ Marie: Kronika města Rumburk. I. Díl (1945 – 1970). Rukopis. Psáno od r. 1981, in: Státní okresní archív Děčín (SOA Děčín).

Prameny vydané

POKORNÝ, V. Čím je pro komunistickou stranu program vlády. Rudý sever. 23.6.1945, roč. 1, č. 3, str. 2. ISSN: 1803 – 1099.

Vítězství. Krajský týdeník KSČ pro severočeské pohraničí – SEVER. 28.5.1946, roč. 2, č.28, str. 1.

Odborná literatura a časopisecká studia

ARBURG, Adrian von. 2010. Konstruktéři nového pohraničí. Aktéři sídelní politiky a naplňování jejich vizí. Dějiny a současnost 32, 2010, č. 7, s. 14-17. ISSN 0418-5129.

ČAPKA, F., SLEZÁK, L., VACULÍK, J. 2005. Nové osídlení českých zemí po druhé světové válce. Brno : Akademické nakladatelství CERM. 2005. 359 s. ISBN 80-7204-419-2.

DEMSETZ, Harold. 1967 Toward a theory of property rights.American Economic Review [online]. May 1967, vol. 57, no. 2, p347, 13p. [cit.2011-04-01]. www.ebsco.com. ISSN 0002-8282.

DYAL-CHAND, R. 2011. Useless property. Cardozo Law Review [online]. March 2011, vol. 32, no. 4, p1369. [cit.2011-04-01]. www.ebsco.com. ISSN 02705192.

ELIÁŠ Karel. 1994. Ještě jednou k některým otázkám konfiskace podle dekretů presidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb. Právník 133. 1994, č. 11, s. 971-980. ISSN 0231-66.

EPSTEIN, Richard. 2010. Právo, ekonomie a politika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 288 s. ISBN 978-80-7357-529-8.

GERLACH, David. 2010. Jak rozdělit majetek. Sociální transformace části české společnosti v důsledku osídlení pohraničí. Dějiny a současnost 32, 2010, č. 8, s. 14-16. ISSN 0418-5129.

GLASSHEIM, E. 2000. National Mythologies and Ethnic Cleansing: The Expulsion of Czechoslovak Germans in 1945. Central European History (Brill Academic Publishers) [online]. 2000, vol. 33, issue 4, p463-486, [cit.2011-04-01]. www.ebsco.com. ISSN 00089389.

HLUŠIČKOVÁ, Růžena. 1983. Boj o průmyslové konfiskáty v Československu v letech 1945-1948. Praha: Práce, 1983. 180 s.

HOLMAN, Robert. 2005. Ekonomie .4. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. 710 s. ISBN 80- 7179-891-6.

JOZA, Petr. 2009, Státní okresní archív Děčín,Městský národní výbor Rumburk 1945 – 1990 (1992), inventář č. 585, NAD 1021. Děčín. 2009. 48 s.

JOZA, Petr. 2008, Státní okresní archív Děčín,Okresní národní výbor Rumburk 1945 – 1960, inventář č. 573, NAD 1003. Děčín. 2008. 85 s. [online]. [cit.2011-04-01]. http://www.soalitomerice.cz/sites/default/files/onv_rumburk.pdf

KAPLAN, Karel. 2004. Československo v poválečné Evropě. Praha: Karolinum, 2004. 407 s. ISBN 80-246-0655-0.

KAPLAN, Karel. 1990. Pravda o Československu 1945-1948. Praha : Panorama, 1990. 245 s. ISBN 80-7038-193-0.

KASTNER, Quido. 1999. Osidlování Českého pohraničí od května 1945 (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka). II. Přepracované a rozšířené vydání. Ústí nad Labem : Akademie věd České republiky, Sociologický ústav, 1999. 334 s. ISBN 80-85950-59-6.

KAZIMOUR, Jan. 1980. Hospodářský vývoj Československa. Praha : SNTL. 1980. 160 s.

KINDL, Milan, KNAPP, Viktor. 1994. K některým otázkám konfiskace podle dekretů prezidenta republiky č. 12 a č. 108/1945 Sb. Právník 133. 1994, č. 7, s. 620-628. ISSN 0231-66.

KINDL, Milan. 1994. Ještě jednou k problému konfiskace. Právník 133. 1994, č. 12, s. 1075-1080. ISSN 0231-66.

KŘEN, J. 1990. Odsun Němců ve světle nových pramenů. In ČERNÝ, B., KŘEN, J., KURAL, V., OTÁHAL, M. (ed.). Čěši, Němci, odsun: diskuse nezávislých historiků. Praha : Academia, 1990. 368 s. ISBN 8020002766.

KUKLÍK, Jan. 2002. Mýty a realita tzv. Benešových dekretů. Praha : Linde. 2002. 511 s. ISBN 80-7201-352-1.

KUKLÍK, Jan. 2010. Znárodněné Československo. Praha : Auditorium, 2010. 450 s. ISBN: 978–80–87284–12–4.

MAKRLÍK, Václav. 2009. Češi a Němci – studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti, Praha : Ideál, 2009. 404 s. ISBN: 978-80-8699-07-6.

NĚMEČEK, Jan a kol. 2002. Cesta k dekretům a odsunu Němců. Praha : Littera Bohemica, 2002. 152 s. ISBN 80-85916-21-5.

NORTH, Douglass C. 1992. Institutions and Economic Theory. American Economist [online]. spring 1992, vol. 36, no. 1, p3-6. [cit.2011-04-01]. www.ebsco.com.

ROZSYPAL, Kurt. 1974. Československé národní hospodářství po 2. Světové válce. Praha : Orbis. 1974. 148 s.

SCHILLER, Charles A.1994. Closing a chapter of history: Germany's right to compensation for the Sudetenland. Case Western Reserve Journal of International Law. Spring/Summer1994, Vol. 26 Issue 2/3, p401, 34p, [cit.2011-03-05]. www.ebsco.com . ISSN 00087254.

SEIBT, Ferdinand. 1996. Německo a Češi - Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha: Academia. 1996. 464 s. ISBN 80-200-0577-3.

SLÁDEK, Milan. 2002. Němci v Čechách – Německá menšina v Českých zemích a Československu: 1848 – 1946. Praha : Pragma, 2002. 205 s. ISBN 80-7205-901-7.

SMETANA, Jan. 1999. Rumburk: město v českém Nizozemí. Město Rumburk, 1999. 213 s. ISBN 80-238-4545-4.

SPURNÝ, Matěj. 2010. Sudety: laboratoř budoucnosti. Poválečné vize směřování českého pohraničí. Dějiny a současnost 32, 2010, č. 6, s. 14-17. ISSN 0418-5129.

STANĚK, Tomáš. 1991. Odsun Němců z Československa 1945 -1947. Praha : Academia, 1991. 536 s. ISBN 80-200-0328-2.

STANĚK, Tomáš. 1992. Předpoklady, průběh a důsledky vysídlení Němců z Československa (1918 – 1945). Ostrava : Amosium servis, 1992. 111 s. ISBN 80-85498- 04-9.

VOIGHT, Stefan. 2008. Institucionální ekonomie. Praha: Alfa nakladatelství. 2008. 236 s. ISBN 80-86389-53-7.

Internetové zdroje:

10. schůze ústavodárného NS RČS 1946 – 1948, [online].[cit.2011-08-03]. http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/010schuz/s010005.htm.

Dekret č.5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a útvarů. [online]. [cit.2011-03-05]. http://klempera.tripod.com/5_1945.htm.

Dekret č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. [online]. [cit.2011-04- 01]. http://www.psp.cz/docs/laws/dek/121945.html.

Dekret č. 33/1945 Sb. o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. [online]. [cit.2011-04-03]. http://www.psp.cz/docs/laws/dek/331945.html

Dekret č. 108/1945 Sb. o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. [online]. [cit.2011-04-01]. http://klempera.tripod.com/108_1945.htm

HOLECOVÁ, S., KLEKNEROVÁ, Z. 2004. Sudety: těžký život se žalobami. Hospodářské noviny [online]. 30. 7. 2004. [cit.2011-04-01]. http://hn.ihned.cz/c1- 14699270-sudety-tezky-zivot-se-zalobami.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6.11. 2008, čj. komp. 3/2008-63, [online]. [cit.2011-04-01]. www.nssoud.cz.

Oficiální webové stránky, dostupné obecné informace [online]. [cit.2011-04-01]. www.rumburk.cz.

Usnesení ústavního soudu. 8. 12. 1999. [online]. [cit.2011-04-01]. http://kraken.slv.cz/I.%C3%9AS396/99.

Zákon č. 2/1993 Listina základních práv a svobod, článek 11, odstavec 4, [online]. [cit.2011-05-01]. http://business.center.cz/business/pravo/zakony/listina-zakladnich-prav- a-svobod/hlava2.aspx.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, [online]. [cit.2011-04-01]. http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast2.aspx.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. [online]. [cit.2011-03-05]. http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d3.aspx.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více