Vztahy mezi Indií a Pákistánem - Závěr

Autor: Bc. Dalibor Mička 🕔︎︎ 👁︎ 28.588

Kořeny současné podoby indicko-pákistánských vztahů nelze hledat pouze v období existence Indie a Pákistánu jako takových, nýbrž je nutné zaměřit se na dobu, která jejich samotnému vzniku dlouho předcházela.

Vznik Východoindické společnosti a její postupné usazování na indickém subkontinentu dlouho dopředu určilo budoucí vývoj tohoto regionu. Platební neschopnost Východoindické společnosti vyřešila britská koruna částečným zestátněním společnosti, což britskému panovníkovi umožnilo mít přímý vliv na dění v Přední Indii a vykonávat tam svou politickou moc.

Reklama

Velké indické povstání z roku 1857 bylo důležitým mezníkem v boji proti nadvládě cizinců, neboť jej lze považovat za první kolektivní, byť spontánní, jednotný a společný projev odporu hinduistů i muslimů zároveň, kterých v novodobých indických dějinách nenajdeme mnoho. Boj za sebeurčení se poté přenesl do politické roviny, a to vznikem Indického národního kongresu a Muslimské ligy. Tímto však dostal boj proti britské přítomnosti jiný rozměr: vzniklá politická uskupení měla za svůj cíl nezávislost, ovšem každá dle své vlastní koncepce. Tyto rozdíly se snažil stírat Gándhí svým učením, které vyzývalo k upuštění od násilí a ke sjednocení obyvatelstva, avšak které nakonec přes své průběžné nesporné úspěchy prohrálo s netolerantními postoji představitelů Muslimské ligy a jednotu Indie tak nezachránilo. Přesto je důležité pamatovat na Gándhího přínos nezávislé Indii, jehož odkaz je dodnes uctíván, a to nejen přítomností jeho podobizny na líci všech současných indických bankovek.

Po získání nezávislosti začaly Indii i Pákistánu krušné časy, v mnoha aspektech krušnější než za britské nadvlády. Těžce vydobytá svoboda s sebou přinesla řadu problémů, které se „pouhým“ rozdělením státu a přesídlením obyvatelstva nepodařilo vyřešit. Zpřetrhaná ekonomická infrastruktura představovala pro Indii i Pákistán značnou zátěž, neboť chybějící články musely být v následujících letech doplněny, a to hlavně vystavěním nových výrobních závodů, které by nahradily ty dříve používané, nyní ležící v sousedním státě. Především Pákistán měl v tomto ohledu složitou úlohu, neboť naprostá většina bývalé britské průmyslové základny se nalézala na území Indie a Pákistán tak musel velmi rychle dohnat tento nepoměr, aby jeho ekonomika neupadla ještě víc. Tato ekonomická nerovnost byla a je významným faktorem ve vzájemných vztazích, neboť plodí závist, žárlivost, ukřivděnost a jiné negativní emoce, které jednak zcela zásadně a přímo ovlivňují indicko-pákistánské vztahy a jednak zůstávají hluboko zakořeněny v obyvatelstvu, především pákistánském, čímž ztěžují sbližování nejen v politické rovině, nýbrž také v rovině běžných obyvatel.

Snad nejpalčivějším dědictvím britské nadvlády se staly sporné oblasti, které byly nárokovány jak Indií, tak Pákistánem. Jak jsme si ukázali, byly spory o mnohé z nich vyřešeny relativně rychle a trvale. Naopak, spor o Kašmír se stal jedním z nejdéle trvajících konfliktů současnosti na světě. Menších lokálních bojů, které o něj byly mezi Indií a Pákistánem svedeny, je bezpočet a značnou měrou se podepsaly na míře nepřátelství mezi těmito dvěma zeměmi, kterou nám ilustruje graf v příloze č. 18. Vyřešení kašmírské otázky je pravděpodobně v nedohlednu. Velkým nebezpečím je situace, kdy obě sporné strany vlastní jadernou výzbroj. Ta představuje bezpečnostní hrozbu nejen pro bezprostřední okolí sporného území, nýbrž pro celý svět. Celou situaci navíc ztěžují i místní kašmírské síly, které bojují za vytvoření nezávislého Kašmíru v jeho hranicích, jaké byly před rokem 1947. Tedy i kdyby byla vedena jednání mezi Indií a Pákistánem, kde by se obě znesvářené strany byly schopny dohodnout na kompromisu, mohl by být celý proces zhacen akcemi kašmírských bojovníků za nezávislost. Pro Indii je velmi obtížné učinit kompromis v případě Kašmíru, neboť jiné separatistické či iredentistické skupiny by to mohly považovat za precedens, který by se mohl stát začátkem konce Indie. Tak by Paňdžábci chtěli vytvořit nezávislý Paňdžáb v celé jeho velikosti (který je rozdělen mezi Indii a Pákistán, tudíž by to nutně vedlo k mezistátní válce), Tamilové by chtěli vytvořit jeden velký samostatný tamilský stát na jihu Indie, atp. Proto je řešení kašmírského konfliktu v dohledné době nejen obtížné, ale i nemožné.

Velkou trhlinu ve vzájemných vztazích způsobil západopákistánský útlak ve Východním Pákistánu/Bangladéši vedoucí k národně osvobozeneckému boji za nezávislost, a pákistánská agrese v severozápadní Indii, která měla odpoutat pozornost od bangladéšského problému. Následná aktivní indická podpora Bangladéše způsobila rozpad Pákistánu a toto stigma si obě země a jejichvzájemné vztahy ponesou ještě dlouho.

Jak již bylo řečeno, příchod jaderného věku do značné míry zkomplikoval indicko-pákistánské vztahy a vnesl do nich velmi ambivalentní prvek. Zatímco na jedné straně jaderné zbraně ohrožují světovou bezpečnost, na straně druhé strach z jejich použití zabraňuje eskalaci otevřeného válečného konfliktu. Tímto se obě země nacházejí v patové situaci, obdobné té, ve které se za studené války nacházely SSSR a USA. Zatímco však v sovětsko-americkém případě tato taktika v dlouhodobém horizontu splnila svůj cíl, nelze podobný vývoj očekávat v indicko-pákistánském kontextu.

Nový rozměr této situaci dávají vojenské střety mezi pákistánskou armádou a fanatickými islámskými fundamentalisty, kteří by v regionu jihovýchodní Asie mohli způsobit kolaps a spustit sérii válek, které by v moderním civilizovaném světě již neměly existovat. Teprve nadcházející měsíce ukáží, zdali jsou tyto obavy oprávněné či nikoliv.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více