Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku

Autor : 🕔30.03.2012 📕5.566

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 2. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 3. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 4. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 5. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 6. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 7. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 8. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Seznam pramenů a literatury

Prameny nevydané:

Státní okresní archív Děčín:

Fond Městský národní výbor Rumburk 1945 – 1990 (1992), inventář č. 585, NAD 1021.

Fond Okresní národní výbor Rumburk 1945 - 1960, inventář č. 573, NAD 1003.

KALUHA, Josef. 1972. Zápisy městské kroniky Rumburk za léta 1945 – 1948. Strojopis 1972, in: Státní okresní archív Děčín (SOA Děčín). 13 s.

Politicko – výchovný rozvoj a výstavba města od roku 1945 až po r. 1974. in: Státní okresní archív Děčín (SOA Děčín).

SLÁVA, Bohuslav: Pamětní kniha města Rumburk, strojopis, in: Státní okresní archív Děčín (SOA Děčín). 20 s.

ZIEBNEROVÁ Marie: Kronika města Rumburk. I. Díl (1945 – 1970). Rukopis. Psáno od r. 1981, in: Státní okresní archív Děčín (SOA Děčín).

Prameny vydané

POKORNÝ, V. Čím je pro komunistickou stranu program vlády. Rudý sever. 23.6.1945, roč. 1, č. 3, str. 2. ISSN: 1803 – 1099.

Vítězství. Krajský týdeník KSČ pro severočeské pohraničí – SEVER. 28.5.1946, roč. 2, č.28, str. 1.

Odborná literatura a časopisecká studia

ARBURG, Adrian von. 2010. Konstruktéři nového pohraničí. Aktéři sídelní politiky a naplňování jejich vizí. Dějiny a současnost 32, 2010, č. 7, s. 14-17. ISSN 0418-5129.

ČAPKA, F., SLEZÁK, L., VACULÍK, J. 2005. Nové osídlení českých zemí po druhé světové válce. Brno : Akademické nakladatelství CERM. 2005. 359 s. ISBN 80-7204-419-2.

DEMSETZ, Harold. 1967 Toward a theory of property rights.American Economic Review [online]. May 1967, vol. 57, no. 2, p347, 13p. [cit.2011-04-01]. www.ebsco.com. ISSN 0002-8282.

DYAL-CHAND, R. 2011. Useless property. Cardozo Law Review [online]. March 2011, vol. 32, no. 4, p1369. [cit.2011-04-01]. www.ebsco.com. ISSN 02705192.

ELIÁŠ Karel. 1994. Ještě jednou k některým otázkám konfiskace podle dekretů presidenta republiky č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb. Právník 133. 1994, č. 11, s. 971-980. ISSN 0231-66.

EPSTEIN, Richard. 2010. Právo, ekonomie a politika. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 288 s. ISBN 978-80-7357-529-8.

GERLACH, David. 2010. Jak rozdělit majetek. Sociální transformace části české společnosti v důsledku osídlení pohraničí. Dějiny a současnost 32, 2010, č. 8, s. 14-16. ISSN 0418-5129.

GLASSHEIM, E. 2000. National Mythologies and Ethnic Cleansing: The Expulsion of Czechoslovak Germans in 1945. Central European History (Brill Academic Publishers) [online]. 2000, vol. 33, issue 4, p463-486, [cit.2011-04-01]. www.ebsco.com. ISSN 00089389.

HLUŠIČKOVÁ, Růžena. 1983. Boj o průmyslové konfiskáty v Československu v letech 1945-1948. Praha: Práce, 1983. 180 s.

HOLMAN, Robert. 2005. Ekonomie .4. vyd. Praha : C. H. Beck, 2005. 710 s. ISBN 80- 7179-891-6.

JOZA, Petr. 2009, Státní okresní archív Děčín,Městský národní výbor Rumburk 1945 – 1990 (1992), inventář č. 585, NAD 1021. Děčín. 2009. 48 s.

JOZA, Petr. 2008, Státní okresní archív Děčín,Okresní národní výbor Rumburk 1945 – 1960, inventář č. 573, NAD 1003. Děčín. 2008. 85 s. [online]. [cit.2011-04-01]. https://www.soalitomerice.cz/sites/default/files/onv_rumburk.pdf

KAPLAN, Karel. 2004. Československo v poválečné Evropě. Praha: Karolinum, 2004. 407 s. ISBN 80-246-0655-0.

KAPLAN, Karel. 1990. Pravda o Československu 1945-1948. Praha : Panorama, 1990. 245 s. ISBN 80-7038-193-0.

KASTNER, Quido. 1999. Osidlování Českého pohraničí od května 1945 (na příkladu vybraných obcí Litoměřicka). II. Přepracované a rozšířené vydání. Ústí nad Labem : Akademie věd České republiky, Sociologický ústav, 1999. 334 s. ISBN 80-85950-59-6.

KAZIMOUR, Jan. 1980. Hospodářský vývoj Československa. Praha : SNTL. 1980. 160 s.

KINDL, Milan, KNAPP, Viktor. 1994. K některým otázkám konfiskace podle dekretů prezidenta republiky č. 12 a č. 108/1945 Sb. Právník 133. 1994, č. 7, s. 620-628. ISSN 0231-66.

KINDL, Milan. 1994. Ještě jednou k problému konfiskace. Právník 133. 1994, č. 12, s. 1075-1080. ISSN 0231-66.

KŘEN, J. 1990. Odsun Němců ve světle nových pramenů. In ČERNÝ, B., KŘEN, J., KURAL, V., OTÁHAL, M. (ed.). Čěši, Němci, odsun: diskuse nezávislých historiků. Praha : Academia, 1990. 368 s. ISBN 8020002766.

KUKLÍK, Jan. 2002. Mýty a realita tzv. Benešových dekretů. Praha : Linde. 2002. 511 s. ISBN 80-7201-352-1.

KUKLÍK, Jan. 2010. Znárodněné Československo. Praha : Auditorium, 2010. 450 s. ISBN: 978–80–87284–12–4.

MAKRLÍK, Václav. 2009. Češi a Němci – studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti, Praha : Ideál, 2009. 404 s. ISBN: 978-80-8699-07-6.

NĚMEČEK, Jan a kol. 2002. Cesta k dekretům a odsunu Němců. Praha : Littera Bohemica, 2002. 152 s. ISBN 80-85916-21-5.

NORTH, Douglass C. 1992. Institutions and Economic Theory. American Economist [online]. spring 1992, vol. 36, no. 1, p3-6. [cit.2011-04-01]. www.ebsco.com.

ROZSYPAL, Kurt. 1974. Československé národní hospodářství po 2. Světové válce. Praha : Orbis. 1974. 148 s.

SCHILLER, Charles A.1994. Closing a chapter of history: Germany's right to compensation for the Sudetenland. Case Western Reserve Journal of International Law. Spring/Summer1994, Vol. 26 Issue 2/3, p401, 34p, [cit.2011-03-05]. www.ebsco.com . ISSN 00087254.

SEIBT, Ferdinand. 1996. Německo a Češi - Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Praha: Academia. 1996. 464 s. ISBN 80-200-0577-3.

SLÁDEK, Milan. 2002. Němci v Čechách – Německá menšina v Českých zemích a Československu: 1848 – 1946. Praha : Pragma, 2002. 205 s. ISBN 80-7205-901-7.

SMETANA, Jan. 1999. Rumburk: město v českém Nizozemí. Město Rumburk, 1999. 213 s. ISBN 80-238-4545-4.

SPURNÝ, Matěj. 2010. Sudety: laboratoř budoucnosti. Poválečné vize směřování českého pohraničí. Dějiny a současnost 32, 2010, č. 6, s. 14-17. ISSN 0418-5129.

STANĚK, Tomáš. 1991. Odsun Němců z Československa 1945 -1947. Praha : Academia, 1991. 536 s. ISBN 80-200-0328-2.

STANĚK, Tomáš. 1992. Předpoklady, průběh a důsledky vysídlení Němců z Československa (1918 – 1945). Ostrava : Amosium servis, 1992. 111 s. ISBN 80-85498- 04-9.

VOIGHT, Stefan. 2008. Institucionální ekonomie. Praha: Alfa nakladatelství. 2008. 236 s. ISBN 80-86389-53-7.

Internetové zdroje:

10. schůze ústavodárného NS RČS 1946 – 1948, [online].[cit.2011-08-03]. https://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/010schuz/s010005.htm.

Dekret č.5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a útvarů. [online]. [cit.2011-03-05]. https://klempera.tripod.com/5_1945.htm.

Dekret č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. [online]. [cit.2011-04- 01]. https://www.psp.cz/docs/laws/dek/121945.html.

Dekret č. 33/1945 Sb. o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské. [online]. [cit.2011-04-03]. https://www.psp.cz/docs/laws/dek/331945.html

Dekret č. 108/1945 Sb. o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy. [online]. [cit.2011-04-01]. https://klempera.tripod.com/108_1945.htm

HOLECOVÁ, S., KLEKNEROVÁ, Z. 2004. Sudety: těžký život se žalobami. Hospodářské noviny [online]. 30. 7. 2004. [cit.2011-04-01]. https://hn.ihned.cz/c1- 14699270-sudety-tezky-zivot-se-zalobami.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6.11. 2008, čj. komp. 3/2008-63, [online]. [cit.2011-04-01]. www.nssoud.cz.

Oficiální webové stránky, dostupné obecné informace [online]. [cit.2011-04-01]. www.rumburk.cz.

Usnesení ústavního soudu. 8. 12. 1999. [online]. [cit.2011-04-01]. https://kraken.slv.cz/I.%C3%9AS396/99.

Zákon č. 2/1993 Listina základních práv a svobod, článek 11, odstavec 4, [online]. [cit.2011-05-01]. https://business.center.cz/business/pravo/zakony/listina-zakladnich-prav- a-svobod/hlava2.aspx.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, [online]. [cit.2011-04-01]. https://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast2.aspx.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. [online]. [cit.2011-03-05]. https://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast2h1d3.aspx.

Seriál

 1. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 2. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 3. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 4. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 5. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 6. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 7. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku
 8. Konfiskace průmyslového majetku sudetských Němců po roce 1945 na příkladu Rumburku

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔30.03.2012 📕5.566

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře