Role UNRWA na Blízkém východě

Autor: Bc. Pavla Fajstavrová 🕔︎︎ 👁︎ 10.344

Závěr

Situace na Blízkém východě se značně vyhrotila v roce 1948 v období vyhlášení státu Izrael. V důsledku této události byly statisíce Palestinců nuceny opustit své domovy a přesidlovat do okolních oblastí, čímž nabyli status politických uprchlíků a utečenců. Mezinárodní společenství (v podobě OSN) na tuto situaci pohotově zareagovalo zřízením agentury United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), jež měla za cíl stabilizovat komplikovanou životní situaci těchto uprchlíků.

V průběhu následujících šedesáti let byl osud palestinských uprchlíků poznamenán konflikty, které mnohdy vedly k jejich dalším přesunům. Snahou UNRWA bylo pružně reagovat na tyto události a poskytnout utečencům ty nejzákladnější potřeby pomocí zřizování uprchlických táborů, zastřešujících nejnutnější sociální zázemí. Od poloviny 20. století však tento stav přetrvává dodnes a téměř 30 % uprchlíků doposud žije ve zřízených uprchlických táborech v sousedních zemích, jsou závislí na službách UNRWA a považují její činnost za nedílnou součást jejich života.

Reklama

Z aktivního zasazení se UNRWA o zkvalitnění životních podmínek palestinských uprchlíků vyplývají pozitiva a přínosy. Významným přínosem agentury celému regionu Blízkého východu je její role stabilizačního faktoru. Díky jejím službám a péči o nesoběstačné obyvatelstvo působí jako preventivní prvek a předchází potenciálním konfliktům a projevům nespokojenosti mezi uprchlíky. Dalším pozitivním činitelem jsou bezpochyby jednotlivé programy. Zaměřují se na problematické oblasti každého regionu a na základě sociálních i politických podmínek se přizpůsobují specifickým požadavkům místních obyvatel. Díky školicím a zdravotnickým zařízením se Palestincům dostává služeb, ke kterým by za normálních okolností neměli přístup, a především pomocí praktických školicích center zvyšují gramotnost uprchlíků a tím i jejich šanci na získání zaměstnání a zajištění si lepší budoucnosti. Doplňující kurzy o lidských právech a nekonfliktním řešení sporů přispívají k obecnému povědomí o demokratickém státu a spořádanému chování občana.

Velmi významný přínos působení UNRWA představují realizované nouzové projekty. Díky těmto projektům se dostává rychlé pomoci těm Palestincům, kteří v důsledku násilných konfliktů či politických rozhodnutí utrpěli ztráty, a to nejen materiální. Příkladem může být okamžité poskytnutí přístřeší před ozbrojeným konfliktem prchajícím Palestincům, mobilní zdravotnická služba v okolí bezpečnostní bariéry na Západním břehu, zásobování obchodně blokovaného pásma Gazy a mnoho dalších. Nemálo důležité jsou navazující projekty UNRWA, týkající se údržby infrastruktury a uprchlických táborů, poskytování výhodných úvěrů a půjček na podporu podnikání a pořádání kulturních i sportovních akcí.

I přes takto zdánlivě jednoznačná pozitiva projektu UNRWA lze vymezit negativní aspekty, mající nepříznivý vliv na vývoj oblasti a výrazně komplikující průběh celé humanitární akce. Na základě předchozího zkoumání bylo dosaženo závěru, že hlavními nedostatky agentury je způsob začleňování Palestinců do struktur organizace a dále koncepce agentury odrážející se v délce trvání celé akce. Tyto dva hlavní body přinášejí mnoho dalších dílčích záležitostí, negativně ovlivňujících průběh humanitárního zásahu i názor mezinárodního společenství – především USA a EU.

Jedním z nejzávažnějších důsledků zaměstnávání Palestinců v rámci UNRWA je zneužívání zdrojů agentury pro účely organizace Hamás a národně-osvobozeneckých násilných akcí. Tímto se finanční i materiální prostředky dostávají do nepravých rukou a ve snaze pomoci tímto UNRWA nepřímo přispívá k nestabilitě regionu. Zároveň nefunguje systém kontroly toku poskytovaných zdrojů. Kontrola nemůže být efektivní v případě, kdy kontrolu provádějí Palestinci (potažmo stoupenci Hamásu) sami nad sebou. Dalším nedostatkem agentury je chybějící politický mandát k finálnímu vyřešení otázky uprchlíků. Z původně dočasného humanitárního zásahu se stala trvalá instituce plnící roli státu v několika zemích zároveň. Úloha UNRWA se tedy v současné době omezuje více na péči o blaho uprchlíků nežli o dosažení stavu, kdy jí v oblasti již nebude potřeba. Agentura by měla místo navyšování rozpočtu a utvrzování své pozice na Blízkém východě usilovat především o konečné vyřešení otázky uprchlíků. Toto ovšem není záležitostí vedení UNRWA, nýbrž OSN, která uděluje mandát k výkonu určených činností.

Takto zformulované výsledky zkoumání vedou ke zhodnocení hypotézy stanovené v úvodu bakalářské práce: „Činnost UNRWA na Blízkém východě má pozitivní vliv na sociální a ekonomickou situaci palestinských uprchlíků.“ Po zohlednění veškerých výše uvedených argumentů může být i přes zmíněné nedostatky hypotéza potvrzena. Působení UNRWA skutečně zlepšuje životní podmínky palestinských uprchlíků z ekonomického i sociálního hlediska. Pozitivní vliv na vzdělání, uplatnění v zaměstnání, zdravotní stav i hygienické podmínky Palestinců převažuje nad negativními důsledky v podobě zneužívání finančních a materiálních zdrojů organizací Hamás. Tento druh pomoci však řeší palestinskou otázku pouze krátkodobě. Z dlouhodobého hlediska Palestinci nemají motivaci integrovat se do společnosti přijímajícího státu a pod ochranou UNRWA se v nepředvídatelném světě Blízkého východu přestávají orientovat.

Z výše uvedeného shrnutí vyplývá i odpověď na otázku, zda je působení UNRWA efektivní a přispívá ke stabilitě blízkovýchodního regionu. Vzhledem k tomu, že UNRWA postrádá mechanismy na sledování, v jakém rozsahu je zneužíváno prostředků ve prospěch násilných akcí organizovaných Hamásem, je odpověď na tuto otázku nejednoznačná. Efektivita agentury je skrze zneužívání jejích zdrojů značně oslabována, není však možné stanovit, v jaké míře a jak dalece UNRWA tímto způsobem region destabilizuje. Jisté ale je, že 1,4 milionu uprchlíků těží z poskytovaných služeb a právě tento počet uprchlíků by se bez pomoci ocitl ve stavu bezprostřední nouze. Taková situace by mohla vést právě k narušení stability blízkovýchodního regionu. Odpovědí na výzkumnou otázku tedy je, že i přes velmi silné argumenty hovořící proti je UNRWA na Blízkém východě stále stabilizační silou a navzdory opakovanému zneužívání svých prostředků efektivně investuje a zaměřuje se na nejpotřebnější oblasti.

I přes pozitivní hodnocení činnosti UNRWA, efektivity hospodaření i její role stabilizačního prvku na Blízkém východě je otázka palestinských uprchlíků stále aktuálním tématem a nevyřešeným problémem. Po dobu více než 60 let snažení se této organizaci nedaří konflikt vyřešit a rostoucí náklady i počet uprchlíků jsou důkazem toho, že komplexní řešení není v dohlednu. Snahou UNRWA by nemělo být přežití, ale usilování o to, aby její existence již nebyla nutná.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více