Argentinsko – americké vztahy v období vojenské junty: Přílohy

Autor: Ing. Michaela Žáčková 🕔︎︎ 👁︎ 8.160

Příloha 1

Protokol vytyčující účel a základní cíle Procesu národní reorganizace (dále jen Proces)

Vojenská rada stanovuje za účel a cíle probíhajícího Procesu národní reorganizace následující:

1. Účel. Znovu nastolit základní hodnoty, které poslouží jako základ komplexního vedení státu, s důrazem na smysl pro morálku, způsobilost a efektivnost, nutné pro obnovení národa, vymýtit podvratnou činnost a podpořit ekonomický rozvoj národního života založený na rovnováze a odpovědné účasti různých sektorů ekonomiky s cílem zajistit následné nastolení demokracie, republiky, representativní a federální vlády, která bude způsobilá k řešení problémů a zajištění pokroku argentinského národa.

Reklama

2. Hlavní cíle.

2.1 Vykonávání politické suverenity založené na činnosti znovu obnovených ústavních orgánů, které budou permanentně klást důraz na národní zájem a budou jej klást výš než frakcionářství, tendence a sobectví.

2.2 Uplatňování křesťanských morálních hodnot, národních tradic a důstojnosti argentinských občanů.

2.3 Dohled nad národní bezpečností, vymýcení podvratné činnosti a příčin k ní vedoucích.

2.4 Dohled nad prosazováním soudního a společenského pořádku. (...)

2.7 Harmonický vztah mezi státem, kapitálem a prací, s důrazem na rozvoj podnikatelských a odborářských struktur se zaměřením na specifické cíle.

2.8 Přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám země, tak, aby efektivně sloužil cílům národa a upevnil kulturní hodnoty a aspirace argentinského lidu.

2.9 Mezinárodní zařazení země do západního křesťanského světa a zároveň zachování

Reklama

schopnosti sebeurčení. Posílení role Argentiny v mezinárodním uspořádání.[340]

 

Příloha 2

Protokol pro Proces národní reorganizace

V Buenos Aires, hlavním městě Argentinské republiky, dne 24. března 1976, v 10 hod 40 min, já ověřující notář na základě požadavku vrchních velitelů ozbrojených sil ustanovuji tímto vrchní velení armády, za přítomnosti vrchního velitele vojsk, generála Jorge Rafaela Videly, vrchního velitele námořních sil, Emilia Eduarda Massery a vrchního velitele leteckých sil, brigádního generála Orlanda Ramóna Agostiho, přede mnou dosvědčují, že kvůli současnému stavu země, se zavazují převzít vládu nad republikou. Přísahají při Bohu a svatých evangeliích, že budou vykonávat tento úřad loajálně a vlastenecky ve vojenské radě a budou vykonávat dozor nad dodržováním základních cílů a stanov Procesu národní reorganizace, Ústavy argentinského národa. Ve smyslu vojenské rady vrchní velitelé rozhodli takto:

1. Dosavadní mandáty prezidenta argentinského národa a guvernérů a viceguvernérů

provincií se prohlašují za neplatné. (...)

3. Národní kongres, zákonodárná shromáždění v provinciích, sbor zástupců města

Reklama

Buenos Aires a městské rady v provinciích a orgány jim podobné se rozpouští.

4. Členové Nejvyššího soudu, Vrchní státní žalobce a členové vrchních soudů

v provinciích se odvolávají. (...)

6. Politické aktivity a politické strany na národní, provinční i městské úrovni se zakazují.

7. Odborové organizace zaměstnanců, podnikatelů a odborníků se zakazují. (...)

9. Jakmile budou naplněna předchozí ustanovení, bude jmenován občan, který bude vykonávat úřad Prezidenta národa.[341] (...)

 

Příloha 3

Statut Procesu národní reorganizace

Vzhledem k nutnosti vytvořit základní normy, kterými bude upravena národní vláda, rozdělení státní moci. Dále normy za účelem prosazení základních cílů dříve uvedených a dosažení cíle obnovení velikosti republiky, vojenská rada ze své ústavodárné moci stanovuje:

Článek 1: Vojenská rada tvořená vrchním velitelem vojsk, námořních a leteckých sil, nejvyšší národní orgán, bude dohlížet na výkon běžných funkcí ostatních orgánů státní správy za účelem dosažení stanovených základních cílů. Zároveň bude vykonávat úřad vrchního velení ozbrojených sil a jmenuje prezidenta argentinského národa, který bude nejvyšším představitelem výkonné moci ve státě.

Článek 2: Vojenská rada bude mít pravomoc, pokud to bude vyžadovat situace, odvolat prezidenta argentinského národa (...). Zároveň bude disponovat pravomocí jmenovat a odvolávat členy Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního prokurátora pro vyšetřování správních orgánů. (...)

Článek 5: (...) Komise pro legislativní poradenství bude zasahovat do vytváření a schvalování zákonů v souladu s fází přípravy zákona. (...)

Článek 12: Vojenská rada poskytne vše potřebné provinčním vládám, bude jmenovat guvernéry, kteří budou vykonávat své funkce v souladu s pokyny vojenské rady. (...)

Článek 14: Národní vláda, stejně jako provinční vlády, budou vykonávat svou politiku v souladu s cíli stanovenými Vojenskou radou, pokud nebudou v rozporu s národní či provinčními ústavami.[342]

 

Příloha 4

Zpráva číslo 1 ozbrojených sil v Argentině:

Všem občanům se oznamuje, že počínaje dnešním dnem, tj. 23. březnem 1976, se země nachází pod operační kontrolou Rady generálů ozbrojených sil. Všem obyvatelům se doporučuje aby zachovali respekt a poslušnost uspořádaní a rozkazům ze strany vojenských, bezpečnostních či policejních autorit, stejně jako zvýšení pozornosti, aby nedošlo k akcím, ať již skupinovým či individuálním, které by mohly vést k drastickému nasazení operačního personálu.

Zpráva č. 2: Ohledně trvání válečného stavu, příloha zprávy č.2, 5, 6 a 24 omezují místní dopravu v zemi a v nočních hodinách.

Zpráva č. 3: Dnešním dnem počínaje bude všechen personál poskytující základní veřejné služby podřízen přímo vojenským autoritám.

Zpráva č. 19: Všem obyvatelům se oznamuje, že Rada generálů rozhodla, že kdokoli, kdo jakýmkoli způsobem bude rozšiřovat, rozhlašovat nebo propagovat zprávy nebo obrazový materiál původem nebo ve vztahu k zakázaným spolkům, či osobám nebo skupinám provádějícím podvratné protistátní teroristické aktivity, bude potrestán trestem odnětí svobody. Trest odnětí svobody na dobu až 10 let stihne toho, kdo by jakýmkoli způsobem rozšiřoval, rozhlašoval nebo jinak propagoval zprávy, oznámení nebo obrazový materiál za účelem pobouření, poškození nebo zbavení dobré pověsti činnost ozbrojených sil, bezpečnostních či policejních jednotek.

Zpráva č. 33:

Vojenská rada, národní výkonná moc, oznámila zprávou č. 33, že penalizovala a vynutila si silou práva následující:

Článek 1) Ten, kdo veřejně, nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného prostředku bude podněcovat lid ke kolektivnímu násilí a/nebo bude narušovat veřejný pořádek, bude za tento akt i pouhého podněcování odsouzen k trestu odnětí svobody s trváním až 10 let.

Článek 2) Ten, kdo jakoukoli formou zaútočí na dopravní prostředky, komunikace, továrny, plynové nebo vodovodní zařízení nebo jiné veřejné služby, bude potrestán trestem odnětí svobody na dobu neurčitou nebo smrtí. (...)

Článek 7) Na území celého státu se občané budou řídit nařízením Válečného výboru

(Consejos de Guerra) podle článku 483 Kodexu vojenského soudnictví. (...)

Zpráva č. 25: Vojenská rada rozhodla:

1) Intervenovat ve Všeobecné studentské radě (CGE), Všeobecné odborové organizaci

(CGT) a přistoupila ke zmrazení jejich fondů.

2) Zrušit právo odborů

3) Intervenovat v organizaci Křížová výprava solidarity (Cruzada de la Solidaridad)(...)[343]

 

Příloha 5

Projev Jorge R. Videly

25.5. 1976

Jeden faktor měl výrazný podíl na zhoršení našeho demokratického života, a kdybych to měl říci jedním slovem, byla by to demagogie. Demagogie, vytvořená pouze za volebním účelem prostřednictvím sloganů, vývěsných štítů a prázdných frází, neměla jiný dopad, než poštvat nás proti sobě a hluboce nás zmást až do takové míry, kdy je dnes těžké rozlišit, kam až sahá dobro a kde začíná zlo.

Tato demagogie vytvořila svým přehlížením prostředí pro korupci, v celé její šíři, která prorostla do všech složek státu. Korupce, právě proto, že byla všudypřítomná, zapříčinila změnu tradičních hodnot, jinými slovy, diverzi. Protože diverze není nic míň a nic víc než toto: odklon od základních národních hodnot.

Avšak ne všechno bylo v tomto procesu negativní. Objevily se i pozitivní aspekty, které je třeba zmínit: jedním z nich byla vysoká vyspělost argentinského lidu, prostřednictvím této poslední frustrace. Dalším bylo hluboké vlastenectví a pocit jednoty, které přetrvaly v myslích všech Argentinců. S oběma faktory, jak vyspělostí, tak pocitem jednoty je jednoduché znovu zavést pořádek v této zemi.

(...)

Je rovněž naším záměrem vymýtit korupci a nabídnout jako normu chování čestnost, způsobilost a efektivnost.

Nakonec bojovat proti demagogii čestným a pravdivým jednáním...

(...)

(pro boj s demagogií) žádáme v těchto prvních chvílích o porozumění. Porozumění postojům a aktům ozbrojených sil, porozumění konečnému vytyčenému cíli, porozumění akcím, které budou konány pro dosažení tohoto cíle. Jakmile budeme mít souhlas (porozumění), budeme

moci přistoupit k reálným činům a ve vztahu k nim také žádat o důvěru. Důvěru nikoli lidem, ale konkrétním činům, které budou směřovat k vytyčeným cílům. Samozřejmě, že důvěra vyžaduje opětování a následně i účast a jakmile získáme důvěru v naše činy, můžeme pomalu přistoupit k participaci. [344]

Poznámky

[340] Citováno z Acta para el Proceso de reorganización nacional, La Opinión, 25.3.1976, s. 1, 13, dostupné na http://aafc-historia-argentina.blogspot.com/ , vlastní překlad

[341] Citováno z Acta para el Proceso de reorganización nacional, La Opinión, 25.3.1976, s. 1, 13, dostupné na http://aafc-historia-argentina.blogspot.com, vlastní překlad

[342] Citováno z: La Nación, 1.4.1976, s.1, vlastní překlad, dostupné na http://www.desaparecidos.org

[343] zdroj: http://www.historiadelpais.com.ar/dictadura1.htm, vlastní překlad

[344] Discurso Jorge R. Videla, http://www.nuncamas.org/document/militar/discvide.htm, vlastní překlad

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více