Main Menu
User Menu
Reklama

Prezidentské volby 1935 a 1946 - Prameny a odborná literatura

Autor : 🕔12.12.2009 📕17.508
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Prameny a odborná literatura

Periodika 1935

A-zet pondělník. 1935. č. 51

České slovo. 1935. R. XXVII. č. 290 – 295.

Lidové listy. 1935. R. XIV. č. 287 – 292.

Národní listy. 1935. R. LXXVII. č. 342 – 348.

Právo lidu. 1935. R. XLIV. č. 291 – 297.

Rudé právo. 1935. R. XVI, č. 290 - 298.

Venkov. 1935. R. XXX. č. 291 – 297.

Večerní České slovo. 1935, R. XVII, č. 287 – 292.

Večerník Národních listů. 1935.

Večerník Práva lidu. 1935. R. XXIII. č. 291 – 294.
Periodika 1946

Lidová demokracie. 1946. R. II. č. 135 – 144.

Právo lidu. 1946. R. IL. č. 130 – 143.

Rudé právo. 1946. č. 136 – 143.

Svobodné slovo. 1946. R. II. č. 129 – 141.
Dobová publicistika

50 let Edvarda Beneše: Vzpomínky, svědectví, úvahy. 1. vyd. [s.l.]: Československá obec legionářská, 1934. 354 s.

BENEŠ, Edvard. Demokracie dnes a zítra. 8. vyd. Praha : Společnost Edvarda Beneše, 1999. 336 s. ISBN 80-86107-08-6.

BENEŠ, Edvard. Paměti II.: Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství. 2. vyd. Praha: Orbis, 1947. 518 s.

KAHÁNEK, Ferdinand. Zákulisí prezidentské volby Dr. E. Beneše. Praha: Evropské vydavatelstvo, 1939. 111 s.

MACKENZIE, Compton. Dr Beneš. 1. vyd. Praha: Vydavatelstvo Družstevní práce, 1947. 514 s.

PATOČKA, Jan, et al. Edvard Beneš, filosof a státník. 1. vyd. Praha: L. Mazáč, 1937. 353 s.

ŠMERAL, Bohumil. President Dr. Edvard Beneš: Nástin života a díla. 1. vyd. Brno: Vydavatelský odbor ÚSJU, 1937. 96 s.

WERSTADT, Jaroslav. Osobnost Edvarda Beneše. 1. vyd. Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2006. 97 s. ISBN 80-868107-35-3.
Edice dobových dokumentů

Internetové stránky Poslanecké sněmovny ČR, Ústava 1920: http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html

Internetové stránky ČSÚ, výsledky parlamentních voleb 1935 a 1946: http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/publ/4219-06-1920_az_1935

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/CD003EAADE/$File/422008k03.pdf
Odborná literatura:

BALÍK, Stanislav, et al. Politický systém českých zemí 1848 - 1989. 2. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2007. 180 s. ISBN 978-80-210-4250-6.

BĚLOŠEVSKÁ, Ljubov, et al. Karel Kramář: Studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí. 1. vyd. Praha: Euroslavica, 2003. 144 s. ISBN 80-85494-66-3.

DEJMEK, Jindřich. Edvard Beneš: Politická biografie českého demokrata: Část první: Revolucionář a diplomat (1884-1935). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 631 s. ISBN 80-246-1224-0.

DEJMEK, Jindřich. Edvard Beneš: Politická biografie českého demokrata: Část druhá: Prezident republiky a vůdce národního odboje (1935-1948). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 790 s. ISBN 978-80-246-1473-1.

KAPLAN, Karel. Pravda o Československu 1945-1948. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 248 s. ISBN 80-7038-193-0.

KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918 - 1938): Díl 2. Československo a České země v krizi a v ohrožení(1930 – 1935). 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 577 s. ISBN 80-7277-031-4.

KLIMEK, Antonín. Boj o Hrad: Díl 2. Kdo po Masarykovi?: vnitropolitcký vývoj Československa 1926 - 1935. Praha: PanEvropa, 1998. 591 s. ISBN 80-86130-02-9.

RATAJ, Jan. Koncepce prezidenta E. Beneše na obnovu československé suverenity a československo-sovětský konflikt roku 1944. In Spory o dějiny II. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 1999. Články a studie. s. 18-64. ISBN 80-902659-2-8.

RATAJ, Jan. KSČ a Československo I. (1945 - 1960). 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2003. 199 s. ISBN 80-245-0642-4.

SIROGINOVÁ, Magda. Prezidentské volby 1935 optikou dobových tištěných médií. [s.l.], 2008. 78 s. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Pavel Večeřa, PhD. Dostupný z WWW: .

VAŠEK, Richard. Prezident Beneš v letech 1935-1938: Studie a edice dokumentů. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav a archiv AV ČR, 2008. 248 s. ISBN 978-80-86495-42-2.

VENCOVSKÝ, František. Karel Kramář: Život a dílo. 2. vyd. Praha: Všehrd, 1992. 80 s. ISBN 80-85305-18-6.
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔12.12.2009 📕17.508