Main Menu
User Menu
Reklama

Ekonomické a sociální dopady odsunu Němců na Jesenicku v letech 1945-1947

Autor : 🕔04.12.2011 📕20.074
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Seznam použité literatury

Archivní prameny
Státní okresní archiv v Jeseníku
Fond ONV Jeseník
Karton 2, inv. č. 63
Karton 12, inv. č. 79
Karton 29, inv. č. 106
Karton 98, inv. č. 112
Karton 138, inv. č. 122
Fond MNV Adolfovice
Karton 6, inv. č. 56
Karton 9, inv. č. 74
Karton 9, inv. č. 77
Karton 10, inv. č. 92
Nevydané prameny
ZEMAN, Vítězslav. Kronika města Jeseníku 1961 – 1969, (1267) 1945. Díl I. SOkA Jeseník, fond MěNV Jeseník. 191 s.
Kronika obce Dolní Lipová 1948 – 1951, (1938) 1945 – 1948. SOkA Jeseník, fond MNV Lipová – lázně.
Kronika obce Adolfovice 1946 – 1956, (12. stol.) 1945. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č. 4.
Vydané prameny
BENEŠ, Edvard. 1996. Odsun Němců z Československa: Výbor z Pamětí, projevů a dokumentů 1940-1947. Praha: Dita, 1996. 237 s. ISBN 80-85926-06-7.
TURNWALD, Wilhelm. 1951. Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen. München: Arbeitsgemeinschaft zur Wahrung sudetendeutscher Interessen, 1951. 590 s.
Odborné knihy a studie
BARTOŠ, Josef; SCHULZ, Jindřich; TRAPL, Miloš. 1994. Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. Sv. 13. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1994. 228 s. ISBN 80-7076-402-4.
BAUER, Franz; GLASSL, Horst; HÄRTEL, Hans-Joachim a kol. 1991. Tisíc let česko-německých vztahů: Data, jména a fakta k politickému, kulturnímu a církevnímu vývoji v českých zemích. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1991. 231 s. ISBN 80-85241-08-0.
BEINHAUEROVÁ, Anna; SOMMER, Karel. 1993. Mocenské pozice ve znárodněném průmyslu (1945-1948). In: JECH, Karel. Stránkami soudobých dějin: Sborník statí k pětašedesátinám historika Karla Kaplana. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. s. 61-75. ISBN 80-85270-16-1.
BENEŠ, Zdeněk; JANČÍK, Drahomír, KUKLÍK, Jan ml. a kol. 2002. Rozumět dějinám: Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 – 1948. Praha: Gallery, 2002. 304 s. ISBN 80-86010-55-4.
ČAPKA, František; SLEZÁK, Ludvík; VACULÍK, Jaroslav. 2005. Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 359 s. ISBN 80-7204-419-2.
ERHART, Rudolf. 1995. Soužití plodné i konfliktní. In: Češi a Němci, ztracené dějiny? Tschechen und Deutsche, verlorene Geschichte?Praha: Pro nadaci Bernarda Bolzana vydalo nakl. Prago Media, 1995. s. 307-310. ISBN 80-901533-6-4.
GAWRECKÁ, Marie. 2002. Němci ve Slezsku 1918-1938. Opava: Ústav historie a muzeologie filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, 2002. 316 s. ISBN 80-86458-10-5.
GROWKA, Květoslav. 2008. Jeseník: Zmizelá Morava a Slezsko. Litomyšl, Praha: Paseka, 2008. 56 s. ISBN 978-80-7185-884-3.
HRADILOVÁ, Jana. 1996. Odsun Němců z Frývaldova po roce 1945 ve světle českých pramenů a literatury. Jeseník: Vlastivědné muzeum Jesenicka, 1996. 67 s.
JECH, Karel; KAPLAN, Karel. 1995. Dekrety prezidenta republiky 1940 – 1945: Dokumenty. Díl I. Brno: Doplněk, 1995. 475 s. ISBN 1081-060-1995.
KÁŇA, Otakar. 1976. Historické proměny pohraničí: Vývoj pohraničních okresů Jeseník, Rýmařov, Bruntál a Krnov po roce 1945. Ostrava: Profil, 1976. 171 s.
KNOPP, Tomáš. 2004. Předkládám na vědomí: Jesenicko 1945 - 1948. Jeseník: Základní článek Hnutí Brontosaurus Ještěr, 2004. 342 s. ISBN 80-239-3590-9.
KOHOUT, František; MOTYČKA, František. 1961. Příspěvek k dějinám dělnického hnutí na Frývaldovsku v letech 1918 – 1938. In: Jesenicko z kraje pod Pradědem. Vlastivědný sborník. Jeseník: Osvětový dům v Jeseníku, 1961. s. 91-111.
KOLEKTIV AUTORŮ. 2008. Pohled na osídlování Jesenicka v letech 1945-1947. Seminární práce. Jeseník: Gymnázium Jeseník, Komenského 281, 2008. 70 s.
KOPEJTKOVÁ, Drahomíra. 1991. K úloze národních správ a nucených nájmů jako nástroje změn v pozemkovém vlastnictví v Československu na konci 40. a na počátku 50. let. In: Slovanský přehled. Praha: Academia, 1991, roč. 77, č. 5. s. 396-405. ISSN 0037-6922.
KŘEN, Jan. 1990. Odsun Němců ve světle nových pramenů. In: ČERNÝ, Bohumil; KŘEN, Jan; KURAL, Václav; OTÁHAL, Milan. Češi, Němci, odsun: Diskuse nezávislých historiků. Praha: Academia, 1990. s. 6-32. ISBN 80-200-0276-6.
KUČERA, Jaroslav. 2008. Nechtění spoluobčané: Československo po nezdařeném odsunu Němců. In: Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2008, roč. XV, č. 2, s. 303-317. ISSN 1210-7050.
KUKLÍK, Jan. 2002. Mýty a realita tzv. „Benešových dekretů“: Dekrety prezidenta republiky 1940-1945. Praha: Linde, 2002. 511 s. ISBN 80-7201-352-1.
KURAL, Václav. 1993. Konflikt místo společenství? Češi a Němci v československém státě (1918-1938). Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1993. 272 s. ISBN 80-901431-3-X.
MELZER, Miloš; SCHULZ, Jindřich a kol. 1993. Vlastivěda šumperského okresu. Šumperk: Okresní úřad Šumperk, Okresní vlastivědné muzeum Šumperk, 1993. 585 s. ISBN 80-85083-02-7.
MÜHLE, Eduard. 2005. Für Volk und deutschen Osten Der Historiker Hermann Aubin und die deutsche Ostforschung. Düsseldorf: Droste, 2005. 732 s. ISBN 3-7700-1619-X.
PERNES, Jiří. 2008. Společenské a politické předpoklady znárodňování v Československu v roce 1945. In: BALÍK, Stanislav; FAJMON, Hynek; HLOUŠKOVÁ, Kateřina (eds.). Dusivé objetí: Historické a politologické pohledy na spolupráci sociálních demokratů a komunistů. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 53-59. ISBN 978-80-7325-158-1.
PERZI, Niklas. 2003. Die Beneš-Dekrete: Eine europäische Tragödie. St. Pölten: Niederösterreichisches Pressehaus, 2003. 364 s. ISBN 3-85326-099-3.
PISKOVSKÝ, Petr. 1984. 700 let Bělé pod Pradědem. Bělá pod Pradědem: Místní národní výbor Bělá pod Pradědem, 1984. 85 s.
RATAJ, Jan. 1998. Obraz Němce a Německa v protektorátní společnosti a československém odboji. In: BROKLOVÁ, Eva; KŘEN, Jan (eds.). Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Praha: Karolinum, 1998. s. 166-194. ISBN 80-7184-468-0.
ROGALL, Joachim. 2002. Přemyslovci a německá kolonizace. In: KOSCHMAL, Walter; NEKULA, Marek; ROGALL, Joachim. Češi a Němci: Dějiny – kultura – politika. Praha; Litomyšl: Paseka, 2002. s. 23-29. ISBN 80-7185-482-4.
SEIBT, Ferdinand. 1993. Deutschland und die Tschechen: Geschichte einer Nachbarschaft in der Europas. München: Piper, 1993. 496 s. ISBN 3-492-11632-9.
SLAPNICKA, Helmut. 2005. Die rechtlichen Grundlagen für die Behandlung der Deutschen und der Magyaren in der Tschechoslowakei 1945-1948. In: TIMMERMANN, Heiner; VORÁČEK, Emil; KIPKE, Rüdiger (Hg.). Die Beneš-Dekrete: Nachkriegsordnung oder ethnische Säuberung: Kann Europa eine Antwort geben? Münster: Lit, 2005. s. 286-300. ISBN 3-8258-8494-5.
SPIRIT, Michal. 2004. Tzv. Benešovy dekrety: předpoklady jejich vzniku a jejich důsledky. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2004. 439 s. ISBN 80-245-0755-2.
STANĚK, Tomáš. 1992. Předpoklady, průběh a důsledky vysídlení Němců z Československa (1918 – 1948). Ostrava: Amosium servis, 1992. 111 s. ISBN 80-85498-04-9.
WINKLER, Pavel. 1996. Dekrety prezidenta republiky z období 1940-1945. In: Právní aspekty odsunu sudetských Němců. Sborník. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996. s. 21-30. ISBN 80-85864-19-3.
ZEMAN, Vítězslav. 1961. Z minulosti města Jeseníku. In: Jesenicko z kraje pod Pradědem. Vlastivědný sborník. Jeseník: Osvětový dům v Jeseníku, 1961. s. 58-65.
ZUBER, Rudolf. 1961. Z dějin Jesenicka. In: Jesenicko z kraje pod Pradědem. Vlastivědný sborník. Jeseník: Osvětový dům v Jeseníku, 1961. s. 49-58.
ZUBER, Rudolf. 1972. Osídlení Jesenicka do počátku 15. století.Opava: Matice Slezská, 1972. 162 s.
ZUBER, Rudolf a kol. 1966. Jesenicko: v období feudalismu do roku 1848. Ostrava: Profil, 1966. 535 s.
Novinové články
59.995 Němců z Jesenicka odsunuto. Hraničář: Týdeník pracujícího lidu slezského pohraničí. 15. 11. 1947, roč. 3, č. 41, s. 1.
2. BOREK. Němci jsou Němci. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 22. 9. 1945, roč. 1, č. 14, s. 1.
Cizí pracovní síly na Jesenicku. Hraničář: Týdeník pracujícího lidu slezského pohraničí. 18. 10. 1947, roč. 3, č. 37, s. 5.
Jaký průmysl bude Frývaldovsko definitivně mít? Hraničář: Týdeník osvobozeného Jesenicka. 5. 10. 1946, roč. 2, č. 40, s. 1.
Jubilejní transport Němců. Hraničář: Týdeník osvobozeného Jesenicka. 16. 8. 1946, roč. 2, č. 33, s. 3.
K počeštění Slezska. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 7. 9. 1945, roč. 1, č. 12, s. 1.
K založení družstva zemědělského průmyslu. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 6. 10. 1945, roč. 1, č. 16, s. 3.
KAMINSKÝ, Rudolf. V jednotě všech pracujících uhájíme práva národních správců. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 31. 5. 1946, roč. 2, č. 22, s. 1-2.
KOVAŘÍK, Jan. Beneš byl k odsunu Němců dlouho skeptický. Právo.6. 4. 2002, roč. 12, č. 81, s. 2.
KRAVČÍK, Jan. Otázka Němců: národní hrdost a zodpovědnost úřadů. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 21. 6. 1946, roč. 2, č. 25, s. 3.
KREJČÍ, Jan. Obyvatelstvu okresu Frývaldov! Zprávy z Frývaldovska.19. 5. 1945, č. 1, s. 1.
Mluvíme rusky. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 22. 6. 1945, roč. 1, č. 1, s. 2.
Národní podnik. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 3. 5. 1946, roč. 2, č. 18, s. 2.
Navrhněte lepší jména pro naše místa v pohraničí. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 22. 3. 1946, roč. 2, č. 12, s. 2.
Novousedlíci v pohraničí na statku. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 14. 9. 1945, roč. 1, č. 13, s. 2.
O zajištění rentability podniků pod národní správou. Hraničář: Týdeník pracujícího lidu slezského pohraničí. 22. 3. 1947, roč. 3, č. 7, s. 6.
Počeštěte svá příjmení. Hraničář: Týdeník osvobozeného Jesenicka. 6. 9. 1946, roč. 2, č. 36, s. 2.
Pomozte kamenickému průmyslu. Hraničář: Týdeník osvobozeného Jesenicka.30. 8. 1946, roč. 2, č. 35, s. 1.
Přejmenování ulic ve Frývaldově. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 3. 8. 1945, roč. 1, č. 7, s. 3.
PŘIKRYL, Jaroslav. Konfiskace nepřátelského majetku podle dekretu č. 108 Sb. a jeho předávání do vlastnictví. Hraničář: Týdeník osvobozeného Jesenicka. 9. 8. 1946, roč. 2, č. 32, s. 1-2.
Půda zrádců opět v českých rukou. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 24. 5. 1946, roč. 2, č. 21, s. 1.
ROJAS, Igor František. Co se nepodařilo Hitlerovi...: Reportáž z odsunu Němců. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 26. 4. 1946, roč. 2, č. 17, s. 4.
S Bohem Frývaldove! Hraničář: Týdeník pracujícího lidu slezského pohraničí. 31. 5. 1947, roč. 3, č. 17, s. 3.
Těžký život kantorů v pohraničí. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 5. 4. 1946, roč. 2, č. 14, s. 1.
Ve všem a všude odgermanizovat! Pan president: Může se někdo divit, že se chceme Němců zbavit! Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 22. 6. 1945, roč. 1, č. 1, s. 2.
26. WITTICH, Boris. Němci včera a dnes. Hraničář: Protifašistický list okresu Frývaldova. 7. 9. 1945, roč. 1, č. 12, s. 1.
Západní Slezsko bude osídleno. Hraničář: Týdeník osvobozeného Jesenicka. 26. 7. 1946, roč. 2, č. 30, s. 1.
Žně na Jesenicku: Boj o větší krajíc chleba vrcholí. Hraničář: Týdeník pracujícího lidu slezského pohraničí. 2. 8. 1947, roč. 3, č. 26, s. 1.
Internetové zdroje
1. BRIXI, Jiří; HORKA, František. 2006. Dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše [online]. Parlament České republiky: Poslanecká sněmovna. 2006 [cit. 2011-04-30] Dekret presidenta republiky ze dne 17. července 1945 o jednotném řízení vnitřního osídlení. Dostupné z WWW: https://www.psp.cz/docs/laws/dek/271945.html.
2. BRIXI, Jiří; HORKA, František. 2006. Dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše [online]. Parlament České republiky: Poslanecká sněmovna. 2006 [cit. 2011-04-30] Dekret presidenta republiky ze dne 19. května 1945 o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů. Dostupné z WWW: https://www.psp.cz/docs/laws/dek/51945.html.
BROWN, MacAlister. 1958. The Diplomacy of Bitterness: Genesis of the Potsdam Decision to Expel Germans from Czechoslovakia. The Western Political Quarterly [online]. 1958. Vol. 11, No. 3. [cit. 2011-04-26] pg. 607-626. Dostupné z WWW: https://www.jstor.org/.
MACHÁČEK, Pavel. 2005. Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 – 1935 [online]. 2005 [cit. 2011-04-10]. 15 s. Dostupné z WWW: https://muzeum.jesenik.net/.
Nezaměstnanost podle okresů a krajů k 31. 12. 2010. Český statistický úřad [online]. 2011 [cit.2011-04-22]. Dostupné z WWW: https://www.czso.cz/xs/redakce.nsf/i/nezamestnanost_podle_kraju_a_okresu.
RUMPEL, Petr; BORUTA, Tomáš; NOVÁK David W. 2009. Analýza příčin regionálních disparit v modelovém regionu Jesenicko v kontextu teorie regionálního marketingu [online]. 2009 [cit. 2011-04-10]. 151 s. Dostupné z WWW: https://www.mmr-vyzkum.cz/INFOBANKA/periodicka-zprava-2008-wd-37853.aspx.

Seznam tabulek

Tabulka č. 1:

Vývoj stavební činnosti, počtu obyvatel a jejich národnostní složení v politickém okresu Jeseník

Reklama

Tabulka č. 2:

Výsledky parlamentních voleb na Jesenicku v letech 1920 – 1929 v procentech všech odevzdaných hlasů

Tabulka č. 3:

Počet českých a německých obyvatel od ledna 1946 do ledna 1947 na Jesenicku

Seznam příloh

Příloha č. 1:

Transporty Němců ze sběrného střediska Mikulovice

Reklama

Příloha č. 2:

Přehled zabavených živností a zavedení národní správy v obci Adolfovice

Příloha č. 3:

Přehled zabavených domů a zemědělské půdy v obci Adolfovice

Příloha č. 4:

Omezení nákupní doby pro Němce

Příloha č. 5:

Ukázka konfiskačního výměru nemovitosti

Přílohy

Příloha č. 1: Transporty Němců ze sběrného střediska Mikulovice

Transport číslo

Reklama

Datum

Počet osob

Sběrné středisko

Cíl

68004

6. 2. 1946

1191

Mikulovice

AOP*

68017

20. 3. 1946

1200

Mikulovice

AOP

68028

4. 4. 1946

1200

Mikulovice

Dieburg Sandbach

68041

18. 4. 1946

1199

Mikulovice

Korbach u Kasselu

68052

2. 5. 1946

1154

Mikulovice

Allach

68064

12. 5. 1946

1200

Mikulovice

Wabern

68074

22. 5. 1946

1200

Mikulovice

Bayreuth

68083

30. 5. 1946

1200

Mikulovice

Schwäbisch Gmünd

68086

2. 6. 1946

1200

Mikulovice

Sinsheim

68099

9. 6. 1946

1200

Mikulovice

Dachau

68102

11. 6. 1946

1199

Mikulovice

Göppingen

68113

16. 6. 1946

1200

Mikulovice

Bamberg

68123

23. 6. 1946

1200

Mikulovice

Augsburg

68134

27. 6. 1946

1200

Mikulovice

Augsburg

68136

29. 6. 1946

1200

Mikulovice

Augsburg

68145

3. 7. 1946

1200

Mikulovice

Augsburg

68150

6. 7. 1946

1200

Mikulovice

Augsburg

68159

10. 7. 1946

1200

Mikulovice

Augsburg

68164

13. 7. 1946

1200

Mikulovice

Augsburg

68174

17. 7. 1946

1200

Mikulovice

AOP

68189

24. 7. 1946

1200

Mikulovice

AOP

68193

27. 7. 1946

1200

Mikulovice

AOP

68206

31. 7. 1946

1200

Mikulovice

AOP

68213

4. 8. 1946

1200

Mikulovice

AOP

68222

9. 8. 1946

1200

Mikulovice

AOP

68226

11. 8. 1946

1200

Mikulovice

AOP

68235

15. 8. 1946

1200

Mikulovice II

AOP

68244

19. 8. 1946

1200

Mikulovice I

AOP

68249

22. 8. 1946

1206

Mikulovice II

AOP

68254

25. 8. 1946

1200

Mikulovice

AOP

68259

28. 8. 1946

1200

Mikulovice II

AOP

Transport číslo

Datum

Počet osob

Sběrné středisko

Cíl

68277

3. 9. 1946

1200

Mikulovice II

AOP

68283

7. 9. 1946

1200

Mikulovice II

AOP

68288

11. 9. 1946

1200

Mikulovice I

AOP

68294

15. 9. 1946

1201

Mikulovice II

AOP

68301

19. 9. 1946

1200

Mikulovice I

Augsburg

68304

24. 9. 1946

1200

Mikulovice

Regensburg

68308

28. 9. 1946

1200

Cvilín

AOP

68325

1. 10. 1946

1200

Mikulovice II

AOP

68328

5. 10. 1946

1197

Mikulovice I

Augsburg

68331

8. 10. 1946

1200

Mikulovice II

AOP

68335

12. 10. 1946

1193

Mikulovice II

AOP

68339

16. 10. 1946

1166

Mikulovice

AOP

68319**

29. 10. 1946

295

Mikulovice

AOP

ŘSKB***

8. 1. 1947

26

Mikulovice

AOP

* Americké okupační pásmo.

** Do transportu byli dobrovolně zařazeni také němečtí antinacisté.

*** Členky Řádu sester Karla Boromejského.

Zdroj: převzato z KNOPP, Tomáš. 2004. Předkládám na vědomí: Jesenicko 1945 - 1948. Jeseník: Základní článek Hnutí Brontosaurus Ještěr, 2004. s. 310.

Příloha č. 2: Přehled zabavených živností a zavedení národní správy v obci Adolfovice

Číslo popisné

Původní majitel

Druh živnosti

Národní správa

Datum zavedení národní správy

Orgán zavedení národní správy

5

Hanke Adolf

malířství, natěračství

     

5

Rohrbachová Emma

dámské krejčovství

Slováková Helena

 

MNV Adolfovice

21

Bartsch Filip

obuvnictví

     

33

Továrna na pily a nástroje

pila

Žouželka Josef

 

Ministerstvo průmyslu Praha

36

Pompe Vilibald

kolářství

Gajdošík Bohumil

 

MNV Adolfovice

38

Schnürch Rudolf, pila a mlýn v Adolfovicích

mlýn a pila

Dlabaja Josef

   

41

Walke Vilém

hostinec a řeznictví

Kurfürst Josef

15. 9. 1945

MSK Adolfovice

42

Sauer František

holičství

Maršálek Alois

25. 1. 1946

 

42

Weinert Jan

sedlářství

Seif Juraj

   

Číslo popisné

Původní majitel

Druh živnosti

Národní správa

Datum zavedení národní správy

Orgán zavedení národní správy

46

Herman Rudolf

hostinec

Macek Jindřich

5. 10. 1945

MSK Adolfovice

48

Locke Karel

soustružnictví

Julina Alois

16. 10. 1945

MSK Adolfovice

53

Lachmuth Karel

kovářství

Holba Alois

12. 7. 1948

MNV Adolfovice

54

Scheithauerová Emma

hostinec

     

56

Kurzer Rudolf

obchod se smíšeným zbožím

     

64

Neugebauer Karel

obuvnictví

Vitula František

13. 9. 1945

 

75

Seifert Herman

bednářství

     

78

Spielfogel Josef

obuvnictví

     

81

Heidenreich František

sekernictví

     

97

Hankeová Anna

obchod s mlékárenskými výrobky

Smejkal Jaroslav

 

MSK Adolfovice

99

Max Weihönig, továrna na dřevitou vlnu

výroba dřevité vlny

Generální národní správa konfiskace pil na Moravě a ve Slezsku, Šumperk

 

Ministerstvo průmyslu Praha

103

Brosig Josef

povoznictví

     

110

Hoffmann Rudolf

obchod s hospodářskými stroji, motocykly

     

137

Ergler Alois

řeznictví

David Miroslav

14. 9. 1945

MSK Adolfovice

146

Schubert Gustav

stolařství

     

154

Kreuzer Gustav

krejčovství

     

161

Walter František

kolářství

     

161

Walter Oskar

malířství, natěračství

     

168

Nitsche Alois

stolařství

Soška Josef

20. 5. 1946

MSK Adolfovice

168

Nitschová Anna

dámské krejčovství

Slováková Helena

   

169

Heckel Rudolf

krejčovství

Sedlařík Alois

16. 9. 1945

 

169

Walke Vilém

kino

     

171

Jung Alois

hostinec

Svaz československých turistů

10. 9. 1946

 

Číslo popisné

Původní majitel

Druh živnosti

Národní správa

Datum zavedení národní správy

Orgán zavedení národní správy

174

Fogel Hedvika

obchod se smíšeným zbožím

     

178

Bartsch Rudolf

klempířství

     

187

Höckel Herman

krejčovství

Sedlařík Alois

 

MSK Adolfovice

187

Kunert Rudolf

obchod se smíšeným zbožím

David Miroslav

   

188

Gottwald Gustav

obuvnictví

     

190

Raschke Rudolf

obchod se smíšeným zbožím

Káňa Josef

10. 9. 1945

MSK Adolfovice

193

Pache Josef

kolářství

     

202

Tynz Josef

krejčovství

     

212

Rohrbachová Vilemina

dámské krejčovství

Foltová Ludmila

 

MNV Adolfovice

Zdroj: Jmenný seznam živnostníků v obci Adolfovice. Ze dne 4. října 1946. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č. 74, karton 9; Evidence národních správců. Ze dne 21. listopadu 1946. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č. 74, karton 9; Evidence národních správců. Ze dne 8. listopadu 1946. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č. 74, karton 9; Průmyslové podniky a živnosti. Ze dne 23. ledna 1947. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č. 74, karton 9; Soupis v provozu jsoucích živností řemeslných, obchodních, dopravních, hostinských a zdravotních. Ze dne 10. března 1947. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č. 74, karton 9; Konfiskace nepřátelského majetku podle dekretu prezidenta republiky č. 108/45 Sb. Ze dne 13. ledna 1947. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č. 77, karton 9; Schnürch Rudolf, pila v Adolfovicích zjištění předpokladů konfiskace. Ze dne 18. prosince 1946. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č. 77, karton 9; Kronika obce Adolfovice 1946 – 1956, (12. stol.) 1945. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č. 4. s. 39; PISKOVSKÝ, Petr. 1984. 700 let Bělé pod Pradědem. Bělá pod Pradědem: Místní národní výbor Bělá pod Pradědem, 1984. s. 32.

Příloha č. 3: Přehled zabavených domů a zemědělské půdy v obci Adolfovice

Číslo popisné

Původní majitel

Zabavený majetek

Celková výměra půdy/orná půda (ha)

Národní správa

5

Knotte Richard a Aloisie

Jednoposchoďový dům - 4 zařízené byty

0,36

Dřevoprůmysl Adolfovice

6

Schnorpfeilová Wilhelmina

Dům se zařízením

0,29/0,23

Vévodová Margita

7

Vogelová Hedvika

Dům se zařízením

0,21/0,08

 

8

Freiwald Vilém a Jana

Dům se zařízením

0,21

Mácha Emil

12

Berger Gustav

Dům se zařízením

0,24

Vévoda Josef

13

Seidel Richard a Emma

Dům se zařízením

0,11

Kaspřík Josef

14

Berger Gustav

Dům se zařízením

0,21

 

16

Nitsche Oskar a Marie

Dům

0,06

Folta Augustín

17

Kreuzer Franz a Marie

Dům se zařízením

0,18

Kružík Antonín

18

Seifert Rudolf a Marta

Dům - 3 zařízené místnosti

3,95/3,49

Jurošková Anna

21

Butzek Štefan a Wilhelmina

Dům se zařízením

   

22

Buchman Rudolf a Marie

Dům - 3 zařízené místnosti

   

23

Thammová Anna

Dům - 4 zařízené místnosti

0,41/0,27

Přindiš Vojtěch

24

Hackenberg František a Emma

Dům se zařízením

0,06

 

32

Kreuzer František a Anna

Dům - 5 zařízených místností

0,34/0,33

Pilana, národní podnik

34

Neugebauer Ferdinand

Dům

0,05

Mojžíšek Klement

35

Gottwald Wilhelm a Ludvig

Dům se zařízením

 

Pilana, národní podnik

36

Pompe Vilibald

Dům

0,14

 

37

Müller Josef a Ida

Dům - 3 zařízené místnosti

0,13

Vitula František

38

Schnürch Rudolf a Alžběta

Dům - 3 zařízené místnosti

1,45/0,20

Dlabaja Josef

39

Gröger Richard

Dům - 2 zařízené místnosti

 

Hanačík Karel

40

Nistler Emil a Ida

Dům - 3 zařízené místnosti

0,70/0,64

 

41

Walke Vilém a Emilie

Dům - 6 zařízených místností

 

Kurfürst Josef

42

Weinert Jan

Dům - 1 nezařízená místnost

0,59/0,27

 

43

Hackenberg Josef

Dům

0,12

 

44

Pompe Jan a Anna

Dům se zařízením

 

Král Miroslav

44

Pompe Rudolf

Dům

0,06

Filip Rudolf

45

Schindler Adolf a Anna

Dům se zařízením

0,09

Juřičková Františka

46

Rudolf Hermann a Františka

Jednoposchoďový dům - 3 zařízené byty, sál, výčep

0,94/0,55

Macek Jindřich

47

Seifertová Rosa

Dům - 4 zařízené místnosti

0,13

Julina Alois

48

Locke Karel

Dům - 4 zařízené místnosti

0,30

Julina Alois

Číslo popisné

Původní majitel

Zabavený majetek

Celková výměra půdy/orná půda (ha)

Národní správa

51

Bernertová Rosalie

Dům - 2 zařízené místnosti

0,44/0,10

 

53

Lachmuth Karel a Luise

Dům se zařízením

   

54

Scheithauerová Emma

Dům

   

56

Kurzer Rudolf a Anna

Dům se zařízením

   

59

Nitscheová Anna

Dům se zařízením

 

Píša Josef

60

Kreuzer Adolf

Dům - 3 zařízené místnosti

 

Jenčke Alois

61

Spielfogl Adolf a Berta

Dům - 3 zařízené místnosti

1,08/1,05

Basel Jindřich

62

Nase Josef a Žofie

Dům - 4 zařízené místnosti

0,23

Podaný Josef

63

Bernert Oskar

Dům

 

Rozsypal Václav

65

Kreuzer Franz a Anna

Dům - 3 zařízené místnosti

8,25/3,68

 

66

Neugebauerová Emma, Karolina, Marie

Dům - 1 zařízená místnost

   

67

Reinold Wilhem a Josefa

Dům - 3 zařízené místnosti

3,89/2,78

 

68

Seifert Alois a Marie

Dům se zařízením

 

Šalena Alois

71

Mattern Alfred a Ella

Dům - 2 zařízené místnosti

0,15

 

72

Seifert Teo a Pavla

Dům se zařízením

 

Golombek Jaroslav

73

Gröger Wilhem a Františka

Dům - 3 zařízené místnosti

0,64/0,52

 

74

Hauke Emil a Anna

Dům se zařízením

   

75

Seifert Herman

Dům se zařízením

0,16

Grác Vavřinec

76

Hackenberg Emil a Antonie

Dům - 4 zařízené místnosti

0,37/0,27

 

78

Spielvogel Josef

Dům

 

Komárek Miroslav

80

Neugebauer Josef a Marie

Dům - 2 zařízené místnosti

2,07/1,92

Daněk Metoděj

81

Heidenreich František

Dům - 4 zařízené místnosti

   

83

Latzel František

Dům

 

Vlček Bohumil

85

Dittrich Josef

Dům - 3 zařízené místnosti

0,18

Vis František

86

Göttlich Richard a Anna

Dům - 2 zařízené místnosti

0,17

Hriň Josef

88

Pompe Johan

Dům - 3 zařízené místnosti

   

94

Neugebauerová Anna

Dům - 4 zařízené místnosti

   

95

Gröger Rudolf a Stefanie

Dům

 

Rozsypal Václav

98

Pompeová Wilhelmina

Dům se zařízením

   

98

Spielvogel Adolf

Dům

   

105

Brosig Vilem

Dům - 2 nezařízené místnosti

   

109

Kreuzerová Marie

Dům - 4 zařízené místnosti

 

Zavadil Antonín

110

Thamm Gustav

Dům

   

111

Weihönig Max

Dům 2 nezařízené místnosti

   

Číslo popisné

Původní majitel

Zabavený majetek

Celková výměra půdy/orná půda (ha)

Národní správa

112

Gottwald Josef

Dům - 2 zařízené místnosti

   

113

Nistler Josef a Anna

Dům - 4 zařízené místnosti

0,25/0,17

Šlosárek Leopold

114

Stöhr Franz a Anna

Dům - 4 zařízené místnosti

0,66/0,42

Peterek Antonín

115

Kreuzer František a Anna

Dům - 2 zařízené místnosti

 

Brodáková Františka

116

Kneifel František a Anna

Dům se zařízením

   

117

Heidenreich Franz

Dům - 4 zařízené místnosti

 

Dřevoprůmysl Adolfovice

121

Nitscheová Hermína

Dům - 4 zařízené místnosti

0,20

Salamon Jan

123

Bernetová Anna

Dům

   

124

Schubert Josef

Dům

   

125

Gottwald František a Anna

Dům - 2 zařízené místnosti

0,82/0,77

 

127

Gottwald František a Anna

Dům se zařízením

   

128

Schubertová Marie

Dům

 

Absolon Oldřich

129

Neugebauer Adolf a Anna

Dům se zařízením

   

130

Nitche Josef a Anna

Dům se zařízením

 

Joklík František

132

Heinisch Alfred

Dům - 2 zařízené místnosti

0,55/0,50

 

134

Hoffmann Pavel a Theresie

Dům se zařízením

   

136

Böse Alois a Anna

Dům se zařízením

   

136

Böse Vilibald

Dům

0,80/0,80

Továrna na pily a nástroje Adolfovice

137

Ergler Alois a Hedvika

Dům - 4 zařízené místnosti

0,20

David Miroslav

140

Nitsche Fridolin a Emma

Dům - 3 zařízené místnosti

 

Budiš Filip

141

Ludwig Hermann a Žofie

Dům - 2 zařízené místnosti

2,11/1,96

Židek Leopold

143

Reinold Josef a Marie

Dům se zařízením

 

Hanák Karel

145

Böse Jan a Celestina

Dům - 2 zařízené místnosti

   

146

Schubert Gustav a Marie

Dům se zařízením

 

Dudek František

148

Veithová Žofie

Dům - 3 zařízené místnosti

0,40/0,36

Rodek Jan

149

Heinisch Franz a Hedvika

Dům - 3 zařízené místnosti

0,21

Nevrla Alois

150

Hoffmann Rudolf a Anna

Dům - 8 zařízených místností

 

Trávníček Vladimír

152

Kreuzer František a Emma

Dům bez zařízení - poškozený

   

153

Axmann Rudolf a Anna

Dům - 3 zařízené místnosti

4,54/3,76

Valíček Josef

154

Schilder Josef

Dům

 

Šebestík Emil

Číslo popisné

Původní majitel

Zabavený majetek

Celková výměra půdy/orná půda (ha)

Národní správa

155

Lachnith Adolf a Anna

Dům se zařízením

 

Komárek Miroslav

156

Reinold Alois

Dům - 3 zařízené místnosti

2,75/2,49

Marášek Ferdinand

157

Tschech Andreas a Anna

Dům se zařízením

   

159

Schwarzer Franz a Hilda

Dům - 4 zařízené místnosti

0,42/0,35

Lovecký Bedřich

163

Röscherová Eva a Seifert Ida

Dům se zařízením

 

Valiček Antonín

164

Bernert Josef a Emilie

Dům - 3 zařízené místnosti

0,18

Kolderová Emma

165

Gaier Josef

Dům

   

165

Hackenberg Josef a Marie

Dům se zařízením

   

166

Wildnerová Anna

Dům - 3 místnosti

   

168

Nitsche Alois

Dům - 3 zařízené místnosti

   

173

Kreutzer Alois

Dům

   

173

Pompe Františka

Dům bez zařízení

   

174

Voglová Hedvika

Jednopatrový dům - 11 zařízených místností

 

Továrna na pily a nástroje Adolfovice

177

Franke Ludvig a Viléma

Dům se zařízením

   

178

Schnürch Rudolf a Alžběta

Dům se zařízením

 

Dlabaja Josef

179

Reinoldová Marie

Dům - 3 zařízené místnosti

   

180

Plischke Adolf

Dům - 4 zařízené místnosti

 

Kolář Rudolf

182

Brosig Vilem

Dům - 3 zařízené místnosti

 

Tesárková Žofie

183

Mildner František

Dům - 3 zařízené místnosti

   

184

Wolfová Alžběta

Dům

 

Zelinková Marie

184

Sroth Berta a Elisabeth

Dům - 7 zařízených místností

   

187

Kunert Rudolf

Dům

   

189

Bernert Josef a Františka

Dům se zařízením

 

Konečný Ladislav

190

Raschke Rudolf a Marie

Dům se zařízením

   

191

Haukeová Emma

Dům

 

Odrazil Joachim

192

Ludwik Richard a Anna

Dům

 

Pastyřík Alois

192

Krigischová Emma

Dům se zařízením

   

201

Fargaš Rudolf

Vila

 

Svaz národní revoluce Frývaldov

201

Sroth Rudolf

Dům - 6 zařízených místností

   

202

Bernert František

Dům

 

Joklík Emil

202

Bernert Jan a Theresie

Dům se zařízením

   

203

Konrad Vilém a Emma

Dům se zařízením

 

Hejda Bohumil

204

Kreuzer Rudolf

Dům

 

Filip Rudolf

Číslo popisné

Původní majitel

Zabavený majetek

Celková výměra půdy/orná půda (ha)

Národní správa

204

Kreuzer Josef a Julie

Dům se zařízením

 

Filip Rudolf

205

Neugebauer Adolf a Marie

Dům

 

Šafář Josef

207

Lachmuth Alois a Ida

Dům se zařízením

 

Buček Vojtěch

208

Lachnittová Františka a Emma

Dům

 

Litta Ladislav

209

Gottwaldová Berta

Dům

 

Friedmann Bedřich

210

Thanheiser Josef a Teresie

Dům se zařízením

 

Máder Jan

211

Legler Max

Dům

 

Továrna na pily a nástroje Adolfovice

212

Knotte Richard

Dům se zařízením

 

Slonka Alois

213

Beck Rudolf a Anna

Dům

 

Pavliczek Boleslav

214

Gröger František

Dům

   

215

Legler Max

Dům

 

Továrna na pily a nástroje Adolfovice

Zdroj: Konfiskační výměry: Seznamy domů a realit, navržených ke konfiskaci podle dekretu 108/45, seřazených podle obcí. 1946. SOkA Jeseník, fond ONV, inv. č. 106, karton 29; Seznamy národních správců. 1946-1947. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č. 92, karton 10; Příděl konfiskovaných domků: původní řazení. 1946-1948. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č. 56, karton 6. Kartoteční lístky: Odsun Němců podle obcí. 1946. SOkA Jeseník, fond ONV, inv. č. 122, karton 138; Evidence národních správců. Ze dne 8. listopadu 1946. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č. 74, karton 9; Evidence národních správců. Ze dne 21. listopadu 1946. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č. 74, karton 9; Budovy, konfiskované podle č. 108/45 Sb. Ze dne 23. ledna 1947. SOkA Jeseník, fond MNV Adolfovice, inv. č 74, karton 9.

Příloha č. 4: Omezení nákupní doby pro Němce


Zdroj: převzato ze SOkA Jeseník, fond ONV, inv. č. 79, karton 12.

Příloha č. 5: Ukázka konfiskačního výměru nemovitosti


Zdroj: převzato ze SOkA Jeseník, fond ONV, inv. č. 106, karton 29.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔04.12.2011 📕20.074