Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Závěr

Autor : 🕔17.12.2010 📕6.544
Rozpočet tohoto webu pro rok 2019 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 64.741,- Kč
♡ Chci přispět

Tento text byl se svolením autora převzat ze stránek clovek.ff.cuni.cz

 

Důvody neúspěchu Šáhovy vlády lze shrnout následovně:

a) v Íránu existovaly rozdílné podmínky pro zahájení reforem v porovnání s Tureckem. Před nástupem Rezy Šáha prošla Persie jen krátkým obdobím tzv. konstitučního období, které ovšem skončilo chaosem a nepokoji. Šáhovy sekularizační reformy se tak setkaly s opozicí duchovních a tradičních kruhů;
b) v Íránu byla zřetelná nepřítomnost politické strany, která by integrovala alespoň elitní skupinu jako oporu režimu;
c) vzrůstající despocie šáhova režimu vedla ke ztrátě veřejné podpory. Šáh sice disponoval policejním aparátem a podporou armády, i tato podpora však zejména ke konci třicátých let přestala být bezvýhradná a invaze Spojenců odhalila její nedostatky. Podle definice moci Hannah Arendtové tak šáh přišel o moc dříve než pád jeho vlády, neboť „moc není nikdy vlastností jednotlivce; patří skupině a existuje pouze tak dlouho, pokud skupina zůstává pohromadě“.[174]

Přes neslavný konec však vláda Rezy Šáha představuje významné období íránské historie. Došlo k masovému šíření nacionalismu a nacionalistická ideologie se stala základem moderního pojetí státu. Toto období je rovněž spojeno s modernizací měst, s rozvojem akademického vzdělání, rozšířením vrstvy městské buržoazie a urbanizací. Právě Rezá Šáh dal první pomět ke stěhování masy tradičně smýšlejícího obyvatelstva do měst, jejíž následné problémy s integrací vedly k sociálnímu napětí ve velkých městech.[175] I důsledky této vlády následně přispěly k událostem roku 1979.

Atatürkovy reformy hodnotím v zásadě positivně a spolu se Samuelem Huntingtonem a mnohými dalšími autory je považuji za jeden z mála případů úspěšné modernizace v islámském světě. Přestože Atatürk vycházel z příznivějších podmínek, vycházejících z modernizace v Osmanské říši, hlavní důvod jeho úspěchu vidím v založení strany a ve schopnosti nejen získat, ale zejména udržet veřejnou podporu. Je nesporné, že jeho vláda byla založena na velké osobní autoritě, která nevyrůstala „z hlavně pušky“, ale z moci veřejného souhlasu. Je nutné si uvědomit, že pro Turecko je vojenský stát charakteristický až po roce 1960. Neméně důležitou roli hrál i nacionalismus, díky kterému se podařilo sjednotit dříve neexistující stát. Pro celkové hodnocení odkazu Atatürkova reformismu je třeba podívat se, jak se Turecko vyvíjelo po smrti svého zakladatele; na počátku padesátých let bylo ukončeno monopolní postavení CHP a systém se otevřel další straně. Převrat o deset let později však zahájil období, ve kterém se armáda jako záruka sekulárního státu stala politickým činitelem. Atatürkovi následovníci se také obtížně vyrovnávali s odchodem stmelující síly jeho autority, kterou poněkud nešťastně nahradili kultem Atatürkovy osobnosti.

Z tohoto srovnání vyplývá, jak se ukázalo i v jiných případech, že v procesu modernizace nelze přenášet transformační vzorce z jedné země do druhé bez zřetele k místním podmínkám. Dle mého názoru se také ukázalo, že úspěšnou modernizaci nelze vynutit silou. S ohledem na historické okolnosti byla nutná určitá míra autoritativního rozhodování, avšak v případě diktatury Rezy Šáha byla tato míra překročena.

Poznámky

[174] Arendtová, Hanah. O násilí. Praha: OIKOYMENH, 1995. str. 34

[175] Turner, B., S., Islam…, str. 107

Seriál

 1. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu
 2. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Úvod
 3. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 1. Historické předpoklady
 4. Komparace tureckého a íránského modern. proc.: 2. Teoretický koncept modernizace
 5. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 3. Nástup k moci a legitimita
 6. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 4. Charakter režimů
 7. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 5. Nacionalismus
 8. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 6. Sekularizace
 9. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 7. Role armády
 10. Komparace tureckého a íránského...: 8. Hospodářská modernizace a industrializace
 11. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 9. Institucionalizace v Turecku
 12. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 10. Pád Rezy Šáha Pahlavího
 13. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Závěr
 14. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 9. Institucionalizace v Turecku
 15. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 10. Pád Rezy Šáha Pahlavího
 16. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Závěr
 17. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Resumé
 18. A Comparative Study of Modernization of Turkey and Iran: Summary
 19. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Použitá literatura

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔17.12.2010 📕6.544