Arizace v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu Kolínska: Literatura

Autor: Bc. Filip Dudáš 🕔︎︎ 👁︎ 12.537

Seznam pramenů a odborné literatury:

Nevydané prameny:

Archiv bezpečnostních složek (dále jen ABS), Praha, signatura: 10-P-330

Národní archiv Praha, fond Úřad říšského protektora, k. č. 73, sign. 2 – Verwaltung 2, Dopis říšskému protektorovi, z 8.4.1941

Národní archiv Praha, fond Úřad říšského protektora, k. č. 73, sign. 2 – Verwaltung 2, Dopis říšskému protektorovi, z 3.5.1940

Státní oblastní archiv Plzeň, fond Mimořádný lidový soud Plzeň, k. č. 109, sign. LS 132/1948
Monografie:

DETLEF, Brandes, Češi pod německým protektorátem: okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945; přeložil Petr Dvořáček. -- V českém jazyce vyd. 2.. -- Praha: Prostor, 2000. -- 657 s

GESCHEL, Helmut, Die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft im Dritten Reich, Göttingen 1966

HAAS, Antonín: Prameny k dějinám vysídlených území v tzv. protektorátu Čechy a Morava, in: Acta Regionalia – Sborník vlastivědných prací, Praha 1965

JANČÍK, Drahomír; KUBŮ, Eduard. "Arizace" na úvěr. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003, ISBN 80-86729-05-2

JANČÍK, Drahomír; KUBŮ, Eduard. "Arizace" a arizátoři. Praha: Karolinum, 2005, ISBN 80-246-1000-0

JANČÍK, Drahomír; KUBŮ, Eduard; KUKLÍK, Jan. "Arizace" a restituce židovského majetku v českých zemích (1939-2000). Praha: UK v Praze Filozofická fakulta, 2003, ISBN 80-7308-052-4

JELÍNEK, Zdeněk, Nacistická okupační správa na Kolínsku v letech 1939 až 1945 (3. část seriálu "Kolínské gestapo proti partyzánům"). Práce muzea v Kolíně, sv. 3/1984, RM a OA Kolín 1984

JOUZA, Ladislav; PLAVEC, Michal, … A země se chvěla, Cheb, Svět křídel, 2007, ISBN 978-80-86808-44-4

KÁRNÝ, Miroslav, „Konečné řešení“, Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha, Academia, 1991, ISBN 80-200-0389-4

MARŠÁLEK, Pavel, Protektorát Čechy a Morava, Praha, Karolinum, 2002, ISBN 80-246-0302-0

MIHOKOVÁ, Zuzana. Bankovní systém v Protektorátu Čechy a Morava. Praha, 2008. 76 s. Diplomová práce. VŠE

OSTERLOH, Jörg, Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938 – 1945, Argo, Praha 2010, ISBN 978-80-257-0213-0

ŠISLER, Stanislav: Příspěvek k vývoji a organizaci okupační správy v českých zemích v letech 1939 – 1945. In: Sborník archivních prací, r. 13, č. 1/1963
Články a studie:

JOUZA, Ladislav, JOUZOVÁ, Miroslava, Podnikání ve sladkostech s trpkým koncem, Velimská továrna na čokoládu, cukrovinky a kávové náhražky a rodina Glaserů. In: Židé v Čechách 2, Židovské muzeum v Praze, Praha, 2009, ISBN 978-80-86889-96-2
Internetové zdroje:

JANČÍK, Drahomír, et al. Úloha bank v procesu arizace a konfiskace nepřátelského majetku v letech 1938-1945. Projekt RB 35/19/00. 2000, 19, [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW: http://www.mzv.cz/public/0/cd/81/348603_175735_RB­_35_19_00_resume.pdf

Seznam tabulek

Tabulka č. 1: Hodnota majetku zabaveného řídící úřadovnou gespata v Praze ke dni 1. 7. 1942

Tabulka č. 2: Zisky Deutsche a Dresdner Bank spojené s rasovou, národní a jinou perzekucí v letech 1933 - 1945

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více