KLDR a důsledky rozdělení Korejského poloostrova: Závěr

Autor: Bc. Martin Konečný 🕔︎︎ 👁︎ 13.184

Závěr

Hlavním cílem mé práce bylo identifikovat a charakterizovat důsledky rozdělení Korejského poloostrova, především pro Korejskou lidově demokratickou republiku. Pro srovnání a doplnění jsem uváděl i důsledky, fakta a analýzu Korejské republiky. Od rozdělení Koreje na dva státy uplynulo již více jak šedesát let a proces znovusjednocení se zdá být s přibývajícím časem stále více vzdálen realitě. Vývoj v obou částech poloostrova se ubíral naprosto opačným směrem. Důsledky, které přineslo samotné rozdělení a vývoj ve dvacátém století, jsou pro Severní Koreu fatální. Nelze však oddělit jednotlivé oblasti jednu od druhé. Situace a rozpoložení Korejců na konci druhé světové války bylo ovlivněno japonskou okupací, která trvala několik desetiletí a raný vývoj po druhé světové válce byl charakteristický vlivem dvou hlavních světových velmocí a jejich rivalitou, která se vyvinula na sklonku čtyřicátých a během padesátých let. Mezinárodněpolitická situace pak způsobila tak odlišný rozvoj obou států. Prvním vysvětlením současného stavu na Korejském poloostrově je mezinárodněpolitický a diplomatický rámec. Během období studené války se orientace obou zemí jen potvrdila a postupně se vytvářely neodbouratelné překážky ke znovusjednocení poloostrova.

Hospodářská situace, která je v KLDR kritická, byla ovlivněna právě rozdělením světa studenou válkou, orientací na komunistické země, státní ideologií a přesvědčením Kim Ir-sena, a neochotou otevřít svoji ekonomiku a provést nutné reformy. S nevyhnutelným zhroucením Sovětského svazu přišel zásadní zlom pro Severní Koreu. Místo hospodářských, politických a sociálních reforem KLDR dál zůstala věrna své ideologii a systému, ovšem bez podpory spojenců. Tím se dostala do situace totální izolovanosti a kritické mezinárodní situace. K tomu všemu přispívá i její jaderný program a z toho vyplývající globální bezpečnostní hrozba.

Reklama

Přes silné podněty však neprojevuje tato soustava známky brzké změny. Severokorejci sami na tom sotva něco změní. Trvá základní paradox: zatímco převážná většina obyvatel podle všeho stále ještě zachovává věrnost státu, jsou velké části těchto obyvatel bez prostředků, podvyživené, vyčerpané a bojácné. Jejich zdání není z velké části přiměřené modernímu světu, nejsou si vědomi svých občanských práv a je jim stále vštěpován drsný, hrůzyplný, často vylhaný názor na moderní svět za hranicemi KLDR. Politicky se jim jen vtlouká do hlav poslušnost, a pokud jde o ekonomiku, poznali jen krajní formu direktivního hospodářství. Režim způsobil psychice národa nesmírnou újmu a málo vybavil své občany intelektuálními i materiálními zdroji, s nimiž by mohla proniknout do moderního světa. Jeho archaická a primitivní hospodářská infrastruktura je jako základna pro rozvoj hospodářského systému téměř bezcenná, a to i pokud jde o uspokojování elementárních potřeb země. Neexistují žádná exilová hnutí, žádný disidenti, ani žádné modely výstavby nových společenských a hospodářských institucí.

Došel jsem k závěru, že důsledky, které rozdělení Korejského poloostrova ve spojení s komunistickým režimem a studenou válkou přineslo, mělo a má pro KLDR mnohem fatálnější efekt, než tomu u většiny států kdy v historii bylo. Hospodářské a sociální důsledky, umocněné a způsobené politickým vývojem jak na domácí, tak světové scéně, budou ochromovat snahy KLDR o znovusjednocení, hospodářský rozvoj, zlepšení životní úrovně a realizaci vlastní státní ideologie.

Naproti tomu je Korejská republika příkladem, jak využít svůj vlastní potenciál a stát se ze zbídačené země jednou ze světových hospodářských velmocí. Po demokratizaci, která v KR proběhla na konci osmdesátých let, se Korejské republice otevřely možnosti a hlavně je využila. Otevřela svoji ekonomiku světu, zvýšila export a začala vyvážet zboží do všech koutů světa, provedla demokratické reformy ve všech oblastech – politické, hospodářské, podnikatelské, právní a sociálně-společenské, ve zdravotnictví a především ve školství, které je klíčem pro budoucí úspěchy země. Otázkou v dnešní době je, zda by se Korejská republika chtěla sjednotit s mnohem chudší a zaostalejší KLDR a vytvořit tak jediný stát. Podle mě to už ani nebude možné z několika důvodů. Mezi ně patří i fakt, že nová generace už nemá žádné rodinné spojení s předky, kteří žili na severu. I čistě systémově by byla tato operace náročná a přinesla by s sebou mnoho problémů.

Přes všechny negativní analýzy a hospodářské problémy zůstává Korejská lidově demokratická republika světovým unikátem v mnoha ohledech a bude zajímavé sledovat, jak dlouho vydrží v izolaci a uzavřena politickým a hospodářským reformám.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více