Vybrané trendy globální bezpečnost

Autor : 🕔13.12.2011 📕8.586

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

  1. Vybrané trendy globální bezpečnosti
  2. Vybrané trendy globální bezpečnosti
  3. Vybrané trendy globální bezpečnosti
  4. Vybrané trendy globální bezpečnosti
  5. Vybrané trendy globální bezpečnosti
  6. Vybrané trendy globální bezpečnosti
  7. Vybrané trendy globální bezpečnost
  8. Vybrané trendy globální bezpečnosti

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Seznam použité literatury

Knižní zdroje

BALABÁN, M.; RAŠEK, A. Nezápadní aktéři světové bezpečnosti. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1721-3.

BALABÁN, M. Prognóza politického, ekonomického a bezpečnostního vývoje ve světě v horizontu let 2020-2025. In BALABÁN, M.; STEJSKAL, L. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 483 s.
ISBN 978-80-246-1863-0.

DUBSKÝ, Z. Mezinárodní bezpečnost. In DRULÁKOVÁ, R. a kol. Mezinárodní vztahy I. Úvod do studia. Praha, Oeconomica 2008. ISBN 978-80-245-1449-9.

DUBSKÝ, Z. Prolínání vnitřní a vnější bezpečnosti v euroatlantickém prostoru. In Bezpečnosť krajín V-4 v rozšírenom priestore NATO, sborník z konference. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici. Skalica, 2008. ISBN 978-80-969700-5-6.

EICHLER, J. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2006. ISBN 80-7278-326-2.

EICHLER, J. Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní rizika. In BALABÁN, M.; DUCHEK, J.; STEJSKAL, L. Kapitoly o bezpečnosti. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2007. s. 33-45. ISBN 978-80-246-1440-3.

EICHLER, J. Terorismus a války na počátku 21. století. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1317-8.

EICHLER, J. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-540-0.

EICHLER, J. Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum, 2010. 2., dopl. vyd. ISBN 978-80-246-1790-9.

HOUGH, P. Understanding global security. London: Routledge, 2008, 2nd ed. 293 s. ISBN 978-0-415-42142-3.

KREJČÍ, O. Válka. Praha: Professional Publishing, 2010. 169 s.
ISBN 978-80-7431-029-4.

TANGREDI, Sam J. Futures of war: toward a consensus view of the future security environment 2010-2035. Newport: Alidade, 2008. 273 s. ISBN 978-1-4363-1024-6.

STEJSKAL, L.; BALABÁN, M. Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. ISBN 978-80-87041-17-8.

WAISOVÁ, Š. Bezpečnost: Vývoj a proměny konceptu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. 159 s. ISBN 80-86898-21-0.

ZEMAN, P. Česká bezpečnostní terminologie: Výklad základních pojmů. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita v Brně, 2002. 186 s.

Články v odborných časopisech

FÜRST, R. Čínská vojenská hrozba. Mezinárodní vztahy, 2001, roč. 36, č. 1,
s. 76-91.

STEJSKAL, L. Bezpečnost jako dimenze udržitelnosti a kvality života v české perspektivě: Úvahy pro rok 2008. [online]. Vojenské rozhledy 1/2008, XVII., [cit. 2011-02-21]. ISSN 1210-3292. Dostupný z WWW: .

STŘEDA, L., ŠTANGL, M. Jaderné odzbrojení – aktuální problém 21. století. Mezinárodní vztahy, 2001, roč. 36, č. 2, s. 5-32.

STŘÍTECKÝ, V. Vize a trendy v oblasti proliferace jaderného materiálu. Mezinárodní politika, 2010, č. 11, s. 10-11.

TRÁVNÍČKOVÁ, Z. et al. Arktická politika Evropské unie v mezinárodním kontextu [online]. Současná Evropa 01/2010 [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: https://ces.vse.cz/?page_id=1261.

Internetové zdroje

ALBERTS, David S. et al. Network centric warfare: developing and leveraging information superiority. [online] DoD C4ISR Cooperative Research Program 2000. 2nd Edition (Revised). [cit. 2011-04-08] Dostupný z WWW: https://www.dodccrp.org/files/Alberts_NCW.pdf.

APPATHURAI , James. NATO [online]. 2003, 17. 3. 2009 [cit. 2011-04-08]. NATO Review. Dostupný z WWW: .

BALABÁN, M. Tvorba a realizace bezpečnostní politiky - historická reflexe a současné výzvy. In Bezpečnostní politika České republiky - výzvy a problémy.Sborník statí ke konferenci „15 let vývoje bezpečnostní politiky a armády v Československu a České republice“. Ministerstvo obrany ČR – AVIS, Praha, 2004. Dostupný z WWW: https://www.ceses.cuni.cz/CESES-73-version1-sbornik_bpcr_vyzvyaproblemy.pdf.

BALABÁN, M. Prognóza geopolitického vývoje světa v horizontu roku 2020. Pražské sociálně vědní studie: Veřejná politika a prognostika PPF-020, 2006. ISSN 1801-5999.

Bezpečná Evropa v lepším světě. Evropská bezpečnostní strategie. [online] Brusel, 2003. Dostupný z WWW: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIICS.pdf.

Budget of the U.S. Government, Fiscal year 2012 [online]. Office of Management and Budget. [cit. 2011-04-08] Dostupný z WWW: https://www.whitehouse.gov
sites/default/files/omb/budget/fy2012/assets/budget.pdf.

Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle [on-line]. U.S. Geological Survey 2008 [cit. 2011-04-01] Dostupný z WWW: https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf.

China Eyes Arctic. Siku news [online]. 7. 5. 2010 [cit. 2010-04-01]. Dostupný z WWW: .

Global Trends 2025: A Transformed World. [on-line] The National Intelligence Council’s 2025 Project (2008), 99 s. Dostupný z WWW: ttp://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf.

HAVRÁNKOVÁ, A. Čína se nevzdá svého jaderného programu. Zpravy.rozhlas.cz. [on-line] © 2010 Český rozhlas. 26. 3. 2011 [cit. 2011-04-30] Dostupný z WWW: https://www.rozhlas.cz/zpravy/asieaustralie/_zprava/870146.

Mapping the Global Future. [on-line] Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project (2004), [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: https://www.cia.gov/nic/NIC_globaltrend2020_s2.html.

Resortní rozpočet [on-line] Ministerstvo obrany ČR. 14. 11. 2011 [cit. 2011-3-22]. Dostupný z WWW: https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5146.

Úřední deska [on-line] Ministerstvo obrany ČR. 25. 2. 2011 [cit. 2011-3-22] Dostupný z WWW: https://www.army.cz/informacni-servis/1-povinne-informace/1-uredni-deska/svobodny-pristup-k-informacim-45041/.

Definice pojmu terorismus [on-line] Ministerstvo vnitra České republiky. © 2010. [cit. 2011-04-04] Dostupný z WWW: https://www.mvcr.cz/clanek/definice-pojmu-terorismus.aspx.

Dlouhodobá vize resortu ministerstva obrany. Praha, 2008. Dostupný z WWW: https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/dlouhodoba-vize-mo.pdf.

Kybernetický terorismus. [on-line] Ministerstvo vnitra ČR © 2010, Odbor bezpečnostní politiky, 9. 6. 2009 [cit. 2011-5-01] Dostupný z WWW: https://www.mvcr.cz/clanek/typologie-terorismu.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D.

National Security Strategy of the United States of America. [on-line] Washington 2010. Dostupný z WWW: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/
rss_viewer/national_security_strategy.pdf.

Population Projections. [on-line] The World Bank 2011. [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: https://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/EXTDATASTATISTICSHNP/EXTHNPSTATS/0,,contentMDK:21198536~menuPK:3385623~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3237118,00.html.

Review of Maritime Transport 2010. UNCTAD [on-line] [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: https://www.unctad.org/templates/webflyer.asp?docid=14218&intItemID=2068&lang=1.

Růst ledovců způsoben globálním oteplováním. CEZ OKNO [online]. 13. 9. 2008 [cit. 2010-04-01]. Dostupný z WWW: .

Sipri year book 2010, Summary.[on-line] SIPRI. Oxford University Press
[cit. 2011-03-21]. 28. s. Dostupný z WWW: https://www.sipri.org/yearbook/.

Sovereign Wealth Fund Institute [online]. © 2008-2011 [cit. 2011-05-10]. Dostupný z WWW: https://www.swfinstitute.org/swfs/abu-dhabi-investment-authority.

STEJSKAL, L. Rozšiřování konceptu bezpečnosti. [online] Pražské sociálně vědní studie: Veřejná politika a prognostika – PPF 021 2006, [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: . ISSN 1801-5999.

Strategie národní bezpečnosti Ruské federace do roku 2020 schválená výnosem prezidenta č. 537 12. května 2009 [online] 15. 5. 2009 [cit. 2011-03-15] Dostupný z WWW: https://blisty.cz/art/46859.html.

VRUBELOVÁ, J. Největší jaderná elektrárna? Indové jsou proti. Lidovky.cz. [online] © 2011 MAFRA, a.s. 9. 4. 2011[cit. 2011-04-30], ISSN 1213-1385. Dostupný z WWW: https://www.lidovky.cz/indove-protestuji-proti-obri-jaderne-elektrarne-f6u-/ln_zahranici.asp?c=A110419_113253_ln_zahranici_jv.

World Energy Outlook 2010 Factsheet [on-line]. © OECD/IEA – 2010. Dostupný z WWW: https://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/factsheets.pdf.

ZEMAN, P. Česká bezpečnostní terminologie: Výklad základních pojmů. 1. vyd. Brno: Ústav strategických studií, Vojenská akademie v Brně, 2002. 113 s.

Zpráva o provádění Evropské bezpečnostní strategie. Brusel 11. prosince 2008. Dostupný z WWW: https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/
pressdata/CS/reports/104642.pdf.

Zpráva o vztazích Evropské unie s Radou pro spolupráci v Perském zálivu, 10. března 2011. [cit. 2011-05-16] Dostupný z WWW: https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-0042&language=CS

Ostatní zdroje

BALABÁN, M. Nové odcházení. Právo 30. 3. 2011. str. 6: Publicistika.

BALABÁN, M. Noví globální a regionální aktéři a světová a evropská bezpečnost. Working paper 2/2011. Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010–2015: Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR – dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR.

FRANK, L. Analýza a predikce bezpečnostních hrozeb a rizik v České republice. Brno, 2006. Dizertační práce. Masarykova univerzita. 133 s.
Autor : 🕔13.12.2011 📕8.586

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře