Pracovný kemp KVH Beskydy vo Výrave (6.-9. júla 2011)

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 16.451

Klub vojenskej histórie sa vojnovými cintorínmi vo Výrave začal zaoberať už v roku 2009. V tomto roku členovia klubu v spolupráci s obecnou samosprávou vyčistili vojnové cintoríny Pod Kobylou a Kóta 600. Vzhľadom na fakt, že na celkovú rekonštrukciu oboch cintorínov neboli finančné prostriedky, uspokojili sme sa len zo záchranou pred bezprostredným zánikom. Tento stav však nemohol trvať dlhodobo. Ak by sa s prácami na týchto cintorínoch nepokračovalo, po niekoľkých rokoch by im opäť hrozil zánik.

Preto sme sa s plných síl snažili získať finančné prostriedky na rekonštrukciu týchto cintorínov. Po niekoľkých neúspechoch sme sa predsa dočkali. Projekt, ktorý vypracoval predseda združenia Martin Drobňák v rámci grantového systému Spoločne pre región bol úspešný a Karpatská nadácia podporila rekonštrukciu týchto cintorínov.

Reklama

Prvé pracovné prípravy sme urobili už začiatkom júna na jednodňovej brigáde, kde sme si zároveň rozvrhli činnosť na ďalšie akcie. V prácach sme mienili pokračovať počas viacdenného pracovného kempu v dňoch 6.-9. júla 2011. Termín bol určený, účastníci známi a tak sme vyrazili do Výravy. Okrem členov KVH Beskydy sa kempu zúčastnila tradičná zostava reprezentujúca Zväz vojakov Slovenska – Klub Humenné.

Kemp sa nezačal veľmi šťastne. Tentokrát nás totálne zradil jediný faktor, ktorý sme nedokázali ovplyvniť – počasie. Od rána neprestajne lialo, takže odchod na plochu cintorínov nepripadal do úvahy. Celý deň sme strávili v kolektívnej depresii a s myšlienkami na ukončenie kempu. Našťastie na druhý deň sa počasie výrazne zlepšilo a mohol sa vyraziť do práce. Rozmočený terén nedovolil použiť nákladné auto, preto museli dobrovoľníci vyšliapať ráno na kótu nad obcou Výrava peši s nákladom všetkých nástrojov a zásob, ktoré potrebovali celý deň.


Náročný výstup s materiálom a nástrojmi sme absolvovali každý deň kempu.


Trávnatý porast na ploche cintorínu.

Napriek tomuto faktoru sa druhý deň urobil kus práce. Cintoríny boli vyčistené krovinorezmi a spojené cestou. Veľa času bolo venované úprave okolia cintorínov. V okolí sa totiž povaľovalo značné množstvo konárov a zvyškov náletových drevín odstránených z plochy cintorínov na predchádzajúcich akciách.

Reklama


Prvé práce počas tohto kempu.


Čistenie bezprostredného okolia cintorínov.

Večer zišli dobrovoľníci do objektu obecného úradu, kde sa podávala večera a kde bol zabezpečený aj nocľah. Ráno čakala dobrovoľníkov presne ta istá túra , ako deň predtým.


Smena v kuchyni. :)

Tretí deň kempu sa pokračovalo v začatých prácach. Počasie vydržalo, takže dobrovoľníci strávili na pracovnej ploche celý deň. Večer len čo sme zišli do dediny sa opäť spustil výdatný dážď.


Svojrázny postup pri snahe udržať si osobnú hygienu.

Už večer sa k nám pridružili naši kolegovia z Moravy Radim Kapavík a Jirka Vrba, ktorí s nami strávili ešte časť posledného dňa kempu.


Krátky rozbor pred odchodom na plochu cintorína. Zľava: Maroš Kušnír, Radoslav Turik, Radim Kapavík a Jirka Vrba.

Ráno sme ešte využili možnosť mediálne popularizovať náš kemp a absolvovali sme živý vstup do ranného vysielania Slovenského rozhlasu.


Živý vstup do ranného vysielania Slovenského rozhlasu. Zľava: Martin Drobňák, Martin Kalužák a Marian Kušnír

Posledný deň bol venovaný predovšetkým príprave materiálu na ohrady, ktoré sa malo použiť pri stavbe ohrady na ďalšej brigáde. Pod dozorom zástupcu miestneho urbariátu sme spílili niekoľko smrekov. Získane smrekové kmene bolo treba očistiť od kôry. Iná skupina dobrovoľníkov čistila prístupovú cestu k cintorínom, ktorá sa má časom vyznačiť a stať sa súčasťou turistického chodníka.

Reklama


Po ťažkej práci sa treba posilniť.

Tento kemp bol ďalším krokom pri obnove vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny. Na prvý pohľad sa stav týchto cintorínov veľmi nemohol dopredu. Je potrebné však zohľadniť aj fakt, že vždy je nutné urobiť aj množstvo práce, ktorá na prvý pohľad nie je viditeľná. Na ďalších brigádach, ktoré sa uskutočnia onedlho dostaneme cintoríny do podoby, ktorá sa už nebude protiviť pojmu dôstojne pietne miesto. Na záver by som chcel veľmi poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu pracovného kempu vo Výrave.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více