Jadrové zbrane – nevyhnutná súčasť svetovej politiky? Záver

Autor: Bc. Jana Tomahoghová 🕔︎︎ 👁︎ 14.446

Záver

K problematikám stanoveným v Úvode poskytli odpovede tri kapitoly, ktoré tvorili jadro tejto bakalárskej práce. Na základe vykonanej analýzy dostupných zdrojov sa domnievam, že jadrové zbrane sú a v blízkej budúcnosti aj budú nevyhnutne na programe dňa v politických a bezpečnostných debatách súčasnej svetovej politiky.

Zastávam presvedčenie, že celosvetová eliminácia jadrových zbraní je možná len v teoretickej rovine. Prijímanie najrôznejších medzinárodných zmlúv, podpora politicky angažovaných zoskupení, boj za vzatie do úvahy nemorálnosti jadrových zbraní či uvedomenie si už viac nefungujúceho princípu odstrašovania ako jedného z najsilnejších argumentov pri zachovávaní jadrových zbraní v štátnych vojenských arzenáloch sa totiž politickým lídrom darí v zásade vždy len slávnostne proklamovať, avšak praktická aplikácia už výrazne zaostáva. Navyše pokiaľ aj prichádza pozitívna odozva a toľko očakávané nastolenie praxe, jedná sa buď to o krok unilaterálny ako v prípade Brazílie či Juhoafrickej republiky, alebo vzťahujúci sa len k hŕstke štátov vynímajúc tých najväčších svetových hráčov ako je tomu v rámci Zón bez jadrových zbraní.

Reklama

Nepochybne však kľúč ku aplikovanému kompletnému nukleárnemu odzbrojeniu vedie cez multilaterálne akcie. Existujúci unilateralizmus štátov ako USA, Čína, Severná Kórea alebo Vietnam sa však nezaprie a prekazil napríklad pozitívne vyhliadky zmluvy CTBT. Tá do dnešného dňa nevstúpila v platnosť aj preto, že ju spomínané štáty podpísali ale neratifikovali. Primát hrá totiž ich obava z hlavnej zbrane tejto zmluvy a to verifikačného mechanizmu, ktorý by mohol znížiť silu ich jadrového potenciálu v medzinárodnom meradle. Na druhej strane existujú aj také štáty, napríklad tie z „osy zla“, ktoré záujem podieľať sa na budovaní sveta bez jadrových zbraní ani nepredstierajú a zámerne zostávajú mimo prijaté zmluvy a vynucujú si tak výnimočný režim.

Ďalšia prekážka dovŕšenia nukleárnej demilitarizácie do úspešného konca prichádza s jednotným dodržiavaním stanovených princípov. V prijatých zmluvách sa totiž pre strety národných záujmov so záujmami medzinárodného spoločenstva nedarí právne ukotviť ich vymáhateľnosť či prípadné jasné sankcie za ich porušenie. Stávajú sa tak čiastočne bezcennými v prípade, že politickým lídrom chýba to hlavné, vôľa podriadiť sa im. Tá sa však, ako sme už spomenuli vyššie, podrobí vždy národnému záujmu, a tak vlastne vzniká začarovaný kruh.

Preto si myslím, že podnet na zmenu tohto stále zlyhávajúce systému tkvie v delegitimizácii jadrových zbraní najmä ako záruky moci a prestíže a v sústredení sa na nové inštrumenty využiteľné v medzinárodných vzťahoch. Jednotliví aktéri medzinárodného spoločenstva si však túto skutočnosť musia uvedomiť nie cez niečí nátlak, ale na základe vlastnej skúsenosti. Totiž, aby mohla byť atómová demilitarizácia dokončená, bude si to vyžadovať čas a trpezlivosť, ktoré môžu pretrvať, len pokiaľ bude krajina o správnosti postupu sama naplno presvedčená.

Ako však z práce vyplýva, nové nástroje dávajú viac možností v porovnaní s jadrovým arzenálom. Ten získava svoju účinnosť z bezrozmerného a oprávneného strachu v prípade jeho použitia. Mnohé najnovšie inštrumenty medzinárodnej politiky naproti tomu však znovu odkrývajú čaro mäkkej sily. Jej použitím je dôvera v hodnoty a ideológiu prirodzene nadobudnutá a preto dlhotrvajúca a hlbšie zakorenená. Vďaka tomu dokážu politickí predstavitelia ľahšie odolať prirodzenej ľudskej chamtivosti a vôli maximalizácie úžitku, ktorá sa s ich kompetenciami a v rovine štátu môže premeniť na hrozbu stretu a teda ohrozenia medzinárodnej bezpečnosti.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více