Role UNRWA na Blízkém východě

Autor: Bc. Pavla Fajstavrová 🕔︎︎ 👁︎ 10.829

Úvod

Organizace spojených národů (dále jen OSN) zřizuje po celém světě nespočet humanitárních, mírových, kulturních a jiných organizací a agentur za účelem monitoringu či přímo aktivního zasazení se o zlepšení podmínek ve zvolené oblasti. Jednou z takových agentur je právě United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (dále jen UNRWA), jejímž úkolem je poskytovat pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě, zastávat jejich zájmy a zasazovat se o zlepšení jejich životní situace.

Tato bakalářská práce si dala za cíl zanalyzovat činnost UNRWA včetně její struktury a způsobu financování, charakterizovat rozdílné přístupy ve všech oblastech působení a především zkoumat její přínos společně i s negativními aspekty tohoto rozsáhlého projektu. Mimo části věnované činnostem agentury jsou dále uvedeny historické faktory a příčiny vzniku celého problému palestinských uprchlíků.

Reklama

Hypotéza práce je následující: Činnost UNRWA na Blízkém východě má pozitivní vliv na sociální a ekonomickou situaci palestinských uprchlíků. Pro analýzu práce byla stanovena výzkumná otázka: Je působení UNRWA efektivní a přispívá ke stabilitě blízkovýchodního regionu?

Pro potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy a nalezení odpovědi na výzkumnou otázku byla využita logicko-analytická metoda. Zdrojem informací byly zejména primární zdroje UNRWA analyzující jednotlivé programy a přístupy a příspěvky odborníků a kritiků na danou problematiku ve světových médiích.

Práce je strukturována do šesti částí. Úvodní část vymezuje historické příčiny problému palestinských uprchlíků, demografický i politický vývoj ve 2. polovině 20. století a v neposlední řadě charakterizuje aktuální situaci uprchlíků v dnešní době. Poslední zmiňovaná část historické analýzy je velmi důležitá pro úplné pochopení aktuálních sporných otázek, které je agentura nucena zohledňovat při rozhodování o zaměření svých projektů. Druhá část práce poskytuje základní informace o agentuře, její struktuře, financování a rozpočtu a ve třetí části jsou již podrobně zkoumány všechny oblasti působení UNRWA společně se svými specifiky.

Čtvrtá část proniká do jednotlivých programů agentury a vyvozuje z tohoto zkoumání pozitivní důsledky a přínosy realizovaných projektů. V následující páté kapitole jsou naopak shromážděny a analyzovány informace o negativních aspektech působení UNRWA na Blízkém východě, především v konfliktních oblastech pásma Gazy a Západního břehu. Závěrečná část vyhodnocuje zjištěné poznatky a dospívá k odpovědi na výzkumnou otázku a ověření úvodní hypotézy.

Jako zdroje informací sloužily primární zdroje, jako jsou zprávy a rezoluce OSN, Ministerstvo zahraničních věcí státu Izraele, reporty vládních i nevládních organizací a zejména oficiální internetové stránky UNRWA. Dále byly využívány příspěvky světových i lokálních médií jako je BBC, Washington Times či The Jewish Chronicle a The Jerusalem Post. Úvodní historická část čerpala z odborné literatury zahraničních i českých autorů.

Doposud nebyla problematika efektivnosti a účinnosti UNRWA příliš zkoumána, což bylo jedním z hlavních podnětů pro vytvoření této analýzy. Nemnoho humanitárních organizací působí po více než půl století a zároveň nevykazuje známky výrazného zlepšení či vize brzkého ukončení celé mise. Proto přínosem této bakalářské práce by mělo být právě ono zhodnocení, zda je UNRWA stále žádoucím a efektivním faktorem na Blízkém východě.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více