Aktivity Klubu vojenskej histórie Beskydy v roku 2011 (január -jún)

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 17.492

Prvý významný počin v tomto kalendárnom roku bolo vydanie tretej časti publikácie Mementá prvej svetovej vojny (cintoríny v okresoch Bardejov a Svidník). Táto publikácia zakončila trojročný základný výskum problematiky vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska.

Reklama

V marci 2011 sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so Združením vojakov Slovenska – Klub Humenné. Zhodli sme sa na tom, že bývalí vojaci, by sa mali tiež aktívne zapojiť do záchrany pamiatok spätých s vojnovými dejinami regiónu a naplánovali si spoločné aktivity v roku 2011. Podpredseda KVH Beskydy sa zúčastnil výročnej schôdze Združenia vojakov Slovenska v Humennom, na ktorej pozval členov združenia na pracovné akcie KVH Beskydy.


Výročná členská schôdza Zväzu vojakov Slovenska - Klub Humenné s našou účasťou

V dňoch 8. až 10. apríla 2011 sa zástupcovia KVH Beskydy zúčastnili Medzinárodného okrúhleho stola na Ukrajine. Na medzinárodnom stretnutí sa riešila problematika starostlivosti o vojnové cintoríny. Potešilo nás, že KVH Beskydy získava meno váženej a vysoko rešpektovanej profesionálnej organizácie na túto problematiku aj v zahraničí. Získali sme cenné poznatky a kontakty, ktoré dávajú do budúcna nádej na ďalšie úspešné medzinárodné projekty.


Medzinárodný okrúhly stôl pre problematiku starostlivosti o vojnové cintoríny - Ukrajina 2011

Od jesene 2010 Klub vojenskej histórie Beskydy spoločne so svojimi zahraničnými partnermi realizuje projekt podporený Visegrádskym fondom. V dňoch 14. – 16. apríla 2011 sa uskutočnilo záverečné stretnutie partnerov participujúcich na projekte. V rámci projektu bola vytvorená pracovná skupina pre problematiku vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny. Partnermi domácej organizácie KVH Beskydy v projekte sú poľské združenie Crux Galicie, české združenie Válka cz. a maďarské združenie Krajcárosz Alapitvány. V priebehu ďalších aktivít sa do projektu zapojí české združenie Signum belli. Pracovná skupina mala bohatý program. V piatok 15. apríla sa v doobedňajších hodinách uskutočnilo v priestoroch Vihorlatského múzea uskutočnilo rokovanie pracovnej skupiny za prítomnosti zástupcu Vysegrádskeho fondu Petra Wágnera. Počas rokovania sa vyhodnotili aktivity projektu a naplánovala sa ďalšia spolupráca jednotlivých združení v oblasti problematiky vojnových cintorínov. Poobede sa členovia pracovnej skupiny zúčastnili exkurzie zamerané na vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny. Exkurzia bola zakončená v obci Stebník (okr. Bardejov), kde členovia KVH Beskydy prezentovali upravený cintorín, ktorí sme rekonštruovali v nedávnej dobe.

Reklama


Vyšegrádska pracovná skupina pre starostlivosť o vojnové cintoríny na rokovaní v Humennom

Vydarené stretnutie pokračovalo v sobotu spoločnou pracovnou brigádou na najväčšom vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop (okr. Stropkov). Cieľom brigády bolo dokončiť základnú očistu plochy cintorína i blízkeho okolia. Členovia KVH Beskydy s pomocou miestnej samosprávy na tomto cintoríne pracujú už od leta 2010. Okrem zástupcov partnerských organizácii sa na pracovnej brigáde zúčastnili aj členovia Klubu vojakov Humenné, s ktorými sme začali spolupracovať v jari tohto roku. Aj s tohto dôvodu sa na akcii zúčastnil rekordný počet dobrovoľníkov. Dohromady sa na cintoríne vo Veľkrope v sobotu zišlo 22 ľudí ochotných pomôcť pri obnove zanedbaného cintorína z prvej svetovej vojny.ddhdfghd


Vyšegrádska pracovná skupina pre starostlivosť o vojnové cintoríny na pracovnej akcii vo Veľkrope

V marci sme po prvýkrát zorganizovali nový typ spomienkovej akcie. Priaznivci vojenskej histórie si pripomenuli udalosti prvej svetovej vojny spomienkovým pochodom po miestach bojov z marca až apríla 1915, pri obciach Výrava a Valentovce v okrese Medzilaborce. Pochod sa uskutočnil pri príležitosti 96. výročia ťažkých bojov v Karpatoch z marca až apríla 1915.
Spomienkový pochod začal 21. apríla 2011, ráno 08,00 v obci Výrava (okr. Medzilaborce) a jeho trasa viedla na autentické miesta bojov prvej svetovej vojny. Účastníci pochodu tak mali možnosť obzrieť si zvyšky zachovaných zákopových línií a porovnať informácie získané archívnym výskumom s realitou v teréne.


Spomienkový pochod na Veľkonočnú bitku (apríl 2011)

Koncom apríla sme sa dozvedeli aj nepriaznivú správu. Náš projekt podaný na Ministerstvo obrany SR, v ktorom sme žiadali finančné prostriedky na štvrtý diel publikácie Mementá neprešiel. Pre tento rok sme teda nezískali financie na ďalší výskum. Našťastie niekoľko ďalších projektov nám vyšlo, takže činnosť klubu sa mohla v letných mesiacoch rozvinúť.
V sobotu 30. 4. 2011 sa predseda združenia KVH Beskydy aktívne zúčastnil na konferencii Znaky Pamieci IV. v poľských Gorliciach. Na tejto konferencii vystúpil s príspevkom o vojnových cintorínoch v okrese Bardejov. Členovia KVH Beskydy sa každoročne zúčastňujú tohto podujatia. Aj touto formou naďalej rozvíjame spoluprácu s našimi poľskými kolegami zo združenia Crux Galiciae.


Predseda KVH Beskydy Martin Drobňák na konferencii Znaky pamieci IV. v Gorliciach

V dňoch 6.-7. mája sa členovia KVH Beskydy zúčastnili rekonštrukcie vojnového cintorína v Hostoviciach. Pracovnej akcie sa zúčastnili aj členovia Zväzu vojakov Slovenska – Klub Humenné. Ako sa postupne v priebehu jari ukázalo, s aktívnymi členmi tohto združenia sme postupne vytvorili zohratú pracovnú skupinu. Pracovná akcia sa uskutočnila na popud miestnej samosprávy, ktorá dobrovoľníkom pripravila vynikajúce podmienky. Napriek nepriazni počasia sa podarilo uskutočniť kus dobrej práce a zachrániť miestny vojnový cintorín pred zánikom.

Vojnový cintorín Hostovice pred začiatkom rekonštrukcie


Vojnový cintorín po skončení pracovnej akcie

Pri príležitosti Dňa múzeí členovia KVH Beskydy prezentovali svoju činnosť v sídle Vihorlatského kaštieľa. Návštevníci múzea sa mohli oboznámiť s našou činnosťou prostredníctvom prezentácii, fotografii, kníh, či ďalších materiálov.

Reklama


Prezentácia KVH beskydy na Dni múzeí v Humennom (máj 2011)

Dňa 28. mája sme sa zúčastnili ďalšej pracovnej akcie. Spoločne so stálymi účastníkmi našich pracovných akcií zo Zväzu vojakov Slovenska sme sa rozhodli vyčistiť vojnový cintorín Zbudská Belá IV. Výsledkom celodennej práce bolo vyčistenie plochy cintorína od náletových drevín, úprava vojnových hrobov a kamennej mohyly. S minimálnymi prostriedkami, ale zato maximálnym nasadením sa podarilo pred zánikom na určitú dobu zachrániť ďalší cintorín.


Vojnový cintorín Zbudská Belá IV. pred začiatkom rekonštrukcie


Vojnový cintorín Zbudská Belá IV. po ukončení pracovnej akcie

Už 4. júna sme zorganizovali ďalšiu brigádu. Tentokrát sme chceli začať rekonštrukciu výravskych cintorínov Pod Kobylou a na Kóte 600. Vo Výrave sme už pracovali a s miestnou samosprávou máme veľmi dobré vzťahy. V tomto roku sa nám vďaka podpore Karpatskej nadácie podarilo získať finančné prostriedky na úpravu týchto cintorínov a vyznačenie turistického chodníka, ktorý by tieto cintoríny spájal. Spoločne s miestnymi občanmi a samozrejme členmi Zväzu vojakov Slovenska sa nám podarilo v priebehu tejto akcie vyčistiť obe cintoríny a začali sme tiež s prípravnými prácami pre ďalšiu fázu rekonštrukcie.


Pracovná akcia na vojnových cintorínoch vo Výrave (jún 2011)

V júni sa počet našich aktivít začal prudko zvyšovať. Už 9. júna sa začal trojdňový pracovný kemp, ktorého cieľom bola rekonštrukcia vojnových cintorínov Chmeľová a Becherov v okrese Bardejov. Na akcii sa okrem členov KVH Beskydy a Združenia vojakov Slovenska, zúčastnili aj naši poľskí kolegovia zo združenia Crux Galiciae a tiež českí kolegovia z organizácie Signum Belli. Prvý deň sa dobrovoľníci sústredili na vojnový cintorín v Chmeľovej, ktorí sa podarilo dôstojne upraviť. Zvyšok kempu bol venovaný cintorínu v Becherove, kde sa podarilo vybudovať masívny kamenný chodník v tvare kríža na ploche cintorína. V prácach na tomto cintorína sa bude ešte pokračovať.


Pracovná akcia na vojnovom cintoríne v Chmeľovej


Výsledok pracovnej akcie na vojnovom cintoríne v Becherove

Koncom júna sme uskutočnili pre nás netradičnú pracovnú brigádu. Nadviazali sme spoluprácu so samosprávou v Uliči a dohodli svoju účasť na vytvorení turistického chodníka v priestore zvyšku Arpádovej línie z druhej svetovej vojny. Spoločne s členmi Zväzu vojakov Slovenska sme sa zúčastnili čistenia jednotlivých zachovaných objektov. Na tomto projekte by sme mali pracovať aj v budúcnosti. Bola to pre nás príjemná zmena, pretože väčšinou sa venujeme rekonštrukciám vojnových cintorínov.


Jeden zo zanedbaných objektov Arpádovej línie


Dobrovoľníci po skončení akcie v Uliči

V júni nás tiež v Humennom navštívili naši maďarskí kolegovia z organizácie Krajczáros álapitvány. Hlavným cieľom stretnutia boli spoločné aktivity oboch organizácii a prehĺbenie spolupráce, ktorá sa začala vytvorením Vyšegrádskej pracovnej skupiny pre problematiku vojnových cintorínov. Pracovné aktivity doplnil spoločný výlet s cieľom ukázať maďarským kolegom miesta späté s prvou svetovou vojnou na našom území.


S našími partnermi z Maďarska na vojnovom cintoríne v Runine

Z početných aktivít nášho občianskeho združenia som sa pre potreby tohto článku snažil vybrať tie najdôležitejšie. Pevne verím, že aj v ďalšom priebehu roku 2011 budeme mať možnosť uskutočniť množstvo úspešných projektov a podujatí.

Zdroje:
www.kvhbeskdy.sk
Foto:
Martin Drobňák
Jozef Stebnický

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více