Main Menu
User Menu
Reklama

Príčiny neúspechu budovania štátu v Južnom Vietname: Záver

Autor : 🕔15.12.2010 📕13.301
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Program budovania štátu v Južnom Vietname začali USA v roku 1954 po Ženevských dohodách. Ženevské dohody ukončili Indočínsku vojnu a stanovili provizórnu hranicu rozdeľujúcu Vietnam na Vietnamskú demokratickú republiku a Južný Vietnam. Cieľom USA bolo vybudovať funkčný štát, ktorý by slúžil ako obranný val proti šíreniu komunistickej expanzie do ďalších krajín v Ázii. Tento pokus sa skončil neúspechom a vyvrcholil kapituláciou juhovietnamskej vlády po príchode severovietnamských vojsk do Saigonu v roku 1975. V nasledujúcom roku bol Južný Vietnam oficiálne zjednotený so Severným Vietnamom a vznikla Vietnamská socialistická republika.

Americký program budovania štátu v JV bol založený na pomoci a podpore v rôznych oblastiach. Môže sa vymedziť podľa štyroch pilierov. Prvý pilier pozostával z vytvorenia bezpečného prostredia. Za pomoci amerických poradcov boli zreorganizované a zmodernizované ozbrojené sily JV a boli spustené programy, ktoré mali zaistiť bezpečnosť vidieckeho obyvateľstva. Úlohou druhého piliera bolo pomôcť vytvoriť spravodlivý právny systém a dosiahnuť uzmierenie medzi jednotlivými skupinami spoločnosti. Projekty v rámci tretieho piliera mali zlepšiť sociálne a ekonomické podmienky v celej spoločnosti. Cieľom posledného štvrtého piliera bolo pomôcť ustanoviť politický systém, systém správy krajiny a usporiadať voľby.

Reklama

Na neúspechu vybudovania štátu v JV sa podieľalo niekoľko faktorov, ktoré pôsobili priamo aj nepriamo. Okrem interných faktorov ako USA a JV na proces budovania štátu mali vplyv aj vonkajšie faktory v podobe VDR, Sovietskeho zväzu a Číny.

Bolo niekoľko príčin neúspechu vybudovania štátu v JV, ktoré stáli na strane USA. Na základe štyroch úrovní analýz zahraničnej politiky USA sa identifikujú na hladinemedzinárodného systému, štátu, domácich vplyvov a jednotlivca.

Vtedajší bipolárny systém medzinárodných vzť ahov mal vplyv na rozhodnutia americkej vlády v JV. USA sa chybne domnievali, že komunistický blok je centrálne vedený ZSSR. Vyhodnotili, že expanzia komunizmu do JV, ktorá podľa nich bola riadená ZSSR by vychýlila globálnu rovnováhu a ohrozila v konečnom dôsledku Západnú Európu a USA. Povaha medzinárodného systému mala tak vplyv na analýzy a vyhodnotenia hrozieb, ktoré nie vždy boli podložené dôkladným rozborom a neodrážali pravú realitu. To potom často viedlo k chybným rozhodnutiam americkej administratívy ohľadne JV.

Niektoré charakteristiky USA, predovšetkým jeho národná identita ako napr. pocit nadradenosti voči ostatnému svetu a mesianizmus vplývali na proces budovania štátu v JV. Americká vláda považovala americký spôsob za vývozný artikel. Viera, že prekopírovanie amerických inštitúcií a ideológie do JV potlačí komunizmus a prinesie politickú a ekonomickú stabilitu bránila často pochopiť vietnamskú históriu a kultúru. To viedlo k tomu, že Američania prehliadali dôvody nespokojnosti obyvateľstva s juhovietnamskou vládou a podceňovali silu a schopnosti povstalcov. USA sa snažili aplikovať západné hodnoty na nezápadné problémy, čo je dôkazom toho, že USA nepochopili ani svojhonepriateľa a ani svojho spojenca.

Americké domáce vplyvy boli ďalšie faktory podieľajúce sa na neúspechu budovania štátu. Americká administratíva nedokázala vytvoriť takú stratégiu, ktorá by brala do úvahy charakter spoločnosti v JV, komplexnosť prebiehajúcich udalostí, stratégiu a princípy komunistických povstalcov a VDR. Americká vláda prehliadala represívny charakter juhovietnamských režimov a nedokázala presvedčiť či vyvinúť dostatočný tlak na juhovietnamskú vládu, aby uskutočnila potrebné reformy. Na časté politické krízy v JV nedokázala poriadne odpovedať a nepomohla ich vyriešiť , čo sa tiež negatívne odrazilo na procese budovania štátu. Na realizácii programu budovania štátu vplývali aj zhoršujúce sa vzť ahy medzi USA a JV, ktoré boli dôkazom nedostatku vzájomného porozumenia, dôvery a dialógu. Americkým vojenským poradcom sa nepodarilo pomôcť zaistiť bezpečnosť obyvateľstva na celom území. Zdalo sa, že americká vláda ani armáda dostatočne nepochopili význam a charakter prebiehajúcej vojny. Pripravovali ozbrojené sily JV na konvenčnú vojnu. Avšak prebiehajúca vojna nezodpovedala predstavám amerických generálov, pretože nebola len vojenského charakteru, ale bola hlavne politického charakteru. Organizačná stránka budovania štátu bola tiež z jedných dôvodov neefektívneho realizovania programu. Tým, že niekoľko vládnych aj nevládnych agentúr sa podieľalo na tvorbe programu v JV viedlo k oneskoreným rozhodnutiam a vzájomne sa odporujúcim inštrukciám. Nedostatok znalostí o Vietname, nedostatočná príprava amerických poradcov, neschopnosť poradcov nadviazať a udržiavať dôležité styky s domácimi sa môžu tiež zaradiť do príčin neúspechu. Napriek tomu, že vplyv amerických protivojnových hnutí, kritika médií a verejnej mienky na budovanie štátu v JV je diskutabilný, ich aktivity a názory ovplyvňovali rozhodnutia americkej vlády ohľadne JV.

Proces budovania štátu ovplyvnili aj niektorí americkí jednotlivci, ktorí určovali stratégiu z Washingtonu alebo priamo pôsobili v JV. Ich rozhodnutia a charakter však nie vždy išli na prospech budovania štátu.

Svoj podiel na neúspechu budovania štátu v JV niesol aj samotný JV. Predchádzajúca francúzska koloniálna dominancia a Indočínska vojna oslabili schopnosť JV vybudovať silné politické a ekonomické inštitúcie. Po Ženevskej konferencii mal JV len slabé základy štátnosti a demokracie.

Reklama

Vládnuce režimy v JV ako i americké administratívy nedokázali vymyslieť stratégiu, ktorá by odpovedala na potreby ľudí a ktorá by dokázala čeliť povstalcom a vonkajšej agresii. Vlády nezaistili bezpečnosť obyvateľstva na celom svojom území a nezískali si podporu ľudí. Porušovanie ľudských práv, rastúce utlačovanie opozície a rôznych spoločenských či náboženských skupín a rozšírená korupcia vo vláde, na miestnych správach a v armáde viedli k rastúcej nespokojnosti a odporu obyvateľstva k vláde. Politická nestabilita, ktorá často viedla k vojenským prevratom, narúšala snahy vytvoriť fungujúci politický systém. Civilná či vojenská vláda nedokázala odpovedať na žiadosti rôznych skupín obyvateľstva o väčšiu politickú účasť . Tento spôsob vlády juhovietnamských režimov bol tak jedným z faktorov, ktorý sa významne podieľal na neúspechu budovania štátu. Z ďalších faktorov bola juhovietnamská armáda, ktorá bola v určitom období aj na čele krajiny. V armáde neexistovala jednota medzi dôstojníkmi a slabosť juhovietnamskej armády pretrvávala počas každej vlády, čo sa odrazilo aj na bezpečnostnej situácii.

Nejednotnosť nebola len na politickej úrovni a v armáde, ale aj v spoločnosti. Medzi skupinami predovšetkým náboženskými nepanovali dobré vzť ahy. Vytvoriť uzmierenie medzi nimi sa nepodarilo. Okrem toho programy budovania štátu boli narušované komunistickými povstalcami Vietkongu, ktorí sa snažili zvrhnúť vládu. Opozícia proti vláde napokon vytvorila Front národného oslobodenia Južného Vietnamu (FNO), v ktorom dominantnú úlohu hrali komunisti a jej ozbrojeným krídlom bol Vietkong. FNO získal kontrolu nad niektorými územiami JV, narušoval bezpečnostné prostredie a priebeh civilných projektov, čím negatívne pôsobil na budovanie štátu.

Budovanie štátu nebolo ovplyvňované len vnútornými faktormi, ale aj vonkajšími, ktoré primárne mali vplyv na zhoršovaní bezpečnostnej situácie v JV. Okrem materiálnej pomoci, ktorú poskytoval Severný Vietnam Vietkongu, sa vojská VDR priamo zúčastňovali bojov na strane Vietkongu proti americkým a juhovietnamským vojskám. Jedným z ďalších faktorov, ktoré nepriamo vplývali na budovanie štátu v JV bola podpora Severného Vietnamu zo strany Sovietskeho zväzu a Číny.

Vybudovať funkčný štát v JV v prostredí, na ktoré pôsobil súhrn všetkých týchto faktorov, bola ť ažká úloha, ktorá sa v konečnom dôsledku skončila neúspechom. Skúsenosť s budovaním štátu v JV dodnes slúži mnohým odborníkom ako príklad, z ktorého vychádzajú pri vytváraní stratégie budovania štátu. Aj v súčasnosti je tento odkaz z budovania štátu stále aktuálny. Chyby, ktorých sa dopustili USA a samotný Južný Vietnam pri budovaní štátu, majú vypovedaciu hodnotu a môžu slúžiť ako poučenie pre ďalšie programy napr. v prípade Iraku a Afganistanu. Napriek tomu, že súčasné snahy vybudovať štát v Iraku a v Afganistane sa odohrávajú za iných podmienok a pôsobia tam iné sily, skúsenosť z budovania štátu v JV ostáva relevantná.

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔15.12.2010 📕13.301