KLDR a důsledky rozdělení Korejského poloostrova: Úvod

Autor: Bc. Martin Konečný 🕔︎︎ 👁︎ 14.836

Úvod

Rozdělený Korejský poloostrov je místem, které vyvolává mnoho otázek a rozdílných názorů. Lidé, kteří žijí po obou stranách demarkační linie, nemají od konce války nejmenší představu o tom, jakým směrem se vyvíjely osudy těch na opačné straně. Neexistuje ani poštovní spojení mezi hlavními městy obou států.

Hlavním cílem mé práce je identifikovat a analyzovat právě důsledky rozdělení Korejského poloostrova. Práce zkoumá vývoj v obou státech Korejského poloostrova od situace po druhé světové válce, přes rozdělení, korejskou válku, utváření státních útvarů v obou zemích po dobu 20. století, které se vyznačovaly svými vlastními prvky, až po současné zhodnocení situace. Práce rovněž porovnává situaci v obou zemích s tím, že hlavní důraz je kladen na prostředí Severní Koreje.

Reklama

V první kapitole jsou identifikovány hlavní oblasti, na které mělo rozdělení Korejského poloostrova vliv a nejpodstatnější dopad. Každou dimenzi jsem charakterizoval a zdůraznil nejklíčovější rozdíly v obou zemích. Určil jsem také dvě hlavní oblasti, kterým se bude moje práce věnovat, a to oblast sociální a ekonomickou. Zbylé oblasti rozebírám především pro vytvoření uceleného komplexu, bez něhož není možné detailně rozebírat odděleně jednotlivé oblasti. Všechny dimenze se totiž vzájemně překrývají a souvisejí spolu. Například bez politického prostředí nejsme schopni pochopit hospodářskou politiku apod.

Druhá kapitola charakterizuje situaci před rozdělením poloostrova v období druhé světové války a po jejím skončení. Dále pak raný společný vývoj jak na severu, tak na jihu. Poté je kapitola rozdělena na samostatný vývoj Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) a Korejské republiky (KR) až do 90. let 20. století. Zde se už zaměřuji na oblast sociální, neboli společenskou, a především ekonomickou.

Ve třetí kapitole jsem popsal a rozebral sociální důsledky v současné době. Tato část zahrnuje lidská práva, svobody obyvatelstva, vzdělání, zdravotnictví, rozdělení rodin a celkovou životní situaci. Kapitola je rozdělena na charakteristiku těchto vyjmenovaných rovin v obou částech poloostrova, s důrazem na KLDR.

Ekonomická situace v KLDR je velmi špatná a je odrazem mnoha faktorů, které mají za důsledek hospodářskou bídu. Oproti tomu si Korejská republika vede výborně, obzvláště po demokratizaci režimu na sklonku osmdesátých let, která ekonomice státu nepochybně prospěla. V Severní Koreji zatím stále věří ve vlastní režim a ideologii, která je dovede k hospodářskému pokroku a blahobytu. Společně se společenskou situací a svobodou obyvatelstva je tato dimenze nejviditelnějším důsledkem rozdělení Korejského poloostrova a proto jsem jí věnoval závěrečnou, čtvrtou kapitolu své práce.

Dostupné informace o KLDR pocházejí ze tří zdrojů. Jsou to oficiální média státu, zprávy a reporty zahraničních rezidentů a přeběhlíků a zahraniční reportáže, zprávy, analýzy a rozbory.

Oficiální média vyvolávají obecně nedůvěru. Druhý zdroj je omezený, především díky izolovanosti v režimu. Interpretace a analýza KLDR, jejichž autory jsou vnější pozorovatelé, mají různou vypovídající hodnotu. V literatuře je nevyváženost úseků, neboť témata se soustředí na mezinárodní vztahy, zahraniční politiku a znovusjednocení, ale prací, které se zabývají hospodářstvím a společenskou situací, je méně. Většina kvalitních zdrojů je v angličtině, s minimem českých překladů. Velká část zdrojů je k dispozici online a elektronicky.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více