Main Menu
User Menu
Reklama

Duchovný záslužný kríž (Geistliches Verdienstkreuz – Piis Meritis)

Autor : 🕔05.01.2010 📕25.889
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Najvyšším rozhodnutím zo dňa 23. novembra 1801 (zverejnené 26. novembra toho istého roku) zriadil cisár František II. Záslužný kríž pre vojenských duchovných (Verdienstkreuz für Militär – Geistliche, podľa nápisu na stredovom medailóne nazývaný aj Piis Meritis) v dvoch triedach – zlatý a strieborný.

Podľa stanov kríža, zverejnených 11. decembra 1801 , bol Záslužný kríž pre vojenských duchovných udeľovaný duchovným, ktorí počas vojny „..plnili znamenite svoje povinnosti pri vojenskej duchovnej starostlivosti na bojovom poli alebo inak pri ohrození nepriateľom, za príkladné povzbudzovanie jednotiek v boji alebo za osobnú účasť v ňom, výnimočne v dobe mieru za mnohoročnú záslužnú a zvlášť horlivú službu vo vojenskej duchovnej službe …“. Vojenskí duchovní, ktorí v čase zriadenia tohto vyznamenania už boli nositeľmi Čestnej záslužnej medaile, v prípade jej odovzdania, obdržali Záslužný kríž pre vojenských duchovných.

Reklama

Dňa 9. mája 1911 dochádza ku zmene v názve kríža – Zlatý záslužný kríž pre duchovných sa stáva Duchovným záslužným krížom I. triedy, strieborný krížom II. triedy.

Vlastné vyznamenanie tvorí latinský, ďatelinový kríž (nazývaný procesiový) vysoký cca 58mm a široký cca 50mm, plocha ramien kríža (na oboch stranách) je zvýraznená profilovaným procesiovým krížom. Na stred kríža je položený kruhový, modro smaltovaný medailón s priemerom cca 16mm a s dvojriadkovým nápisom PIIS / MERITIS (Zbožným zásluhám). Zlatý kríž mal nápis zlatým písmom, strieborný kríž mal text strieborný. Pôvodné vydanie z roku 1801 malo text prevedený kurzívou, a to až do polovice 19. storočia (1859), kedy dochádza ku zmene vo vzhľade vyznamenania – upustilo sa od kurzívy v texte na medailóne, avšak aj medailón samotný prešiel zmenou. Kým pri striebornom kríži zostal modrý, Zlatý duchovný kríž mal mať stredový medailón smaltovaný bielo.
Stuha Duchovného záslužného kríža bola biela s troma širšími červenými pruhmi zložená do trojuholníku. Od 9. mája 1911 bol na tejto stuhe nosený už len kríž udelený za zásluhy počas vojny, udelenie v dobe mieru vyjadrovala biela stuha.
Dňom 13. decembra 1916 bolo zavedené používanie skrížených pozlátených mečov, ako vyšší stupeň vyznamenania za zásluhy v dobe vojny „pred tvárou nepriateľa“.

V priebehu prvej svetovej vojny sa nosenie vyznamenaní „in natura“ stáva nepraktickým a tak vojaci namiesto „veľkých vyznamenaní“ nosia na uniforme len náprsné stužky. Týkalo sa to aj Duchovného záslužného kríža, a tak nachádzame na fotografiach (a v zbierkach) stužky aj tohto vyznamenania – či už samostatnú stužku alebo stužku s mečmi.

Počas doby udeľovania vyznamenania sa menil aj vhľad etuje. Známe sú ako luxusné etuje potiahnuté kožou (so zláteným cisárskym znakom či nápisom na vrchnáku), tak aj jednoduché (ale stále elegantné) lepenkové krabičky z obdobia konca prvej svetovej vojny.

Duchovný záslužný kríž sa nosil na ľavej strane hrude, v postupnosti nosenia Rakúsko – Uhorských vyznamenaní sa kríž I. Triedy nachádza na 28. mieste, kríž II. Triedy na 32. mieste. Počas celej doby udeľovania tohto vyznamenania bolo celkovo udelených 73 krížov zlatých a 1990 krížov strieborných.

Pozn.: Článok bol pôvodne uverejnený na stránkach www.kvhbeskydy.sk

Zdroje:
Ehrenbuch der Österreichisch – Ungarischen Wehrmacht. Die Ausgezeichneten im Weltrieg, I. Band, Verlag Vaterländisches Archiv, Wien, 1917
HEYER von ROSENFELD, Friedrich: Orden und Ehrenzeichen der Oesterreichisch – Ungarischen Monarchie, 2. Ausgabe, Verlag A.Schroll & Comp., Wien, 1899
JEDLIČKA R. – SEDLÁK L.F.: Faleristické drobnosti – Rakousko-uherské náprsní stužky, In: SIGNUM, IV. Řada, č.18/2007
KOLÁČNÝ, Ivan: Řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
Foto:
Archív autora – súkromná zbierka
zbierka Matej Mori – Slovinsko
www.feldkurat.webgarden.cz

Duchovné záslužné kríže [foto: Ivan Chudý]
Duchovné záslužné kríže [foto: Ivan Chudý]

Reklama

Duchovné záslužné kríže [foto: Ivan Chudý]
Duchovné záslužné kríže [foto: Ivan Chudý]

Krabička ku krížu II. triedy [foto: Ivan Chudý]
Krabička ku krížu II. triedy [foto: Ivan Chudý]

Kríž II. triedy v krabičke [foto: Ivan Chudý]
Kríž II. triedy v krabičke [foto: Ivan Chudý]

Nositeľ  duchovného záslužného kríža [foto: Ivan Chudý]
Nositeľ duchovného záslužného kríža [foto: Ivan Chudý]

Spona náprsných stužiek [foto: Ivan Chudý]
Spona náprsných stužiek [foto: Ivan Chudý]

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔05.01.2010 📕25.889