Main Menu
User Menu
Reklama

Mediace jako metoda řešení mezinárodních sporů

Autor : 🕔07.12.2011 📕12.389
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Úvod

Téma své práce jsem zvolil z důvodu zájmu o proces mírových jednání. Arabsko-izraelskému konfliktu jsem se již věnoval v dřívější práci a srovnání summitů v Camp David se přímo nabízelo. Mediace v posledních letech zaznamenává značný rozmach a je stále častěji používána v mezinárodních jednáních, stejně jako mezi právnickými nebo fyzickými osobami, jako alternativa soudního řízení. V současnosti je mediace nejčastější metodou řešení ozbrojených konfliktů v mezinárodních vztazích. Tato metoda řešení konfliktu je zajímavá především tím, že umožňuje jednání mezi stranami sporu i v případech, kdy by to nebylo normálně možné kvůli napjatým vztahům, díky zapojení třetí strany jako mediátora. Proto její aplikace může řešit i vyhrocené, vážné a komplikované konflikty.

Cílem práce je shrnout základní teoretické poznatky v oblasti mediace jako metody řešení mezinárodních sporů, zejména při mírových jednáních a aplikovat ji na dvě případové studie (Camp David a Camp David II), které budou srovnány s ohledem na aplikaci mediace, průběh jednání, subjekty a jejich strategie a v neposlední řadě úspěšnost.

Reklama

Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se věnuje mediaci obecně, pojem definuje, charakterizuje roli mediátora, uvádí příklady různých variant mediace a strategií, které může mediátor použít, podrobněji se soustředí na její průběh a specifika, zabývá se otázkou, kdy je vhodné mediovat a v jaký okamžik do konfliktu vstoupit. V jejím závěru uvádím, jak by měla vypadat konečná dohoda a různé podoby dohod dílčích.

Druhá a třetí část práce jsou případové studie, kde se soustředím na průběh a aplikaci mediace u dvou summitů v Camp David v letech 1978 (Camp David) a 2000 (Camp David II), kdy Spojené státy mediovaly obě mírová jednání o řešení arabsko-izraelského konfliktu. Charakterizuji důležité vstupní podmínky, postavení všech účastníků jednání, průběh summitu, pozice zúčastněných stran, jejich styl a strategii vyjednávání, způsob vedení mediace a úspěšnost jednání. Oba summity v poslední části srovnávám, hodnotím efektivitu mediace a snažím se určit hlavní problémy, které zabránily vyřešení konfliktu. Z nich vyvozuji závěry pro budoucí mediační úsilí.

V přílohách jsou přiloženy relevantní dokumenty. Pro jednání mezi Izraelem a Palestinci byly a jsou důležité rezoluce Rady bezpečnosti OSN 242 a 383. Vzhledem k obsáhlosti mírové smlouvy mezi Izraelem a Egyptem uvádím pouze některé její vybrané části. Summit v Camp David v roce 2000 byl završen třístranným prohlášením o nezdaru snah dosáhnout dohody, jehož znění je také uvedeno v přílohách. Všechny dokumenty jsou ponechány v anglickém jazyce pro zachování autentičnosti.

V česky psané literatuře se publikace týkající výhradně mediace soustředí pouze na mediaci mezi fyzickými a právnickými osobami a ponechávají její aplikaci při mezinárodních jednání zmiňují jen okrajově. Většinu materiálů jsem tedy čerpal z anglické literatury a elektronických zdrojů, které jsou na toto téma velmi vděčné. Jako základní literaturu týkající se teorie mediace bych označil publikaci Jacoba Bercovitche: Studies in International Mediation. Pro případové studie mi byly největší oporou kniha Lucie Hindlsové: Dlouhá cesta k míru a práce Williama Quandta společně s články z periodik Journal of Palestine Studies a Journal of Peace Research. Dalším velmi užitečným zdrojem byly internetové stránky izraelského Ministerstva zahraničních věcí, kde jsou přístupné dokumenty týkající se mírových jednání na Blízkém východě.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔07.12.2011 📕12.389